Cysylltu â ni

Barn

Cadoediad Olympaidd a chynlluniau gwleidyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ychydig wythnosau yn ôl, lansiodd y Cydffederasiwn Undebau Llafur Rhyngwladol (ITUC) ddeiseb wedi'i chyfeirio at Dr. Thomas Bach, Llywydd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC). Trwy'r ddeiseb hon, mae'r llofnodwyr yn gofyn i'r IOC sicrhau amddiffyniad pawb sy'n cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf Beijing ac yn eu mynychu. Drwy weithredu yn y modd hwn, mae ITUC yn cyflawni dau wall a gallai un hyd yn oed ddweud dau ddiffyg, yn ysgrifennu Roland Delcourt.

Y cyntaf, i ddilyn yn ôl traed y rhai sy'n dilyn yr Unol Daleithiau yn ddall, trwy wleidyddoli chwaraeon er mwyn bodloni dymuniad datganedig gweinyddiaeth Biden, sef, i gael boicot o Gemau Olympaidd y Gaeaf i'w cynnal yn Beijing o Chwefror 4. hyd at Chwefror 20, 2022.

Mae'r ail, yn dro radical o'i ddiben sylfaenol, yn ôl ei statudau, er bod ITUC yn ymddangos yn eithaf aneffeithiol i weithredu mewn unrhyw ffordd berthnasol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, yw hyrwyddo ac amddiffyn hawliau a buddiannau gweithwyr trwy cydweithrediad rhyngwladol rhwng undebau llafur.

Yn y ddeiseb a gyfeiriwyd at Lywydd yr IOC, mae ITUC yn lansio ymosodiad ar lywodraeth Tsieina, gan gyhuddo Plaid Gomiwnyddol Tsieina o ychydig neu ddim parch at gyfreithiau a safonau rhyngwladol.

Hoffem i ITUC ddatblygu ychydig o'r diatribe hwn yn seiliedig ar farn rannol a phersonol yn fwy nag ar ffeithiau profedig.

I ddychmygu bod athletwyr, gweithwyr cymorth, staff y Gemau Olympaidd ac eraill mewn unrhyw berygl yn ystod y Gemau Olympaidd Beijing yw'r weledigaeth ffantasmagorical gwaethaf.

Yn ôl ITUC, mae'r sefyllfa hawliau dynol a llafur yn Tsieina wedi bod hyd yn oed yn fwy cyfyngedig ers Gemau Olympaidd Beijing 2008. mewn mannau eraill i lawer, yr un fath â lladdwyr Tsieina heddiw, wedi pontio eu ceffyl rhyfel er mwyn amddiffyn y Dalai Lama. Er mwyn cyflawni eu nod, maent yn taenu y fflam Olympaidd, vilified yr awdurdodau Tseiniaidd, yn enw diogelu diwylliant Tibet.

hysbyseb

Aeth yr ymladdfeydd gwarchodwyr cefn hyn i fyny mewn mwg pan ddad-ddosbarthodd y CIA ei archifau ynghylch Tibet a'r Dalai Lama ac mewn ffordd anniriaethol, daeth rôl yr olaf yn ystod y trafferthion yn Tibet yn hysbys. Yn y cyfamser, gyda llwyddiant polisi'r Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd yn Tibet, datblygiadau ffafriol mewn safonau byw, cynnydd dramatig mewn disgwyliad oes, creu system addysg (yn Tibet a Mandarin), ac yna cynnydd yn y boblogaeth, mae'n Dywedir bod heddiw yn angenrheidiol i fod yn indoctrinated i'r graddau uchaf i gael yr owns lleiaf o wrthrychedd neu i fod yn ffwl i feiddio siarad am Tibet er mwyn bardduo China.

Ar ben hynny, nid yw'r rhai sydd am achosi niwed i Tsieina yn cael eu camgymryd ac mae'r ymosodiadau yn erbyn Tsieina yn cymryd wyneb arall a thargedau eraill yn cael eu targedu.

Yn y bôn, mae gan ITUC bum beirniadaeth i gefnogi ei bwynt. Gwaradwydd y gallwn yn hawdd ei frwsio o'r neilltu.

Gormes a charchar yn Hong Kong

Dywedodd Sharan Burrow, Ysgrifennydd Cyffredinol ITUC: “Mae'n rhaid i chi weld beth sy'n digwydd yn Hong Kong. Yng ngolwg y byd, mae awdurdodau China wedi mynd i’r afael ag unrhyw berson neu gymuned sy’n ceisio arfer eu hawliau a’u rhyddid mwyaf sylfaenol. ”

Cyflwyniad y ffeithiau, gyda geiriau ychydig yn wahanol, yw’r hyn a wnaethpwyd gan Donald Trump, Arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd.

Fodd bynnag, mae realiti yn dra gwahanol, nod y bobl hyn sy'n hau anhrefn a phanig yn Hong Kong, oedd tanseilio'r egwyddor o "un wlad, dwy system". Eu nod yn y pen draw yw creu "chwyldro lliw" dan anogaeth dramor.

Gadewch inni ychwanegu bod heddlu Hong Kong ar yr achlysur hwn wedi dangos cŵl ac y gallent fod yn batrwm i heddlu America sydd bob dydd yn dangos gormes a didostur i ni gyda chategori o boblogaeth America. Edrychwch ar eu cyfrif camymddwyn uchel.

Bygwth y gymuned LHDT+

Yn gyhuddiad hollol wirion, mae gen i sawl ffrind cyfunrywiol yn bersonol, ac nid oes yr un erioed wedi cwyno am broblemau gydag awdurdodau Tsieineaidd. Mae pwysau fel mewn unrhyw wlad arall yn dod yn amlach o gylchoedd teulu.

Cefais gyfle hefyd i gwrdd â dynes drawsryweddol a gafodd lawdriniaeth yn Beijing. Yn ystod taith, dywedodd wrthyf nad oedd hi erioed wedi dod ar draws problem yn Tsieina, ac eithrio unwaith yn Xinjiang gyda Mwslimiaid Tsieineaidd.

Torri hawliau sylfaenol yn y gwaith, mewn cadwyni cyflenwi ac yn y gymdeithas

Mae hawliau sylfaenol gweithwyr yn Tsieina yn cael eu gwarantu gan y cyfansoddiad.

Ers i'r diwygiad ddechrau ym 1978, mae Tsieina yn parhau i hyrwyddo esblygiad deddfwriaethol yn y gyfraith lafur er mwyn amddiffyn gweithwyr a chyflogwyr yn well. Yn 2019, ymdriniodd Pwyllgorau Cyflafareddu Llafur â’r nifer uchaf erioed o 2,381,000 o achosion, y nifer uchaf ers i Ddeddf Cyfryngu a Chyflafareddu Anghydfodau Llafur ddod i rym yn 2008. Mae undebau llafur a’r holl sefydliadau a roddwyd o dan ei oruchwyliaeth yn cynrychioli buddiannau gweithwyr ac yn gwarantu eu hawliau cyfreithlon. Yr effaith fwyaf uniongyrchol ar gwmnïau yw bod yn rhaid talu'r hyn sy'n cyfateb i 2% o gyfanswm yr iawndal cyflog yn ôl i undebau llafur.

Gormes a chamfanteisio ar leiafrifoedd ethnig

Yn wyneb y cyhuddiad hwn, geiriau yn erbyn geiriau heblaw bod ffeithiau gwrthrychol yn profi i'r gwrthwyneb. Mae datblygiadau ffafriol mewn safon byw, disgwyliad oes, addysg (yn yr ieithoedd lleol ac mewn Mandarin), gyda chynnydd yn y boblogaeth yn dilyn, i gyd yn brawf nad yw lleiafrifoedd ethnig, rhif 55 yn destun unrhyw ormes ac nad ydynt yn destun unrhyw ormes. ecsbloetiaeth.

Distawrwydd a rhwystr o ran lledaeniad COVID-19

Beth i'w feddwl am sefydliad undeb llafur, sy'n ailadrodd yn chwerthinllyd y celwyddau a'r newyddion ffug a ledaenir gan Donald Trump a'i ochr Pompeo, pan wyddom, cyn iddo gael ei nodi hyd yn oed, bod Sefydliad Iechyd y Byd wedi cael gwybod ar unwaith am bresenoldeb firws newydd yn Tsieina . Yn ogystal, gwahoddwyd arbenigwyr WHO sawl gwaith ac ymwelodd â Wuhan yn ystod y mis cyntaf a sawl gwaith wedi hynny.

Ni chafodd y dymuniad hwn o ddeiseb ei fodloni â llwyddiant mawr, mynegodd arweinwyr ac uwch swyddogion o lawer o wledydd eu safbwynt na ddylai'r Gemau Olympaidd gael eu gwleidyddoli. Mae prawf yn y pwdin, mae'r Unol Daleithiau, Awstralia, y Deyrnas Unedig, Canada, Lithwania, Gwlad Belg, Denmarc, Estonia a Japan wedi datgan yn agored boicot diplomyddol o Gemau Olympaidd y Gaeaf Beijing, sef cyfanswm o 9 allan o 90 o wledydd sy'n cymryd rhan. Efallai mai'r tristaf yw Gwlad Belg a gafodd, o dan ffantasi implacable Samuel Cogolati, aelod o Dŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg ac AS Gwyrdd, ei dwyllo i dderbyn y ffars hon o foicot diplomyddol.

Trwy ei Ysgrifennydd Cyffredinol Sharan Burrow lobïodd y DPC y prif noddwyr JO, GE, Intel, Omega, Panasonic, Samsung, P&G, Toyota, Airbnb, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Allianz, Dow a Visa, er mwyn atal eu cydweithrediad â trefniadaeth Gemau Olympaidd Beijing 2022. Y cyfan yn ofer, gan na thynnodd unrhyw gwmni yn ôl ond yn hytrach ardystio eu hymlyniad llawn i Gemau Olympaidd y Gaeaf.

Gadewch inni beidio ag anghofio bod yr holl wledydd a gymerodd ran ac eithrio Awstralia, yr Unol Daleithiau, India a Japan, wedi cytuno ac wedi llofnodi'r Cymod Olympaidd.
Mae “boicotiau diplomyddol” y gemau Olympaidd nid yn unig yn wrthgynhyrchiol ond hefyd yn rhagrithiol, nid yw'r Unol Daleithiau ei hun yn credu ynddynt mewn gwirionedd. Pe baent wedi'u hargyhoeddi'n wrthrychol o'u cyhuddiadau, byddent wedi penderfynu boicot llwyr o'r Gemau trwy wadu'r hawl i'w hathletwyr gymryd rhan.

Yr awdur gwadd yw'r newyddiadurwr o Wlad Belg, Roland Delcourt

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd