Cysylltu â ni

Busnes

Marchnad uno a chaffael yng Ngwlad Belg yn crebachu am yr ail flwyddyn yn olynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dengys canlyniadau M&A Monitor 2024 fod y farchnad fyd-eang mewn uno a chaffael wedi dirywio yn 2023, a gwelwyd y duedd hon hefyd yng Ngwlad Belg. Nid yn unig roedd llai o drafodion, ond gostyngodd pris cyfartalog trafodion ychydig ar draws pob segment maint.

Prif achosion hyn oedd cyfraddau llog cynyddol, newidiadau macro-economaidd ac ansefydlogrwydd geopolitical. Yn amlwg, fodd bynnag, arhosodd cyfran y trafodion tramor yn sefydlog. Mae bron i 75% yn dweud bod proses y cytundeb wedi mynd yn gynyddol arafach, sydd bellach yn cymryd dros chwe mis ar gyfartaledd. Yn olaf, mae ESG wedi dod yn bwysicach mewn polisïau buddsoddi ac mae cwmnïau'n edrych fwyfwy ar ddadansoddeg data i helpu yn y broses o wneud penderfyniadau.

Dyma gasgliadau pwysicaf y 11eg argraffiad o'r M&A Monitor, arolwg blynyddol o 138 o arbenigwyr uno a chaffael yng Ngwlad Belg, gan gynnwys cynghorwyr cyllid corfforaethol, buddsoddwyr ecwiti preifat, cynghorwyr strategol, bancwyr a chyfreithwyr, sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli pob sector a maint trafodion. Mae’r astudiaeth yn archwilio eu profiadau o fargeinion y buont yn rhan ohonynt yn 2023, yn ogystal â’u disgwyliadau ar gyfer 2024. 

Cyflawnwyd y Monitor M&A gan Yr Athro Mathieu Luypaert a’r ymchwilwyr Sarah Muller a Tom Floru o’r Ganolfan Uno, Caffael a Phrynu yn Ysgol Fusnes Vlerick, ar y cyd â BDO, Bank Van Breda, Van Olmen & Wynant a Wallonie Entreprendre. Mae tueddiad o ostyngiad yn y farchnad caffaeliadau yn parhau o gymharu â’r flwyddyn uchaf erioed yn 2021, pan wariwyd bron i 6 biliwn o ddoleri ar feddiannu ar draws y byd, gwelwyd dirywiad sylweddol yn 2023 – fel 2022.

Cyfanswm cyfaint y fargen yn 2023 oedd tua 3 biliwn o ddoleri, sydd fwy neu lai yr un peth ag yr oedd tua degawd yn ôl. Adlewyrchwyd y dirywiad byd-eang hwn hefyd ym marchnad M&A Gwlad Belg. Gwelodd dwy ran o dair o’r ymatebwyr ostyngiad yn nifer y trafodion yn 2023, gyda 45% yn gweld gostyngiad o dros 10%. Roedd y duedd ar i lawr i'w gweld fwyaf mewn trafodion mawr (> €50 miliwn) a thrafodion a ariennir gan ecwiti preifat.

Ond roedd trafodion bach (< €5 miliwn) hefyd yn agored i'r cynnydd mewn cyfraddau llog, newidiadau macro-economaidd ac ansefydlogrwydd geopolitical yn 2023. Gwelodd 46% yn y gylchran honno ostyngiad, o gymharu â 33% yn 2022. Cyfran y targedau tramor a gaffaelwyd aros yn rhyfeddol o sefydlog (32% o gyfanswm cyfaint y bargeinion), sy’n golygu nad oedd y risgiau allanol cynyddol yn drech na manteision bargeinion rhyngwladol. Mae cyfleoedd mewn marchnadoedd sy'n perfformio'n well o bosibl yn ffordd i fuddsoddwyr arallgyfeirio eu portffolios. 

hysbyseb

Alexi Vangerven, Partner yn BDO Gwlad Belg: "Yn 2023, gwelsom fwy o ofal yn y farchnad gaffaeliadau. Effeithiodd hynny nid yn unig ar nifer y trafodion ond hefyd y prosesau y tu ôl iddynt. Mae ffigurau diweddar yn dangos bod galw cynyddol am gymorth proffesiynol. Yn 2024 rydym yn gweld llawer o gwmnïau yn dal i fyny - unwaith eto mae llawer iawn o frwdfrydedd dros fuddsoddi ac mae'r arian angenrheidiol ar gael. Busnesau sydd â safle cryf yn y gadwyn werth yw'r rhai y mae mwyaf o alw amdanynt. Mae canlyniadau'r astudiaeth hefyd yn cadarnhau'r cynnydd hwn: nid yw 81% yn rhagweld unrhyw ddirywiad pellach yn 2024, ac yn y segment bargen fawr, nid yw dim llai na 75% yn disgwyl dod â llawer mwy o fargeinion i ben. "

Gostyngodd prisiadau ychydig ar draws pob segment maint hefyd, sef cyfartaledd o 6.4 gwaith prisiad EBITDA (hy y llif arian gweithredol) i gymryd drosodd busnes yn 2023. Roedd hyn ychydig yn llai nag yn y flwyddyn uchaf erioed yn 2022 (6.7 gwaith). Roedd y gostyngiad hwn i'w weld ar draws segmentau bargeinion, ac eithrio bargeinion llai (< € 5 miliwn), lle mae'r lluosrifau wedi aros yn hynod sefydlog dros y pedair blynedd diwethaf. Mewn gwirionedd, gwelwyd cynnydd yn 100 mewn bargeinion dros €2023 miliwn: ar gyfartaledd, 10.2 gwaith talwyd prisiad EBITDA, o'i gymharu â 9.1 yn 2022. 

Rydym yn dal i ganfod y lluosrifau uchaf mewn technoleg (9.2) a pharma (8.9), er bod y gwerthoedd wedi gostwng ychydig. Mae manwerthu, logisteg ac adeiladu yn cefnogi’r rhestr, gyda lluosrif cyfartalog o 5. Dominic Dhaene, Arbenigwr mewn Cludo ac Olyniaeth yn Bank Van Breda: "Mae'r cyfnod 'awyr y terfyn' drosodd, gyda phrynwyr a gwerthwyr yn addasu eu disgwyliadau. Er bod costau cynyddol ariannu dyledion wedi cael effaith negyddol ar brisio, mae'r lluosrifau wedi aros yr un fath ar gyfer targed teilwng. Ac ar gyfer targed gydag EBITDA sefydlog neu gynyddol, gall cwmnïau ddod o hyd i gyllid meddiannu o hyd. Dangosodd yr astudiaeth, i ariannu caffaeliad yn 2023, y gellid benthyca tua 3.2 gwaith yr EBITDA ar gyfradd llog gyfartalog o 4.7%. "

Dywed bron i 3 o bob 4 o ymatebwyr fod yr amser cyfartalog i ddod i gytundeb yn 2023 yn hwy na 6 mis (yn erbyn 53% yn 2021 a 60% yn 2022).Luc Wynant, Partner yn Van Olmen & Wynant"O'n gweithgareddau yn y gyfraith gorfforaethol rydym wedi gweld cynnydd amlwg yn yr amser y mae'n ei gymryd i ddod â bargeinion i ben yng Ngwlad Belg. Mae hyn yn ganlyniad strategol i'r cymhlethdod rheoleiddio cynyddol yn ogystal ag ansicrwydd y farchnad. Er mwyn rheoli'r newidiadau hyn yn amodau'r farchnad, mae diwydrwydd dyladwy helaeth a thrafodaethau gofalus yn hanfodol. "

Mae ESG a dadansoddeg data yn dod yn bwysicach. Mae 84% o fuddsoddwyr ecwiti preifat yn cynnwys ESG yn eu polisi buddsoddi, o gymharu â dim ond 38% ddwy flynedd yn ôl. O ran dadansoddi data, mae’r ymatebwyr yn bennaf yn gweld gwerth ychwanegol yng nghamau cychwynnol proses y fargen: wrth chwilio am a sgrinio targedau, gall data roi mewnwelediad i dueddiadau sector, sefyllfa ariannol targedau a synergeddau posibl. Dywed 42% fod diffyg arbenigedd yn llesteirio gweithredu offer a thechnegau dadansoddi data mewn M&A.

Mathieu Luypaert, Athro Cyllid Corfforaethol yn Ysgol Fusnes Vlerick: " Er bod manteision dadansoddeg data yn glir, i lawer o ymatebwyr mae'n dal i fod yn diriogaeth anhysbys. dywed 80% eu bod yn gyfarwydd ag ef i ryw raddau, ond yn asesu eu cymhwysedd ynddo fel un braidd yn gyfyngedig. Mae'n ymddangos bod y gwerth ychwanegol yn fwy i brynwyr, sy'n gweld y manteision y gall dadansoddi data eu sicrhau o ran amser, costau a chywirdeb, ac fel arf ar gyfer y broses gwneud penderfyniadau. I werthwyr, gall data helpu i nodi prynwyr posibl ac – i raddau llai – gall hefyd gael effaith gadarnhaol ar y pris gwerthu. Y rhwystr mwyaf yw'r mynediad cyfyngedig i ddata perthnasol, ac yna problemau gydag ansawdd y data sydd ar gael, sydd weithiau'n profi'n annigonol, yn annealladwy neu'n anghywir."

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd