Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Llywydd cyntaf pen-blwydd #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn 80 oed a'i rôl mewn cysylltiadau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Aigul Kuspan, llysgennad Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg a phennaeth cenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i'r Undeb Ewropeaidd, yn edrych ar fywyd a chyflawniadau arlywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Llysgennad Kazakhstan

Llysgennad Kuspan

Roedd 6 Gorffennaf 2020 yn nodi pen-blwydd Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan yn 80 oed - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Mae cynnydd fy ngwlad o ddim ond talp o'r Undeb Sofietaidd i fod yn bartner dibynadwy mewn cysylltiadau rhyngwladol - gan gynnwys yr UE a Gwlad Belg - yn stori am lwyddiant arweinyddiaeth y dylid rhoi Prif Arlywydd iddo. Roedd yn rhaid iddo adeiladu gwlad, sefydlu byddin, ein heddlu ein hunain, ein bywyd mewnol, popeth o ffyrdd i'r cyfansoddiad. Bu'n rhaid i Elbasy newid meddyliau pobl Kazakh i 180 gradd, o'r drefn dotalitaraidd i ddemocratiaeth, o eiddo'r wladwriaeth i eiddo preifat.


Kazakhstan mewn cysylltiadau rhyngwladol

Cymerodd Prif Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev benderfyniad hanesyddol ym 1991 i ymwrthod â phedwerydd arsenal niwclear fwyaf y Byd, gan alluogi Kazakhstan a rhanbarth cyfan Canol Asia i ddod yn rhydd o arfau niwclear. Oherwydd ei awydd cryf i wneud y Byd yn lle heddychlon i bob un ohonom, mae'n cael ei gydnabod fel gwladweinydd rhagorol yn Kazakhstan a ledled y Byd.

Daeth diplomyddiaeth ragweithiol yn un o'r arfau allweddol wrth sicrhau sofraniaeth a diogelwch Kazakhstan a hyrwyddo buddiannau cenedlaethol y wlad yn gyson. Yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phragmatiaeth aml-fector, sefydlodd Nursultan Nazarbayev berthnasoedd adeiladol gyda'n cymdogion agosaf Tsieina, Rwsia, gwledydd Canol Asia, a gweddill y Byd.

O safbwynt Ewropeaidd a rhyngwladol, mae treftadaeth yr Arlywydd Cyntaf yr un mor drawiadol: mae Nursultan Nazarbayev wedi ymrwymo ei fywyd wrth gyfrannu at heddwch, sefydlogrwydd a deialog ranbarthol a rhyngwladol. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae wedi sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan (EPCA). Cychwynnodd nifer o brosesau integreiddio a deialog rhyngwladol, gan gynnwys Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria, penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Profion Niwclear, y Gynhadledd ar Fesurau Rhyngweithio ac Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO), a Chyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (Cyngor Tyrcig).

Nursultan Nazarbayev yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, 2018

Mae cadeiryddiaeth Kazakhstan yn y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2018 (sy'n ffurfio'r agenda ar gyfer materion diogelwch ar gyfer y byd i gyd) wedi dangos llwyddiant a hyfywedd y llwybr a ddewiswyd gan Nursultan Nazarbayev yn yr arena ryngwladol.

Uwchgynhadledd OSCE yn Nur-Sultan, 2010

Cysylltiadau Kazakhstan-UE

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig y gellir ymddiried ynddo i'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae'r Prif Arlywydd wedi gosod y seiliau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell UE-Kazakhstan (EPCA) a ddaeth i rym ar Fawrth 1af, 2020. Mae'r Cytundeb yn nodi dechrau cam newydd sbon o gysylltiadau Kazakh-Ewropeaidd ac yn darparu cyfleoedd eang i adeiladu cydweithrediad ar raddfa lawn yn y tymor hir. Rwy’n hyderus y bydd gweithredu’r Cytundeb yn effeithiol yn caniatáu inni arallgyfeirio masnach, ehangu cysylltiadau economaidd, denu buddsoddiadau a thechnolegau newydd. Mae arwyddocâd cydweithredu hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas masnach a buddsoddi. Yr UE yw prif bartner masnachu Kazakhstan, sy'n cynrychioli 40% o'r fasnach allanol. Dyma hefyd y prif fuddsoddwr tramor yn fy ngwlad, gan gyfrif am 48% o gyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor (gros).

Nursultan Nazarbayev a Donald Tusk

Cysylltiadau dwyochrog rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan

Wedi fy achredu fel Llysgennad i Deyrnas Gwlad Belg, rwy’n falch bod y berthynas rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg wedi’i chryfhau’n barhaus ers annibyniaeth fy ngwlad. Ar Ragfyr 31ain, 1991 fe wnaeth Teyrnas Gwlad Belg gydnabod sofraniaeth wladwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan yn swyddogol. Dechreuodd sylfaen y cysylltiadau dwyochrog gan ymweliad swyddogol yr Arlywydd Nazarbayev â Gwlad Belg ym 1993, lle cyfarfu â'r Brenin Boudewijn I a'r Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene.

Ymwelodd Nursultan Nazarbayev â Brwsel wyth gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2018. Mae cyfnewidiadau diwylliannol wedi digwydd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan y tu hwnt i ymweliadau lefel uchel. Yn 2017 dathlodd ein gwledydd eu pen-blwydd yn 25 oed o'r berthynas ddwyochrog. Cafwyd sawl ymweliad lefel uchel hefyd o ochr Gwlad Belg â Kazakhstan. Ymweliad cyntaf y Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene ym 1998, yn ogystal â dau ymweliad â Prince Prince a Brenin Gwlad Belg Philippe yn 2002, 2009 a 2010. Mae cysylltiadau rhyng-seneddol yn datblygu'n gadarnhaol fel arf effeithiol ar gyfer cryfhau deialog wleidyddol.

Cyfarfod â'r Brenin Philippe

Mae perthynas ddiplomyddol gref wedi bod yn datblygu'n barhaus trwy gefnogi perthynas fasnach sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cyfnewidiadau economaidd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan hefyd wedi cynyddu'n sylweddol er 1992 gyda meysydd cydweithredu â blaenoriaeth ym maes ynni, gofal iechyd, sectorau amaethyddol, rhwng porthladdoedd ac mewn technolegau newydd. Yn 2019, cynyddodd swm y cyfnewidiadau masnachol i fwy na € 636 miliwn. Ar 1 Mai, 2020, roedd 75 o fentrau ag asedau Gwlad Belg wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh wedi cyrraedd € 7.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2005 i 2019.

 Derbyniad swyddogol ym Mhalas Egmont

Etifeddiaeth yr arlywydd cyntaf

Mae'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev wedi arwain fy ngwlad rhwng 1990 a 2019. Yn gynnar yn y 1990au, arweiniodd Elbasy y wlad yn ystod yr argyfwng ariannol a effeithiodd ar yr ardal ôl-Sofietaidd gyfan. Roedd heriau pellach yn aros ymlaen pan fu’n rhaid i’r Prif Arlywydd ddelio ag argyfwng Dwyrain Asia 1997 ac argyfwng ariannol Rwseg yn 1998 a effeithiodd ar ddatblygiad ein gwlad. Mewn ymateb, gweithredodd Elbasy gyfres o ddiwygiadau economaidd i sicrhau twf angenrheidiol yr economi. Yn ystod yr amser hwn, bu Nursultan Nazarbayev yn goruchwylio preifateiddio'r diwydiant olew a daeth â'r buddsoddiad angenrheidiol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, China a gwledydd eraill.

Oherwydd amgylchiadau hanesyddol daeth Kazakhstan yn wlad ethnig amrywiol. Sicrhaodd y Prif Arlywydd gydraddoldeb hawliau pawb yn Kazakhstan, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol fel egwyddor arweiniol polisi'r wladwriaeth. Dyma un o'r diwygiadau mwyaf blaenllaw sydd wedi arwain at sefydlogrwydd gwleidyddol parhaus a heddwch yn y polisi domestig. Trwy gydol diwygiadau economaidd a moderneiddio pellach, mae lles cymdeithasol y wlad wedi cynyddu ac mae dosbarth canol cynyddol wedi dod i'r amlwg. Yn bwysicach fyth, mae symud y Brifddinas o Almaty i Nur-Sultan fel canolfan weinyddol a gwleidyddol newydd yn Kazakstan, wedi arwain at ddatblygiad economaidd pellach y wlad gyfan.

Un o'r heriau pwysicaf a amlinellodd Nursultan Nazarbayev ar gyfer y wlad oedd strategaeth 2050 Kazakhstan. Nod y rhaglen hon yw hyrwyddo Kazakhstan yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y Byd. Mae wedi lansio cam nesaf moderneiddio economi a chymdeithas sifil Kazakhstan. Mae'r rhaglen hon wedi arwain at weithredu pum diwygiad sefydliadol yn ogystal â Chynllun 100 Cam Concrit y Genedl i foderneiddio'r economi a sefydliadau'r wladwriaeth. Mae gallu'r Arlywydd Cyntaf i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a diplomyddol adeiladol wedi bod yn ffactor blaenllaw yn natblygiad y wlad ac wedi arwain at lif o biliynau o ewros o fuddsoddiad i mewn i Kazakhstan. Yn y cyfamser, mae fy ngwlad wedi ymuno â 50 economi gystadleuol orau'r Byd.

Uchafbwynt etifeddiaeth yr Arlywydd Cyntaf oedd ei benderfyniad i beidio â mynd ar drywydd gwladwriaeth niwclear. Ategwyd yr addewid hwn trwy gau safle profi niwclear mwyaf y Byd yn Semipalatinsk, yn ogystal â rhoi'r gorau i raglen arfau niwclear Kazakhstan yn llwyr. Roedd Elbasy hefyd yn un o'r arweinwyr a oedd yn hyrwyddo'r prosesau integreiddio yn Ewrasia. Arweiniodd yr integreiddio hwn at Undeb Economaidd Ewrasiaidd, sydd wedi tyfu i gymdeithas fawr o aelod-wledydd yn sicrhau llif nwyddau, gwasanaethau, llafur a chyfalaf yn rhydd, ac wedi bod o fudd i Kazakhstan a'i chymdogion.

Yn 2015, cyhoeddodd y Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev mai’r etholiad fyddai ei olaf ac y “unwaith y cyflawnir diwygiadau sefydliadol ac arallgyfeirio economaidd; dylai'r wlad gael diwygiad cyfansoddiadol sy'n golygu trosglwyddo pŵer o'r arlywydd i'r senedd a'r llywodraeth."

Gan gamu i lawr o’i swydd yn 2019, a ddisodlwyd yn brydlon gan Kassym-Jomart Tokayev, parhaodd yr arweinyddiaeth newydd i weithredu yn ysbryd datblygu economaidd a chydweithrediad rhyngwladol adeiladol yr Arlywydd cyntaf.

Fel y soniodd yr Arlywydd Tokayev yn ei erthygl ddiweddar: “Heb os, dim ond gwleidydd go iawn, doeth a blaengar, all ddewis ei lwybr ei hun, sef rhwng dwy ran o’r Byd - Ewrop ac Asia, dwy wareiddiad - Gorllewin a Dwyrain, dwy system - dotalitaraidd a democrataidd. Gyda'r holl gydrannau hyn, roedd Elbasy yn gallu ffurfio math newydd o wladwriaeth gan gyfuno traddodiadau Asiaidd ac arloesiadau Gorllewinol. Heddiw, mae'r byd i gyd yn adnabod ein gwlad fel gwladwriaeth dryloyw sy'n caru heddwch, sy'n cymryd rhan weithredol yn y prosesau integreiddio. "

Ymweliad â Gwlad Belg ar gyfer 12fed Uwchgynhadledd ASEM, 2018

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

35 mlynedd - ac yn dal i fynd yn gryf!

cyhoeddwyd

on

Cafodd y flwyddyn 1986 ei nodi gan ddatblygiadau a rhwystrau. Fe wnaeth datblygiadau technoleg helpu'r Undeb Sofietaidd i lansio'r Orsaf Mir Space a chael y DU a Ffrainc yn adeiladu'r Chunnel. Yn anffodus, gwelodd y Wennol Ofod hefyd Challenger trychineb a ffrwydrad un o'r adweithyddion niwclear yn Chernobyl.

Yng Ngwlad Belg, daeth pêl-droedwyr y wlad adref i groeso arwr ar ôl gorffen yn 4ydd yng Nghwpan y Byd Mecsico.

Roedd y flwyddyn hefyd yn nodedig am un digwyddiad arall: agoriad L'Orchidee Blanche ym Mrwsel, sydd bellach yn un o'r bwytai Fietnamaidd gorau yn y wlad.

Yn ôl ym 1986, pan ddaeth Katia Nguyen (llun) agor y bwyty yn yr hyn a oedd ar y pryd yn gymdogaeth dawel ym Mrwsel, ni allai fod wedi sylweddoli beth fyddai llwyddiant ysgubol.

Eleni, mae'r bwyty'n nodi ei ben-blwydd yn 35 oed, carreg filltir go iawn, ac mae wedi dod yn hir yn y blynyddoedd rhwng hynny, cymaint fel ei fod bellach yn byword ar gyfer bwyd Asiaidd coeth, nid yn unig yn yr ardal hon sydd bellach yn brysur ym Mrwsel ond ymhellach i ffwrdd.

Yn wir, roedd y gair wedi lledaenu hyd yma am ansawdd y bwyd Fietnamaidd rhagorol sydd ar gael yma nes iddo, ychydig flynyddoedd yn ôl, ennill y teitl bri “Bwyty Asiaidd Gorau yng Ngwlad Belg” gan y tywysydd bwyd enwog, Gault a Millau.

Katia yw'r cyntaf i dderbyn bod ei llwyddiant hefyd yn ddyledus iawn i'w thîm, sydd ddim ond yn digwydd bod yn fenywaidd i gyd (mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu'r rôl draddodiadol y mae menywod yn ei meddiannu yng nghegin Fietnam).

Y mwyaf hirhoedlog yn eu plith yw Trinh, sydd wedi bod yn gweini prydau bwyd rhyfeddol o Fietnam yn y gegin fach, cynllun agored iddi ers cwpl o ddegawdau bellach, tra bod aelodau eraill o staff “cyn-filwr” yn cynnwys Huong, sydd wedi bod yma 15 mlynedd a Linh , newydd-ddyfodiad cymharol wedi gweithio yma am bedair blynedd!

Maen nhw, ynghyd â'u cydweithwyr, wedi'u gwisgo'n hyfryd mewn gwisgoedd Fietnamaidd dilys, rhywbeth arall y mae'r resto yn enwog amdano. Mae dal gafael ar staff cyhyd hefyd yn adlewyrchu'n dda ar arddull reoli ragorol Katia.

Mae'r cyfan yn bell o'r dyddiau, yn ôl yn y 1970au, pan gyrhaeddodd Katia y wlad hon gyntaf ar gyfer ei hastudiaethau. Fel cymaint o’i chydwladwyr roedd hi wedi ffoi rhag rhyfel Fietnam i chwilio am fywyd gwell yn y Gorllewin ac aeth ati i ddechrau bywyd newydd yn ei chartref “newydd” - Gwlad Belg.

Ar gyfer connoisseurs o fwyd gwych o Fietnam a oedd, wel, yn newyddion da.

Mae'r safon a osodwyd pan agorodd Katia, sy'n dal i gyrraedd Gwlad Belg yn gymharol ffres o Saigon, y bwyty yn ôl ym 1986 yr un mor uchel heddiw ag yr oedd bryd hynny.

Er gwaethaf y pandemig iechyd ofnadwy sydd wedi achosi hafoc yn y sector lletygarwch yma, mae “byddin” Katia o gwsmeriaid ffyddlon bellach yn gorlifo yn ôl i flasu’r danteithion rhyfeddol a gafodd eu concocio gan ei thîm hynod dalentog, a anwyd yn Fietnam.

Mae'r bwyty wedi'i leoli'n agos at brifysgol ULB ac mae popeth yma wedi'i baratoi'n fewnol. Mae'r seigiau'n seiliedig ar ryseitiau traddodiadol neu fwy cyfoes ond yn debyg i'r gorau y gallech chi ddod o hyd iddo yn Fietnam ei hun. Mae llawer o bobl fwyta yma yn ystyried rholiau'r gwanwyn y gorau yng Ngwlad Belg ond os ydyn nhw'n suddlon, mae cyfoeth gourmet y tŷ hwn yn mynd â chi ar daith goginiol, yn ymestyn o'r Gogledd i Dde Fietnam a phob un yn stopio rhyngddynt.

Ni chaeodd y bwyty erioed yn ystod y cloeon wrth iddo barhau i wasanaethu gwasanaeth tecawê sionc. Bellach wedi ailagor yn llawn, mae siopau tecawê yn cyfrif am oddeutu 30 y cant o'r busnes. Gall cwsmeriaid naill ai gasglu eu harcheb neu ei dosbarthu i'w cartref / swyddfa.

Gyda'r haf wedi cyrraedd, mae'n dda gwybod bod teras bellach yn eistedd hyd at 20 o bobl ar y stryd y tu allan tra, yn y cefn, mae'n ardal ddymunol y tu allan gyda lle i tua 30 ac ar agor tan fis Hydref.

Y tu mewn, mae'r bwyty yn eistedd 38 o bobl i lawr y grisiau a 32 i fyny'r grisiau. Mae yna hefyd fwydlen cinio gwerth dau arian, dau gwrs, sy'n costio dim ond € 13, sy'n arbennig o boblogaidd.

Mae'r dewis a la carte yn enfawr ac mae'n cynnwys amrywiaeth o seigiau cig, pysgod a dofednod - mae pob un yn wych ac yn flasus iawn. Mae yna hefyd restr diodydd a gwin gwych ac edrychwch hefyd am fwydlen awgrymiadau hyfryd sy'n newid yn wythnosol.

Mae'r Katia swynol a chroesawgar iawn wedi dod yn bell iawn ers iddi droedio gyntaf yng Ngwlad Belg. Mae bwyty sy'n dal i fod yn ffynnu 35 mlynedd ar ôl iddo agor yn gyflawniad enfawr, yn enwedig yn yr oes “ôl-bandemig” hon ond i'r un lle hwnnw fod o dan yr un berchnogaeth trwy'r amser hwnnw mae'n eithaf rhyfeddol ... sydd, mewn gwirionedd, hefyd yn disgrifio'n gywir y bwyd a'r gwasanaeth yma.

Pen-blwydd hapus yn 35 oed L'Orchidee Blanche!

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Trigolion y DU ymhlith y rhai o 24 gwlad sydd wedi'u gwahardd rhag teithio i Wlad Belg

cyhoeddwyd

on

O ddydd Sadwrn 26 Mehefin, mae pobl sy'n teithio o gyfanswm o 24 gwlad wedi cael eu gwahardd rhag dod i Wlad Belg ym mhob amgylchiad eithriadol ond ychydig. Ymhlith y gwledydd ar y rhestr gwaharddiadau teithio mae'r Deyrnas Unedig. Mae'r gwaharddiad ar bobl o'r 24 gwlad ar y rhestr rhag dod i mewn i Wlad Belg yn ymgais i atal neu o leiaf arafu lledaeniad mathau mwy ffyrnig o coronafirws fel yr amrywiad Delta. Sad 26 Mehefin 11:01 Ymhlith y gwledydd eraill ar y rhestr mae De Affrica, Brasil ac India. Maent wedi bod ar y rhestr gwaharddiadau teithio ers diwedd mis Ebrill. Mae'r DU bellach wedi ymuno â nhw, lle mae nifer yr amrywiadau Delta wedi gweld nifer yr heintiau coronafirws newydd yn cynyddu'n sydyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Ar 25 Mehefin, cofnodwyd 15,810 o heintiau newydd yn y DU, ar 24 Mehefin roedd hyn yn 16,703. Mae poblogaeth y DU tua 6 gwaith poblogaeth Gwlad Belg. Mae llawer o'r gwledydd ar y rhestr yn America Ladin (Brasil, yr Ariannin, Bolivia, Chili, Colombia, Paraguay, Periw, Uruguay, Suriname a Trinidad a Tobago). Y gwledydd yn Affrica ar y rhestr yw De Affrica, Botswana, Congo, Swaziland, Lesotho, Namibia Mozambique, Uganda, Zimbabwe a Tunisia. Nid oes croeso hefyd i deithwyr o Bangladesh, Georgia, Nepal, India a Phacistan, ac nid yw pobl sy'n teithio i Wlad Belg o Bahrein ychwaith.

Gwneir eithriad i'r gwaharddiad ar bobl o'r gwledydd hyn sy'n dod i mewn i Wlad Belg ar gyfer gwladolion Gwlad Belg a phobl sy'n preswylio'n swyddogol yno. Mae yna eithriadau hefyd ar gyfer diplomyddion, pobl sy'n gweithio i rai sefydliadau rhyngwladol a phobl sydd angen dod yma ar sail ddyngarol. Nid yw'r gwaharddiad yn ymdrin â theithwyr sy'n cludo trwy Faes Awyr Brwsel.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd