Cysylltu gyda ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Hedfan: Deddfwyd rhyddhad slot

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn cynnig gan y Comisiwn o fis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r diwygiad i'r Rheoliad Slotiau sy'n rhyddhau cwmnïau hedfan o ofynion defnyddio slot maes awyr ar gyfer tymor amserlennu haf 2021. Mae'r gwelliant yn caniatáu i gwmnïau hedfan ddychwelyd hyd at hanner y slotiau maes awyr y maent wedi'u dyrannu cyn dechrau'r tymor.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn croesawu testun terfynol y gwelliant sy’n caniatáu addasu rheolau slot yn well i alw defnyddwyr am deithio awyr, yn meithrin cystadleuaeth ac yn gosod y llwybr ar gyfer dychwelyd yn raddol i reolau arferol. Rwy’n disgwyl y bydd y fenter hon yn cymell cwmnïau hedfan i wneud defnydd effeithlon o gapasiti maes awyr, ac y bydd o fudd i ddefnyddwyr yr UE yn y pen draw. ”

Mae'r Comisiwn wedi dirprwyo pwerau am flwyddyn ar ôl i'r gwelliant ddod i rym, ac felly gall ymestyn y rheolau tan ddiwedd tymor haf 2022, os oes angen. Gall y Comisiwn hefyd addasu'r gyfradd defnyddio o fewn ystod o 30-70%, yn dibynnu ar sut mae cyfeintiau traffig awyr yn esblygu. Cyhoeddir y gweithredoedd cyfreithiol yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE yn y dyddiau nesaf a byddant yn dod i rym y diwrnod ar ôl eu cyhoeddi. Fe welwch ragor o fanylion yma.

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Gwyddelig € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr yng nghyd-destun achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth Gwyddelig gwerth € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr am y colledion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Iwerddon i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Mae'r cymorth yn cynnwys tri mesur: (i) mesur iawndal difrod; (ii) mesur cymorth i gefnogi gweithredwyr y maes awyr hyd at uchafswm o € 1.8 miliwn fesul buddiolwr; a (iii) mesur cymorth i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu y cwmnïau hyn.

Bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Mewn achos o gefnogaeth i'r costau sefydlog heb eu datgelu, gellir rhoi cymorth hefyd ar ffurf gwarantau a benthyciadau. Bydd y mesur iawndal difrod yn agored i weithredwyr meysydd awyr yn Iwerddon a driniodd fwy nag 1 filiwn o deithwyr yn 2019. O dan y mesur hwn, gellir gwneud iawn am y gweithredwyr hyn am y colledion net a ddioddefwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i y mesurau cyfyngol a weithredwyd gan awdurdodau Iwerddon er mwyn cynnwys lledaeniad coronafirws.

Asesodd y Comisiwn y mesur cyntaf o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd a chanfu y bydd yn darparu iawndal am ddifrod sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o goronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod. O ran y ddau fesur arall, canfu'r Comisiwn eu bod yn unol â'r amodau a nodir yn y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y cymorth (i) erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf a (ii) ni fydd yn fwy na € 1.8 miliwn y buddiolwr o dan yr ail fesur ac ni fydd yn fwy na € 10 miliwn y buddiolwr o dan y trydydd mesur.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y ddau fesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y tri mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael eie. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59709 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Gwlad Groeg € 120 miliwn i ddigolledu Aegean Airlines am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod grant Gwlad Groeg o € 120 miliwn i Aegean Airlines yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y mesur yw digolledu'r cwmni hedfan am y colledion a achosir yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Hysbysodd Gwlad Groeg i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefodd rhwng 23 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i'r mesurau cyfyngu a'r cyfyngiadau teithio a gyflwynwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Bydd y gefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol € 120 miliwn, nad yw'n fwy na'r amcangyfrif o ddifrod a achosir yn uniongyrchol i'r cwmni hedfan yn y cyfnod hwnnw.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau neu sectorau penodol am ddifrod yn uniongyrchol. a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol. Canfu'r Comisiwn y bydd mesur Gwlad Groeg yn digolledu'r difrod a ddioddefwyd gan Aegean Airlines sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r cymorth yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur iawndal difrod Gwlad Groeg yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae'r diwydiant hedfan yn un o'r sectorau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesur hwn yn galluogi Gwlad Groeg i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefwyd yn uniongyrchol oherwydd y cyfyngiadau teithio sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i gefnogi cwmnïau yn yr amseroedd anodd hyn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 73 miliwn o gefnogaeth Eidalaidd i ddigolledu Alitalia am iawndal pellach a ddioddefwyd oherwydd achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod € 73.02 miliwn o gefnogaeth Eidalaidd o blaid Alitalia yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y mesur hwn yw digolledu'r cwmni hedfan am yr iawndal a ddioddefodd ar 19 llwybr oherwydd yr achosion o coronafirws rhwng 16 Mehefin a 31 Hydref 2020.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae'r diwydiant hedfan yn parhau i fod yn un o'r sectorau sy'n cael eu taro'n arbennig o galed gan effaith yr achosion o coronafirws. Mae'r mesur hwn yn galluogi'r Eidal i ddarparu iawndal pellach am iawndal uniongyrchol a ddioddefodd Alitalia rhwng Mehefin a Hydref 2020 oherwydd y cyfyngiadau teithio sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mewn ffordd gydlynol ac effeithiol, yn unol â rheolau'r UE. Ar yr un pryd, mae ein hymchwiliadau i fesurau cymorth i Alitalia yn y gorffennol yn parhau ac rydym mewn cysylltiad â'r Eidal ar eu cynlluniau a'u cydymffurfiad â rheolau'r UE. "

Mae Alitalia yn gwmni hedfan rhwydwaith mawr sy'n gweithredu yn yr Eidal. Gyda fflyd o dros 95 o awyrennau, yn 2019 gwasanaethodd y cwmni gannoedd o gyrchfannau ledled y byd, gan gludo tua 20 miliwn o deithwyr o'i brif ganolbwynt yn Rhufain a meysydd awyr Eidalaidd eraill i gyrchfannau rhyngwladol amrywiol.

Mae'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr Eidal ac mewn gwledydd cyrchfan eraill er mwyn cyfyngu ar ledaeniad y coronafirws wedi effeithio'n fawr ar weithrediadau Alitalia, yn enwedig o ran hediadau rhyngwladol a rhyng-gyfandirol. O ganlyniad, cafodd Alitalia golledion gweithredu sylweddol tan o leiaf 31 Hydref 2020.

Hysbysodd yr Eidal i'r Comisiwn fesur cymorth ychwanegol i ddigolledu Alitalia am iawndal pellach a ddioddefwyd ar 19 llwybr penodol rhwng 16 Mehefin 2020 a 31 Hydref 2020 oherwydd y mesurau brys sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Bydd y gefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol € 73.02 miliwn, sy'n cyfateb i'r amcangyfrif o ddifrod a achoswyd yn uniongyrchol i'r cwmni hedfan yn y cyfnod hwnnw yn ôl dadansoddiad llwybr-wrth-lwybr o'r 19 llwybr cymwys. Mae hyn yn dilyn penderfyniad y Comisiwn ar 4 Medi 2020 i gymeradwyo Mesur iawndal difrod Eidalaidd o blaid Alitalia yn digolledu'r cwmni hedfan am y difrod a ddioddefodd rhwng 1 Mawrth 2020 a 15 Mehefin 2020 sy'n deillio o gyfyngiadau llywodraethol a mesurau cyfyngu a gymerwyd gan yr Eidal a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan wladwriaethau Mmember i ddigolledu cwmnïau neu sectorau penodol am ddifrod a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol. Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad mor eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin na ellir ei ragweld sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan wladwriaeth Mmember i wneud iawn am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r achos.

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur yr Eidal yn gwneud iawn am iawndal a ddioddefodd Alitalia sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion o coronafirws, gan y gellir ystyried colli proffidioldeb ar y 19 llwybr o ganlyniad i’r mesurau cyfyngu yn ystod y cyfnod perthnasol fel difrod sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol. i'r digwyddiad eithriadol. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan fod y dadansoddiad meintiol llwybr wrth lwybr a gyflwynwyd gan yr Eidal yn nodi'n briodol y difrod y gellir ei briodoli i'r mesurau cyfyngu, ac felly nid yw'r iawndal yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod ar y llwybrau hynny.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur iawndal difrod Eidalaidd ychwanegol yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Yn seiliedig ar gwynion a dderbyniwyd, ar 23 Ebrill 2018 agorodd y Comisiwn weithdrefn ymchwilio ffurfiol ar fenthyciadau € 900m a roddwyd i Alitalia gan yr Eidal yn 2017. Ar 28 Chwefror 2020, agorodd y Comisiwn weithdrefn ymchwilio ffurfiol ar wahân ar fenthyciad ychwanegol o € 400m a roddwyd gan yr Eidal. ym mis Hydref 2019. Mae'r ddau ymchwiliad yn parhau.

Mae cefnogaeth ariannol gan gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith.

Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

  • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
  • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
  • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliad de minimis a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol, y gall aelod-wladwriaethau hefyd eu rhoi ar waith ar unwaith, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl aelod-wladwriaethau a'r DU ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o goronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Mae'r Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd ar 3 Ebrill, 8 Mai 2020, 29 Mehefin a 13 Hydref 2020, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir eu rhoi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a taliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Sstate i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer costau sefydlog cwmnïau heb eu datgelu.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd Mehefin 2021. Gan y gall materion diddyledrwydd ddod i'r amlwg yn ddiweddarach wrth i'r argyfwng hwn esblygu, dim ond ar gyfer mesurau ailgyfalafu dim ond y Comisiwn sydd wedi ymestyn y cyfnod hwn tan ddiwedd Medi 2021. Gyda golwg ar gan sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiadau hynny a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59188 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd