Cysylltu â ni

Diogelu data

Preifatrwydd ar-lein: Y frwydr GDPR

cyhoeddwyd

on


Ddwy flynedd ar ôl gweithredu'r GDPR, nid yw 45% o ddefnyddwyr rhyngrwyd Ewropeaidd yn teimlo'n hyderus yn eu preifatrwydd rhyngrwyd o hyd. Er nad yw mwyafrif helaeth y cwmnïau yn dal i gael dirwy am fethu ag amddiffyn data eu cwsmeriaid, mae pwrpas bwriadedig y GDPR yn cael ei guro gan y cymhlethdod gwirion i wrthod rhannu ein data, a gyflwynir yn aml iawn fel naidlen sy'n caniatáu ichi wneud hynny gwiriwch yr hyn rydych chi'n cytuno i'w rannu, nid yw llawer o wefannau hyd yn oed yn cynnig y posibilrwydd i chi wrthod o gwbl.

Dyddiad

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu offer newydd ar gyfer cyfnewid data personol yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu dwy set o gymalau cytundebol safonol, un i'w ddefnyddio rhwng rheolwyr a phroseswyr ac un ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd. Maent yn adlewyrchu gofynion newydd o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ac yn ystyried dyfarniad Schrems II y Llys Cyfiawnder, gan sicrhau lefel uchel o ddiogelwch data i ddinasyddion. Bydd yr offer newydd hyn yn cynnig mwy o ragweladwyedd cyfreithiol i fusnesau Ewropeaidd ac yn helpu, yn benodol, busnesau bach a chanolig i sicrhau cydymffurfiad â'r gofynion ar gyfer trosglwyddo data yn ddiogel, wrth ganiatáu i ddata symud yn rhydd ar draws ffiniau, heb rwystrau cyfreithiol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Vera Jourová: “Yn Ewrop, rydym am aros ar agor a chaniatáu i ddata lifo, ar yr amod bod yr amddiffyniad yn llifo gydag ef. Bydd y Cymalau Cytundebol Safonol wedi'u moderneiddio yn helpu i gyflawni'r amcan hwn: maent yn cynnig teclyn defnyddiol i fusnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfau diogelu data, ar gyfer eu gweithgareddau yn yr UE ac ar gyfer trosglwyddiadau rhyngwladol. Mae hwn yn ddatrysiad sydd ei angen yn y byd digidol rhyng-gysylltiedig lle mae trosglwyddo data yn cymryd clic neu ddau. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Yn ein byd digidol modern, mae’n bwysig bod modd rhannu data gyda’r amddiffyniad angenrheidiol - y tu mewn a’r tu allan i’r UE. Gyda'r cymalau atgyfnerthu hyn, rydym yn rhoi mwy o ddiogelwch a sicrwydd cyfreithiol i gwmnïau ar gyfer trosglwyddo data. Ar ôl dyfarniad Schrems II, ein dyletswydd a'n blaenoriaeth oedd cynnig offer hawdd eu defnyddio, y gall cwmnïau ddibynnu arnynt yn llawn. Bydd y pecyn hwn yn helpu cwmnïau yn sylweddol i gydymffurfio â'r GDPR. ”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen

Dyddiad

Ysbïo a dwyn data, y frwydr Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r gwrthdaro parhaus ynghylch diogelu data gyrraedd uchafbwyntiau newydd, mae Ewrop yn dal i gael trafferth dod o hyd i atebion priodol i amddiffyn ei hun a'i dinesydd rhag dwyn, defnyddio a cham-drin data preifat.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mae awdurdod diogelu data o'r Iseldiroedd yn dirwyo Booking.com € 475,000

cyhoeddwyd

on

Mae Awdurdod Diogelu Data’r Iseldiroedd (AP) wedi gosod dirwy o € 475,000 ar Booking.com am dorri data lle cafodd troseddwyr fynediad at ddata personol mwy na 4,000 o gwsmeriaid, gan gynnwys cael manylion cerdyn credyd bron i 300 o ddefnyddwyr y safle teithio poblogaidd.

Tynnodd y troseddwyr fanylion mewngofnodi i'r cyfrifon gan weithwyr 40 o westai yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.

Gwe-rwydo

"Roedd cwsmeriaid Booking.com yn rhedeg y risg o gael eu dwyn yma," meddai Monique Verdier, Is-lywydd asiantaeth amddiffyn data'r Iseldiroedd. "Hyd yn oed os na wnaeth y troseddwyr ddwyn gwybodaeth am gerdyn credyd ond enw rhywun yn unig, manylion cyswllt a gwybodaeth am ei archeb gwesty. Defnyddiodd y sgamwyr y data hwnnw ar gyfer gwe-rwydo."

"Trwy esgus eu bod yn perthyn i'r gwesty dros y ffôn neu e-bost, fe wnaethant geisio cymryd arian gan bobl. Gall hynny fod yn gredadwy iawn os yw sgamiwr o'r fath yn gwybod yn union pryd y gwnaethoch chi archebu pa ystafell. Ac yn gofyn a ydych chi am dalu am y nosweithiau hynny. yna gall difrod fod yn sylweddol, "meddai Verdier.

Hysbyswyd Booking.com am y toriad data ar 13 Ionawr, ond ni wnaethant roi gwybod amdano o fewn y cyfnod gorfodol o dri diwrnod ar ôl darganfod toriad. Yn lle, fe wnaethant aros 22 diwrnod arall.

"Mae hwn yn groes difrifol," meddai Verdier. "Yn anffodus, gall torri data ddigwydd yn unrhyw le, hyd yn oed os ydych chi wedi cymryd rhagofalon da. Ond er mwyn atal difrod i'ch cwsmeriaid ac ailadrodd torri data o'r fath, rhaid i chi riportio hyn mewn pryd. Mae cyflymder yn bwysig iawn." 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd