Cysylltu â ni

Busnes

Mae Ozon yn ceisio cyfaddawd gyda deiliaid bond i gadw twf e-fasnach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llawer o fuddsoddwyr rhyngwladol yn y sectorau technoleg a defnyddwyr wedi ystyried Ozon a restrir ar NASDAQ yn fet addawol. Dyma'r prif adwerthwr ar-lein yn Rwsia, un o'r ychydig wledydd lle nad yw Amazon wedi sefydlu presenoldeb mawr. Mae'r cwmni wedi bod yn dyblu trosiant gwerthiant ar ei lwyfan bob blwyddyn ac yn ehangu ei gyfran o'r farchnad. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Ozon wedi bod yn stori twf nodedig, gyda phrisiad sydd wedi rhagori ar $10 biliwn.
Mae'r hyn a ddigwyddodd i Ozon yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn sioc i fuddsoddwyr. O Chwefror 28, ataliodd yr Unol Daleithiau fasnachu Ozon a chyfranddaliadau cwmni Rwsiaidd eraill ar NASDAQ. Cafodd y cwmni ei hun yn wystl i’r tensiynau cynyddol rhwng Rwsia a’r Gorllewin dros yr Wcrain, wrth i atal masnachu ysgogi digwyddiad dadrestru fel y’i gelwir a oedd yn golygu bod angen ad-dalu bondiau trosadwy yn gynnar.

Ar ôl hynny, fel y datgelodd Ozon ar Fawrth 9, mae grŵp o ddeiliaid bond wedi ffurfio pwyllgor arbennig ac wedi penodi banc buddsoddi Houlihan Lokey i gynnal trafodaethau gyda'r cwmni gyda'r bwriad o ddod o hyd i ateb teg a chynaliadwy i'r holl randdeiliaid. Yn ei dro, cyflogodd Ozon yr ymgynghorydd ariannol Alvarez & Marsal i roi cyngor ar y sefyllfa a chynhaliodd drafodaethau gyda grŵp ad hoc o ddeiliaid bond a'u cynghorwyr ar "ailstrwythuro cydsyniol" ei rwymedigaethau. Mae Ozon yn anelu at fod mewn sefyllfa i ddod i gytundeb llonydd gyda nifer sylweddol o ddeiliaid bond yn y tymor agos a chytuno ar ailstrwythuro hirdymor o fewn y flwyddyn ariannol gyfredol, fel y dywedodd y cwmni yn ei adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd ym mis Mai.

Mae atal masnachu ar NASDAQ hefyd yn golygu na all y rhan fwyaf o gronfeydd werthu Cyfranddaliadau Adnau America (ADS) y cwmni ar y farchnad stoc. Gall rhai buddsoddwyr geisio eu cyfnewid am gyfranddaliadau a fasnachir yn Rwsia, ond mae hyn yn eithaf anodd ac nid yw'n opsiwn ymarferol i lawer o fuddsoddwyr oherwydd cyfyngiadau cyfalaf.

Gallai'r datblygiadau hyn effeithio'n andwyol ar allu Ozon i godi arian ychwanegol, meddai'r cwmni yn ei Adroddiad Blynyddol diweddaraf. Yn ogystal, gall mesurau rheoli cyfalaf a weithredwyd yn ddiweddar gan Fanc Canolog Rwsia gymhlethu trosglwyddo arian rhwng cyfrifon Ozon yn Rwsia a Chyprus, lle mae'r cwmni daliannol a gyhoeddodd y bond wedi'i leoli.

Mae dadansoddwyr diwydiant yn tueddu i gytuno, o dan yr amgylchiadau hyn, bod ailstrwythuro'r bondiau yn edrych fel ateb sydd o fudd i'r ddwy ochr a fydd yn caniatáu i'r cwmni weithredu ar ei strategaeth er budd buddsoddwyr tra gallai ad-daliad llawn, hyd yn oed pan ddaw'n dechnegol bosibl, danseilio ymdrechion y cwmni. Mae trafodaethau gyda deiliaid bond ar ailstrwythuro yn mynd yn dda, ac mae llawer ohonynt yn debygol o gytuno ar delerau arfaethedig, yn ôl pobl sy'n gyfarwydd â'r mater.

Mae hanfodion busnes Ozon yn parhau'n gryf. Cynyddodd y cwmni werth nwyddau gros (GMV) 127% y llynedd ac mae'n targedu twf o 80% eleni er gwaethaf tensiynau geopolitical. Ar ôl buddsoddi'n helaeth yn ei rwydwaith warws a logisteg ei hun, mae Ozon bellach yn llai dibynnol ar weithredwyr logisteg trydydd parti ac yn llai agored i gyfyngiadau mewnforio. Cryfder arall y cwmni yw, yn ogystal â gweithio gyda brandiau, mae gan Ozon 90,000 o fasnachwyr sy'n gwerthu nwyddau amrywiol trwy ei farchnad, ac mae'n cynnig ystod o atebion technoleg ariannol i entrepreneuriaid a'u cwsmeriaid. Mae'r model hwn yn gwneud y cwmni'n fwy cynaliadwy na manwerthwyr traddodiadol sydd angen aildrefnu eu cadwyn gyflenwi mewn ymateb i gyfyngiadau masnach.

Dywedodd Ozon yn ei ddatganiadau diweddaraf ei fod yn parhau i fod yn agored i weithio gyda buddsoddwyr tramor. Gall cronfeydd ac unigolion sydd â diddordeb mewn e-fasnach a thechnoleg mewn marchnadoedd ar draws EMEA barhau i fuddsoddi mewn ystod o gwmnïau, gan gynnwys Allegro yng Ngwlad Pwyl, Jumia yn Nigeria, Hepsiburada yn Nhwrci a Kaspi yn Kazakhstan. Yn anffodus, am y tro, maent i bob pwrpas wedi'u gwahardd rhag cyd-fynd â stori twf Ozon - un o'r rhagolygon marchnad mwyaf deinamig yn y rhanbarth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd