Cysylltu â ni

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Hedfan: Mae'r UE ac ASEAN yn dod i Gytundeb Cludiant Awyr bloc-i-bloc cyntaf y byd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Chymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN) wedi gorffen trafodaethau ar Gytundeb Cludiant Awyr Cynhwysfawr ASEAN-UE (AE CATA). Dyma gytundeb trafnidiaeth awyr bloc-i-bloc cyntaf y byd, a fydd yn hybu cysylltedd a datblygiad economaidd ymhlith 37 aelod-wladwriaeth ASEAN a'r UE. O dan y cytundeb, bydd cwmnïau hedfan yr UE yn gallu hedfan hyd at 14 o wasanaethau teithwyr wythnosol, ac unrhyw nifer o wasanaethau cargo, trwy a thu hwnt i unrhyw wlad ASEAN, ac i'r gwrthwyneb. 

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae casgliad y cytundeb trafnidiaeth awyr‘ bloc-i-bloc ’cyntaf erioed hwn yn nodi carreg filltir bwysig ym mholisi hedfan allanol yr UE. Mae'n darparu gwarantau hanfodol o gystadleuaeth deg i'n cwmnïau hedfan a'n diwydiant Ewropeaidd, gan gryfhau rhagolygon cilyddol ar gyfer masnach a buddsoddiad yn rhai o farchnadoedd mwyaf deinamig y byd. Yn bwysig, mae'r cytundeb newydd hwn hefyd yn rhoi llwyfan cadarn inni barhau i hyrwyddo'r safonau uchel ar ddiogelwch, diogelwch, rheoli traffig awyr, yr amgylchedd a materion cymdeithasol wrth symud ymlaen. Rwy’n ddiolchgar am ddull adeiladol yr holl bartïon dan sylw, a wnaeth y fargen hanesyddol hon yn bosibl. ” 

Bydd y Cytundeb yn helpu i ailadeiladu cysylltedd aer rhwng gwledydd ASEAN ac Ewrop, sydd wedi gostwng yn sydyn oherwydd pandemig COVID-19, ac yn agor cyfleoedd twf newydd i'r diwydiant hedfan yn y ddau ranbarth. Mynegodd y ddwy ochr eu bwriad i gynnal trafodaethau rheolaidd a chydlynu agos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar wasanaethau awyr a achosir gan y pandemig. Bydd ASEAN a'r UE nawr yn cyflwyno'r CATA AE ar gyfer sgwrio cyfreithiol wrth baratoi i'w lofnodi yn ddiweddarach. Cyhoeddwyd datganiad ar y cyd ar Gasgliad Cytundeb Cludiant Awyr Cynhwysfawr ASEAN-EU (AE CATA) yma

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Gwyddelig € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth Gwyddelig gwerth € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr am y colledion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Iwerddon i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Mae'r cymorth yn cynnwys tri mesur: (i) mesur iawndal difrod; (ii) mesur cymorth i gefnogi gweithredwyr y maes awyr hyd at uchafswm o € 1.8 miliwn fesul buddiolwr; a (iii) mesur cymorth i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu y cwmnïau hyn.

Bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Mewn achos o gefnogaeth i'r costau sefydlog heb eu datgelu, gellir rhoi cymorth hefyd ar ffurf gwarantau a benthyciadau. Bydd y mesur iawndal difrod yn agored i weithredwyr meysydd awyr yn Iwerddon a driniodd fwy nag 1 filiwn o deithwyr yn 2019. O dan y mesur hwn, gellir gwneud iawn am y gweithredwyr hyn am y colledion net a ddioddefwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i y mesurau cyfyngol a weithredwyd gan awdurdodau Iwerddon er mwyn cynnwys lledaeniad coronafirws.

Asesodd y Comisiwn y mesur cyntaf o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd a chanfu y bydd yn darparu iawndal am ddifrod sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o goronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod. O ran y ddau fesur arall, canfu'r Comisiwn eu bod yn unol â'r amodau a nodir yn y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y cymorth (i) erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf a (ii) ni fydd yn fwy na € 1.8 miliwn y buddiolwr o dan yr ail fesur ac ni fydd yn fwy na € 10 miliwn y buddiolwr o dan y trydydd mesur.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y ddau fesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y tri mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael eie. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59709 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Hedfan: Mae cynnig y Comisiwn ar slotiau maes awyr yn cynnig rhyddhad mawr ei angen i'r sector

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cynnig newydd ar ddyrannu slotiau sy'n rhoi rhyddhad mawr ei angen i randdeiliaid hedfan rhag gofynion defnyddio slotiau maes awyr ar gyfer tymor amserlennu haf 2021. Er bod cwmnïau hedfan fel rheol yn gorfod defnyddio 80% o'r slotiau a ddyfarnwyd iddynt i sicrhau eu portffolios slot llawn ar gyfer tymhorau amserlennu dilynol, mae'r cynnig yn gostwng y trothwy hwn i 40%. Mae hefyd yn cyflwyno nifer o amodau gyda'r nod o sicrhau bod capasiti'r maes awyr yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon a heb niweidio cystadleuaeth yn ystod y cyfnod adfer COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Gyda’r cynnig heddiw rydym yn ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i ddarparu rhyddhad i gwmnïau hedfan, sy’n parhau i ddioddef o’r cwymp sylweddol mewn teithio awyr oherwydd y pandemig parhaus a’r angen i gynnal cystadleuaeth yn y farchnad. , sicrhau gweithrediad effeithlon o feysydd awyr, ac osgoi hediadau ysbrydion. Mae'r rheolau arfaethedig yn darparu sicrwydd ar gyfer tymor yr haf 2021 ac yn sicrhau y gall y Comisiwn fodiwleiddio hepgoriadau slot angenrheidiol pellach yn unol ag amodau clir i sicrhau bod y cydbwysedd hwn yn cael ei gynnal. "

O edrych ar y rhagolygon traffig ar gyfer haf 2021, mae'n rhesymol disgwyl y bydd lefelau traffig o leiaf 50% o lefelau 2019. Felly bydd trothwy o 40% yn gwarantu lefel benodol o wasanaeth, gan barhau i ganiatáu byffer i gwmnïau hedfan wrth ddefnyddio eu slotiau. Mae'r cynnig ar ddyrannu slot wedi'i drosglwyddo i Senedd a Chyngor Ewrop i'w gymeradwyo.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Achos cymhorthdal ​​Boeing: Sefydliad Masnach y Byd yn cadarnhau hawl yr UE i ddial yn erbyn $ 4 biliwn o fewnforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae Sefydliad Masnach y Byd (WTO) wedi caniatáu i’r UE godi tariffau gwerth hyd at $ 4 biliwn o fewnforion o’r Unol Daleithiau fel gwrthfesurau ar gyfer ymsuddiadau anghyfreithlon i’r gwneuthurwr awyrennau Americanaidd, Boeing. Mae'r penderfyniad yn adeiladu ar ganfyddiadau cynharach y WTO gan gydnabod bod cymorthdaliadau'r UD i Boeing yn anghyfreithlon o dan gyfraith Sefydliad Masnach y Byd.

Economi sy'n Gweithio i Bobl Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae'r penderfyniad hir-ddisgwyliedig hwn yn caniatáu i'r Undeb Ewropeaidd orfodi tariffau ar gynhyrchion Americanaidd sy'n dod i mewn i Ewrop. Byddai'n llawer gwell gennyf beidio â gwneud hynny - nid yw dyletswyddau ychwanegol er budd economaidd y naill ochr na'r llall, yn enwedig wrth inni ymdrechu i wella ar ôl y dirwasgiad COVID-19. Rwyf wedi bod yn ymgysylltu â fy nghymar yn America, Llysgennad Lighthizer, a fy ngobaith yw y bydd yr Unol Daleithiau nawr yn gollwng y tariffau a osodwyd ar allforion yr UE y llynedd. Byddai hyn yn cynhyrchu momentwm cadarnhaol yn economaidd ac yn wleidyddol, ac yn ein helpu i ddod o hyd i dir cyffredin mewn meysydd allweddol eraill. Bydd yr UE yn parhau i fynd ar drywydd y canlyniad hwn yn egnïol. Os na fydd yn digwydd, byddwn yn cael ein gorfodi i arfer ein hawliau a gosod tariffau tebyg. Er ein bod yn hollol barod ar gyfer y posibilrwydd hwn, byddwn yn gwneud hynny'n anfodlon. ”

Ym mis Hydref y llynedd, yn dilyn penderfyniad tebyg gan y WTO mewn achos cyfochrog ar gymorthdaliadau Airbus, gosododd yr Unol Daleithiau ddyletswyddau dialgar sy'n effeithio ar allforion yr UE sy'n werth $ 7.5bn. Mae'r dyletswyddau hyn yn dal i fodoli heddiw, er gwaethaf y camau pendant a gymerwyd gan Ffrainc a Sbaen ym mis Gorffennaf eleni i ddilyn yr un peth â'r Almaen a'r DU wrth sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â phenderfyniad cynharach gan Sefydliad Masnach y Byd ar gymorthdaliadau i Airbus.

O dan yr amgylchiadau economaidd presennol, mae er budd yr UE a'r UD i gyd roi'r gorau i dariffau niweidiol sy'n rhoi baich diangen ar ein sectorau diwydiannol ac amaethyddol.

Mae'r UE wedi gwneud cynigion penodol i gyrraedd canlyniad wedi'i negodi i'r anghydfodau awyrennau sifil trawsatlantig hirsefydlog, yr hiraf yn hanes y WTO. Mae'n parhau i fod yn agored i weithio gyda'r Unol Daleithiau i gytuno ar setliad teg a chytbwys, yn ogystal ag ar ddisgyblaethau yn y dyfodol ar gyfer cymorthdaliadau yn y sector awyrennau sifil.

Wrth ymgysylltu â'r Unol Daleithiau, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cymryd camau priodol ac yn cynnwys aelod-wladwriaethau'r UE fel y gall ddefnyddio ei hawliau dial rhag ofn na fydd unrhyw obaith o ddod â'r anghydfod i ddatrysiad sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cynllunio wrth gefn hwn yn cynnwys cwblhau'r rhestr o gynhyrchion a fyddai'n destun tariffau ychwanegol yr UE.

Cefndir

Ym mis Mawrth 2019, cadarnhaodd y Corff Apêl, yr enghraifft WTO uchaf, nad oedd yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau priodol i gydymffurfio â rheolau'r WTO ar gymorthdaliadau, er gwaethaf y dyfarniadau blaenorol. Yn lle hynny, parhaodd â'i gefnogaeth anghyfreithlon i'w wneuthurwr awyrennau Boeing ar draul Airbus, diwydiant awyrofod Ewrop a'i weithwyr niferus. Yn ei ddyfarniad, mae'r Corff Apeliadol:

  • Cadarnhawyd bod rhaglen dreth Talaith Washington yn parhau i fod yn rhan ganolog o gymhorthdal ​​anghyfreithlon S. Boeing;
  • canfu fod nifer o offerynnau parhaus, gan gynnwys rhai contractau caffael NASA ac Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau yn gyfystyr â chymorthdaliadau a allai achosi niwed economaidd i Airbus, a;
  • cadarnhaodd fod Boeing yn parhau i elwa o gonsesiwn treth anghyfreithlon yn yr UD sy'n cefnogi allforion (y Gorfforaeth Gwerthu Tramor ac Allgáu Incwm Allfydol).

Mae'r penderfyniad sy'n cadarnhau hawl yr UE i ddial yn deillio yn uniongyrchol o'r penderfyniad blaenorol hwnnw.

Mewn achos cyfochrog ar Airbus, caniataodd y WTO i’r Unol Daleithiau ym mis Hydref 2019 gymryd gwrthfesurau yn erbyn allforion Ewropeaidd gwerth hyd at $ 7.5bn. Roedd y wobr hon yn seiliedig ar benderfyniad Corff Apeliadol yn 2018 a oedd wedi canfod nad oedd yr UE a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydymffurfio'n llawn â dyfarniadau blaenorol y WTO mewn perthynas â Buddsoddiad Lansio Ad-daladwy ar gyfer rhaglenni A350 ac A380. Gosododd yr Unol Daleithiau y tariffau ychwanegol hyn ar 18 Hydref 2019. Yn y cyfamser mae aelod-wladwriaethau'r UE dan sylw wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiad llawn.

Mwy o wybodaeth

Corff Apeliadol Sefydliad Masnach y Byd yn dyfarnu ar gymorthdaliadau'r UD i Boeing

Ymgynghoriad cyhoeddus ar restr ragarweiniol o gynhyrchion yn achos Boeing

Rhestr ragarweiniol o gynhyrchion

Hanes achos Boeing

Hanes achos Airbus

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd