Cysylltu â ni

Busnes

Gwasanaethau Cwmwl: Ai dyma'r dyfodol i fusnesau?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r chwyldro technolegol wedi newid wyneb popeth o brynu bwyd i deithio rhyngwladol ac mae bron pob diwydiant bellach wedi’i gyfrifiaduro i raddau. Un o'r prif bethau y mae digideiddio wedi'i chwyldroi yw storio data, boed honno'n rhestr bostio cwsmeriaid busnes neu'n gofnod banc o'r holl drafodion sy'n digwydd ar gyfrifon eu cwsmeriaid.

Mae hyn yn golygu bod yr angen am storio data wedi dod yn fwyfwy dybryd dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig ymhlith busnesau sy'n dal llawer o wybodaeth am eu cwsmeriaid. Mae archfarchnad ar-lein, er enghraifft, yn dal miloedd o ddarnau o wybodaeth, megis gwybodaeth am gynnyrch, manylion cwsmeriaid, manylion talu a thrafodion, a gwybodaeth farchnata.

Nid yn unig y mae busnesau angen y gallu i storio'r cyfoeth hwn o ddata, ond mae angen iddynt hefyd sicrhau bod pob ffeil yn cael ei storio'n briodol er mwyn diogelu preifatrwydd a diogelwch eu cwsmeriaid. Mae hyn wedi arwain at ddiwydiant cyfan sy'n ymroddedig i storio data a diogelwch wrth i fusnesau ac unigolion fod angen mwy a mwy o atebion storio data sy'n ymarferol ac yn ddiogel.

Beth yw storio cwmwl?

Efallai y bydd y dyddiau pan allai disg hyblyg gynnwys popeth yr oedd ei angen arnoch i redeg eich busnes wedi diflannu, ond yr hyn sydd wedi disodli'r atebion storio ffisegol a oedd unwaith yr unig ffordd i storio gwybodaeth. Mae storfa cwmwl yn caniatáu i fusnesau gadw eu data, popeth o gyfeiriadau cwsmeriaid i apiau a rhaglenni, ar weinyddion a gedwir mewn mannau eraill.

Mae llawer o fanteision i storio cwmwl, o safbwynt y busnes a'r cwsmer, gan gynnwys:

Mynediad

hysbyseb

Gellir cyrchu storfa cwmwl trwy'r rhyngrwyd, felly dim ond ar-lein y mae angen i ddefnyddwyr fynd ar-lein i allu gweld unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Mae hyn yn caniatáu i gynrychiolwyr y sefydliad gael mynediad at ddata perthnasol o ble bynnag y bônt, gan ganiatáu i gynrychiolwyr sy'n gweithio yn y maes weld y fersiynau diweddaraf o gronfeydd data, adroddiadau dadansoddol ac unrhyw beth arall tra eu bod ar y ffordd.

Mae hefyd yn golygu y gall sefydliadau barhau i weithredu os na allant gael mynediad i'w heiddo arferol, oherwydd tywydd eithafol neu drychinebau naturiol, er enghraifft, a gall staff weithio gartref yn hawdd. Gall defnyddio storfa cwmwl hefyd ganiatáu i fusnesau wneud y mwyaf o'u gofod swyddfa trwy negyddu'r angen am atebion storio ar y safle.

diogelwch

Mae rhai busnesau'n defnyddio storfa cwmwl fel ffurf wrth gefn i ddiogelu eu data pe bai unrhyw beth yn digwydd i'w hopsiwn storio sylfaenol. Os yw sefydliad yn dioddef o dân neu lifogydd sy'n effeithio ar eu hystafell weinydd, toriad i mewn neu unrhyw ddigwyddiad trychinebus arall, gall adfer eu data o storfa wrth gefn cwmwl.

Gellir hefyd amgryptio storfa cwmwl i ba raddau bynnag sydd ei hangen ar y busnes er mwyn ei ddiogelu rhag ymosodiadau ar-lein fel hacwyr neu glowyr data. Mae er lles gorau unrhyw fusnes i ddefnyddio gwasanaethau cwmni sy'n arbenigo mewn diogelwch ar-lein, gallant ei gyfuno â gwasanaethau eraill a gwneud y gorau o arbenigedd y gwasanaeth cwmwl fel hidlo gwe ar sail cwmwl ar gyfer busnes ac amgryptio data.

Arbed costau

Mae storfa cwmwl allanol yn aml yn ffordd rhatach a mwy cost-effeithiol o reoli data gan y gall darparwyr sy'n talu costau gosod y seilwaith ei ddefnyddio i wasanaethu busnesau lluosog. Mae costau cynnal a chadw a gwasanaethu wedi'u cynnwys yn y contract ac mae llawer o ddarparwyr yn cynnig datrysiadau diogelwch a meddalwedd eraill hefyd.

Gall storio cwmwl hefyd leihau costau staffio a gweithredu i fusnesau oherwydd gall staff ddiweddaru ac addasu ffeiliau ar unwaith yn hytrach na bod angen eu huwchlwytho dros gysylltiad ffisegol. Mae hefyd yn galluogi staff i weithio o bell a chydweithio'n effeithiol, gan gynnwys caniatáu i bobl weithio ar y fersiwn ddiweddaraf o'u holl ffeiliau hyd yn oed os ydynt yn mewngofnodi o wahanol ddyfeisiau.

Oherwydd ei fod yn caniatáu parhad gwasanaeth, hyd yn oed mewn achosion o doriadau pŵer neu golli data mewn un lleoliad, gall storio cwmwl leihau'r costau sy'n gysylltiedig ag amser segur posibl i fusnesau.

Scalability

Problem gyffredin a brofir gan fusnesau yw'r angen am fwy a mwy o storio data wrth i'w busnes dyfu. Twf cyflym, newidiadau yn y ffordd data yn cael ei gasglu neu ei drin, neu gall ehangu i farchnad newydd i gyd gael effaith ar anghenion storio data cwmni.

Mae defnyddio gwasanaeth storio cwmwl yn golygu y gall busnes gynyddu’r storfa sydd ar gael yn gymharol hawdd heb fod angen uwchraddio caledwedd costus neu seilwaith ychwanegol. Mae hwn yn ffactor pwysig i gwmnïau nad ydynt am orfod colli allan ar fusnes posibl gydag amser segur system.

Dyfodol storio cwmwl

Gyda mwy a mwy o fusnesau angen mwy a mwy o le storio digidol, mae'r galw am storio cwmwl ar gynnydd. Mae'n well gan lawer o sefydliadau ganolbwyntio ar eu busnes craidd trwy gontract allanol lle bo modd, ac mae datrysiadau cwmwl yn gwneud hyn yn haws nag erioed.

Wrth i weithio o bell ddod yn ddewis mwy poblogaidd ymhlith cyflogwyr a gweithwyr, mae storio cwmwl yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei angen ar y ddau. Cyn belled â'u bod yn gallu cyrchu'r rhyngrwyd, gall unigolion o bob rhan o'r byd gydweithio a gweithio gyda'i gilydd p'un a ydynt i gyd yn gallu bod gyda'i gilydd yn gorfforol ai peidio.

Mae agwedd diogelwch storio cwmwl hefyd yn un hynod apelgar, yn enwedig i fusnesau llai na fyddant efallai'n gallu cyfiawnhau cost llogi rhywun i reoli eu data. Mae storio cwmwl yn ateb cain ac effeithiol i'r broblem o ble i storio symiau cynyddol o ddata wrth i'ch gweithrediadau ehangu.

Busnesau sydd am aros yn gyfredol a manteisio ar y technoleg ddiweddaraf yn gallu elwa o storfa cwmwl. Gyda chymaint i'w gynnig, o arbedion cost i well diogelwch, mae'n opsiwn a all wneud gwahaniaeth enfawr i rediad esmwyth unrhyw sefydliad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd