Cysylltu â ni

Busnes

Gwrthglymblaid: Mae'r Comisiwn yn anfon y Datganiad o Wrthwynebiadau i Apple ar reolau App Store ar gyfer darparwyr ffrydio cerddoriaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi hysbysu Apple o'i farn ragarweiniol ei fod yn ystumio cystadleuaeth yn y farchnad ffrydio cerddoriaeth wrth iddo gam-drin ei safle amlycaf ar gyfer dosbarthu apiau ffrydio cerddoriaeth trwy ei App Store. Mae'r Comisiwn yn anghytuno â'r defnydd gorfodol o fecanwaith prynu mewn-app Apple ei hun a orfodir ar ddatblygwyr apiau ffrydio cerddoriaeth i ddosbarthu eu apps trwy App Store Apple. Mae'r Comisiwn hefyd yn pryderu bod Apple yn cymhwyso rhai cyfyngiadau ar ddatblygwyr apiau sy'n eu hatal rhag hysbysu defnyddwyr iPhone ac iPad am bosibiliadau prynu rhatach amgen.

Mae'r Datganiad Gwrthwynebiadau yn ymwneud â chymhwyso'r rheolau hyn i bob ap ffrydio cerddoriaeth, sy'n cystadlu ag ap ffrydio cerddoriaeth Apple “Apple Music” yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Mae'n mynd ar drywydd cwyn gan Spotify. Barn ragarweiniol y Comisiwn yw bod rheolau Apple yn ystumio cystadleuaeth yn y farchnad am wasanaethau ffrydio cerddoriaeth trwy godi costau datblygwyr apiau ffrydio cerddoriaeth sy'n cystadlu. Mae hyn yn ei dro yn arwain at brisiau uwch i ddefnyddwyr am eu tanysgrifiadau cerddoriaeth mewn-app ar ddyfeisiau iOS. Yn ogystal, daw Apple yn gyfryngwr ar gyfer holl drafodion IAP ac mae'n cymryd drosodd y berthynas filio, yn ogystal â chyfathrebiadau cysylltiedig ar gyfer cystadleuwyr. Os caiff ei gadarnhau, byddai'r ymddygiad hwn yn torri Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol yn y farchnad. Nid yw anfon Datganiad Gwrthwynebiadau yn rhagfarnu canlyniad ymchwiliad.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae siopau apiau yn chwarae rhan ganolog yn economi ddigidol heddiw. Bellach gallwn wneud ein siopa, cyrchu newyddion, cerddoriaeth neu ffilmiau trwy apiau yn lle ymweld â gwefannau. Ein canfyddiad rhagarweiniol yw bod Apple yn borthor i ddefnyddwyr iPhones ac iPads trwy'r App Store. Gydag Apple Music, mae Apple hefyd yn cystadlu â darparwyr ffrydio cerddoriaeth. Trwy osod rheolau llym ar y siop App sy'n rhoi gwasanaethau ffrydio cerddoriaeth cystadleuol dan anfantais, mae Apple yn amddifadu defnyddwyr o ddewisiadau ffrydio cerddoriaeth rhatach ac yn ystumio cystadleuaeth. Gwneir hyn trwy godi ffioedd comisiwn uchel ar bob trafodiad yn yr siop App ar gyfer cystadleuwyr a thrwy eu gwahardd rhag hysbysu eu cwsmeriaid am opsiynau tanysgrifio amgen. ” Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

Busnes

Sut arbedodd y rhyngrwyd fusnesau ac economïau ledled y byd

cyhoeddwyd

on

Mae'r rhyngrwyd wedi gwneud y byd yn bentref, wedi chwyldroi ffyrdd o wneud busnes, wedi lleihau costau hysbysebu, wedi'i gwneud hi'n haws i ddinasyddion gael mynediad at wasanaethau'r llywodraeth, ac wedi rhoi dewis digynsail i ddefnyddwyr o gynhyrchion a gwasanaethau am brisiau gwaelodol. Fesul Statista, tarodd gwerthiannau e-fasnach fyd-eang $ 4.28 triliwn yn 2020 a rhagwelir y byddant yn rhagori ar $ 5.4 triliwn yn 2022. Mae hynny'n dda i economïau ym mhobman.

Lle mae'r rhyngrwyd yn disgleirio yn fwy disglair yw sut mae'n arbed busnesau bach rhag digofaint perchnogion cyfalaf traddodiadol. Mae bellach yn haws nag erioed i fasnachwyr wneud hynny sicrhau cyllid busnes bach gan fenthycwyr ar-lein.

6 Ffordd mae'r Rhyngrwyd wedi arbed busnesau

Hysbysebu cyllideb isel

Wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd sglodion glas yn berchen ar yr offer hysbysebu. Yn ôl data a ddarparwyd gan Adage, gall cost gyfartalog hysbyseb deledu 30 eiliad fod mor uchel â $ 115,000.

hysbyseb

Mae'r Rhyngrwyd wedi democrateiddio golygfa'r hysbyseb gyda marchnata ar-lein. Mae'r Farchnad Arbenigol yn amcangyfrif y gall busnesau bellach wario mor isel â $ 750 - $ 1500 y mis ar ymgyrchoedd SEO a $ 5,500 y mis ar gyfartaledd ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Mae hynny'n hwb i berchnogion busnesau bach ym mhobman. Gallant nawr dalu eu costau marchnata gyda benthyciadau ar gyfer cyllido busnesau bach.

Marchnata effeithiol

Mae offer marchnata rhyngrwyd wedi helpu busnesau i gael gwared ar y dyfalu o'u hymdrechion marchnata. Gan ddefnyddio offer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO) fel Google Analytics, HubSpot, ac Unbounce, gall busnesau fesur effeithiolrwydd eu strategaethau marchnata digidol.

Gallwch weld faint o bobl a laniodd ar eich tudalennau cynnyrch o e-bost, Facebook, neu hysbyseb Google a faint a brynodd eich cynnyrch neu wasanaethau yn y diwedd. Felly, gallwch fesur trosiadau a phenderfynu ar eich ROI wrth fynd.

Unwaith eto, mae offer ar-lein yn galluogi busnesau i gael gwybodaeth werthfawr am ddiddordebau eu cwsmer a rhedeg hysbysebion wedi'u targedu sy'n apelio at grwpiau demograffig penodol sydd eisoes â diddordeb yn eu cynhyrchion neu wasanaethau.

Ehangu gyda llai o orbenion

Gyda'r rhyngrwyd daeth eFasnach, sydd wedi'i gwneud hi'n haws i fusnesau raddfa i farchnadoedd newydd a thyfu eu busnesau heb fawr o orbenion. Heddiw, gall perchnogion busnesau bach werthu eu cynhyrchion ar-lein mewn gwahanol ddinasoedd, taleithiau a gwledydd o un lleoliad.

Mae'n cymryd arian i adeiladu gwefan fusnes, ond mae'r gost yn fach o'i chymharu â'r gorbenion parhaus o rentu gofod a llogi gweithwyr newydd mewn gwahanol leoedd. Gallwch chi gael cyllid busnes bach yn hawdd gan fenthyciwr ar-lein i ariannu'r costau ymlaen llaw o fynd â'ch gweithrediadau busnes i'r cwmwl.

Mynediad Haws

Mae'r Rhyngrwyd wedi dileu'r holl rwystrau rhag mynediad i fyd busnes. Heddiw, gall unrhyw un sydd â gliniadur a chysylltiad rhyngrwyd gychwyn busnes o gysur eu tŷ - hyd yn oed heb stocrestr! Oes, os ydych chi'n dechnegol-selog ac yn gallu adeiladu eich gwefan eich hun a gwneud ychydig o farchnata digidol, mae cychwyn busnes heb fawr ddim cyfalaf a $ 0 gorbenion bellach yn bosibl yn oes y rhyngrwyd.

Dyna hanfod dropshipping. Yn syml, crëwch siop ar-lein a chysylltwch â phartneriaid cyflawni trydydd parti dibynadwy i restru eu cynhyrchion ar eich gwefan fel petaent yn eiddo i chi. Ar ôl i chi werthu, bydd eich partner yn pecynnu ac yn anfon y cynnyrch yn uniongyrchol i'r cwsmer. Mor dda yw hynny!

Mynediad at dalent

Erbyn hyn, gall busnesau o bob maint gael mynediad at weithlu ar-alw o unrhyw ran o'r byd heb fod angen llogi gweithwyr proffesiynol mewnol drud. Dyna hanfod llwyfannau fel Upwork a Fivver. O raglenwyr talentog, arbenigwyr SEO, a gweithwyr proffesiynol animeiddio i grewyr cynnwys a dylunwyr graffig, nid oes prinder gweithwyr llawrydd talentog y gall busnesau eu cael ar-lein ar ffracsiwn o'r gost o adeiladu adran gyfan yn fewnol.

Mynediad at gyllid ar gyfer busnesau bach

Yn olaf, mae'r rhyngrwyd wedi chwarae rhan fawr wrth gau bylchau benthyca traddodiadol. Mae sicrhau cyllid busnes bach gan fenthycwyr traddodiadol wedi bod yn bane i berchnogion busnesau bach ers blynyddoedd lawer. Gyda chynnydd benthycwyr ar-lein, cyllido torfol, a llwyfannau benthyca rhwng cymheiriaid, mae'r bwlch cyllido bellach yn cau'n gyflym.

Er enghraifft, benthycwyr ar-lein fel caminofinancial.com bellach yw hufen y cnwd o ran sicrhau cyllid ar gyfer busnesau bach. Mae ganddyn nhw broses ymgeisio syml, maen nhw'n darparu credyd gwael i fenthyciadau, ac mae ganddyn nhw gyfnodau cymeradwyo byr o 1-10 diwrnod.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd: Mae'r UE ac Ynysoedd Cook yn cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac Ynysoedd Cook wedi cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd lwyddiannus fel rhan o'r Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy, am gyfnod o dair blynedd. Mae'r cytundeb yn caniatáu i gychod pysgota'r UE sy'n gweithredu yn y Môr Tawel Gorllewinol a Chanolog barhau i bysgota ar dir pysgota Ynysoedd Cook. Yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd ComisiynyddDywedodd Virginijus Sinkevičius: “Gydag adnewyddiad y Protocol Pysgodfeydd hwn, bydd llongau’r Undeb Ewropeaidd yn gallu parhau i bysgota un o’r stociau tiwna trofannol iachaf. Rydym yn arbennig o falch o gyfrannu, trwy ein cefnogaeth sectoraidd, at ddatblygiad sector pysgodfeydd Ynysoedd Cook - Gwladwriaeth sy'n Datblygu Ynysoedd Bach sydd wedi cael ei chanmol yn aml am ei pholisïau rheoli pysgodfeydd effeithiol a chyfrifol. Dyma sut mae Cytundebau Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy’r UE yn gweithio’n ymarferol. ”

Yn fframwaith y Protocol newydd, bydd yr UE a pherchnogion llongau yn cyfrannu gyda chyfanswm hyd at oddeutu € 4 miliwn (NZD 6.8m) am y tair blynedd nesaf, a € 1m (NZD 1.7m) ohono i gefnogi Ynysoedd Cook ' mentrau o fewn y polisi pysgodfeydd sectoraidd a morwrol. Ar y cyfan, wrth ymyl gwelliannau yn y sector pysgota, mae'r refeniw a gafwyd o'r Cytundeb hwn wedi caniatáu i lywodraeth Ynysoedd Cook wella ei system lles cymdeithasol o'r blaen. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd oherwydd yr achosion o goronafirws a'r cyfyngiadau teithio y bu'n rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar y lledaeniad y firws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: "Mae meysydd awyr ymhlith y cwmnïau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y cynllun € 800 miliwn hwn yn galluogi'r Eidal i'w digolledu am y difrod a ddioddefodd o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau teithio yr oedd yn rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Cynllun yr Eidal

hysbyseb

Hysbysodd yr Eidal i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth a 14 Gorffennaf 2020 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio sydd ar waith.

O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i bob maes awyr a gweithredwr trin tir gyda thystysgrif gweithredu ddilys a ddarperir gan awdurdod hedfan sifil yr Eidal.

Bydd mecanwaith adfachu yn sicrhau y bydd yn rhaid talu yn ôl i Wladwriaeth yr Eidal unrhyw gefnogaeth gyhoeddus a dderbynnir gan y buddiolwyr sy'n fwy na'r gwir ddifrod a ddioddefwyd.  

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin, na ellir ei ragweld, sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan yr aelod-wladwriaethau i wneud iawn am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r achos. 

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur yr Eidal yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion coronafirws, a’i fod yn gymesur, gan na fydd yr iawndal yn fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod, yn unol ag Erthygl 107 (2) (b ) TFEU.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae cefnogaeth ariannol o gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith.

Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE.

Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

  • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
  • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
  • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliad de minimis a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol, y gall Aelod-wladwriaethau hefyd eu rhoi ar waith ar unwaith, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir eu rhoi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu Cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu i gwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63074 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd