Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

| Hydref 18, 2019

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd gyfle i siapio'r farchnad ddigidol er gwell i'r genhedlaeth nesaf. Fel dinasyddion digidol, ein cyfrifoldeb ni yw cadw golwg ar y materion sy'n bwysig - yn ysgrifennu Nayef Al-Rodhan.

Pan fydd y Comisiynwyr Ewropeaidd sydd newydd eu penodi yn ymgymryd â'u swyddi ar 1 yn swyddogolst Tachwedd, bydd rhai cwestiynau polisi technoleg pwysig iawn yn dod i'r golwg unwaith eto. Mae'r rhain yn benderfyniadau a allai ail-lunio modelau busnes cwmnïau Big Tech yn sylfaenol, ail-lunio tirwedd y gystadleuaeth a chadarnhau Ewrop fel y prif reolwr rheolau byd-eang pan ddaw cwmnïau technoleg pwerus a'r effeithiau y maent yn eu cael ar ein gwleidyddiaeth a'n diwylliant.

Mae'n anhepgor ein bod yn cadw golwg ar gynnydd technolegol. Mae arloesedd dynol yn datblygu ar gyflymder torri. Mae pethau na freuddwydiasom amdanynt erioed yn dod yn realiti, megis bioleg synthetig, biowybodeg, gwella gwybyddol, peirianneg enetig, argraffu 3D a 4D, deallusrwydd artiffisial, systemau arf awtomataidd, clogynnau anweledigrwydd, cyfrifiadura cwantwm a hyd yn oed cyfrifiadura niwrogorffig. Ynghyd â'u potensial enfawr amlwg, mae'r datblygiadau hyn hefyd yn peri risgiau sylweddol i sefydlogrwydd cymdeithasol, cydraddoldeb, urddas dynol, ewyllys rydd, diogelwch cenedlaethol a byd-eang, a hyd yn oed i oroesiad ein rhywogaeth.

Sut allwn ni sicrhau nad yw'r arloesiadau technolegol hyn sy'n esblygu'n gyson yn dinistrio dynoliaeth nac yn gwaethygu anghydraddoldebau ac ymyriadau preifatrwydd? Mae technolegau sy'n dod i'r amlwg yn cynnig mwy o offerynnau a dulliau ar gyfer rheoli a gwyliadwriaeth, gan dorri ar ryddid sifil yn aml. Rhaid mynd ar drywydd y cydbwysedd rhwng angen Gwladwriaethau yn enw diogelwch a'r parch at breifatrwydd yn fwy ffyrnig. Hefyd mae angen rheoleiddio actorion nad ydynt yn wladwriaeth fel endidau corfforaethol rhyngwladol mawr sy'n casglu llawer iawn o ddata personol.

Rhaid i ni gydbwyso potensial pendrwm datblygiadau technolegol â phryderon diogelwch a moesegol, a symud o risgiau i reoliadau. Rhaid i hyn hefyd gynnwys mecanweithiau ar gyfer goruchwylio'r goruchwylwyr - neu 'reoleiddio'r rheoleiddwyr', felly mae'r un mor bwysig ein bod ni'n ymwybodol o'r pwerau a ddaw i reoleiddio'r dirwedd fyd-eang.

Rhaid i'w huchelgais fod i hyrwyddo fy llywodraethu a gyhoeddwyd yn flaenorol Anghenion urddas 9 - sy'n cynnwys: rheswm, diogelwch, hawliau dynol, atebolrwydd, tryloywder, cyfiawnder, cyfle, arloesedd a chynhwysiant, a'u cydbwyso â phriodoleddau natur ddynol 3: emosiwn, amorality ac egoism - heb fygu arloesedd.

Yn y ras i reoleiddio Big Tech, yn y blynyddoedd diwethaf daeth yn hynod amlwg mai'r cynigydd cyntaf yw'r prif reolwr byd-eang. Mae gan y grŵp o lunwyr polisi sy'n gallu cyflwyno gweledigaeth o reoleiddio ar lefel fyd-eang fantais amlwg - gan eu galluogi i bwyso ar gyrff rheoleiddio eraill i gofleidio eu rheolau, hyd yn oed pan fyddant yn groes i'w hagendâu domestig.

Gyda marchnad fawr o ddinasyddion 500 miliwn, y mwyafrif ohonynt yn gymharol gyfoethog ar raddfa fyd-eang, ac yn meddu ar y gallu i gydlynu gweithredu ar faterion dadleuol fel preifatrwydd, cystadleuaeth a threth ddigidol, mae'r UE wedi sefydlu ei hun fel y byd. pacesetter rheoliadol.

Yn y cylchoedd hyn, mae'r UE wedi rhagamcanu ei hun ar y llwyfan byd-eang gyda grym penodol yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwethaf, trwy hyrwyddo ei uchelfreintiau rheoleiddio o fewn agendâu fforymau rhyngwladol fel y G7 a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Yn hanfodol, mae Brwsel yn dod i'r amlwg fel y fformwleiddiwr pwysicaf ar gyfer rheoleiddio gwrthglymblaid. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd swyddogion Ewropeaidd adroddiad a oedd yn pwyso ar reoleiddwyr i graffu’n drymach ar feddiannau arfaethedig yn seiliedig ar sut roedd cwmnïau’n defnyddio data.

Mae Margrethe Vestager, comisiynydd cystadleuaeth hynod ymyrraeth yr UE, sydd wedi lansio sawl achos proffil uchel yn erbyn Google, Amazon ac Apple, wedi cael ei ailbenodi i'w rôl am ail dymor digynsail. Felly mae'r duedd sydd wedi'i rhoi ar waith ar y materion hyn yn edrych yn debygol o barhau, os nad tyfu'n gryfach. Mae hi eisoes wedi rhybuddio Silicon Valley yn ddiweddar y bydd yn symud y tu hwnt i ddirwyon yn ystod ei hail dymor ac yn edrych ar fesurau eraill i sicrhau cae chwarae teg.

Mae Ursula von der Leyen, pennaeth newydd cangen weithredol yr UE, wedi awgrymu deddfau newydd ar ddeallusrwydd artiffisial a defnyddio data mawr cyn pen 100 diwrnod ar ôl iddo ddechrau yn ei swydd y mis nesaf. Dywedir ei bod hi a'i thîm hefyd yn ystyried creu cronfa bwrpasol gwerth miliynau o ewro i gefnogi a hyrwyddo'r sector technoleg Ewropeaidd.

Wrth i ddefnyddwyr digidol ledled y byd barhau i roi sylw agosach i'w perthnasoedd â chwmnïau fel Google, Amazon, Facebook, ac Apple - y mae eu defnyddwyr yn y biliynau ledled y byd - mae'n ymddangos yn anochel bod angen i un rhanbarth ddechrau arwain wrth ddadlau a gweithredu mathau priodol o reoleiddio.

Gallai gwneud penderfyniadau effeithiol gan y Comisiwn nesaf, a wneir gyda'r nod o amddiffyn hawliau sylfaenol wrth fywiogi marchnadoedd digidol trwy egwyddorion tegwch a chystadleuaeth, fod â'r potensial i chwyldroi'r economi ddigidol - gan sicrhau byd lle mae llawer mwy o enillwyr, yn hytrach na nifer fach o gwmnïau y mae eu manteision sefydledig yn gwyro'r farchnad o blaid monopolïau. Yr hyn sydd ar ôl i'w weld yw a fydd y cwestiynau anodd ond angenrheidiol hyn yn cael sylw yn uniongyrchol neu'n cael eu hosgoi yn gyfleus.

Mae'r Athro Nayef Al-Rodhan yn bennaeth Rhaglen Geopolitics a Dyfodol Byd-eang Canolfan Polisi Diogelwch Genefa ac yn gymrawd anrhydeddus ym Mhrifysgol Rhydychen. Twitter: @SustainHistory

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Dyddiad, Diogelu data, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, Cymdeithas digidol, Mae technoleg ddigidol

Sylwadau ar gau.