Cysylltu â ni

Azerbaijan

Mae Wythnos Ynni Baku yn agor pennod newydd ym mhortffolio ynni Azerbaijan  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Shahmar Hajiyev, Uwch Gynghorydd yn y Ganolfan Dadansoddi Cysylltiadau Rhyngwladol

Cynhaliodd Azerbaijan Wythnos Ynni Baku, gan gyfuno tri digwyddiad mawreddog fel 29ain Arddangosfa Olew a Nwy Rhyngwladol Caspia (4-6 Mehefin), 12fed Arddangosfa Pŵer ac Ynni Gwyrdd Rhyngwladol Caspia (4-6 Mehefin), a 29ain Fforwm Ynni Baku (5 -6 Mehefin) o dan un ymbarél. Mae tua 300 o gwmnïau o 37 o wledydd wedi mynychu digwyddiadau ynni eleni. Casglodd Wythnos Ynni Baku gwmnïau, gwesteion uchel eu statws, gwladweinwyr, ac arbenigwyr rhyngwladol ym maes ynni o lawer o wledydd. Roedd Llywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev hefyd yn bresennol yn y digwyddiad pwysig hwn ac yn annerch agor 29ain arddangosfa Caspian Oil & Gas a 12th Caspian Power fel rhan o Wythnos Ynni Baku. Fel y nodwyd gan Llywydd Ilham Aliyev “Dechreuodd Arddangosfa Olew a Nwy Caspia 30 mlynedd yn ôl ym 1994. Mae'r digwyddiad hwn wedi chwarae rhan allweddol wrth ddenu buddsoddiadau tramor uniongyrchol i'r sector ynni yn Azerbaijan. Ers hynny, mae'r digwyddiad hwn wedi trawsnewid yn ddigwyddiad mwy ac fe'i gelwir bellach yn Wythnos Ynni Baku, oherwydd ei fod yn cwmpasu holl brif rannau polisi ynni - olew, nwy, i fyny'r afon, i lawr yr afon, ac wrth gwrs, ynni gwyrdd ”.

Gan gyffwrdd ag Wythnos Ynni Baku, mae'n bwysig pwysleisio bod polisi a strategaeth ynni lwyddiannus Azerbaijan wedi trawsnewid y wlad yn arweinydd rhanbarthol sy'n sicrhau diogelwch ynni llawer o genhedloedd. Heddiw, mae Azerbaijan yn cyflenwi nwy naturiol i farchnadoedd ynni Ewropeaidd trwy'r Piblinell Traws Adriatig (TAP). Rhwng 2020 a 2023, TAP cyflenwi cyfanswm o bron i 31 biliwn metr ciwbig (bcm) o nwy naturiol i brynwyr Ewropeaidd, y mae tua 1.83 bcm ohono wedi'i ddosbarthu i Fwlgaria, 3.03 bcm i Wlad Groeg, a 25.9 bcm i'r Eidal. Bydd y wlad yn dyblu allforio nwy i Ewrop hyd at 20 bcm yn flynyddol erbyn 2027. Ar hyn o bryd, mae'r Eidal, Gwlad Groeg, Bwlgaria, Romania, Georgia, Turkiye, Hwngari a Serbia yn brynwyr nwy naturiol Azerbaijani, ac yn fuan bydd gwledydd eraill yn ymuno â'r rhestr hon . Daeth nwy naturiol Azerbaijani yn ffynhonnell arallgyfeirio bwysig i wledydd Ewropeaidd er mwyn sicrhau diogelwch ynni.

Yn y bôn, mae cynnal digwyddiad rhyngwladol mor ddylanwadol yn Baku yn dangos rôl Azerbaijan fel partner ynni dibynadwy mewn marchnadoedd ynni byd-eang, yn ogystal â chefnogi nodau datblygu cynaliadwy'r wlad. Fel gwlad sy'n llawn ynni, gall Azerbaijan wneud cyfraniadau sylweddol i ynni di-garbon trwy gefnogi ffynonellau ynni adnewyddadwy. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Azerbaijan wedi cyflymu a chynyddu'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy. I'r perwyl hwn, mae cydweithredu rhyngwladol yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo ynni gwyrdd ar raddfa fyd-eang, ac mae Azerbaijan yn cryfhau cydweithrediad rhyngwladol â chwmnïau ynni byd-eang i gynyddu gallu ynni adnewyddadwy. Mae'r Fforwm hefyd yn un cofiadwy gan fod Azerbaijan wedi arwyddo gyda chwmni ynni adnewyddadwy byd-eang yr Emiradau Arabaidd Unedig Masdar i adeiladu dau bŵer solar planhigion yn Bilasuvar (445 MW) a Neftchala (315 MW), yn ogystal â gwaith pŵer gwynt yn Garadagh, Absheron, gyda chynhwysedd o 240 MW. Amcangyfrifir bod cyfanswm y buddsoddiad yn y prosiectau hyn tua $1 biliwn. Disgwylir i'r planhigion gynhyrchu allbwn blynyddol cyfartalog o gyfanswm o 2 biliwn 3025 miliwn kWh o drydan, yn ei dro yn arbed 496 miliwn metr ciwbig o nwy naturiol y flwyddyn ac yn atal mwy na 943 mil o dunelli o allyriadau carbon deuocsid.

Y llynedd, cynhaliodd Azerbaijan a'r Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) urddo swyddogol o'r 230 MW Garadagh Solar PV Plant, ffatri solar gweithredol mwyaf y rhanbarth. Mae'r planhigion ei adeiladu ar draul buddsoddiad tramor gwerth $262 miliwn. Dyma'r gwaith pŵer solar ar raddfa ddiwydiannol gyntaf a wireddwyd trwy ddenu buddsoddiad tramor yn ein gwlad. Bydd y planhigyn yn cynhyrchu 500 miliwn cilowat-awr o drydan bob blwyddyn, gan arbed 110 miliwn metr ciwbig o nwy naturiol. Y planhigyn yw'r prosiect ynni adnewyddadwy cyntaf a phwysicaf yn Azerbaijan, a agorodd gyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu rhwng Azerbaijan a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Llofnododd Azerbaijan Gytundeb Paris yn 2016 ac ymrwymodd i leihau lefel allyriadau nwyon tŷ gwydr 35% yn 2030 o gymharu â'r flwyddyn sylfaen (1990). Wrth i'r wlad anelu at gynhyrchu o leiaf 30% o'i thrydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030, bydd gweithredu prosiectau o'r fath yn cefnogi targedau Azerbaijan ar gyfer cynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy yn ei phortffolio ynni a chwrdd â nodau Cytundeb Paris.  

Cyhoeddwyd 2024 yn “Blwyddyn Undod Gwyrdd y Byd” yn Azerbaijan, ac mae’n fesur pwysig i ddangos ymrwymiad Azerbaijan i warchod yr amgylchedd a gweithredu ar yr hinsawdd. Bydd y wlad hefyd yn cynnal Cynhadledd Newid Hinsawdd 2024 y Cenhedloedd Unedig (UNFCCC COP 29) yn Baku am y tro cyntaf yn y rhanbarth o 11-22 Tachwedd, 2024. Mae'n gyfle enfawr i ddod â phenaethiaid gwladwriaethau a llywodraethau, sefydliadau cymdeithas sifil, busnes, a sefydliadau rhyngwladol gyda'i gilydd yn y rhanbarth i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Mae ymgysylltiad Azerbaijan yn Wythnos Ynni Baku a COP29 yn crynhoi trosoli galluoedd ac adnoddau cenedlaethol trwy fuddsoddiadau strategol mewn prosiectau ynni adnewyddadwy, cefnogi mentrau ailgoedwigo, a pholisïau datblygu cynaliadwy gwledydd.

hysbyseb

Bydd y Baku COP29 yn llwyfan pwysig i drafod heriau amgylcheddol a chanolbwyntio ar strategaethau a nodau hinsawdd hirdymor. At hynny, mae Azerbaijan yn bwriadu codi pynciau posibl i'w trafod yn ystod COP29. Yn ôl Huseyn Huseynov, Pennaeth yr Adran Datblygu Cynaliadwy a Pholisi Cymdeithasol yn Weinyddiaeth Economi Gweriniaeth Azerbaijan, “Mae Azerbaijan yn mynd i gynnig creu Mecanwaith Ariannol Gogledd-De newydd yn COP29. Bydd rôl Mecanwaith Ariannol Gogledd-De yn gweithredu fel pont rhwng Cwmnïau Olew (Ynni) Cenedlaethol a Chwmnïau Olew (Ynni) Rhyngwladol, gan arddangos ymdrechion cydweithredol er budd byd-eang”.

Ynghyd â phroblemau amgylcheddol, bydd yr agenda heddwch yn y rhanbarth yn bwnc blaenoriaeth ar agenda COP29. Fel y pwysleisiwyd gan Elshad Iskandarov, Llysgennad Mawr o Weinyddiaeth Materion Tramor Azerbaijan “Gallai COP29 a gynhelir gan Baku gyfrannu at heddwch byd-eang. Mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos bod rhyfeloedd a gwrthdaro, yn ogystal â’u canlyniadau – dinistrio bioamrywiaeth, gollwng sylweddau niweidiol, a llygru mwyngloddiau, nid yn unig yn llygru’r amgylchedd ond hefyd yn dod â dynoliaeth yn nes at linell goch ddiwrthdro’r hinsawdd. newid”. Swyddog arall o lywodraeth Azerbaijani, Hikmet Hajiyev, Pwysleisiodd Cynghorydd Polisi Tramor i Arlywydd Azerbaijan fod “Azerbaijan yn parhau ac y bydd yn gwneud ymdrechion ychwanegol i wneud Cop yn stori lwyddiant arall eto o ran heddwch, ac i wneud COP29 yn COP heddwch ochr yn ochr â mater gweithredu hinsawdd.”  

I grynhoi, mae Wythnos Ynni Baku a COP29 yn ddau ddigwyddiad mawr sy'n cefnogi nodau datblygu cynaliadwy Azerbaijan wrth i ddau ddigwyddiad gefnogi defnydd ehangach o ffynonellau ynni adnewyddadwy ledled yr economi a chyflymu'r trawsnewid gwyrdd. Bydd polisi ynni Azerbaijan a phrosiectau ynni gwyrdd hefyd yn trawsnewid y wlad yn “ganolfan ynni gwyrdd” yn y rhanbarth i allforio pŵer sy'n seiliedig ar ynni adnewyddadwy o Dde'r Cawcasws a Chanolbarth Asia i Ewrop.  

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd