Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

Llywydd cyntaf pen-blwydd #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn 80 oed a'i rôl mewn cysylltiadau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Aigul Kuspan, llysgennad Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg a phennaeth cenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i'r Undeb Ewropeaidd, yn edrych ar fywyd a chyflawniadau arlywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Llysgennad Kazakhstan

Llysgennad Kuspan

Roedd 6 Gorffennaf 2020 yn nodi pen-blwydd Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan yn 80 oed - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Mae cynnydd fy ngwlad o ddim ond talp o'r Undeb Sofietaidd i fod yn bartner dibynadwy mewn cysylltiadau rhyngwladol - gan gynnwys yr UE a Gwlad Belg - yn stori am lwyddiant arweinyddiaeth y dylid rhoi Prif Arlywydd iddo. Roedd yn rhaid iddo adeiladu gwlad, sefydlu byddin, ein heddlu ein hunain, ein bywyd mewnol, popeth o ffyrdd i'r cyfansoddiad. Bu'n rhaid i Elbasy newid meddyliau pobl Kazakh i 180 gradd, o'r drefn dotalitaraidd i ddemocratiaeth, o eiddo'r wladwriaeth i eiddo preifat.


Kazakhstan mewn cysylltiadau rhyngwladol

Cymerodd Prif Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev benderfyniad hanesyddol ym 1991 i ymwrthod â phedwerydd arsenal niwclear fwyaf y Byd, gan alluogi Kazakhstan a rhanbarth cyfan Canol Asia i ddod yn rhydd o arfau niwclear. Oherwydd ei awydd cryf i wneud y Byd yn lle heddychlon i bob un ohonom, mae'n cael ei gydnabod fel gwladweinydd rhagorol yn Kazakhstan a ledled y Byd.

Daeth diplomyddiaeth ragweithiol yn un o'r arfau allweddol wrth sicrhau sofraniaeth a diogelwch Kazakhstan a hyrwyddo buddiannau cenedlaethol y wlad yn gyson. Yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phragmatiaeth aml-fector, sefydlodd Nursultan Nazarbayev berthnasoedd adeiladol gyda'n cymdogion agosaf Tsieina, Rwsia, gwledydd Canol Asia, a gweddill y Byd.

O safbwynt Ewropeaidd a rhyngwladol, mae treftadaeth yr Arlywydd Cyntaf yr un mor drawiadol: mae Nursultan Nazarbayev wedi ymrwymo ei fywyd wrth gyfrannu at heddwch, sefydlogrwydd a deialog ranbarthol a rhyngwladol. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae wedi sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan (EPCA). Cychwynnodd nifer o brosesau integreiddio a deialog rhyngwladol, gan gynnwys Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria, penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Profion Niwclear, y Gynhadledd ar Fesurau Rhyngweithio ac Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO), a Chyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (Cyngor Tyrcig).

Nursultan Nazarbayev yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, 2018

Mae cadeiryddiaeth Kazakhstan yn y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2018 (sy'n ffurfio'r agenda ar gyfer materion diogelwch ar gyfer y byd i gyd) wedi dangos llwyddiant a hyfywedd y llwybr a ddewiswyd gan Nursultan Nazarbayev yn yr arena ryngwladol.

Uwchgynhadledd OSCE yn Nur-Sultan, 2010

Cysylltiadau Kazakhstan-UE

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig y gellir ymddiried ynddo i'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae'r Prif Arlywydd wedi gosod y seiliau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell UE-Kazakhstan (EPCA) a ddaeth i rym ar Fawrth 1af, 2020. Mae'r Cytundeb yn nodi dechrau cam newydd sbon o gysylltiadau Kazakh-Ewropeaidd ac yn darparu cyfleoedd eang i adeiladu cydweithrediad ar raddfa lawn yn y tymor hir. Rwy’n hyderus y bydd gweithredu’r Cytundeb yn effeithiol yn caniatáu inni arallgyfeirio masnach, ehangu cysylltiadau economaidd, denu buddsoddiadau a thechnolegau newydd. Mae arwyddocâd cydweithredu hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas masnach a buddsoddi. Yr UE yw prif bartner masnachu Kazakhstan, sy'n cynrychioli 40% o'r fasnach allanol. Dyma hefyd y prif fuddsoddwr tramor yn fy ngwlad, gan gyfrif am 48% o gyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor (gros).

Nursultan Nazarbayev a Donald Tusk

Cysylltiadau dwyochrog rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan

Wedi fy achredu fel Llysgennad i Deyrnas Gwlad Belg, rwy’n falch bod y berthynas rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg wedi’i chryfhau’n barhaus ers annibyniaeth fy ngwlad. Ar Ragfyr 31ain, 1991 fe wnaeth Teyrnas Gwlad Belg gydnabod sofraniaeth wladwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan yn swyddogol. Dechreuodd sylfaen y cysylltiadau dwyochrog gan ymweliad swyddogol yr Arlywydd Nazarbayev â Gwlad Belg ym 1993, lle cyfarfu â'r Brenin Boudewijn I a'r Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene.

Ymwelodd Nursultan Nazarbayev â Brwsel wyth gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2018. Mae cyfnewidiadau diwylliannol wedi digwydd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan y tu hwnt i ymweliadau lefel uchel. Yn 2017 dathlodd ein gwledydd eu pen-blwydd yn 25 oed o'r berthynas ddwyochrog. Cafwyd sawl ymweliad lefel uchel hefyd o ochr Gwlad Belg â Kazakhstan. Ymweliad cyntaf y Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene ym 1998, yn ogystal â dau ymweliad â Prince Prince a Brenin Gwlad Belg Philippe yn 2002, 2009 a 2010. Mae cysylltiadau rhyng-seneddol yn datblygu'n gadarnhaol fel arf effeithiol ar gyfer cryfhau deialog wleidyddol.

Cyfarfod â'r Brenin Philippe

Mae perthynas ddiplomyddol gref wedi bod yn datblygu'n barhaus trwy gefnogi perthynas fasnach sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cyfnewidiadau economaidd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan hefyd wedi cynyddu'n sylweddol er 1992 gyda meysydd cydweithredu â blaenoriaeth ym maes ynni, gofal iechyd, sectorau amaethyddol, rhwng porthladdoedd ac mewn technolegau newydd. Yn 2019, cynyddodd swm y cyfnewidiadau masnachol i fwy na € 636 miliwn. Ar 1 Mai, 2020, roedd 75 o fentrau ag asedau Gwlad Belg wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh wedi cyrraedd € 7.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2005 i 2019.

Derbyniad swyddogol ym Mhalas Egmont

Etifeddiaeth yr arlywydd cyntaf

Mae'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev wedi arwain fy ngwlad rhwng 1990 a 2019. Yn gynnar yn y 1990au, arweiniodd Elbasy y wlad yn ystod yr argyfwng ariannol a effeithiodd ar yr ardal ôl-Sofietaidd gyfan. Roedd heriau pellach yn aros ymlaen pan fu’n rhaid i’r Prif Arlywydd ddelio ag argyfwng Dwyrain Asia 1997 ac argyfwng ariannol Rwseg yn 1998 a effeithiodd ar ddatblygiad ein gwlad. Mewn ymateb, gweithredodd Elbasy gyfres o ddiwygiadau economaidd i sicrhau twf angenrheidiol yr economi. Yn ystod yr amser hwn, bu Nursultan Nazarbayev yn goruchwylio preifateiddio'r diwydiant olew a daeth â'r buddsoddiad angenrheidiol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, China a gwledydd eraill.

Oherwydd amgylchiadau hanesyddol daeth Kazakhstan yn wlad ethnig amrywiol. Sicrhaodd y Prif Arlywydd gydraddoldeb hawliau pawb yn Kazakhstan, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol fel egwyddor arweiniol polisi'r wladwriaeth. Dyma un o'r diwygiadau mwyaf blaenllaw sydd wedi arwain at sefydlogrwydd gwleidyddol parhaus a heddwch yn y polisi domestig. Trwy gydol diwygiadau economaidd a moderneiddio pellach, mae lles cymdeithasol y wlad wedi cynyddu ac mae dosbarth canol cynyddol wedi dod i'r amlwg. Yn bwysicach fyth, mae symud y Brifddinas o Almaty i Nur-Sultan fel canolfan weinyddol a gwleidyddol newydd yn Kazakstan, wedi arwain at ddatblygiad economaidd pellach y wlad gyfan.

Un o'r heriau pwysicaf a amlinellodd Nursultan Nazarbayev ar gyfer y wlad oedd strategaeth 2050 Kazakhstan. Nod y rhaglen hon yw hyrwyddo Kazakhstan yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y Byd. Mae wedi lansio cam nesaf moderneiddio economi a chymdeithas sifil Kazakhstan. Mae'r rhaglen hon wedi arwain at weithredu pum diwygiad sefydliadol yn ogystal â Chynllun 100 Cam Concrit y Genedl i foderneiddio'r economi a sefydliadau'r wladwriaeth. Mae gallu'r Arlywydd Cyntaf i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a diplomyddol adeiladol wedi bod yn ffactor blaenllaw yn natblygiad y wlad ac wedi arwain at lif o biliynau o ewros o fuddsoddiad i mewn i Kazakhstan. Yn y cyfamser, mae fy ngwlad wedi ymuno â 50 economi gystadleuol orau'r Byd.

Uchafbwynt etifeddiaeth yr Arlywydd Cyntaf oedd ei benderfyniad i beidio â mynd ar drywydd gwladwriaeth niwclear. Ategwyd yr addewid hwn trwy gau safle profi niwclear mwyaf y Byd yn Semipalatinsk, yn ogystal â rhoi'r gorau i raglen arfau niwclear Kazakhstan yn llwyr. Roedd Elbasy hefyd yn un o'r arweinwyr a oedd yn hyrwyddo'r prosesau integreiddio yn Ewrasia. Arweiniodd yr integreiddio hwn at Undeb Economaidd Ewrasiaidd, sydd wedi tyfu i gymdeithas fawr o aelod-wledydd yn sicrhau llif nwyddau, gwasanaethau, llafur a chyfalaf yn rhydd, ac wedi bod o fudd i Kazakhstan a'i chymdogion.

Yn 2015, cyhoeddodd y Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev mai’r etholiad fyddai ei olaf ac y “unwaith y cyflawnir diwygiadau sefydliadol ac arallgyfeirio economaidd; dylai'r wlad gael diwygiad cyfansoddiadol sy'n golygu trosglwyddo pŵer o'r arlywydd i'r senedd a'r llywodraeth."

Gan gamu i lawr o’i swydd yn 2019, a ddisodlwyd yn brydlon gan Kassym-Jomart Tokayev, parhaodd yr arweinyddiaeth newydd i weithredu yn ysbryd datblygu economaidd a chydweithrediad rhyngwladol adeiladol yr Arlywydd cyntaf.

Fel y soniodd yr Arlywydd Tokayev yn ei erthygl ddiweddar: “Heb os, dim ond gwleidydd go iawn, doeth a blaengar, all ddewis ei lwybr ei hun, sef rhwng dwy ran o’r Byd - Ewrop ac Asia, dwy wareiddiad - Gorllewin a Dwyrain, dwy system - dotalitaraidd a democrataidd. Gyda'r holl gydrannau hyn, roedd Elbasy yn gallu ffurfio math newydd o wladwriaeth gan gyfuno traddodiadau Asiaidd ac arloesiadau Gorllewinol. Heddiw, mae'r byd i gyd yn adnabod ein gwlad fel gwladwriaeth dryloyw sy'n caru heddwch, sy'n cymryd rhan weithredol yn y prosesau integreiddio. "

Ymweliad â Gwlad Belg ar gyfer 12fed Uwchgynhadledd ASEM, 2018

Gwlad Belg

Etholiadau 2020 yr UD - Democratiaid Dramor yn trefnu rhith-rali byd-eang ar gyfer pleidleiswyr tramor

cyhoeddwyd

on

Roedd 19 Medi yn Ddiwrnod Pleidleisio, pan anfonwyd pleidleisiau absennol i holl bleidleiswyr tramor a milwrol yr Unol Daleithiau i bleidleisio yn etholiad cyffredinol 3 Tachwedd. Ddydd Sadwrn hefyd fe wnaeth Americanwyr ddeffro i’r newyddion am farwolaeth Cyfiawnder Rhyddfrydol Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau, Ruth Bader Ginsburg, a elwir yn RBG yn annwyl. Canolbwyntiodd Cyfiawnder Ginsburg ar gyfreitheg arloesol ar fynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn menywod. Daeth ei gyrfa i ben gyda bron i 30 mlynedd fel aelod o Goruchaf Lys yr UD, lle bu’n gwasanaethu o 1993 hyd nes iddi basio nos Wener (18 Medi) ar ôl brwydr hir a chaled yn erbyn canser.
Yr wythnos hon, bydd Democratiaid Dramor yn talu teyrnged i Ustus Ginsburg trwy annog a chynorthwyo pob Americanwr dramor i bleidleisio. Bydd rali rithwir fyd-eang yn digwydd rhwng 16: 30-20: 00 (manylion yma ) a heddiw (22 Medi), byddant yn cynnal Noson Pleidleisio Gwlad Belg i helpu Americanwyr i gwblhau eu pleidleisiau absennol a'u dychwelyd yn gyflym (manylion am y Gwefan). Trwy eu gwefan, digwyddiadau cofrestru a cymorth pleidleisiwr byw, Mae Democratiaid Dramor wedi gwneud eu gorau i sicrhau bod cymaint o Americanwyr cymwys â phosibl ar roliau pleidleiswyr eu gwladwriaeth ac yn gallu derbyn pleidlais i bleidleisio ym mis Tachwedd.
Yn ogystal ag ethol Arlywydd newydd, mae gan y Democratiaid gyfle i ennill Senedd yr UD yn ôl, a fydd ymhlith pethau eraill yn pleidleisio i gadarnhau enwebai Goruchaf Lys yr Arlywydd.
Dywedodd y cyn Is-lywydd ac ymgeisydd arlywyddol Joe Biden (yn y llun) ar 20 Medi, o’r National Constitution Center yn Philadelphia: “Dilynwch eich cydwybod os gwelwch yn dda. Peidiwch â phleidleisio i gadarnhau unrhyw un a enwebwyd o dan yr amgylchiadau y mae'r Arlywydd Trump a'r Seneddwr McConnell wedi'u creu. Peidiwch â mynd yno. Cynnal eich dyletswydd gyfansoddiadol, eich cydwybod, gadewch i'r bobl siarad. Oerwch y fflamau sydd wedi bod yn amlyncu ein gwlad. Ni allwn anwybyddu'r system annwyl o wiriadau a balansau. "
Mae'r Democratiaid Dramor Gwlad Belg (DAB) wedi bod yn weithgar iawn trwy gydol y flwyddyn wrth annog 'POB UN' o Americanwyr sy'n byw yng Ngwlad Belg i gofrestru i bleidleisio. Gofynnwn iddynt nawr annog eu Seneddwyr i ymatal rhag cadarnhau Cyfiawnder Goruchaf Lys newydd nes i'r Arlywydd nesaf gael ei urddo. Gobeithiwn y bydd pob Americanwr yn parhau i anrhydeddu etifeddiaeth Ustus Ginsburg trwy ymuno â ni yr wythnos hon a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.
Yn 2016, dadleuodd Arweinydd Mwyafrif Senedd y Gweriniaethwyr, Mitch McConnell, na ddylid cael pleidlais yn Senedd yr UD dros enwebai Barack Obama - Merrick Garland - oherwydd ei bod yn flwyddyn ymgyrch arlywyddol. Dadleuodd Gweriniaethwyr y dylai pobl yr Unol Daleithiau ethol arlywydd yn gyntaf ac y dylai'r arlywydd hwnnw lenwi'r sedd wag. Fodd bynnag, fel y gwelsom lawer gwaith, mae arweinwyr Gweriniaethol bellach yn dweud y gwrthwyneb ac wedi ymrwymo i gymeradwyo Cyfiawnder Goruchaf Lys newydd waeth beth fo'r etholiad sydd ar ddod.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae Gwlad Belg yn ymchwilio i felinydd meddwl gorau'r UE ar gyfer cysylltiadau â China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-ddiplomydd y DU a chyn-swyddog Comisiwn Ewropeaidd sy’n rhedeg melin drafod ym Mrwsel yn cael ei ymchwilio gan wasanaethau diogelwch Gwlad Belg ar amheuaeth o basio gwybodaeth sensitif i China - honiadau ei fod yn gwadu. Gwrthododd Fraser Cameron, sy’n cyfarwyddo Canolfan yr UE-Asia, fel “hurt” yr ymchwiliad i’w gysylltiadau honedig â dau newyddiadurwr Tsieineaidd sydd wedi’u hachredu ym Mrwsel sydd - yn ôl swyddogion diogelwch Gwlad Belg yn siarad ar gyflwr anhysbysrwydd - hefyd yn gweithio i weinidogaeth wladwriaeth Tsieineaidd diogelwch a milwrol Tsieineaidd, fel yr adroddwyd gan Barbara Moens yn POLITICO.

Y swyddogion o Wlad Belg a siaradodd â nhw Politico hefyd briffio papurau newydd Gwlad Belg De Standaard a L'Avenir ar yr achos. Nid yw'n eglur ble y gallai'r ymchwiliad arwain, gan na nodwyd y cyhuddiadau y gallai eu hwynebu ac nid yw ysbïo - a ddyfynnwyd gan swyddogion Gwlad Belg - yn cael ei drin fel trosedd o dan gyfraith Gwlad Belg. Yn ôl unigolyn sy’n agos at yr achos, mae swyddfa’r erlynydd ffederal wedi agor ymchwiliad i Cameron, er i swyddfa’r erlynydd ei hun wrthod gwneud sylw. Agorwyd yr achos ar sail ymchwiliad diogelwch gwladwriaeth Gwlad Belg a farnodd y gallai gweithgareddau honedig Cameron fod yn risg i swyddogion Ewropeaidd, er na wnaethant nodi pa fath o risg y gallai ei beri.

Wedi'i effeithio gan Politico am sylw, dywedodd Cameron mewn e-bost bod yr honiadau “heb sylfaen.” Pwysleisiodd fod ganddo “ystod eang o gysylltiadau Tsieineaidd fel rhan o fy nyletswyddau gyda Chanolfan yr UE-Asia ac efallai bod gan rai ohonynt swyddogaeth ddwbl,” ond ychwanegodd: “Fe wnes i ymddeol 15 mlynedd yn ôl o gyflogaeth swyddogol a heb fynediad sero. i unrhyw wybodaeth sensitif. ”

Dywedodd Cameron nad oedd ei gyfreithiwr yn ymwybodol bod unrhyw achos wedi cael ei agor, gan ychwanegu: “Mae’r honiadau eu hunain yn amlwg yn niweidiol ond maen nhw wir yn hurt os ydych chi ddim ond yn stopio i feddwl amdanyn nhw am funud.” Mae Cameron, sydd, yn ôl ei gofnod ar wefan Canolfan yr UE-Asia, wedi “byw a gweithio yng Ngwlad Belg am 20 mlynedd” ac yn “athro gwadd mewn sawl prifysgol yn Asia,” yn cael ei amau ​​gan wybodaeth Gwlad Belg o dderbyn miloedd o ewros am ddarparu gwybodaeth wleidyddol ac economaidd gyfrinachol - ond nid o reidrwydd wedi'i dosbarthu - i'r Tsieineaid ynghylch sefydliadau Ewropeaidd.

Mewn e-bost ar wahân i L'Avenir, gwelir gan Politico, Dywedodd Cameron fod Canolfan yr UE-Asia yn derbyn “grant blynyddol bach” gan genhadaeth ddiplomyddol Tsieineaidd i’r UE, i helpu i drefnu digwyddiadau ar gysylltiadau rhwng yr UE a China. “Dyma’r unig gyllid a gafwyd gan y Tsieineaid,” meddai.

Ychwanegodd Cameron, yn ei ymateb i L’Avenir, fod gweithgareddau diweddar Canolfan yr UE-Asia, gan gynnwys gweminar ar uwchgynhadledd rithwir yr UE-China yr wythnos hon, yn dangos “ein bod yn hynod feirniadol o China!” 'Yn agos at Beijing' Politico dywedwyd wrthynt enwau'r ddau newyddiadurwr Tsieineaidd yr honnir eu bod yn gysylltiedig, ond nad oedd yn gallu cadarnhau eu statws yn annibynnol.

Dywedodd swyddogion diogelwch Gwlad Belg fod y gweithgareddau dan amheuaeth wedi bod yn digwydd ers nifer o flynyddoedd, ond na fyddent yn dweud a oedd hynny'n cynnwys amser Cameron yn y Comisiwn Ewropeaidd, cyn iddo ymddeol yn 2006. Un swyddog yn y Comisiwn, yn siarad ar amod anhysbysrwydd, dywedodd fod Cameron yn hysbys i fod yn “agos iawn at Beijing”. Gan nad yw ysbïo yn cael ei ddosbarthu fel trosedd yng Ngwlad Belg, mae erlynwyr cyhoeddus wedi galw ers amser maith am ddiweddariad o gyfraith y wlad ar ysbïo, sy'n dyddio'n ôl i'r 1930au.

Mae hynny'n golygu y gallai fod yn rhaid i erlynwyr nodi troseddau eraill os ydyn nhw am bwyso ar gyhuddiadau - a ddigwyddodd yn achos cyn-ddiplomydd Gwlad Belg Oswald Gantois. Wedi ei ymchwilio am ollwng gwybodaeth i wasanaethau cudd Rwseg trwy gydol ei yrfa, fe’i cafwyd yn euog yn 2018 o gysylltiad anghyfreithlon gyda’r pwrpas o gyflawni ffugiad. Mae erlynwyr cyhoeddus wedi nodi rôl Gwlad Belg fel canolbwynt diplomyddol, gan gynnal sefydliadau’r UE a phencadlys NATO, fel cyfiawnhad dros ehangu’r diffiniad o ysbïo mewn cyfraith genedlaethol i hwyluso erlyn.

Mae’r gweinidog cyfiawnder ffederal presennol, Koen Geens o’r blaid Ddemocrataidd Gristnogol Fflandrys CD&V, yn ceisio gwthio diweddariad o’r gyfraith ysbïo drwy’r senedd ond nid yw wedi gwneud llawer o gynnydd oherwydd cyfyngder wrth ffurfio llywodraeth ers diwedd 2018. “Y gweinidog a CD&V wedi bod yn gofyn am amser hir i bleidleisio ar y cynnig, ”meddai llefarydd ar ran y gweinidog. Yn gynharach eleni, datgelodd erlynwyr yr Almaen eu bod yn amau ​​cyn-swyddog arall o’r UE o drosglwyddo gwybodaeth i China. Gwadodd yr Almaenwr Gerhard Sabathil, diplomydd a drodd yn lobïwr, yr honiadau ac hyd yma nid yw wedi cael ei arestio na'i gyhuddo.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

# COVID-19 - Sassoli: Cyhoeddodd Strasbwrg barth coch

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) Meddai: "Strasbwrg yw sedd Senedd Ewrop, mae hyn wedi'i nodi yn y Cytuniadau yr ydym am eu parchu. Rydym wedi gwneud popeth i ailafael yng nghwrs arferol ein sesiynau llawn yn Strasbwrg. Fodd bynnag, atgyfodiad y pandemig mewn llawer. mae aelod-wladwriaethau a'r penderfyniadau a wneir gan awdurdodau Ffrainc i ddosbarthu adran gyfan y Rhein Isaf yn barth coch, yn ein gorfodi i ailystyried y symud i Strasbwrg.

"Er ein bod yn siomedig iawn ynglŷn â'r penderfyniad hwn, mae'n rhaid i ni ystyried y byddai trosglwyddo gweinyddiaeth Senedd Ewrop yn golygu cwarantîn i'r holl staff ar ôl dychwelyd i Frwsel. Rydym yn mynd trwy gyfnod anodd ac rwy'n ddiolchgar am yr holl cydweithredu, argaeledd ac arbenigedd a ddangoswyd gan Ddinas Strasbwrg, yr awdurdodau iechyd, a'r llywodraeth. Dymuniad Senedd Ewrop yw dychwelyd i Strasbwrg ac rydym yn hyderus y bydd hyn, yn wyneb dirywiad y pandemig, yn digwydd bosibl. Bydd sesiwn lawn Senedd Ewrop rhwng 14 a 17 Medi yn cael ei chynnal ym Mrwsel. "

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd