Cysylltu â ni

Busnes

A yw Uzbekistan yn lle diogel i fuddsoddi?

cyhoeddwyd

on

Cadeiriodd Uzbekistan uwchgynhadledd Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO) a gynhaliwyd yn Wuhan, Talaith Hubei Canol Tsieina yr wythnos diwethaf. Yn erbyn cefndir o drawsnewid cynllun economaidd y byd, a ysgogwyd gan gynnydd Asia fel canolbwynt datblygu newydd, mae'r SCO wedi darparu platfform dibynadwy sy'n helpu'r rhanbarth i ddod yn un o ganolfannau datblygu economaidd y byd, Ysgrifennydd Cyffredinol y SCO, Vladimir Norov, meddai mewn sesiwn gyfochrog o'r Fforwm SCO ddydd Mercher - ysgrifennu Graham Paul.

Ond nid oedd cyfryngau Tsieineaidd mor unedig yn eu barn am ragolygon gwych Uzbekistan fel canolfan datblygu economaidd a rhanbarth buddsoddi deniadol. Nododd un o gyfryngau blaenllaw'r rhanbarth, iFeng, fod rhai o brosiectau buddsoddi ynni'r wlad wedi gorfodi buddsoddwyr ynni o bob cwr o'r byd i ddileu buddsoddiadau enfawr[1] o arian yn eu hadroddiadau blynyddol oherwydd nad oes ganddynt enillion. Roedd cwmni olew a nwy Uzbekistan 'Uzbekneftegaz' yn ddyledus i China Petroleum yn fwy na US $ 16 miliwn mewn ffioedd gwasanaeth a chostau cyflenwi offer yn 2019. Gwrthdroodd Gweinidog Ynni presennol Uzbekistan a chyn-gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni, Alisher Sultanov, y ddyled. ac ymatebodd trwy ofyn i'r olaf brofi bodolaeth y ddyled yn y llys. Yn ogystal, mae cyd-fenter cemegol nwy naturiol Wsbeceg yn ddyledus i'w fuddsoddwyr yn Ne Corea - Samsung a Lotte - mwy na $ 300 miliwn. Gall y swm hwn droi’n golled i’r ddau gwmni. Yn ail chwarter 2020, cadarnhaodd Cwmni Lukoil Rwseg golled o 39 biliwn rubles o ran amhariad asedau ym maes archwilio ac ecsbloetio tramor. Daeth y golled yn bennaf o'i changen yn Uzbekistan.

Mae gan Uzbekneftegaz, yn wir, lawer o broblemau ariannol - mae erthyglau ar y pwnc yn ymddangos yn rheolaidd yn y cyfryngau lleol. Er enghraifft, ar ddechrau'r flwyddyn, nododd y cwmni iddo lwyddo i gynyddu ei elw net 2020 gwaith yn 3.6. Fodd bynnag, mae dyledion Uzbekneftegaz wedi tyfu 441 gwaith[2]. Mewn depos olew, datgelir taliadau anghyfreithlon a threuliau afresymol eraill yn rheolaidd[3].

Ar ben hynny, yn 2019 roedd cyhoeddiad a oedd yn gyffredinol yn nodi bod Uzbekneftegaz yn fethdalwr yn ymarferol[4]. Yn ôl y cyhoeddiad, mae’r gorfforaeth yn cael ei llusgo i lawr gan daliadau llog ar fenthyciad o’r Gronfa Ailadeiladu a Datblygu Uzbekistan yn y swm o ddwy biliwn o ddoleri.

Ond mae'r sefyllfa'n llawer mwy bedd, hyd yn oed ar yr olwg gyntaf. Ym mhob lleoliad rhyngwladol a digwyddiad cyhoeddus, mae Uzbekistan yn rhoi gwybod i fuddsoddwyr tramor am atyniad Uzbekistan. Ond mae cefnogwyr tramor yn dal i fod yn amheus ynglŷn â'r sefyllfa, ac weithiau mae rhai sydd wedi dod i mewn i'r wlad, fel y gallem weld, yn colli arian yn unig.

Un o'r digwyddiadau diweddar y llynedd, trodd pennaeth y Canada SkyPower Global Kerry Adler, sy'n bwriadu buddsoddi $ 1.3 biliwn mewn ynni solar yn Uzbekistan, at Shavkat Mirziyoyev. Yn ôl Adler, ddwy flynedd ar ôl i’r contract ddod i ben, nid yw’r awdurdodau wedi darparu gwarantau ar gyfer prynu ynni o hyd. Mae'r cwmni'n gofyn i Uzbekistan gyflawni ei rwymedigaethau, hyd yn oed os yw cynigion mwy deniadol wedi ymddangos[5]. Nododd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol SkyPower Global hefyd nad yw Weinyddiaeth Gyllid Uzbekistan, er gwaethaf cyfarwyddyd yr arlywydd yn 2018, wedi darparu gwarant o hyd o ran cyflawni rhwymedigaethau o ran talu am y trydan a gyflenwir, a oedd i fod 6 sent yr 1 kWh.

Rhybuddiodd Kerry Adler hefyd y gall SkyPower fynd i’r llys: «Os byddwn yn gweithredu, gallai’r fargen fod yn werth $ 1.8 biliwn. Mae Uzbekistan yn aelod o'r Siarter Ynni. Gallwn ffeilio cwyn gyda llys yn Yr Hâg. Bydd yn hawdd profi nad yw telerau'r cytundeb yn cael eu bodloni », - nododd y prif reolwr. Yn gyhoeddus, ni chafwyd unrhyw ddatblygiadau pellach yn y sefyllfa er 2020.

Mae achosion eraill yn ymddangos yn rheolaidd. Mae Tybaco Americanaidd Prydain, a fenthycodd Uzbat AO, menter ar y cyd leol, 6,308,000 o bunnoedd Prydain, yn ysgrifennu’r swm cyfan i ffwrdd gan nodi “newidiadau mewn deddfwriaeth leol,” fesul adroddiad blynyddol 2019[6].

Rhedodd JV Muzimpex Coca-Cola i mewn i ymchwiliad troseddol a datodiad dilynol gan awdurdodau Wsbeceg yn 2014, yn ôl Adran Wladwriaeth yr UD[7].

Y prif fater yw nad yw'r benthyciadau a'r cytundebau a wneir gydag Uzbekistan yn cael eu hanrhydeddu. Mae rhai o'r dyledion yn cael eu casglu ar lefel arlywyddol. Yn 2019 mae Arlywydd yr Uzbekistan, yn erthygl Forbes, wedi nodi ei hun, bod hanner y prosiectau ynni yn yr 20 mlynedd diwethaf yn y wlad yn seiliedig ar lygredd[8].

Yn ôl y Mynegai Canfyddiad Llygredd, mae Uzbekistan wedi'i restru ar y 146th lle, allan o 180 o wledydd. Er ei fod wedi llwyddo i ddringo i fyny ychydig o rengoedd (+9 ers 2012), mae'r sefyllfa'n dal i fod yn bryderus iawn i unrhyw fuddsoddwr tramor.

Mae gan y wlad gynlluniau i ddenu dros 7.5 bil USD fel buddsoddiad yn 2021, ond gall y realiti fod yn drist. Mae gweinyddiaeth Shavkat Mirziyoyev wrthi’n dweud wrth y byd, bod y sefyllfa gyda llygredd a rheolaeth ddiffygiol y wlad yn cael ei gwrthdroi. Ond roedd y rhan fwyaf o'r achosion, y soniwyd amdanynt uchod, wedi digwydd yn ystod y weinyddiaeth bresennol yn y swyddfa, sy'n nodi'r prif gwestiwn: a oedd llygredd a rheolaeth ddiffygiol yn y wlad wedi diflannu ai peidio?


[1] https://finance.ifeng.com/c/86rDWGKMroK

[2] https://kapital.uz/uzbekneftegaz

[3] https://news.mail.ru/economics/45675502/

[4] https://vesti.uz/uzbekneftegaz-okazalsya-polnym-bankrotom/

[5] https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/02/skypower/

[6] https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBYQMNR/$FILE/
British_American_Tobacco_ (Buddsoddiadau) _Limited _-_ Annual_Report_2019.pdf, tudalen 19

[7] https://2009-2017.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/229091.htm

[8] https://forbes.kz/process/energetics/neftegaz_uzbekistana_polovina_proektov_za_20_let_vyipolnyalas_za_vzyatki/

Parhau Darllen

Busnes

Mae'r cwmni diogelwch rhyngwladol Bollé yn cyhoeddi partneriaeth â gwneuthurwr Cymru i yrru cyflenwad rhyngwladol o offer sbectol amddiffynnol

cyhoeddwyd

on

Mae cynhyrchu ystod newydd o sbectol diogelwch ar gyfer un o enwau mwyaf blaenllaw'r byd yn y diwydiant, Bollé, wedi dechrau ar safle yng Nghymru. Bollé Mae Safety, arbenigwr yn natblygiad sbectol offer amddiffynnol personol (PPE), wedi cyhoeddi partneriaeth gyda’r cwmni o Gymru, RotoMedical, sy’n rhan o Rototherm Group, sydd wedi dod yn wneuthurwr sbectol PPE unigryw’r cwmni Ffrengig yn y DU ar gyfer y diwydiant gofal iechyd.

Disgwylir i fwy na thair miliwn o eitemau PPE gael eu cynhyrchu bob mis yng nghanolfan weithgynhyrchu RotoMedical ym Mhort Talbot, De Cymru, yn dilyn lansio'r cynhyrchiad ar ddechrau mis Mehefin. Bydd y bartneriaeth, sydd wedi cael ei chanmol gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru, yn gweld cynhyrchion yn cael eu dosbarthu ledled y DU ac Iwerddon yn ogystal â chael eu hallforio i farchnadoedd gofal iechyd yn fyd-eang, gyda rhanbarthau allweddol gan gynnwys Ewrop, Awstralia a Gogledd America.

Mae ehangiad RotoMedical i'r sector gwyddorau bywyd wedi cael ei gefnogi gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, sydd wedi gweithio i roi mynediad i'r busnes i gysylltiadau, arbenigedd a chyngor i helpu gyda'r ehangu.

Cyn lansiad y cynhyrchiad, ymwelodd uwch gynrychiolwyr yn Bollé, sydd â’i bencadlys Ewropeaidd yn Lyon, â sylfaen weithgynhyrchu RotoMedical yng nghymoedd Cymru i wneud gwiriadau cynnyrch terfynol a chadarnhau ardystiadau.

Dywedodd Is-lywydd Gwerthu Diogelwch Bollé, Ian Walbeoff: “Yn Bollé Safety, ein cenhadaeth erioed oedd amddiffyn golwg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled y byd, hyd yn oed yn yr amgylcheddau mwyaf heriol, gan sicrhau eu bod yn gallu gweithio ar y rheng flaen yn ddiogel. Wrth wraidd ein brand mae awydd gwirioneddol i arloesi a defnyddio'r dechnoleg orau sydd ar gael yn barhaus i greu'r cynhyrchion o'r ansawdd uchaf, a bydd ein partneriaeth â RotoMedical yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni hyn.

“Bydd cyfuno cymynroddion ac arbenigedd hirsefydlog ein cwmnïau yn ein galluogi i ddylunio, cynhyrchu a chydosod cynhyrchion sy'n rhoi arloesedd ar y blaen a gosod safon diwydiant byd-eang newydd o ran perfformiad, rhagoriaeth a chynaliadwyedd”.

Mae Rototherm Group, cwmni sy'n dyddio'n ôl i'r 1880au, yn arbenigo mewn cynhyrchu offer mesur diwydiannol. Yn ystod y pandemig, roedd y cwmni'n colyn i gynhyrchu masgiau meddygol a thariannau wyneb amddiffynnol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal o dan y brand RotoMedical.

Ers i'r pandemig gyrraedd y DU, mae gwneuthurwr Port Talbot wedi cynyddu gallu cynhyrchu fisorau wyneb plastig o 1,000 y dydd i 250,000 bob wythnos. Mae'r llwyddiant cyflym hwnnw wedi catalyddu ehangu pellach i'r sector gwyddorau bywyd, wrth i RotoMedical symud ymlaen i gynhyrchu masgiau wyneb Math IIR ardystiedig BSI, sydd â gradd lawfeddygol ac wedi'u cynllunio i'w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Grŵp Rototherm, Tarkan Conger: “Ein huchelgais erioed oedd parhau i ehangu a datblygu’r busnes, ac yn ei dro i greu mwy o swyddi i’r economi leol. Bydd y bartneriaeth â Bollé yn ein galluogi i adeiladu ar ein harbenigedd diwydiannol a'n harloesedd wrth i ni ymgorffori ein hunain yn y sector gwyddorau bywyd, gan ehangu i alluoedd a marchnadoedd gweithgynhyrchu newydd. ”

Yn dilyn y contract cyflenwi gyda Bollé, ychwanegodd y cwmni gogls diogelwch at ei gylch gwaith, y mae wedi creu llinell gynhyrchu awtomataidd bwrpasol ar ei gyfer. Bydd tariannau wyneb Bollé yn cael eu cynhyrchu gan RotoMedical, adran offer meddygol ac amddiffynnol Rototherm, gan ddefnyddio deunyddiau crai o ffynonellau lleol.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Rototherm Group, Oliver Conger: “Rydym yn falch o fod yn fusnes bach a chanolig yng Nghymru, a’r ymdrech yw parhau i sicrhau partneriaethau â chwmnïau eraill yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Gyda chymorth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, rydym wedi gallu sefydlu cysylltiadau ledled diwydiant Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i dyfu ein presenoldeb byd-eang ymhellach. Rydyn ni wedi buddsoddi popeth sydd gennym ni yn yr economi leol ac yn y busnes, a fydd yn parhau wrth i ni ehangu'n rhyngwladol. ”

Ychwanegodd Is-lywydd Gwerthu Diogelwch Bollé, Ian Walbeoff: “Mae'r bartneriaeth hon yn nodi dechrau pennod newydd gyffrous ar gyfer Diogelwch Bollé yng Nghymru a'r DU wrth i ni barhau i dyfu ein presenoldeb yn y wlad a buddsoddi mewn cymunedau lleol. Bydd yn ein helpu i ddatblygu ein galluoedd i ddatblygu cynhyrchion gyda chynaliadwyedd yn greiddiol iddynt gan y byddwn yn gweithio gyda deunyddiau o ffynonellau lleol, gan frolio balchder y stamp rhagoriaeth 'Made in Britain'.

“Mae'r galluoedd yn Rototherm yn dyst i'r gweithlu gweithgynhyrchu medrus iawn sydd ar gael yma yng Nghymru, ac edrychwn ymlaen at chwarae rhan wrth yrru rhagoriaeth gweithgynhyrchu ymhellach o'r rhanbarth.”

Wrth siarad am y bartneriaeth newydd rhwng Rototherm a Bollé Safety, dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol yn Hub Gwyddorau Bywyd Cymru: “Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o fod yn cefnogi taith Rototherm i mewn i’r sector gwyddorau bywyd ac yn croesawu’r cysylltiadau rhyngwladol sy’n ehangu. Rydym yn eu llongyfarch am y gwaith y maent wedi'i wneud i gefnogi'r DU yn ystod cyfnod o angen mawr ac ar sicrhau'r contract hwn bydd Bollé a fydd yn gweld y llwyddiannau hyn yn parhau. "

Parhau Darllen

EU

Cronfa Gymdeithasol Ewrop: Ymladd tlodi a diweithdra

cyhoeddwyd

on

Mae rhaglen well Cronfa Gymdeithasol Ewrop + yn canolbwyntio ar ymladd tlodi plant a diweithdra ymhlith pobl ifanc yn Ewrop, Cymdeithas.

Ar 8 Mehefin, Senedd Ewrop mabwysiadu rheolau newydd i taclo diweithdra a thlodi yn yr UE yn sgil yr argyfwng pandemig. Bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi'i hadnewyddu a'i symleiddio, a elwir yn Gronfa Gymdeithasol Ewrop +, yn canolbwyntio ar blant ac ieuenctid.

Gyda chyllideb o € 88 biliwn ar gyfer 2021-2027, bydd y gronfa'n helpu gwledydd yr UE i ddarparu mynediad i addysg am ddim, bwyd gweddus a thai i blant. Bydd hefyd yn cefnogi buddsoddiadau mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol ar gyfer pobl ifanc ddi-waith.

Mae llawer o bobl yn poeni am materion cymdeithasol a chyflogaeth. Bydd y gronfa'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol i'r rheini sy'n dioddef colli swyddi a lleihau incwm a bydd yn darparu bwyd a chymorth sylfaenol i'r rhai mwyaf difreintiedig. Beth yw Cronfa Gymdeithasol Ewrop?  

  • Dyma offeryn ariannol hynaf yr UE i fuddsoddi mewn pobl, gwella cyfleoedd gwaith i weithwyr a chodi eu safon byw.  
  • Dosberthir cyllid i wledydd a rhanbarthau’r UE i ariannu rhaglenni gweithredol a phrosiectau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth, o helpu i greu gwaith i fynd i’r afael â bylchau addysgol, tlodi a chynhwysiant cymdeithasol.
  • Pobl fel rheol yw buddiolwyr, ond gellir defnyddio cyllid hefyd i helpu cwmnïau a sefydliadau. 
Mwy o hyblygrwydd, symlrwydd ac effeithlonrwydd

Mae'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd wedi'i diweddaru yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli, gan gyfuno eu hadnoddau:

Mae hyn yn caniatáu ar gyfer cefnogaeth fwy integredig a thargededig. Er enghraifft, bydd pobl sy'n cael eu heffeithio gan dlodi yn elwa o gymysgedd well o gymorth materol a chefnogaeth gymdeithasol gynhwysfawr.

Oherwydd y rheolau mwy hyblyg a symlach hyn, dylai fod yn haws i bobl a sefydliadau elwa o'r gronfa.

Blaenoriaethau

Bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop + yn buddsoddi mewn tri phrif faes:

  • Addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes
  • Effeithiolrwydd marchnadoedd llafur a mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon
  • Cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi

Mae'r gronfa hefyd yn cefnogi mentrau sy'n galluogi pobl i ddod o hyd i well cyflogaeth neu weithio mewn rhanbarth neu wlad wahanol yn yr UE. Mae hyn yn cynnwys datblygu sgiliau newydd ar gyfer mathau newydd o swyddi sy'n ofynnol gan y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Darllenwch fwy am bolisïau cymdeithasol 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop +  

Parhau Darllen

Diogelu data

Preifatrwydd ar-lein: Y frwydr GDPR

cyhoeddwyd

on


Ddwy flynedd ar ôl gweithredu'r GDPR, nid yw 45% o ddefnyddwyr rhyngrwyd Ewropeaidd yn teimlo'n hyderus yn eu preifatrwydd rhyngrwyd o hyd. Er nad yw mwyafrif helaeth y cwmnïau yn dal i gael dirwy am fethu ag amddiffyn data eu cwsmeriaid, mae pwrpas bwriadedig y GDPR yn cael ei guro gan y cymhlethdod gwirion i wrthod rhannu ein data, a gyflwynir yn aml iawn fel naidlen sy'n caniatáu ichi wneud hynny gwiriwch yr hyn rydych chi'n cytuno i'w rannu, nid yw llawer o wefannau hyd yn oed yn cynnig y posibilrwydd i chi wrthod o gwbl.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd