Arholiadau ac Ardystiadau #Microsoft gyda defnyddio tomenni arholiad: Canllaw i arbenigwyr TG

| Ionawr 6, 2020

Mae Microsoft yn gwmni technoleg blaenllaw sy'n cynhyrchu sbectrwm eang o gynhyrchion ansoddol a ddefnyddir ym mhob rhan o'n bywyd, heb adael yr amgylchedd gwaith y mae galw amdano. Nid yw'n syndod y gall credential a gynigir gan y cwmni meddalwedd hwn wella gyrfa arbenigwyr rhwydwaith, neu arfogi gweithwyr proffesiynol cronfa ddata ar gyfer swyddi TG yn y dyfodol.

Er mwyn i chi gael y wybodaeth angenrheidiol a bod yn gymwys fel gweithiwr proffesiynol ardystiedig Microsoft, mae arholiadau Microsoft cysylltiedig i'w pasio ac ardystiadau i'w hennill. Mae'r tystlythyrau yn gwirio'ch sgiliau a'ch craffter wrth ddefnyddio offer, technolegau a phriodoleddau Microsoft.

Wel, nid yn unig y mae Microsoft yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol unigol ond mae'n hanfodol i sefydliadau. Dyna pam mae llawer o endidau yn gwerthfawrogi'r cymwysterau a nodwyd ac arbenigwyr ardystiedig parch uwchlaw eu cydweithwyr heb eu dilysu.

Trosolwg o Ardystiadau Microsoft

Gan fod Microsoft yn cael gwared ar yr hen fathodynnau yn raddol, mae wedi bod yn cyflwyno tystlythyrau yn seiliedig ar rôl sy'n caniatáu i weithwyr proffesiynol ddysgu ac ennill gwybodaeth a sgiliau wedi'u diweddaru yn seiliedig ar rolau maen nhw'n mynd i'w derbyn.

Dympiau Azure yw'r gwahaniaethau rhwng yr ardystiadau newydd sy'n seiliedig ar rôl a'r ardystiadau blaenorol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg yn y teitlau. Gwahaniaeth arall yw'r hyn y mae'r ardystiadau'n canolbwyntio arno. Mae'n golygu bod cymwysterau ar sail rôl wedi'u cynllunio ar gyfer rolau gwaith penodol, tra bod yr hen gymwysterau wedi'u targedu'n bennaf at wybodaeth cynnyrch ymgeiswyr. Dyma'r hen lefelau credadwy yn ogystal â'r rhai newydd yn eu disodli:

  • Lefel 1: Microsoft Technology Associate (MTA) sy'n cael ei ddisodli gan y lefel Sylfaenol
  • Lefel 2: Cydymaith Datrysiad Ardystiedig Microsoft (MCSA), wedi'i ailstrwythuro i ddod yn Gysylltiol
  • Lefel 3: Amnewid Arbenigwr Datrysiad Ardystiedig Microsoft (MCSE) yw'r lefel Arbenigol
  • Lefel 4: Nid oes gan Ddatblygwr Datrysiad Ardystiedig Microsoft (MCSD) gyfwerth yn y trac newydd gan fod yr olaf wedi'i ddylunio'n fwy cryno

Lefelau Ardystio Seiliedig ar Rôl Microsoft newydd

Hanfodion

Dyma'r cam cyntaf yn yr ysgol ddilysu TheMicrosoft sydd wedi'i gynllunio ar gyfer dechreuwyr TG. Nid oes unrhyw ofynion ar gyfer yr ardystiad hwn, ac mae angen i ymgeiswyr sy'n dyheu sefyll prawf i ennill statws ar y lefel hon yn unig. Mae'r mae ardystiadau yma yn cynrychioli hanfodion gwybodaeth mewn technoleg gan eu bod yn cynnig man cychwyn gwerthfawr a sylfaen gadarn i ddeall dulliau gwaith mwy arloesol.

Cyswllt

Os ydych chi eisoes yn gweithio mewn maes technoleg, gallwch hepgor Hanfodion a mynd am ardystiad Cyswllt ar unwaith. Felly, mae'n gwirio dwy flynedd ymgeiswyr o arbenigedd gweithio cynhwysfawr gan eu helpu i basio'r arholiad ac felly symud ymlaen i'r lefel nesaf neu ddatblygu eu gyrfa. Gyda'r ardystiad hwn, gallwch weithio fel cyswllt peiriannydd diogelwch, gweinyddwr cyswllt, peiriannydd cyswllt, neu wyddonydd cyswllt, yn dibynnu ar y wybodaeth maes benodol.

arbenigol

Dyma'r hygrededd safle uchaf o'r radd flaenaf gan Microsoft a ddyluniwyd ar gyfer arbenigwyr TG. Mae'n gwirio galluoedd technegol amlochrog fel adeiladu, defnyddio a rheoli apiau gwe modern a gwasanaethau cysylltiedig, ymhlith eraill. Mae cael yr ardystiad hwn yn eich cymhwyso i weithio mewn swyddi fel Arbenigwr Gweinyddwr Menter, Arbenigwr Pensaer Azure Solutions, neu Arbenigwr Peiriannydd Azure DevOps.

Cael eich Lansio gydag Ardystiadau Microsoft a Phrofion Cysylltiedig

I ddechrau, fe'ch cynghorir i fynd i wefan swyddogol Microsoft a dewis eich hoff swydd neu bori yn ôl lefel gredadwy, neu dechnoleg.

Yn seiliedig ar ardystiadau, efallai y byddwch chi'n ennill bathodynnau amrywiol fel MTA, MCSA, MCSE, MCSD, neu MOS ar wahân ar gyfer arbenigwyr Microsoft Office. Yn y trac cymhwyso wedi'i ddiweddaru, mae'r rhain yn gymwysterau Hanfodion, Cysylltiol ac Arbenigol. Yma, mae sawl llwybr y gallwch eu cymryd i gael un o'r ardystiadau hyn.

Er enghraifft, cymerwch ardystiad lefel gyntaf MCSA: Windows Server 2016 sy'n gofyn am basio prawf Microsoft 70-740 fel y cam cychwynnol, a chyda gweithdrefnau pellach sy'n cynnwys llwyddo yn arholiadau 70-741 a 70-742.

I symud ymlaen, mewn llwybr ardystio cyfredol, dylai datblygwr sy'n dymuno cael ei ardystio mewn rhaglennu C # a datblygu apiau symudol, sy'n golygu cael MCSD: Adeiladwr Apiau ddewis MCSA lefel gyswllt o'r blaen: MCSA: Bathodyn Cymwysiadau Gwe, pasio dau arholiad sydd naill ai 70-480 neu 70-483 ynghyd â 70-486. Ar ôl hynny, gallwch gael ardystiad MCSD: App Builder trwy basio prawf 70-487.

Fel arall, wrth bwyso tuag at y trac cymhwyso newydd ac felly dewis hefyd Microsoft Ardystiedig: Gwyddonydd Data Azure, gradd gyswllt, fe welwch ar dudalen y gwerthwr swyddogol wybodaeth gynhwysfawr am ofynion y prawf, pris, arholiadau ardystio cysylltiedig, sgiliau a werthuswyd, a Microsoft opsiynau paratoi. Yn benodol, yr arholiad gofynnol i'w basio yma yw DP-100: Dylunio a Gweithredu Datrysiad Gwyddor Data ar Azure.

Yn draddodiadol, mae unrhyw un o brofion Microsoft yn cynnwys 40-60 cwestiwn y dylid mynd i'r afael â nhw o fewn 2 awr. Y marc pasio ar gyfer asesiad yw 700 allan o 1000, a'r pris yw $ 165. Cyflwynir eitemau arholiad mewn sawl fformat fel amlddewis, astudiaeth achos, llusgo a gollwng, ardal boeth, rhestr adeiladu, sgrin weithredol, a mwy.

Er mwyn eich cynorthwyo, mae Microsoft Corporation yn cynnig gwahanol ddeunyddiau dysgu ar gyfer ei arholiadau yn y trac newydd fel paratoi ar-lein hunan-gyflym gyda lluosogrwydd o fodiwlau addysgol neu astudio gyda hyfforddiant wedi'i brynu dan arweiniad hyfforddwr.

Pam Cael Ardystiad Microsoft?

Os ydych chi am ddod yn ddatblygwr, mae cael ardystiad yn hanfodol i'ch proffesiwn. Gydag arholiadau cymwys Microsoft wedi'u cynnig am bris fforddiadwy, mae'n ffordd ysbrydoledig ac effeithiol o sicrhau eich bod chi'n sefyll allan.

Er bod llawer o swyddi yn cael ardystiad Microsoft fel rhagofyniad, bydd meddu ar ei gymwysterau yn eich cynorthwyo i fod yn rhagorol. Mae hyn yn arbennig o wir gyda'r diffyg sgiliau perthnasol, a'r angen i ddatblygu eich arbenigedd ac felly arddangos y marc ansawdd proffesiynol.

Pam Defnyddio Dympiau Arholiad i Baratoi ar gyfer Arholiadau Microsoft?

I basio arholiad ardystio Microsoft a chael yr ardystiad, rhaid i chi baratoi'n dda. Sylwch, felly, ar domenni arholiad fel y deunyddiau paratoi mwyaf gwerthfawr sy'n cynnig yr holl wybodaeth ofynnol i chi basio'r arholiad. Maent hefyd yn addas i'w hadolygu ar ôl astudio'r pynciau gyda deunyddiau paratoi eraill.

Mae darparwr dysgu PrepAway.biz yn cynnig profion ymarfer Microsoft wedi'u diweddaru sy'n cwmpasu'r holl bynciau a fydd yn eich cynorthwyo i afael mewn meysydd gwan a chael offer da ar gyfer yr arholiad dan sylw. Heblaw am y profion ymarfer, mae'r platfform yn cynnig deunyddiau paratoi eraill fel canllawiau astudio, cyrsiau hyfforddi ar gyfer y prawf, a'r Efelychydd Arholiad ETE hynod ymarferol.

Casgliad

Mae llawer o fuddion i ardystiadau Microsoft. Felly, mae cael hygrededd ar lefel MTA, MCSA, MCSE, neu MCSD yn cynnig mynediad i ddigwyddiadau amrywiol yng nghymuned Microsoft sy'n eich cyfoethogi â'r rhestr fwyaf o gyfleoedd.

Beth bynnag yw eich rôl swydd ar hyn o bryd, bydd sicrhau cymhwyster datblygedig ar gyfer y sgiliau penodol yn eich maes yn sicr o'ch gwneud yn ased gwerthfawr. Gan eich bod chi'n gwybod beth mae'r ardystiadau hyn yn ei olygu, ceisiwch ddal ton trwy ennill ardystiad Microsoft.

Gyda tomenni arholiad a pharatoi diwyd gyda'r gwerthwr, bydd yn bastai o gacen!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, economi ddigidol

Sylwadau ar gau.