Cysylltu â ni

Celfyddydau

Mae Billionaire a chefnogwr cynaliadwyedd Elena Baturina yn canmol potensial creadigol cenhedlaeth iau

cyhoeddwyd

on

Ionawr 31ain caeodd y ffenestr cyflwyno ar gyfer 'Dylunio ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy', cystadleuaeth myfyrwyr rhyngwladol i gefnogi rhaglen SDG y Cenhedloedd Unedig. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chyd-drefnu gan ddau gefnogwr gwych addysg mewn disgyblaethau creadigol - BYDD AR AGOR melin drafod creadigol a Cumulus Cymdeithas Prifysgolion a Cholegau Celf, Dylunio a'r Cyfryngau.

Lansiwyd y gystadleuaeth ym mis Hydref y llynedd a gwahoddodd fyfyrwyr disgyblaethau creadigol o bobman yn y bôn i ddatblygu eu datrysiadau arloesol eu hunain i heriau SDG11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy. Mae'r heriau hyn yn cynnwys mwy o allyriadau carbon a defnyddio adnoddau, nifer cynyddol o breswylwyr slymiau, isadeiledd a gwasanaethau annigonol a gorlwythog, gwaethygu llygredd aer a gwasgariad trefol heb ei gynllunio, ac ati. Yn ystod blwyddyn 2020 datgelodd broblem syfrdanol arall o drigolion y ddinas - y perygl o ymledu yn gyflym. o'r firws mewn ardaloedd poblog iawn.

Mae BE OPEN a Cumulus yn credu bod angen datrysiadau newydd ar heriau realiti newydd ein bodolaeth bob dydd; dim ond trwy weithredu arloesol y mae newid ansoddol yn bosibl, a dim ond trwy ffyrdd beiddgar, chwilfrydig, creadigol, y tu allan i'r bocs o feddwl y mae arloesiadau yn cael eu geni.

Dyna pam mae'r gystadleuaeth yn gwaeddi ar ieuenctid creadigol, myfyrwyr a graddedigion o holl ddisgyblaethau celf, dylunio, pensaernïaeth a chyfryngau prifysgolion a cholegau ledled y byd i'w hannog i ddylunio syniadau a phrosiectau sy'n ymgorffori egwyddorion a nodau Rhaglen SDG y Cenhedloedd Unedig.

Bydd BE OPEN yn dyfarnu'r prif syniadau a gyflwynir gan unigolion neu dimau gyda gwobrau ariannol: bydd rheithgor academyddion dylunio a gweithwyr proffesiynol yn dewis enillydd y brif wobr ac yn cael € 5,000; Bydd € 3,000 yn mynd i ddewis personol sylfaenydd BE OPEN, Elena Baturina; bydd enillydd € 2,000 o'r wobr Pleidlais Gyhoeddus yn cael ei ddewis trwy bleidlais ar-lein agored; a bydd gwobr agoriadol bwysig iawn o Ddinas Ddiogel o € 2,000 yn cael ei dyfarnu i'r ateb a fydd yn effeithlon wrth fynd i'r afael ag effaith niweidiol y pandemig mewn dinas.

Rydym wedi gofyn i Elena Baturina am y cynlluniau a'r dyheadau y mae'n eu cysylltu â'r gystadleuaeth.

- Pam ydych chi wedi dewis SDG11 fel canolbwynt ar gyfer y gystadleuaeth eleni?

Rwy'n gadarnhaol bod materion trefoli yn bwysig iawn yn 2020. Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig mewn sawl ffordd yn ymateb uniongyrchol i ganlyniadau trefoli.

Mae mwy na hanner poblogaeth y byd bellach yn byw mewn dinasoedd, a rhagwelir y bydd y ganran yn tyfu i 60% erbyn 2030. Mae'r twf hwn yn mynd law yn llaw â chymaint o broblemau sy'n effeithio ar les biliards pobl. Rhaid inni gyfaddef na all mesurau traddodiadol ymdopi â'r cwmpas hwnnw ac 'esblygiad' y problemau hyn, felly mae taer angen meddwl yn greadigol - meddwl dylunio - a gweithredu creadigol i drin y rheini. Mae gan ddylunio ran hanfodol i'w chwarae fel offeryn neu gyflawni SDGs y Cenhedloedd Unedig.

- Dywedwch wrthym am gam cyfredol y gystadleuaeth barhaus?

Wel, rydym unwaith eto wedi ymuno â Chymdeithas Brifysgolion a Cholegau Celf, Dylunio a Chyfryngau Cumulus gwych. Gyda'n gilydd rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n gallu estyn allan i'r mwyafrif o ysgolion sy'n dysgu disgyblaethau creadigol ledled y byd ac felly'n creu cyfle i gynifer o fyfyrwyr â phosib elwa o'r gystadleuaeth hon.

Rydym wedi mynd heibio'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau, ac yn dechrau gyda mis Chwefror, bydd ein timau a'r rheithgor yn mynd i'r dasg lem ond gyffrous o ddewis y prosiectau gorau a fydd yn cystadlu ymhellach am y gwobrau. Mae gennym gannoedd o gyflwyniadau eisoes o bob cwr o'r byd, ac mae'r rhai a welais yn addawol iawn.

- Pa mor ystyrlon yw eu hymateb yn ymddangos i chi?

Mae'r cofnodion yn llawn meddwl da, ymchwil iawn a bwriadau gwych. Wrth gwrs, nid ydynt i fod i achub y byd dros nos, ond maent yn ymwneud â mân gamau, yn drosglwyddadwy ac yn ymarferol i fwyafrif absoliwt y bobl ledled y byd, a fydd yn gweithio mewn gwirionedd.

Dyna pam rwyf mor obeithiol y bydd y gystadleuaeth hon yn sbarduno mwy o ymgysylltiad â dylunwyr ifanc a'u datrysiadau cynaliadwy gan y busnesau, cyrff gwladol a chyrff cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar SDG a all ddod â nhw i realiti mewn gwirionedd.

- Beth ydych chi'n bersonol yn edrych amdano yn y cyflwyniad buddugol?

Fel y gwyddoch mae'n debyg, rwy'n berson busnes yn gyntaf oll. Felly ni allaf helpu i edrych ar brosiectau o safbwynt ymarferol, gyda'r dull 'sut y gallwn ei wneud mewn gwirionedd' mewn golwg. Dyna pam, rwy'n edrych ar ba mor ymchwiliol yw'r datrysiad, a fydd galw amdano, pa mor ymarferol ydyw, a oes adnoddau wrth law i wneud iddo weithio, a yw'n raddadwy ac ati. Felly, mae'n rhaid i enillydd Dewis y Sylfaenydd fod datrysiad pragmatig.

- Beth mae cynaliadwyedd yn ei olygu i chi yn bersonol?

Ar fy mhen, dyrannwyd buddsoddiad i fusnesau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd, megis cynhyrchu ynni solar, technolegau effeithlonrwydd ynni, peirianneg pilenni. O ran fy mywyd bob dydd, rwy'n ceisio gwneud newidiadau cadarnhaol i fwy o gynaliadwyedd fel y dylem i gyd, gan ddechrau heb fawr o gamau bob dydd ond nad ydynt o bosibl yn ymddangos yn effaith enfawr, ond sy'n angenrheidiol i wneud cynaliadwyedd yn rhan o'n dyfodol cydgysylltiedig.

- A yw BE AGORED bellach yn cyfrif am y posibilrwydd o bandemig newydd wrth ddatblygu eich prosiectau?

Wel, rydyn ni i gyd yn gwneud. Mae ffactor anrhagweladwy ym mhopeth nawr, dde? Ond rydym wedi bod yn gwneud yn dda eleni, oherwydd y ffaith bod BE OPEN bob amser wedi bod â phresenoldeb ar-lein sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n ein helpu i gysylltu'n hawdd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd o bob cwr o'r byd.

Gyda'r gystadleuaeth hon, gallwn yn hawdd gyflawni pob cam yn ddiogel a chyda phellter cymdeithasol yn cael ei arsylwi, yr unig beth a fyddai angen crynhoad cyhoeddus yw'r seremoni wobrwyo. Ond hyd yn oed os bydd yn rhaid i ni ei ganslo unwaith eto, rydyn ni'n addo y byddwn ni nid yn unig yn dathlu'r enillwyr ar-lein, ond yn gwneud ein gorau i arddangos eu syniadau a'u talent i'r cyhoedd mor eang a chymaint o randdeiliaid â phosib.

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

EU

Wythnos gynulleidfa LUX: Gwyliwch ffilmiau a'u graddio

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch ble y gallwch wylio'r ffilmiau a enwebwyd ar gyfer Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn eich gwlad a sut i bleidleisio dros eich hoff un, materion yr UE.

Thomas Vinterberg yn ennill Oscar Rownd arall, Ar y cyd gan Alexander Nanau a Corpus Christi gan Jan Komasa (a enwebwyd ar gyfer Oscars yn 2021 a 2020 yn y drefn honno) yw'r tair ffilm ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Cynulleidfa 2021 LUX Senedd Ewrop ac Academi Ffilm Ewrop.

Sut i wylio

Gallwch wylio'r tair ffilm am ddim yn ystod y Wythnos Cynulleidfa LUX rhwng 10 a 16 Mai ar-lein a'i isdeitlo i'ch iaith.

Dal y dadl fyw gyda'r tri chyfarwyddwr ar Facebook ar Dydd Gwener 14 Mai o 5pm CET.

Ffilmiau cystadleuol

Rownd arall gan y cyfarwyddwr o Ddenmarc, Thomas Vinterberg (teitl gwreiddiol Cyffur)

A ydych wedi clywed am theori aneglur seicolegydd o Norwy fod ychydig bach o alcohol yn ein gwaed yn agor ein meddyliau, yn cynyddu creadigrwydd ac yn ein cadw'n hapus? Mae pedwar athro ysgol uwchradd yn arbrofi ag ef, ond mae'r hyn sy'n ymddangos yn gyntaf yn cynnig iachâd ar gyfer argyfwng canol oes yn mynd oddi ar y cledrau. Mae ffilm Vinterberg nid yn unig yn ymwneud ag yfed. Mae ganddo neges ddyfnach ynglŷn â sut i wynebu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bywyd a bod yn onest yn eu cylch.

Enillodd Rownd arall Oscar 2021 am y nodwedd ryngwladol orau. Mae cwmni cynhyrchu Leonardo DiCaprio yn cynllunio ail-wneud Saesneg.

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae'r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy'n ymchwilio i pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai er nad oedd eu clwyfau yn peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Corpus Christi by cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa (teitl gwreiddiol Corpus Christi)

Mae'r ffilm wedi'i seilio'n rhannol ar stori go iawn collfarnwr ifanc sy'n profi trawsnewidiad ysbrydol ac eisiau dod yn offeiriad. Trwy dro o dynged, mae'n cymryd cyfrifoldeb am blwyf mewn pentref anghysbell yng Ngwlad Pwyl. Wrth i'r stori esblygu, mae'n wynebu cyfrinach drasig sy'n difa'r gymuned. Trwy stori'r pregethwr carismatig hwn, mae Komasa yn myfyrio ar yr hyn sy'n creu cymuned a'r hyn sy'n ein gwneud ni'n agored i arweinwyr ffug a go iawn.

Enwebwyd Corpus Cristi am Oscar yn y categori ffilm nodwedd ryngwladol orau yn 2020.

Sut i gymryd rhan

Eleni, bydd ASEau a chynulleidfaoedd yn dewis yr enillydd, gyda phob grŵp yn cyfrif am 50% o'r pleidleisiau. Graddiwch y tair ffilm o un i bum seren ymlaen www.luxaward.eu erbyn 23 Mai. Gallwch newid eich sgôr a dim ond eich pleidlais ddiwethaf fydd yn cael ei chyfrif. Pleidleisiwch i gael cyfle i fynychu'r seremoni Gwobrau Ffilm Ewropeaidd nesaf ym mis Rhagfyr 2021.

Ynglŷn â Gwobr Cynulleidfa LUX

Lansiodd Senedd Ewrop Wobr LUX yn 2007 gyda'r nod o gefnogi cynhyrchu a dosbarthu ffilmiau Ewropeaidd, ysgogi myfyrio ar faterion gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol a dathlu diwylliant Ewropeaidd.

Eleni, ymunodd y Senedd â'r Academi Ffilm Ewropeaidd, Y Y Comisiwn Ewropeaidd a Sinema Europas rhwydwaith i ddod â Gwobr Cynulleidfa LUX sydd newydd ei henwi i gynulleidfa ehangach.

Mae'r tri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol wedi eu hisdeitlo i ieithoedd swyddogol yr UE. Bydd y ffilm fuddugol hefyd yn cael ei haddasu ar gyfer pobl â nam ar eu golwg ac yn glywadwy.

Gwobr LUX 

Parhau Darllen

Celfyddydau

Mae llyfr yr hanesydd Rwsiaidd Oleg Kuznetsov yn ailadrodd rhybudd Umberto Eco am fygythiad y Natsïaid

cyhoeddwyd

on

Mae pob un o'n darllenwyr, waeth beth yw eu cenedligrwydd, eu barn wleidyddol, neu eu credoau crefyddol, yn cadw rhan o boen yr 20fed ganrif yn eu henaid. Poen a chof y rhai a fu farw yn y frwydr yn erbyn Natsïaeth. Mae hanes cyfundrefnau Natsïaidd y ganrif ddiwethaf, o Hitler i Pinochet, yn ddiamheuol yn profi bod gan y llwybr i Natsïaeth a gymerir gan unrhyw wlad nodweddion cyffredin. Nid yw unrhyw un sydd, dan gochl cadw hanes eu gwlad, yn ailysgrifennu neu'n cuddio’r gwir ffeithiau, yn gwneud dim ond llusgo eu pobl eu hunain i’r affwys wrth orfodi’r polisi ymosodol hwn ar wladwriaethau cyfagos a’r byd i gyd.

 

Ym 1995, cymerodd Umberto Eco, un o awduron ac awdur enwocaf byd-eang llyfrau fel Foucault's Pendulum a The Name of the Rose, ran mewn Symposiwm a gynhaliwyd gan Adrannau Eidaleg a Ffrainc Prifysgol Columbia yn Efrog Newydd ( ar y diwrnod pan ddathlir pen-blwydd rhyddhau Ewrop o Natsïaeth). Anerchodd Eco’r gynulleidfa gyda’i draethawd Ffasgaeth Tragwyddol a oedd yn cynnwys rhybudd i’r byd i gyd am y ffaith bod bygythiad ffasgaeth a Natsïaeth yn parhau hyd yn oed ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd. Mae'r diffiniadau a fathwyd gan Eco yn wahanol i'r diffiniadau clasurol o ffasgaeth a Natsïaeth. Ni ddylai un edrych am debygrwydd clir yn ei fformwleiddiadau na thynnu sylw at gyd-ddigwyddiadau posibl; mae ei ddull yn eithaf arbennig ac yn siarad yn hytrach am nodweddion seicolegol ideoleg benodol a labelodd yn 'ffasgaeth dragwyddol'. Yn y neges i'r byd, dywed yr ysgrifennwr nad yw ffasgaeth yn cychwyn nid gyda gorymdeithiau dewr y Blackshirts, na gyda dinistrio anghydffurfwyr, na gyda rhyfeloedd a gwersylloedd crynhoi, ond gyda golwg fyd-eang ac agwedd benodol iawn ar bobl, gyda'u harferion diwylliannol. , greddfau tywyll ac ysgogiadau anymwybodol. Nid ydyn nhw'n wir ffynhonnell y digwyddiadau trasig sy'n ysgwyd gwledydd a chyfandiroedd cyfan.

Mae llawer o awduron yn dal i droi at y pwnc hwn yn eu gweithiau newyddiadurol a llenyddol, ac yn aml yn anghofio bod ffuglen artistig yn yr achos hwn yn amheus, ac weithiau'n droseddol. Wedi'i gyhoeddi yn Rwsia, mae'r llyfr State Policy of Glorification of Nazism in Armenia gan yr hanesydd milwrol Oleg Kuznetsov yn ailadrodd geiriau Umberto Eco: «Mae angen gelyn arnom i roi gobaith i bobl. Dywedodd rhywun mai gwladgarwch yw lloches olaf llwfrgi; mae'r rhai heb egwyddorion moesol fel arfer yn lapio baner o'u cwmpas eu hunain, ac mae'r bastardiaid bob amser yn siarad am burdeb y ras. Hunaniaeth genedlaethol yw sylfaen olaf y rhai sydd wedi'u hadfeddiannu. Ond mae ystyr hunaniaeth bellach wedi'i seilio ar gasineb, ar gasineb at y rhai nad ydyn nhw yr un peth. Rhaid meithrin casineb fel angerdd dinesig. »

Roedd Umberto Ecp yn gwybod yn uniongyrchol beth oedd ffasgaeth, ers iddo dyfu i fyny o dan unbennaeth Mussolini. Yn enedigol o Rwsia, datblygodd Oleg Kuznetsov, yn union fel bron pob person yn ei oedran, ei agwedd at Natsïaeth yn seiliedig nid ar gyhoeddiadau a ffilmiau, ond yn bennaf yn nhystiolaethau llygad-dystion a oroesodd yn yr Ail Ryfel Byd. Heb fod yn wleidydd ond yn siarad ar ran pobl gyffredin Rwseg, mae Kuznetsov yn dechrau ei lyfr gyda’r geiriau a ddywedodd arweinydd ei wlad enedigol ar Fai 9, 2019, ar y diwrnod pan ddathlir buddugoliaeth dros ffasgaeth: «Heddiw gwelwn sut mewn a nifer y taleithiau y maent yn gydwybodol yn ystumio digwyddiadau rhyfel, sut y maent yn eilunaddoli'r rhai a wasanaethodd y Natsïaid, ar ôl anghofio am anrhydedd ac urddas dynol, sut y maent yn dweud celwydd wrth eu plant yn ddigywilydd ». Mae treialon Nuremberg bob amser wedi bod ac yn parhau i fod yn rhwystr i adfywiad Natsïaeth ac ymddygiad ymosodol fel polisïau'r wladwriaeth - yn ein dyddiau ni ac yn y dyfodol. Mae canlyniadau’r treialon yn rhybudd i bawb sy’n eu hystyried eu hunain yn «llywodraethwyr tynged» dewis gwladwriaethau a phobloedd. Nod y tribiwnlys troseddol rhyngwladol yn Nuremberg oedd condemnio arweinwyr y Natsïaid (prif ysgogwyr ideolegol a phenaethiaid), yn ogystal â gweithredoedd creulon na ellir eu cyfiawnhau yn ormodol a phryfed gwaedlyd, nid holl bobl yr Almaen.

Yn hyn o beth, dywedodd cynrychiolydd y DU i’r treialon yn ei araith gloi: «Dywedaf eto nad ydym yn ceisio beio pobl yr Almaen. Ein nod yw ei amddiffyn a rhoi cyfle iddo ailsefydlu ei hun ac ennill parch a chyfeillgarwch y byd i gyd.

Ond sut y gellir gwneud hyn os ydym yn gadael yn ei chanol yr elfennau hyn o Natsïaeth sy'n ddigymell ac yn ddiamod sy'n bennaf gyfrifol am ormes a throseddau ac na ellir, fel y gall y tribiwnlys gredu, eu troi at lwybr rhyddid a chyfiawnder? »

Mae llyfr Oleg Kuznetsov yn rhybudd nad yw wedi'i anelu at annog casineb ethnig rhwng Armenia ac Azerbaijan; mae'n erfyn ar synnwyr cyffredin. Y ple i eithrio ffugio ffeithiau hanesyddol (sy'n ei gwneud hi'n bosibl trin pobl gyffredin) o bolisi'r wladwriaeth. Yn ei lyfr, mae'r awdur yn gofyn y cwestiwn: «Mae gogoneddu mewn gwahanol ffurfiau ar Natsïaeth yn Armenia trwy goffáu cof am y troseddwr Natsïaidd Garegin Nzhdeh a'i theori rasict agored o'r tseharkon, athrawiaeth yr uwch-ddyn Armenaidd, yn destun a Mae awdurdodau a gynhaliwyd yn bwrpasol ac yn systematig a diaspora Armenia wedi gwneud ymdrechion mor ddifrifol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddyrchafu personoliaeth Garegin Nzhdeh, ac nid rhywun arall o blith y cenedlaetholwyr Armenaidd a gyfrannodd fwy at ymddangosiad Gweriniaeth Armenia ar fap gwleidyddol y byd na Nzhdeh. »

Lai na blwyddyn yn ôl, mabwysiadodd Trydydd Pwyllgor Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad drafft (a gychwynnwyd gan Rwsia) ar frwydro yn erbyn «gogoneddu Natsïaeth, neo-Natsïaeth ac arferion eraill sy'n cyfrannu at danio ffurfiau cyfoes o hiliaeth, gwahaniaethu ar sail hil, senoffobia a anoddefiad cysylltiedig. » Pleidleisiodd 121 o daleithiau o blaid y ddogfen, ymataliodd 55, a gwrthwynebodd dwy ohoni.

Mae'n hysbys bod mater y frwydr unedig yn erbyn Natsïaeth a'i dilynwyr modern bob amser wedi bod mor sylfaenol i Azerbaijan a'i harweinyddiaeth wleidyddol (heb unrhyw oddefgarwch o gyfaddawd lleiaf hyd yn oed) ag y bu i Rwsia. Mae'r Arlywydd Ilham Aliyev wedi siarad dro ar ôl tro - yng nghynulliad y Cenhedloedd Unedig ac yng nghyfarfod Cyngor Penaethiaid Gwladol CIS - am bolisi'r wladwriaeth o ogoneddu Natsïaeth yn Armenia, gan nodi ffeithiau anadferadwy i brofi'r honiad hwn. Yng nghyfarfod Gweinidogion Cyngor Amddiffyn CIS, roedd yr Arlywydd Aliyev nid yn unig yn cefnogi polisi Rwsia i ymladd Natsïaeth a neo-Natsïaeth ar raddfa fyd-eang, ond hefyd ehangu ei gwmpas, gan dynnu sylw at Armenia fel gwlad Natsïaeth fuddugol. Wedi dweud hynny, roedd cynrychiolwyr Armenia i’r Cenhedloedd Unedig bob amser yn pleidleisio dros fabwysiadu’r penderfyniad yn galw am y frwydr yn erbyn unrhyw amlygiadau o Natsïaeth, tra bod arweinyddiaeth eu gwlad yn codi henebion yn agored i Nzhdeh troseddol y Natsïaid yn ninasoedd Armenia, gan ailenwi llwybrau, strydoedd , sgwariau a pharciau er anrhydedd iddo, medalau sefydledig, darnau arian wedi'u britho, stampiau postio wedi'u cyhoeddi a ffilmiau wedi'u hariannu yn adrodd am ei «weithredoedd arwrol». Mewn geiriau eraill, gwnaeth bopeth a elwir yn «ogoneddu Natsïaeth» yn unol â phenderfyniad Cynulliad Cyffredinol perthnasol y Cenhedloedd Unedig.

Bellach mae gan Armenia lywodraeth newydd, ond nid yw'r awduritis ar frys i ddileu etifeddiaeth y Natsïaid o'u rhagflaenwyr, gan ddangos felly eu hymrwymiad i'r arferion gogoneddu Natsïaeth a fabwysiadwyd yn y wlad cyn y coup a ddigwyddodd ddwy flynedd. yn ôl. Ni allai neu nid oedd arweinwyr newydd Armenia, dan arweiniad y Prif Weinidog Nikol Pashinyan, eisiau newid y sefyllfa yn eu gwlad yn radical - a chawsant eu hunain naill ai'n wystlon neu'n ddilynwyr ideolegol gogoniant Natsïaeth a oedd wedi cael ei ymarfer cyn iddynt ddod i rym. Yn ei ganolbwynt, dywed Oleg Kuznetsov: «Gan ddechrau gyda’r Mileniwm, mae awdurdodau Armenia wedi mynd ar drywydd yn hollol ymwybodol ac yn bwrpasol ac, er gwaethaf newid y drefn wleidyddol yn y wlad ym mis Mai 2018, maent yn dal i ddilyn cwrs gwleidyddol 21 mewnol tuag at y genedl. Nazification trwy bropaganda gwladwriaethol theori tsehakron fel ideoleg genedlaethol o'r holl Armeniaid sy'n byw yn Armenia ac mewn diaspora, wrth efelychu ymdrechion rhyngwladol i frwydro yn erbyn gogoneddu Natsïaeth a neo-Natsïaeth er mwyn cuddio tyfu y ffenomenau hyn yn y diriogaeth o dan eu rheolaeth, gan gynnwys rhanbarthau meddianedig Gweriniaeth Azerbaijan. »

Nododd Fridtjof Nansen, fforiwr a gwyddonydd pegynol o Norwy: «Mae hanes pobl Armenia yn arbrawf parhaus. Arbrawf goroesi ». Ym mha ffordd y bydd arbrofion heddiw a gynhaliwyd gan wleidyddion Armenia ac sy'n seiliedig ar driniaethau ffeithiau hanesyddol yn effeithio ar fywydau trigolion cyffredin y wlad? Y wlad sydd wedi rhoi nifer o wyddonwyr, awduron a ffigurau creadigol i'r byd na chafodd eu gweithiau erioed eu marcio â sêl Natsïaeth. Gyda llyfr Kuznetsov yn datgelu’r ffeithiau hanesyddol, gallai’r rhai a astudiodd ideoleg Natsïaeth yr Almaen yn fanwl ddatblygu agwedd wahanol at y geiriau a ddywedodd yr Almaen a theimlo’n euog tuag at ei phobl tan ddiwedd ei ddyddiau. Ar ddiwedd ei oes, ysgrifennodd: «Mae hanes yn bolisi na ellir ei gywiro mwyach. Mae gwleidyddiaeth yn hanes y gellir ei gywiro o hyd ».

Oleg Kuznetsov

Oleg Kuznetsov

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd