Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

| Ionawr 7, 2020

Pan ymunodd Richard Alden â chwmni telathrebu Sbaen ONO ym 1998 fel CFO, nid oedd gan y cwmni unrhyw refeniw, dim EBITDA, a llai na 30 o weithwyr. Yn 2000, ar ddechrau ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, nid oedd gan ONO gwsmeriaid o hyd - ond erbyn i Alden adael y cwmni yn 2009, roedd ONO wedi dod yn gwmni mawr, strwythuredig gyda 1.9 miliwn o gwsmeriaid, 3500 o weithwyr a refeniw o € 1.5 biliwn .

Sut llwyddodd Alden i adeiladu hyn o'r dechrau, yn enwedig o ystyried gofynion cyfalaf uchel y diwydiant telathrebu, y farchnad gyfalaf greigiog ar y pryd a phresenoldeb gweithredwr telathrebu periglor cryf yn Sbaen? A pha wersi y mae gweithrediaeth Prydain wedi eu cael o'i fentrau eraill?

“Dywedodd rhywun rwy’n ei edmygu unwaith wrthyf‘ peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn ’”, meddai Alden. Mae datganiad o'r fath yn ymddangos yn syndod yn dod gan rywun sydd wedi dal nifer o swyddi arwain mewn amrywiaeth o sectorau trwy gydol gyrfa 35 mlynedd. Yn wir, mae gweithrediaeth Prydain wedi gweithio ar bedwar cyfandir ac wedi gwisgo amrywiaeth eang o hetiau, o'i flynyddoedd cynnar fel Uwch Reolwr yn Deloitte i'w fuddsoddiad cyfredol mewn amrywiaeth o fusnesau aflonyddgar cam cynnar fel y cwmni meddalwedd Dealsumm o San Francisco a Cwmni recriwtio fintech De Affrica Talent in the Cloud.

Mae Alden yn cadw'n brysur y dyddiau hyn - yn ogystal â buddsoddi yn y busnesau cam cynnar hyn a'u cynghori, ef yw cadeirydd gweithredol Citibox Sbaen, a buddsoddwr gweithredol ohono, sy'n ceisio symleiddio'r filltir olaf o ddosbarthu parseli trwy osod blychau post craff yn adeiladau fflatiau, a chyfarwyddwr anweithredol yn y darparwr rhyngrwyd Sbaenaidd Eurona.

FACTBOX: Twistiaid a Throadau Gyrfa Richard Alden

Citibox Cadeirydd gweithredol, buddsoddwr 2019-bresennol
Eurona (Sbaen) Cyfarwyddwr anweithredol, cadeirydd y pwyllgor archwilio 2018-bresennol
Amryw o fusnesau cam cynnar: Dealsumm (UD), Schaman (Sbaen), Santamania (Sbaen), DMA Partners (Sbaen), Talent in the Cloud (De Affrica) Buddsoddwr angel ac aelod o'r bwrdd cynghori 2018-bresennol
Altan Redes (Mecsico) Prif bartner gweithredu, rheolwr cynnig 2016 2016-
Grŵp Wananchi (Dwyrain Affrica) Prif Swyddog Gweithredol 2013 2015-
Euskaltel (Sbaen) Is-gadeirydd y bwrdd, cyfarwyddwr anweithredol 2012 2016-
Blue Interactive (Brasil) Cadeirydd Anweithredol 2012 2015-
Technolegau TOA (UD / Ewrop) Llywydd Ewropeaidd (gweithrediaeth) 2010 2012-
Di-wifr Fon (DU) Cyfarwyddwr anweithredol 2009 2013-
Mirada (DU) Cyfarwyddwr anweithredol 2009 2013-
ONO (Sbaen) Prif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr y Bwrdd 2000 2009-
ONO (Sbaen) CFO, aelod sefydlu o'r rheolwyr 1998 2000-
Videotron (UD / DU) CFO 1996 1998-
Deloitte (DU) Uwch Reolwr ym maes archwilio a chyllid corfforaethol, gan arbenigo mewn cwmnïau cyfryngau a thelathrebu 1985 1996-

Mae Alden yn fwyaf adnabyddus, fodd bynnag, am yr argraff barhaol a wnaeth ar y sector telathrebu yn Sbaen, lle bu'n arwain gweithredwr telathrebu ONO fel Prif Swyddog Gweithredol am bron i ddeng mlynedd. “Mae angen llawer o fuddsoddiad ar delathrebu a chefais fyd cyfalaf yn ddiddorol,” esboniodd Alden. “Hoffais y refeniw cylchol o fusnes gyda sylfaen gwsmeriaid ffyddlon a gwelais fod y gallu i wahaniaethu trwy frand cryf a gwasanaeth cwsmeriaid da yn rhan gyffrous o adeiladu busnes B2C llwyddiannus.”

Gan ddod â chyfalaf i mewn gan fuddsoddwyr mawr Gogledd America, adeiladodd Alden ONO yn heriwr i'r brandiau telathrebu rhyngwladol mawr a oedd eisoes yn gweithredu yn Sbaen ar y pryd. Cyflawnwyd hyn trwy strategaeth fusnes sy'n edrych i'r dyfodol: “Er mwyn adeiladu gweithredwr telathrebu mae angen i chi adeiladu rhwydwaith (fel yn ONO) neu brynu a chydgrynhoi gweithredwyr telathrebu presennol (fel yn Blue, y busnes telathrebu a adeiladwyd gennym ym Mrasil). Mae honno'n broses gyfalaf ddwys iawn ac ychydig yn ddwys o ran amser. Os gwnewch yn iawn gall eich enillion absoliwt fod yn dda ar swm mawr o gyfalaf a fuddsoddwyd. ”

Yn y pen draw, prynodd Vodafone ONO yn 2014 am € 7.2 biliwn, bum mlynedd ar ôl i Alden adael Sbaen. Ers hynny, mae ei waith wedi mynd ag ef i lannau newydd - a marchnadoedd newydd, pob un â gofynion rheoliadol gwahanol a ffyrdd o wneud busnes.

Mae'n anochel bod heriau wrth lywio cymaint o wahanol amgylcheddau rheoleiddio a busnes. Fel y nododd Alden, “Mae gweithio mewn gwahanol farchnadoedd yn ei gwneud yn bwysig peidio â 'thorri a gludo'. Nid yw'r hyn sy'n gweithio'n dda yn rhywle yn cyfieithu'n awtomatig [i farchnad wahanol]. Mae llawer o fuddsoddwyr wedi gwneud y camgymeriad o gymhwyso canlyniadau o un farchnad i'r llall ”. Fodd bynnag, os yw entrepreneuriaid yn frwd, mae yna rai gwersi pwysig i'w dysgu trwy brofi gwahanol farchnadoedd a chyfundrefnau rheoleiddio.

Yn un peth, “gall cael profiad bywyd go iawn o lwyddiannau a methiannau mewn marchnadoedd eraill hefyd helpu gydag addysgu rheoleiddwyr a llunwyr penderfyniadau allweddol eraill”. Mae cael yr enghreifftiau pendant hyn o'r hyn a weithiodd a'r hyn a syrthiodd yn fflat hefyd wedi helpu Alden i symud rhwng y rolau y mae wedi'u dal fel gweithrediaeth, arweinydd anweithredol a buddsoddwr. Mae profiadau yn gynnar yng ngyrfa Alden - ei gyfnod wrth y llyw ONO, yn ogystal ag yng nghwmni cebl Canada, Videotron, lle'r oedd yn Brif Swyddog Cyllid rhwng 1996 a 1998 - wedi caniatáu iddo roi ei hun, pan oedd mewn swydd anweithredol neu fel buddsoddwr. yn esgidiau'r Prif Swyddog Gweithredol. Ar yr un pryd, mae adborth gan y swyddogion gweithredol y mae'n eu cynghori wedi ei helpu i ddod yn ddyn busnes gwell ei hun.

Am beth arall, yn aml gellir mewnforio arferion gorau o un farchnad i un arall. Er y gall y gagendor rhwng cychwyn technoleg a chyd-dyriad rhyngwladol sefydledig ymddangos yn anorchfygol, dadleua Alden fod rheolau sylfaenol busnes da yr un peth. “Bu tuedd erioed i feddwl nad yw'r 'hen reolau' yn berthnasol i rai o'r busnesau 'newydd' ond, mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud hynny. Ni allwch wneud colledion am byth a'i sialcio yn ôl yr angen am oruchafiaeth ar y farchnad, ni allwch chwyldroi marchnad dim ond trwy ail-godi hen syniad. Oherwydd bod gan fuddsoddwyr atgofion byr, gall rhywun ddianc rhag y pethau hyn yn y tymor byr ond nid ydynt yn newid rhesymeg sylfaenol busnes da neu ddrwg ”.

Er bod y syniad o set o reolau sy'n sail i'r hyn sy'n gyfystyr â busnes da yn apelio yn ddiau, nid yw rhai penderfyniadau busnes mor ddu a gwyn. Mae'r penderfyniad i fynd yn gyhoeddus neu aros fel cwmni preifat, i Alden, yn un ohonyn nhw: “Mae IPO yn aml yn cael ei farchnata fel diwedd proses ond dyma'r dechrau mewn gwirionedd. Mae cymaint o gwmnïau nad ydyn nhw'n barod am yr ymyrraeth a'r craffu y mae bod yn gwmni cyhoeddus yn ei olygu ”, esboniodd.

I lawer o fusnesau, nid yw buddion mynd yn gyhoeddus - mwy o fynediad at gyfalaf, hwb i gadw gweithwyr o safon - yn werth y craffu ychwanegol na'r pwysau i adrodd i gyfranddalwyr. “Mae mynd yn gyhoeddus yn hawdd iawn mewn gwirionedd”, eglura Alden. “Yr hyn a ddaw yn nes ymlaen sy’n ei gwneud yn gymaint mwy heriol nag y mae pobl yn ei ddisgwyl. Dim ond un camgymeriad y mae'n ei gymryd i ddinistrio'r pris cyfranddaliadau rydych chi wedi'i adeiladu ac ar ôl ei ddinistrio mae'n anodd iawn ei godi yn ôl i fyny eto ”.

Gyda hyn mewn golwg, penderfynodd Alden dynnu IPO posib ONO yn y cam prisio - ar y pryd, roedd yr amodau yn y marchnadoedd cyfalaf yn mynd yn sydyn i lawr yr allt. Yn y pen draw, roedd dewis peidio â mynd yn gyhoeddus yn gam cydwybodol o ystyried bod marchnadoedd cyfalaf yn parhau i ddadfeilio. Gan edrych yn ôl ar y penderfyniad hwnnw, eglurodd Alden, “Gan ein bod wedi masnachu dyled yn gyhoeddus ar y pryd, gallai pris cyfranddaliadau a oedd yn cwympo’n gyflym fod wedi methdaliad y cwmni - fel y gwnaeth i lawer o fusnesau cebl eraill ar y pryd. Yn lle hynny fe wnaethon ni aros yn breifat, codi mwy o gyfalaf gan ein cyfranddalwyr a pharhau i oroesi'r storm ”.

Er bod y penderfyniad i atal yr IPO ar y pryd yn weithred o rybudd, mae llwybr gyrfa Alden yn siarad â’i benderfyniad i wneud i’w holl fentrau godi uwchlaw’r hyn sy’n ymddangos yn bosibl. Yn hynny o beth, nid yw ei wers olaf yn syndod: “Mae'r busnesau technoleg rydyn ni i gyd yn eu hedmygu lle maen nhw heddiw oherwydd bod eu sylfaenwyr yn feiddgar ac yn meiddio breuddwydio'n fawr…. Nid uchelgais yn unig mohono ond yn hytrach beiddgar gweithredu llawer, llawer mwy nag yr ydych chi ar unrhyw adeg. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes

Sylwadau ar gau.