Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

Llywydd cyntaf pen-blwydd #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn 80 oed a'i rôl mewn cysylltiadau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Aigul Kuspan, llysgennad Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg a phennaeth cenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i'r Undeb Ewropeaidd, yn edrych ar fywyd a chyflawniadau arlywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Llysgennad Kazakhstan

Llysgennad Kuspan

Roedd 6 Gorffennaf 2020 yn nodi pen-blwydd Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan yn 80 oed - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Mae cynnydd fy ngwlad o ddim ond talp o'r Undeb Sofietaidd i fod yn bartner dibynadwy mewn cysylltiadau rhyngwladol - gan gynnwys yr UE a Gwlad Belg - yn stori am lwyddiant arweinyddiaeth y dylid rhoi Prif Arlywydd iddo. Roedd yn rhaid iddo adeiladu gwlad, sefydlu byddin, ein heddlu ein hunain, ein bywyd mewnol, popeth o ffyrdd i'r cyfansoddiad. Bu'n rhaid i Elbasy newid meddyliau pobl Kazakh i 180 gradd, o'r drefn dotalitaraidd i ddemocratiaeth, o eiddo'r wladwriaeth i eiddo preifat.


Kazakhstan mewn cysylltiadau rhyngwladol

Cymerodd Prif Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev benderfyniad hanesyddol ym 1991 i ymwrthod â phedwerydd arsenal niwclear fwyaf y Byd, gan alluogi Kazakhstan a rhanbarth cyfan Canol Asia i ddod yn rhydd o arfau niwclear. Oherwydd ei awydd cryf i wneud y Byd yn lle heddychlon i bob un ohonom, mae'n cael ei gydnabod fel gwladweinydd rhagorol yn Kazakhstan a ledled y Byd.

Daeth diplomyddiaeth ragweithiol yn un o'r arfau allweddol wrth sicrhau sofraniaeth a diogelwch Kazakhstan a hyrwyddo buddiannau cenedlaethol y wlad yn gyson. Yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phragmatiaeth aml-fector, sefydlodd Nursultan Nazarbayev berthnasoedd adeiladol gyda'n cymdogion agosaf Tsieina, Rwsia, gwledydd Canol Asia, a gweddill y Byd.

O safbwynt Ewropeaidd a rhyngwladol, mae treftadaeth yr Arlywydd Cyntaf yr un mor drawiadol: mae Nursultan Nazarbayev wedi ymrwymo ei fywyd wrth gyfrannu at heddwch, sefydlogrwydd a deialog ranbarthol a rhyngwladol. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae wedi sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan (EPCA). Cychwynnodd nifer o brosesau integreiddio a deialog rhyngwladol, gan gynnwys Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria, penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Profion Niwclear, y Gynhadledd ar Fesurau Rhyngweithio ac Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO), a Chyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (Cyngor Tyrcig).

Nursultan Nazarbayev yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, 2018

Mae cadeiryddiaeth Kazakhstan yn y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2018 (sy'n ffurfio'r agenda ar gyfer materion diogelwch ar gyfer y byd i gyd) wedi dangos llwyddiant a hyfywedd y llwybr a ddewiswyd gan Nursultan Nazarbayev yn yr arena ryngwladol.

Uwchgynhadledd OSCE yn Nur-Sultan, 2010

Cysylltiadau Kazakhstan-UE

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig y gellir ymddiried ynddo i'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae'r Prif Arlywydd wedi gosod y seiliau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell UE-Kazakhstan (EPCA) a ddaeth i rym ar Fawrth 1af, 2020. Mae'r Cytundeb yn nodi dechrau cam newydd sbon o gysylltiadau Kazakh-Ewropeaidd ac yn darparu cyfleoedd eang i adeiladu cydweithrediad ar raddfa lawn yn y tymor hir. Rwy’n hyderus y bydd gweithredu’r Cytundeb yn effeithiol yn caniatáu inni arallgyfeirio masnach, ehangu cysylltiadau economaidd, denu buddsoddiadau a thechnolegau newydd. Mae arwyddocâd cydweithredu hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas masnach a buddsoddi. Yr UE yw prif bartner masnachu Kazakhstan, sy'n cynrychioli 40% o'r fasnach allanol. Dyma hefyd y prif fuddsoddwr tramor yn fy ngwlad, gan gyfrif am 48% o gyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor (gros).

Nursultan Nazarbayev a Donald Tusk

Cysylltiadau dwyochrog rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan

Wedi fy achredu fel Llysgennad i Deyrnas Gwlad Belg, rwy’n falch bod y berthynas rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg wedi’i chryfhau’n barhaus ers annibyniaeth fy ngwlad. Ar Ragfyr 31ain, 1991 fe wnaeth Teyrnas Gwlad Belg gydnabod sofraniaeth wladwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan yn swyddogol. Dechreuodd sylfaen y cysylltiadau dwyochrog gan ymweliad swyddogol yr Arlywydd Nazarbayev â Gwlad Belg ym 1993, lle cyfarfu â'r Brenin Boudewijn I a'r Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene.

Ymwelodd Nursultan Nazarbayev â Brwsel wyth gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2018. Mae cyfnewidiadau diwylliannol wedi digwydd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan y tu hwnt i ymweliadau lefel uchel. Yn 2017 dathlodd ein gwledydd eu pen-blwydd yn 25 oed o'r berthynas ddwyochrog. Cafwyd sawl ymweliad lefel uchel hefyd o ochr Gwlad Belg â Kazakhstan. Ymweliad cyntaf y Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene ym 1998, yn ogystal â dau ymweliad â Prince Prince a Brenin Gwlad Belg Philippe yn 2002, 2009 a 2010. Mae cysylltiadau rhyng-seneddol yn datblygu'n gadarnhaol fel arf effeithiol ar gyfer cryfhau deialog wleidyddol.

Cyfarfod â'r Brenin Philippe

Mae perthynas ddiplomyddol gref wedi bod yn datblygu'n barhaus trwy gefnogi perthynas fasnach sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cyfnewidiadau economaidd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan hefyd wedi cynyddu'n sylweddol er 1992 gyda meysydd cydweithredu â blaenoriaeth ym maes ynni, gofal iechyd, sectorau amaethyddol, rhwng porthladdoedd ac mewn technolegau newydd. Yn 2019, cynyddodd swm y cyfnewidiadau masnachol i fwy na € 636 miliwn. Ar 1 Mai, 2020, roedd 75 o fentrau ag asedau Gwlad Belg wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh wedi cyrraedd € 7.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2005 i 2019.

 Derbyniad swyddogol ym Mhalas Egmont

Etifeddiaeth yr arlywydd cyntaf

Mae'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev wedi arwain fy ngwlad rhwng 1990 a 2019. Yn gynnar yn y 1990au, arweiniodd Elbasy y wlad yn ystod yr argyfwng ariannol a effeithiodd ar yr ardal ôl-Sofietaidd gyfan. Roedd heriau pellach yn aros ymlaen pan fu’n rhaid i’r Prif Arlywydd ddelio ag argyfwng Dwyrain Asia 1997 ac argyfwng ariannol Rwseg yn 1998 a effeithiodd ar ddatblygiad ein gwlad. Mewn ymateb, gweithredodd Elbasy gyfres o ddiwygiadau economaidd i sicrhau twf angenrheidiol yr economi. Yn ystod yr amser hwn, bu Nursultan Nazarbayev yn goruchwylio preifateiddio'r diwydiant olew a daeth â'r buddsoddiad angenrheidiol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, China a gwledydd eraill.

Oherwydd amgylchiadau hanesyddol daeth Kazakhstan yn wlad ethnig amrywiol. Sicrhaodd y Prif Arlywydd gydraddoldeb hawliau pawb yn Kazakhstan, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol fel egwyddor arweiniol polisi'r wladwriaeth. Dyma un o'r diwygiadau mwyaf blaenllaw sydd wedi arwain at sefydlogrwydd gwleidyddol parhaus a heddwch yn y polisi domestig. Trwy gydol diwygiadau economaidd a moderneiddio pellach, mae lles cymdeithasol y wlad wedi cynyddu ac mae dosbarth canol cynyddol wedi dod i'r amlwg. Yn bwysicach fyth, mae symud y Brifddinas o Almaty i Nur-Sultan fel canolfan weinyddol a gwleidyddol newydd yn Kazakstan, wedi arwain at ddatblygiad economaidd pellach y wlad gyfan.

Un o'r heriau pwysicaf a amlinellodd Nursultan Nazarbayev ar gyfer y wlad oedd strategaeth 2050 Kazakhstan. Nod y rhaglen hon yw hyrwyddo Kazakhstan yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y Byd. Mae wedi lansio cam nesaf moderneiddio economi a chymdeithas sifil Kazakhstan. Mae'r rhaglen hon wedi arwain at weithredu pum diwygiad sefydliadol yn ogystal â Chynllun 100 Cam Concrit y Genedl i foderneiddio'r economi a sefydliadau'r wladwriaeth. Mae gallu'r Arlywydd Cyntaf i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a diplomyddol adeiladol wedi bod yn ffactor blaenllaw yn natblygiad y wlad ac wedi arwain at lif o biliynau o ewros o fuddsoddiad i mewn i Kazakhstan. Yn y cyfamser, mae fy ngwlad wedi ymuno â 50 economi gystadleuol orau'r Byd.

Uchafbwynt etifeddiaeth yr Arlywydd Cyntaf oedd ei benderfyniad i beidio â mynd ar drywydd gwladwriaeth niwclear. Ategwyd yr addewid hwn trwy gau safle profi niwclear mwyaf y Byd yn Semipalatinsk, yn ogystal â rhoi'r gorau i raglen arfau niwclear Kazakhstan yn llwyr. Roedd Elbasy hefyd yn un o'r arweinwyr a oedd yn hyrwyddo'r prosesau integreiddio yn Ewrasia. Arweiniodd yr integreiddio hwn at Undeb Economaidd Ewrasiaidd, sydd wedi tyfu i gymdeithas fawr o aelod-wledydd yn sicrhau llif nwyddau, gwasanaethau, llafur a chyfalaf yn rhydd, ac wedi bod o fudd i Kazakhstan a'i chymdogion.

Yn 2015, cyhoeddodd y Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev mai’r etholiad fyddai ei olaf ac y “unwaith y cyflawnir diwygiadau sefydliadol ac arallgyfeirio economaidd; dylai'r wlad gael diwygiad cyfansoddiadol sy'n golygu trosglwyddo pŵer o'r arlywydd i'r senedd a'r llywodraeth."

Gan gamu i lawr o’i swydd yn 2019, a ddisodlwyd yn brydlon gan Kassym-Jomart Tokayev, parhaodd yr arweinyddiaeth newydd i weithredu yn ysbryd datblygu economaidd a chydweithrediad rhyngwladol adeiladol yr Arlywydd cyntaf.

Fel y soniodd yr Arlywydd Tokayev yn ei erthygl ddiweddar: “Heb os, dim ond gwleidydd go iawn, doeth a blaengar, all ddewis ei lwybr ei hun, sef rhwng dwy ran o’r Byd - Ewrop ac Asia, dwy wareiddiad - Gorllewin a Dwyrain, dwy system - dotalitaraidd a democrataidd. Gyda'r holl gydrannau hyn, roedd Elbasy yn gallu ffurfio math newydd o wladwriaeth gan gyfuno traddodiadau Asiaidd ac arloesiadau Gorllewinol. Heddiw, mae'r byd i gyd yn adnabod ein gwlad fel gwladwriaeth dryloyw sy'n caru heddwch, sy'n cymryd rhan weithredol yn y prosesau integreiddio. "

Ymweliad â Gwlad Belg ar gyfer 12fed Uwchgynhadledd ASEM, 2018

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Belg € 23 miliwn i gefnogi cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau fesur yng Ngwlad Belg, am gyfanswm o € 23 miliwn, i gefnogi cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i'r achosion o goronafirws yn rhanbarth Walloon. Cymeradwywyd y ddau fesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y cynllun cyntaf, (SA.60414), gydag amcangyfrif o gyllideb o € 20m, yn agored i fentrau sy'n cynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i goron-firws ac sy'n weithredol ym mhob sector, ac eithrio'r sectorau amaeth, pysgodfa a dyframaeth, ac ariannol. O dan y cynllun, bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol sy'n talu hyd at 50% o'r costau buddsoddi.

Mae'r ail fesur (SA.60198) yn cynnwys cymorth buddsoddi € 3.5m, ar ffurf grant uniongyrchol, i Brifysgol Liège, sy'n anelu at gefnogi cynhyrchu offer diagnostig cysylltiedig â'r coronafirws gan y sefydliad a'r deunyddiau crai angenrheidiol. . Bydd y grant uniongyrchol yn talu 80% o'r costau buddsoddi. Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, (i) dim ond hyd at 80% o'r costau buddsoddi cymwys sy'n angenrheidiol i greu galluoedd cynhyrchu i weithgynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i coronafirws y bydd y cymorth yn ei gwmpasu; (ii) dim ond prosiectau buddsoddi a ddechreuodd ar 1 Chwefror 2020 fydd yn gymwys a (iii) rhaid cwblhau prosiectau buddsoddi cymwys cyn pen chwe mis ar ôl dyfarnu'r cymorth buddsoddi. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y ddau fesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd cyhoeddus, yn unol ag Erthygl 107 (3) (c) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan y rhifau achos SA.60198 ac SA.60414 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar wefan cystadlu'r Comisiwn.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Datgelwyd hanes y Lleng Brydeinig Frenhinol ym Mrwsel

cyhoeddwyd

on

Oeddech chi'n gwybod bod tua 6,000 o filwyr Prydain wedi priodi menywod o Wlad Belg ac ymgartrefu yma ar ôl yr Ail Ryfel Byd? Neu fod cariad ysgariad y Dywysoges Margaret, Peter Townsend, wedi'i bacio'n ddiseremoni i Frwsel er mwyn osgoi sgandal? Os yw pethau o'r fath yn newydd i chi, yna bydd ymchwil newydd hynod ddiddorol gan Dennis Abbott, alltud o Wlad Belg, i fyny'ch stryd, yn ysgrifennu Martin Banks.

Yn yr hyn a oedd yn llafur cariad, roedd Dennis, cyn newyddiadurwr blaenllaw (yn y llun, isod, o'r adeg y bu'n gwasanaethu fel milwr wrth gefn ar Operation TELIC Iraq yn 2003, lle roedd ynghlwm wrth 7fed Brigâd Arfog a'r 19eg Frigâd Fecanyddol) ymchwilio i hanes cyfoethog ac amrywiol y Lleng Brydeinig Frenhinol i helpu i nodi 100 yr RBLth pen-blwydd yn ddiweddarach eleni.

Y canlyniad yw cronicl rhyfeddol o'r elusen sydd, ers blynyddoedd lawer, wedi gwneud gwaith amhrisiadwy ar gyfer gwasanaethu dynion a menywod, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Ysgogiad y prosiect oedd cais gan Bencadlys y Lleng Brydeinig Frenhinol i ganghennau nodi 100 mlynedd ers sefydlu'r RBL yn 2021 trwy adrodd eu stori.

Mae cangen Brwsel o'r RBL ei hun yn 99 mlwydd oed yn 2021.

Cymerodd yr hanes ychydig dros bedwar mis i Dennis ymchwilio ac ysgrifennu ac, fel y mae'n cyfaddef yn rhwydd: “Nid oedd mor hawdd.”

Meddai: “Cylchlythyr cangen Brwsel (a elwir yn The Wipers Times) yn ffynhonnell wybodaeth gyfoethog ond yn mynd yn ôl i 2008 yn unig.

“Mae yna gofnodion o gyfarfodydd pwyllgor rhwng 1985-1995 ond gyda llawer o fylchau."

Un o'i ffynonellau gwybodaeth gorau, hyd at 1970, oedd papur newydd Gwlad Belg Y Nos.

“Llwyddais i chwilio drwy’r archifau digidol yn Llyfrgell Genedlaethol Gwlad Belg (KBR) am straeon am y gangen.”

Roedd Dennis gynt yn newyddiadurwr yn The Sun ac Y Daily Mirror yn y DU a chyn olygydd Aberystwyth Llais Ewropeaidd ym Mrwsel.

Datgelodd, yn ystod ei ymchwil, lawer o nygets diddorol o wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r RBL.

Er enghraifft, daeth y dyfodol Edward VIII (a ddaeth yn Ddug Windsor ar ôl iddo gael ei ymwrthod) a Marsial Maes WW1 Earl Haig (a helpodd i ddod o hyd i'r Lleng Brydeinig) i ymweld â changen Brwsel ym 1923.

Mae Dennis hefyd yn dweud bod cefnogwyr Y Goron Gall cyfres Netflix ddarganfod, trwy hanes RBL, yr hyn a ddaeth yn gariad i ysgariad y Dywysoges Margaret, Capten Peter Townsend, ar ôl iddo gael ei bacio'n ddiseremoni i Frwsel er mwyn osgoi sgandal ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elizabeth II.

Gall darllenwyr hefyd ddysgu am yr asiantau cudd a wnaeth Frwsel yn ganolfan ar ôl yr Ail Ryfel Byd - yn benodol yr Is-gyrnol George Starr DSO MC a'r Capten Norman Dewhurst MC.

Meddai Dennis: “Heb os, y 1950au oedd y cyfnod mwyaf cyfareddol yn hanes y gangen gyda premières ffilm, cyngherddau a dawnsfeydd.

“Ond mae’r hanes yn ymwneud yn bennaf â’r milwyr cyffredin o’r Ail Ryfel Byd a ymgartrefodd ym Mrwsel ar ôl priodi merched o Wlad Belg. Y Daily Express cyfrifwyd bod 6,000 o briodasau o'r fath ar ôl yr Ail Ryfel Byd!

Meddai: ”Ysgrifennodd Peter Townsend gyfres o erthyglau ar gyfer Y Nos am daith fyd-eang unigol 18 mis yr ymgymerodd ag ef yn ei Land-Rover ar ôl ymddeol o'r RAF. Fy dyfalu yw mai dyna oedd ei ffordd o ddelio â'i chwalu gyda'r Dywysoges Margaret. Hi oedd y person cyntaf iddo fynd i'w weld ar ôl dychwelyd i Frwsel.

“Yn y diwedd fe briododd ag aeres 19 oed o Wlad Belg a oedd yn debyg iawn i Margaret. Mae'r hanes yn cynnwys lluniau fideo ohonyn nhw'n cyhoeddi eu dyweddïad. ”

Yr wythnos hon, er enghraifft, cyfarfu â Claire Whitfield, 94 oed, un o'r 6,000 o ferched o Wlad Belg a briododd â milwyr o Brydain.

Cyfarfu Claire, a oedd yn 18 oed ar y pryd, â’i darpar ŵr RAF Flight Sgt Stanley Whitfield ym mis Medi 1944 ar ôl rhyddhau Brwsel. “Roedd yn gariad ar yr olwg gyntaf,” cofiodd. Byddai Stanley yn aml yn mynd â hi i ddawnsio i'r 21 Club a'r RAF Club (yn y llun, y prif lun). Fe briodon nhw ym Mrwsel.

Cyflwynwyd yr hanes yr wythnos hon i bencadlys cenedlaethol y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Llundain fel rhan o'u harchif canmlwyddiant.

Mae'r hanes RBL llawn a luniwyd gan Dennis yn ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae heintiau coronafirws dyddiol Gwlad Belg yn parhau i ostwng

cyhoeddwyd

on

Mae heintiau coronafirws newydd dyddiol Gwlad Belg yn parhau i ostwng, yn ôl y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan sefydliad iechyd cyhoeddus Sciensano, yn ysgrifennu Jason Spinks, Brussels Times.

Rhwng 21 a 27 Rhagfyr, profodd 1,789.9 o bobl newydd ar gyfartaledd y dydd yn gadarnhaol dros yr wythnos ddiwethaf, sy'n ostyngiad o 29% o'i gymharu â'r wythnos flaenorol.

Cyfanswm yr achosion a gadarnhawyd yng Ngwlad Belg ers dechrau'r pandemig yw 644,242. Mae'r cyfanswm yn adlewyrchu'r holl bobl yng Ngwlad Belg sydd wedi'u heintio, ac mae'n cynnwys achosion gweithredol wedi'u cadarnhau yn ogystal â chleifion sydd wedi gwella ers hynny, neu wedi marw o ganlyniad i'r firws.

Dros y pythefnos diwethaf, cadarnhawyd 262.8 o heintiau fesul 100,000 o drigolion, sy'n ostyngiad o 6% o'i gymharu â'r pythefnos o'r blaen.

Rhwng 24 a 30 Rhagfyr, derbyniwyd 154.3 o gleifion i'r ysbyty ar gyfartaledd, sydd 15% yn llai na'r wythnos flaenorol.

Mae cyfanswm o 2,338 o gleifion coronafirws yn yr ysbyty ar hyn o bryd, neu 85 yn llai na ddoe. O'r holl gleifion, mae 496 mewn gofal dwys, sydd 14 yn llai na ddoe. Mae cyfanswm o 264 o gleifion ar beiriant anadlu - 10 yn llai na ddoe.

Rhwng 21 a 27 Rhagfyr, digwyddodd nifer cyfartalog o 74 o farwolaethau bob dydd, gan nodi gostyngiad o 20.7% o'i gymharu â'r wythnos flaenorol.

Cyfanswm y marwolaethau yn y wlad ers dechrau'r pandemig yw 19,441 ar hyn o bryd.

Ers dechrau'r pandemig, mae cyfanswm o 6,900,875 o brofion wedi'u cynnal. O'r profion hynny, cymerwyd 29,512.9 y dydd ar gyfartaledd dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyfradd positifrwydd o 7.1%. Mae hynny'n golygu bod un o bob pedwar ar ddeg o bobl sy'n cael eu profi yn cael canlyniad cadarnhaol.

Gostyngodd y ganran 0.5%, ynghyd â gostyngiad o 24% yn y profion.

Mae'r gyfradd atgenhedlu, o'r diwedd, yn parhau i fod yn 0.92, sy'n golygu bod person sydd wedi'i heintio â coronafirws yn heintio llai nag un person arall ar gyfartaledd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd