Cysylltu â ni

Busnes

Fintech's of Arabia: Pam mae buddsoddwyr Ewropeaidd yn edrych i fuddsoddi yn y Gwlff

cyhoeddwyd

on

Mae cenhedloedd Gwlff Arabia wedi cael eu cydnabod ers amser maith fel ffynhonnell cyfalaf, gyda chyfoeth olew helaeth yn gwneud y rhanbarth yn gartref i rai o'r taleithiau cyfoethocaf y pen yn y byd. Ond gyda gwledydd ledled y byd yn symud gêr i bolisïau mwy gwyrdd wrth i bryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd gyflymu, mae tanwydd ffosil yn cael ei roi yn rhywbeth o'r gorffennol. Nawr, yn y byd ôl-olew, mae'r Gwlff yn ailddyfeisio ei hun, gan drawsnewid ei hun o ranbarth dibynnol ar olew ac uwch-geidwadol i ddod yn ganolbwynt fintech cyffrous, gan ddenu cyfalaf o dramor.

Ac ni fu'r rhanbarth erioed yn fwy hudolus i fuddsoddwyr, yn enwedig o Ewrop: mae economïau wedi aeddfedu, mae'r poblogaethau wedi dod yn iau ac yn fwy arloesol, ac mae rheolaeth y gyfraith wedi gwella. Gydag amgylchedd gweithredol mwy sefydlog, mae cyfleoedd yn cyflwyno eu hunain yn fwy rheolaidd, ac yn addo mwy o wobrau.

Mae absenoldeb chwaraewyr lleol yn y rhanbarthau hefyd yn gyfle i gwmnïau Ewropeaidd wneud cynnydd go iawn i sectorau arloesol a newydd. Mae gan lawer o gwmnïau ecwiti preifat yn y Gwlff siop gyfunol neu gau oherwydd yr anawsterau o godi cyfalaf newydd. Lle'r oedd dros 100 o gwmnïau ecwiti preifat yn y rhanbarth o'r blaen, erbyn hyn mae'r niferoedd wedi plymio.

Mae Prism Group AG o'r Swistir yn un cwmni o'r fath sy'n ceisio manteisio ar y cyfleoedd newydd yn y Gwlff. Partneru gyda Phartneriaid Strategol Brenhinol yr Emiradau Arabaidd Unedig ac dan arweiniad Amir Nagammy, entrepreneur a buddsoddwr gyda chefndir mewn cychwyn technoleg a gwasanaethau ariannol, mae Prism yn targedu caffael Finablr, roedd gan y darparwr taliadau fintech a digidol sefydledig sydd wedi’i restru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain (LSE) ac yn 2018 refeniw o dros $ 1 biliwn.

Mae Finablr yn enghraifft ddisglair o sut mae'r Gwlff wedi dod yn arweinydd byd-eang yn y farchnad, gyda'r cwmni'n cael ei ystyried yn eang fel chwaraewr sefydledig yn y gofod fintech cystadleuol ac arloesol. Mae ei wreiddiau'n ddwfn yn y rhanbarth, ond mae Finablr wedi ehangu'n gyflym gyda gweithrediadau bellach mewn 170 o wledydd ac yn cydgrynhoi brandiau rhyngwladol fel Travellex.


Mae'r cwmni a fu unwaith yn ffynnu wedi bod yn llywio amgylchedd gwaith anodd, wedi'i ferwi gan ei bortffolio o ddaliadau fintech a chyfalaf gwaith a ddarperir gan Prism wrth iddo aros am gymeradwyaeth reoliadol gan yr LSE a'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), rheoleiddiwr y DU i'r caffaeliad $ 1 ei gwblhau.

Ac mae'n hanfodol bod y gymeradwyaeth reoleiddiol hon yn cael ei rhoi, i'r miloedd o weithwyr y mae eu bywoliaeth yn dibynnu ar Finablr, y cyfranddalwyr a fyddai ar ôl heb ddim pe bai'r cwmni'n mynd yn fethdalwr a'r cwsmeriaid sy'n dibynnu ar ei dechnoleg i anfon arian ledled y byd. Yn wir, prosesodd Finablr 150 miliwn o drafodion gwerth dros £ 82 biliwn yn ei flwyddyn weithredu ddiweddaraf - byddai ei gwymp yn gadael twll bwlch i'r rhai sy'n dibynnu ar y gwasanaeth.

Mae Nagammy wedi cyflogi tîm arbenigol i gefnogi adfywio ac ailfywiogi Finablr a manteisio ar werth sylfaenol y cwmni fintech. Alvarez & Marsal, prif gynghorydd ailstrwythuro'r byd, a Moelis & Co. yn helpu i ailstrwythuro Prism Finablr a'i ail-leoli i fanteisio ar y newidiadau sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg gan ysgubo'r diwydiant taliadau. Trafodaethau uno wedi bod gyda BFC Group Holdings o Bahrain, symudiad a fydd yn cydgrynhoi sawl brand blaenllaw yn y Gwlff o dan yr un to ac yn ffurfio pwerdy technoleg ac arloesi go iawn.

Mae gan y dull rhagweithiol hwn o adfywio un o brif arweinwyr fintech y rhanbarth y potensial i roi hwb nid yn unig i Finablr ei hun, ond i'r sector cyfan. Mae gan y gyfres o ddaliadau technolegol werth gwirioneddol am hybu masnach ranbarthol rhwng busnesau bach a chanolig ac eraill, gyda masnach yn cael ei hannog a'i chefnogi gan y dechnoleg talu cyflym a diogel ar blatfform Finablr.

Mae Prism yn ddim ond un o nifer o gwmnïau buddsoddi sy'n edrych gyda diddordeb o'r newydd yn y Gwlff. Mae New World Group, buddsoddwr o Lundain, hefyd yn edrych tuag ato ehangu i'r GCC, ac mae disgwyl i eraill ddilyn wrth i'r rhanbarth agor yn dilyn y pandemig.

Ond mae gan symudiad Prism ar Finablr yn arbennig, y potensial i osod y bêl yn dreigl ar ecwiti preifat eto a rhoi’r Gwlff ar y map ar gyfer buddsoddiad fintech. Ynghyd â sectorau newydd sy'n cael hwb gan gynlluniau entrepreneuriaeth a rhaglenni cenedlaethol i gryfhau'r sector preifat, bydd hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ecwiti preifat ychwanegu gwerth sylweddol i'r rhanbarth wrth iddo wynebu'r byd newydd gwyrdd.

Entrepreneuriaid

Dadorchuddio enillwyr gŵyl entrepreneuriaeth ieuenctid fwyaf Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cystadlodd 370,000 o entrepreneuriaid ifanc o 40 gwlad i ddod yn Gwmni Ewrop a Chychwyn y Flwyddyn ar Ddiwrnod Sgiliau'r Byd y Cenhedloedd Unedig 2021.

Mae Swim.me a Scribo wedi cael eu henwi’n enillwyr Cystadleuaeth Her Menter JA Europe a Chwmni’r Flwyddyn, ar ôl brwydro yn erbyn gydag entrepreneuriaid ifanc gorau Ewrop yn Gen-E 2021, yr ŵyl entrepreneuriaeth fwyaf ledled Ewrop.

Wedi'i threfnu gan JA Europe a'i chynnal eleni gan JA Lithwania, mae'r ŵyl Gen-E yn cyfuno dwy wobr flynyddol, Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn (CoYC) a Her Menter Ewrop (EEC).

Yn dilyn cyflwyniadau gan 180 o gwmnïau dan arweiniad rhai o'r meddyliau entrepreneuraidd ifanc mwyaf disglair yn Ewrop, cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni rithwir.

Roedd enillwyr Her Menter Ewrop, ar gyfer entrepreneuriaid oed prifysgol fel a ganlyn:

  • 1st - Nofio.me (Gwlad Groeg) a greodd ddyfais gwisgadwy glyfar sy'n cadw cyfeiriadedd nofwyr dall yn y pwll. Mae'r system yn cynnwys cap nofio a gogls ecogyfeillgar ac fe'i bwriedir i'w ddefnyddio dan amodau hyfforddi.
  • 2nd - Mute (Portiwgal), modiwl amsugno sain, sy'n gallu dileu adleisio / adferiad ac amleddau diangen mewn ystafell trwy ddefnyddio gweddillion ffabrig. Yn dibynnu fel datrysiad proffesiynol, cynaliadwy ac arloesol, sy'n hyrwyddo economi gylchol.
  • 3rd - Hjárni (Norwy), a'i nod yw dod yn gyflenwr asiantau lliw haul eco-gyfeillgar mwyaf dewisol y byd ar gyfer cynhyrchu lledr cynaliadwy. Tra bod lledr Ewrop yn cynhyrchu trosiant cadwyn werth blynyddol o 125 biliwn ewro, mae 85% o'r lledr hwn yn cael ei wneud gan ddefnyddio crôm, sy'n beryglus i'n hiechyd a'n hamgylchedd.

Roedd enillwyr Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn fel a ganlyn:

  • 1st - Scribo (Slofacia), datrysiad i farcwyr dileu sych nad ydyn nhw'n cael eu hailgylchu ac sy'n cynhyrchu gwastraff o 35 biliwn o farcwyr plastig bob blwyddyn. Maent wedi datblygu marcwyr bwrdd gwyn dileu sych heb wastraff wedi'u gwneud o gwyr wedi'u hailgylchu.
  • 2nd - FlowOn (Gwlad Groeg), addasydd arloesol sy'n trosi tapiau awyr agored yn “dapiau craff” sy'n rheoleiddio llif dŵr, yn lleihau'r defnydd o ddŵr hyd at 80% ac yn lleihau amlygiad i firysau a germau o fwy na 98%.
  • 3rd - Lazy Bowl (Awstria), yn gwmni benywaidd sy'n arbenigo mewn 'smwddis' ffrwythau wedi'u sychu'n rhewi ac sy'n rhydd o liwiau a chadwolion.

Am y tro cyntaf erioed, cyhoeddwyd “Gwobr Athro'r Flwyddyn JA Ewrop” yng Ngŵyl Gen-E. Mae'r wobr yn ceisio cydnabod rôl athrawon i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc, i'w helpu i ddarganfod eu potensial a'u harwain i gredu yn eu pŵer i weithredu a newid y dyfodol.

Enillodd Sedipeh Wägner, athro o Sweden, y wobr. Mae Ms Wägner yn athrawes JA profiadol sy'n dysgu yn y Rhaglen Gyflwyno, sy'n ymroddedig i ymfudwyr a myfyrwyr bregus baratoi ar gyfer y rhaglen genedlaethol, dysgu Sweden iddynt ac o bosibl ategu eu haddysg flaenorol i fodloni lefelau a safonau ysgolion uwchradd Sweden. 

JA Europe, a drefnodd yr ŵyl, yw di-elw mwyaf Ewrop yn Ewrop sy'n ymroddedig i greu llwybrau ar gyfer cyflogadwyedd, creu swyddi a llwyddiant ariannol. Mae ei rwydwaith yn gweithredu ar draws 40 gwlad a'r llynedd, cyrhaeddodd ei raglenni bron i 4 miliwn o bobl ifanc gyda chefnogaeth dros 100,000 o wirfoddolwyr busnes a 140,000 o athrawon ac addysgwyr.

Dywedodd Salvatore Nigro, Prif Swyddog Gweithredol JA Europe: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth a Her Menter Cwmni'r Flwyddyn JA eleni. Bob blwyddyn mae dros 370,000 o fyfyrwyr ledled Ewrop yn brwydro yn erbyn trwy ddylunio eu cwmnïau bach a'u busnesau cychwynnol eu hunain i gystadlu yn Gen-E, gŵyl entrepreneuriaeth fwyaf Ewrop.

"Ein bwriad bob amser yw helpu i hybu uchelgeisiau gyrfa a gwella cyflogadwyedd, sgiliau entrepreneuraidd ac agweddau. Mae gan entrepreneuriaid ifanc gymaint i'w gynnig i'n cymdeithas, a phob blwyddyn rydyn ni'n gweld ton newydd o frwdfrydedd tuag at ddatrys problemau cymdeithasol gyda'u entrepreneuriaeth eu hunain. Adlewyrchir yn yr enillwyr eto eleni, fod entrepreneuriaid ifanc nid yn unig yn gweld busnes fel modd i ddiwedd ariannol, ond fel platfform i wella cymdeithas a helpu pobl o'u cwmpas. ”

JA Europe yw'r di-elw mwyaf yn Ewrop sy'n ymroddedig i baratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth ac entrepreneuriaeth. Mae JA Europe yn aelod o JA Worldwide® sydd, ers 100 mlynedd, wedi cyflwyno dysgu trwy brofiad mewn entrepreneuriaeth, parodrwydd i weithio a llythrennedd ariannol.

Mae JA yn creu llwybrau ar gyfer cyflogadwyedd, creu swyddi a llwyddiant ariannol. Y flwyddyn ysgol ddiwethaf, cyrhaeddodd rhwydwaith JA yn Ewrop bron i 4 miliwn o bobl ifanc ar draws 40 gwlad gyda chefnogaeth bron i 100,000 o wirfoddolwyr busnes a dros 140,000 o athrawon / addysgwyr.

Beth yw Rhaglen Cwmni COYC a JA? Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn JA Europe yw cystadleuaeth Ewropeaidd flynyddol y timau Rhaglen Cwmni JA gorau. Mae Rhaglen Cwmni JA yn grymuso myfyrwyr ysgol uwchradd (15 i 19 oed) i lenwi angen neu ddatrys problem yn eu cymuned ac yn dysgu iddynt sgiliau ymarferol sy'n ofynnol i gysyniadu, cyfalafu a rheoli eu menter fusnes eu hunain. Trwy gydol adeiladu eu cwmni eu hunain, mae myfyrwyr yn cydweithredu, yn gwneud penderfyniadau busnes hanfodol, yn cyfathrebu â sawl rhanddeiliad, ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau entrepreneuraidd. Bob blwyddyn, mae mwy na 350,000 o fyfyrwyr ledled Ewrop yn cymryd rhan yn y rhaglen hon, gan greu mwy o 30,000 o gwmnïau bach.

Beth yw Rhaglen Cychwyn Busnes EEC a JA? Her Menter Ewrop yw cystadleuaeth Ewropeaidd flynyddol y timau Rhaglen Cychwyn JA gorau. Mae'r Rhaglen Cychwyn Busnes yn caniatáu i fyfyrwyr ôl-uwchradd (19 i 30 oed) gael profiad o redeg eu cwmni eu hunain, gan ddangos iddynt sut i ddefnyddio eu doniau i sefydlu eu busnes eu hunain. Mae myfyrwyr hefyd yn datblygu agweddau a sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant personol a chyflogadwyedd ac yn ennill dealltwriaeth hanfodol mewn hunangyflogaeth, creu busnes, cymryd risg ac ymdopi ag adfyd, pob un â gwirfoddolwyr busnes profiadol. Bob blwyddyn, mae mwy na 17,000 o fyfyrwyr o 20 gwlad ledled Ewrop yn cymryd rhan yn y rhaglen hon, gan greu 2,500+ o fusnesau cychwynnol y flwyddyn.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu cynnig ar gyfer Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar 'Gytundeb ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop' i gefnogi gweithredu polisïau cenedlaethol yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA). Mae cynnig y Cytundeb yn diffinio meysydd blaenoriaeth a rennir ar gyfer gweithredu ar y cyd i gefnogi'r ERA, yn nodi'r uchelgais ar gyfer buddsoddiadau a diwygiadau, ac yn sail ar gyfer proses gydlynu a monitro polisi symlach ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau trwy blatfform ERA lle mae aelod yn aelod. gall gwladwriaethau rannu eu dulliau diwygio a buddsoddi i wella cyfnewid arferion gorau. Yn bwysig, er mwyn sicrhau ERA effeithiol, mae'r Pact yn rhagweld yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid ymchwil ac arloesi.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae’r pandemig wedi dangos i ni bwysigrwydd uno ymdrechion ymchwil ac arloesi sy’n dod â chanlyniadau i’r farchnad yn gyflym. Mae wedi dangos i ni bwysigrwydd buddsoddi mewn blaenoriaethau strategol y cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng Aelod-wladwriaethau a'r UE. Bydd y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi a gynigiwn heddiw, yn hwyluso gwell cydweithredu ac yn ymuno â'n hymdrechion i fynd i'r afael ag amcanion ymchwil ac arloesi sydd bwysicaf i Ewrop. A bydd yn caniatáu i bob un ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yw’r garreg filltir gyntaf yn ein huchelgais ar gyfer Maes Ymchwil Ewropeaidd symlach a mwy effeithlon. Amcan y Cytundeb yw meithrin y broses ddeialog yn y dyfodol gydag actorion allweddol yn rhoi pwyslais clir ar rannu arferion gorau a hwyluso cydweithrediad aelod-wladwriaethau i fuddsoddi mewn amcanion ymchwil ac arloesi cyffredin a'u cydgysylltu. ”

Cyhoeddwyd y Cytundeb yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 'ERA newydd ar gyfer Ymchwil ac Arloesiym mis Medi 2020 ac wedi'i ardystio gan Casgliadau'r Cyngor ar yr ERA newydd ym mis Rhagfyr 2020. Fe welwch ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mae rheolau newydd ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn dechrau bod yn berthnasol

cyhoeddwyd

on

Roedd 17 Gorffennaf yn nodi'r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drawsosod y diwygiedig Cyfarwyddeb ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus i gyfraith genedlaethol. Bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn ysgogi datblygiad datrysiadau arloesol fel apiau symudedd, yn cynyddu tryloywder trwy agor mynediad at ddata ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, ac yn cefnogi technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestage: “Gyda’n Strategaeth Data, rydym yn diffinio dull Ewropeaidd i ddatgloi buddion data. Mae'r gyfarwyddeb newydd yn allweddol i sicrhau bod y gronfa helaeth a gwerthfawr o adnoddau a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus ar gael i'w hailddefnyddio. Adnoddau sydd eisoes wedi'u talu gan y trethdalwr. Felly gall y gymdeithas a’r economi elwa o fwy o dryloywder yn y sector cyhoeddus a chynhyrchion arloesol. ”

Dywedodd Comisiynydd y farchnad fewnol Thierry Breton: “Bydd y rheolau hyn ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth am y sector cyhoeddus yn ein galluogi i oresgyn y rhwystrau sy’n atal ailddefnyddio data’r sector cyhoeddus yn llawn, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig. Disgwylir i gyfanswm gwerth economaidd uniongyrchol y data hyn gynyddu bedair gwaith o € 52 biliwn yn 2018 ar gyfer Aelod-wladwriaethau’r UE a’r DU i € 194 biliwn yn 2030. Bydd mwy o gyfleoedd busnes o fudd i holl ddinasyddion yr UE diolch i wasanaethau newydd. ”

Mae'r sector cyhoeddus yn cynhyrchu, yn casglu ac yn lledaenu data mewn sawl maes, er enghraifft data daearyddol, cyfreithiol, meteorolegol, gwleidyddol ac addysgol. Mae'r rheolau newydd, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, yn sicrhau bod mwy o'r wybodaeth hon gan y sector cyhoeddus ar gael yn hawdd i'w hailddefnyddio, gan gynhyrchu gwerth i'r economi a'r gymdeithas. Maent yn deillio o adolygiad o'r hen Gyfarwyddeb ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus (Cyfarwyddeb PSI). Bydd y rheolau newydd yn diweddaru'r fframwaith deddfwriaethol gyda datblygiadau diweddar mewn technolegau digidol ac yn ysgogi arloesedd digidol ymhellach. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd