Cysylltu â ni

economi ddigidol

Mae galwadau cyntaf am gynigion o dan Raglen Ewrop Ddigidol yn cael eu lansio mewn Hybiau technoleg ddigidol ac Arloesi Digidol Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r set gyntaf o alwadau am gynigion o dan y Rhaglen Ewrop Ddigidol. Mae hyn yn dilyn mabwysiadu'r rhaglenni gwaith dyrannu bron i € 2 biliwn ar gyfer buddsoddiadau gyda'r nod o symud ymlaen ar y trawsnewid digidol. Mae'r galwadau'n agored i fusnesau, sefydliadau, a gweinyddiaethau cyhoeddus o aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal ag endidau o wledydd eraill sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ewrop Ddigidol.

Targedir y grantiau hyn tuag at fuddsoddiad o dros € 415 miliwn mewn seilwaith cwmwl i ymyl, gofodau data, deallusrwydd artiffisial (AI), seilwaith cyfathrebu cwantwm, wrth hyrwyddo sgiliau digidol pobl, a phrosiectau sy'n hyrwyddo rhyngrwyd mwy diogel, ymladd cam-drin plant yn rhywiol. , a dadffurfiad, tan ddiwedd 2022. Mae'r alwad gyntaf am gynigion hefyd yn agor ar gyfer sefydlu a defnyddio rhwydwaith Hyb Arloesi Digidol Ewrop (EDIH). Bydd yr hybiau hyn yn cefnogi cwmnïau preifat, gan gynnwys busnesau bach a chanolig a busnesau newydd, a'r sector cyhoeddus wrth iddynt drawsnewid yn ddigidol. Mae mwy o wybodaeth ar gael am gais am grantiau o dan y set hon o alwadau am gynigion ar gael ar-lein. Cyhoeddir galwadau pellach yn gynnar yn 2022.

Rhannwch yr erthygl hon:

economi ddigidol

Porth Byd-eang: Hyd at € 300 biliwn ar gyfer strategaeth yr Undeb Ewropeaidd i hybu cysylltiadau cynaliadwy ledled y byd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Uchel Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch yn lansio'r Porth Byd-eang, y Strategaeth Ewropeaidd newydd i hybu cysylltiadau craff, glân a diogel mewn digidol, ynni a thrafnidiaeth a chryfhau systemau iechyd, addysg ac ymchwil ledled y byd. Mae'n sefyll am gysylltiadau cynaliadwy y gellir ymddiried ynddynt sy'n gweithio i bobl a'r blaned, i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang mwyaf dybryd, o newid yn yr hinsawdd a diogelu'r amgylchedd, i wella diogelwch iechyd a hybu cystadleurwydd a chadwyni cyflenwi byd-eang. Nod Global Gateway yw ysgogi hyd at € 300 biliwn mewn buddsoddiadau rhwng 2021 a 2027 i danategu adferiad byd-eang parhaol, gan ystyried anghenion ein partneriaid a buddiannau'r UE eu hunain.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae COVID-19 wedi dangos pa mor gydgysylltiedig yw’r byd rydyn ni’n byw ynddo. Fel rhan o'n hadferiad byd-eang, rydyn ni am ail-ddylunio sut rydyn ni'n cysylltu'r byd i adeiladu ymlaen yn well. Mae'r model Ewropeaidd yn ymwneud â buddsoddi mewn seilwaith caled a meddal, mewn buddsoddiadau cynaliadwy mewn digidol, hinsawdd ac ynni, trafnidiaeth, iechyd, addysg ac ymchwil, yn ogystal ag mewn amgylchedd galluogi sy'n gwarantu chwarae teg. Byddwn yn cefnogi buddsoddiadau craff mewn seilwaith ansawdd, gan barchu'r safonau cymdeithasol ac amgylcheddol uchaf, yn unol â gwerthoedd democrataidd a normau a safonau rhyngwladol yr UE. Mae'r Strategaeth Porth Byd-eang yn dempled ar gyfer sut y gall Ewrop adeiladu cysylltiadau mwy gwydn â'r byd. ”

Dywedodd yr Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell: “Mae cysylltiadau ar draws sectorau allweddol yn helpu i adeiladu cymunedau diddordeb a rennir ac atgyfnerthu gwytnwch ein cadwyni cyflenwi. Mae Ewrop gryfach yn y byd yn golygu ymgysylltiad cadarn â'n partneriaid, wedi'i seilio'n gadarn ar ein hegwyddorion craidd. Gyda'r Strategaeth Porth Byd-eang rydym yn ailddatgan ein gweledigaeth o hybu rhwydwaith o gysylltiadau, y mae'n rhaid iddo fod yn seiliedig ar safonau, rheolau a rheoliadau a dderbynnir yn rhyngwladol er mwyn darparu cae chwarae gwastad. ”

Mae gan yr UE hanes hir fel partner dibynadwy i gyflawni prosiectau cynaliadwy ac o ansawdd uchel, gan ystyried anghenion ein gwledydd partner a sicrhau buddion parhaol i gymunedau lleol, yn ogystal â buddiannau strategol yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Porth Byd-eang mae'n ymwneud â chynyddu buddsoddiadau sy'n hyrwyddo gwerthoedd democrataidd a safonau uchel, llywodraethu da a thryloywder, partneriaethau cyfartal, isadeileddau gwyrdd a glân, diogel ac sy'n cataleiddio buddsoddiad y sector preifat.

Trwy Ymagwedd Tîm EwropBydd Global Gateway yn dwyn ynghyd yr UE, Aelod-wladwriaethau gyda’u sefydliadau ariannol a datblygu, gan gynnwys Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), a Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop (EBRD) ac yn ceisio symud y sector preifat er mwyn trosoli buddsoddiadau am effaith drawsnewidiol. Bydd Dirprwyaethau’r UE ledled y byd, gan weithio gyda Team Europe ar lawr gwlad, yn chwarae rhan allweddol i nodi a chydlynu prosiectau Porth Byd-eang mewn gwledydd partner.

Porth Byd-eang yn tynnu ar y offer ariannol newydd yn fframwaith ariannol aml-flynyddol yr UE 2021-2027. Offeryn Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI) -Global Europe, yr Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn (IPA) III, yn ogystal ag Interreg, InvestEU a rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE Horizon Europe; mae pob un yn caniatáu i'r UE drosoli buddsoddiadau cyhoeddus a phreifat mewn meysydd blaenoriaeth, gan gynnwys cysylltedd. Yn benodol, bydd y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy + (EFSD +), cangen ariannol NDICI-Global Europe ar gael hyd at € 135 biliwn ar gyfer buddsoddiadau gwarantedig ar gyfer prosiectau seilwaith rhwng 2021 a 2027 bydd hyd at € 18 biliwn ar gael mewn grant. mae gan gyllid o gyllideb yr UE a sefydliadau cyllid ariannol a datblygu Ewropeaidd hyd at € 145 biliwn mewn cyfeintiau buddsoddi a gynlluniwyd.

hysbyseb

Gan ychwanegu ymhellach at ei becyn offer ariannol, mae'r UE yn archwilio'r posibilrwydd o sefydlu a Cyfleuster Credyd Allforio Ewropeaidd i ategu'r trefniadau credyd allforio presennol ar lefel Aelod-wladwriaeth a chynyddu pŵer tân cyffredinol yr UE yn y maes hwn. Byddai'r Cyfleuster yn helpu cae chwarae mwy gwastad i fusnesau'r UE ym marchnadoedd trydydd gwlad, lle mae'n rhaid iddynt gystadlu fwyfwy â chystadleuwyr tramor sy'n derbyn cefnogaeth fawr gan eu llywodraethau, a thrwy hynny hwyluso eu cyfranogiad mewn prosiectau seilwaith.

Bydd yr UE yn cynnig nid yn unig amodau ariannol cadarn i bartneriaid, gan ddod â grantiau, benthyciadau ffafriol, a gwarantau cyllidebol i ddad-risgio buddsoddiadau a gwella cynaliadwyedd dyledion - ond hefyd hyrwyddo'r safonau rheoli amgylcheddol, cymdeithasol a strategol uchaf. Bydd yr UE yn darparu cymorth technegol i bartneriaid i wella eu gallu i baratoi prosiectau credadwy gan sicrhau gwerth am arian mewn seilwaith.

Bydd Global Gateway yn buddsoddi mewn sefydlogrwydd a chydweithrediad rhyngwladol ac yn dangos sut mae gwerthoedd democrataidd yn cynnig sicrwydd a thegwch i fuddsoddwyr, cynaliadwyedd i bartneriaid a buddion tymor hir i bobl ledled y byd. 

Dyma gyfraniad Ewrop i gulhau'r bwlch buddsoddi byd-eang, sy'n gofyn am ymdrech ar y cyd yn unol ag ymrwymiad Mehefin 2021 Arweinwyr G7 i lansio partneriaeth seilwaith tryloyw, safon uchel, a thryloyw i ddiwallu anghenion datblygu seilwaith byd-eang.

Mae'r UE wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid o'r un anian i hyrwyddo buddsoddiadau cysylltedd cynaliadwy. Bydd Global Gateway a menter yr UD Build Back Better Better World yn atgyfnerthu ei gilydd. Ailddatganwyd yr ymrwymiad hwn i weithio gyda'n gilydd yn COP26, Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2021, lle daeth yr UE a'r Unol Daleithiau â phartneriaid o'r un anian ynghyd i fynegi eu hymrwymiad ar y cyd i fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd trwy ddatblygu seilwaith sy'n lân, yn gydnerth ac yn gyson gyda dyfodol net-sero.

Mae Global Gateway yn adeiladu ar gyflawniadau Strategaeth Cysylltedd UE-Asia 2018, y Partneriaethau Cysylltedd a ddaeth i ben yn ddiweddar gyda Japan ac India, yn ogystal â'r Cynlluniau Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y Balcanau Gorllewinol, y Bartneriaeth Ddwyreiniol, a Chymdogaeth y De. Mae'n cyd-fynd yn llawn ag Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig a'i Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) a Chytundeb Paris.  

Y camau nesaf

Bydd prosiectau Porth Byd-eang yn cael eu datblygu a'u cyflawni drwodd Mentrau Tîm Ewrop. Bydd sefydliadau’r UE, Aelod-wladwriaethau, a sefydliadau ariannol Ewropeaidd yn gweithio gyda busnesau Ewropeaidd yn ogystal â llywodraethau, cymdeithas sifil a’r sector preifat mewn gwledydd partner.

O dan arweiniad cyffredinol Llywydd y Comisiwn, Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd y Comisiwn, bydd y Comisiynwyr ar gyfer Partneriaethau Rhyngwladol a Chymdogaeth a Ehangu yn ehangu gweithrediad Porth Byd-eang, ac yn hyrwyddo cydgysylltu ymhlith yr holl actorion.

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Y Strategaeth Porth Byd-eang yw cynnig Ewrop i adeiladu partneriaethau cyfartal, sy’n adlewyrchu ymrwymiad tymor hir Ewrop i’r adferiad cynaliadwy ym mhob un o’n gwledydd partner. Gyda'r Porth Byd-eang rydyn ni am greu cysylltiadau cryf a chynaliadwy, nid dibyniaethau - rhwng Ewrop a'r byd ac adeiladu dyfodol newydd i bobl ifanc. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae cysylltedd byd-eang ar gyfer yr UE yn dechrau gyda'i gymdogaeth. Mae'r Cynlluniau Economaidd a Buddsoddi a lansiwyd gennym yn ddiweddar ar gyfer y Balcanau Gorllewinol, Cymdogaeth y Dwyrain a'r De i gyd wedi'u hadeiladu o amgylch cysylltedd. Cysylltedd ag Ewrop, cysylltedd o fewn y rhanbarthau hyn. Wedi'u datblygu mewn cydweithrediad agos â'n partneriaid, bydd y Cynlluniau hyn yn dechrau cyflawni'r Strategaeth Porth Byd-eang yn ein rhanbarthau cyfagos sy'n dal i fod o fewn mandad y Comisiwn hwn. "

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r Uchel Gynrychiolydd ar Global Gateway

Cwestiynau ac atebion ar Global Gateway

Taflen Ffeithiau ar Borth Byd-eang

Anerchiad Cyflwr yr Undeb gan yr Arlywydd von der Leyen

Gwefan

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

economi ddigidol

Hysbysebion personol yn hanfodol i fusnesau bach a chanolig a sefydliadau bach eraill

cyhoeddwyd

on

Fel y gymdeithas ar gyfer data a marchnata, mae DDMA wedi ymrwymo i ddefnyddio data yn gyfrifol am fwy na 15 mlynedd. Ynghyd â'n haelodau rydym yn ymdrechu i gael ecosystem hysbysebu ar-lein deg, diogel a thryloyw. Rhaid iddo fod yn glir i ddefnyddwyr beth sy'n digwydd i'w data a pham y dangosir rhai hysbysebion. Ni ddylai sefydliadau gasglu a defnyddio data personol os na allant esbonio'r rheswm amdano i'r cwsmer. Felly, rydym yn croesawu'r Ddeddf Gwasanaethau Digidol, sy'n cyflwyno rhwymedigaethau tryloywder ar gyfer hysbysebion ar-lein wedi'u targedu. Dim ond gyda mwy o dryloywder y gallwn adfer hyder defnyddwyr, yn ysgrifennu Diana Janssen.

Ond nid gwaharddiad neu gyfyngiad ar hysbysebu wedi'i bersonoli yw'r ffordd ymlaen ac, ar ben hynny, mae'n niweidiol i fusnesau bach a chanolig, entrepreneuriaid arloesol a sefydliadau bach eraill. Anghofir yn aml y gall gwaharddiad effeithio ar y sefydliadau llai hyn hefyd. Maent yn personoli hysbysebion i gyrraedd eu cwsmeriaid presennol neu ddarpar gwsmeriaid yn hawdd, codi arian, a'u hysbysu. Ar hyn o bryd, nid oes dewis arall realistig. Mewn llawer o achosion, mae eu gallu ariannol yn gyfyngedig, gan wneud effeithiolrwydd hysbysebu ar-lein yn hanfodol. Trwy allu hysbysebu'n effeithiol gyda chyllideb gyfyngedig, gall entrepreneuriaid bach gadw i fyny ar y rhyngrwyd lle mae partïon mawr yn dominyddu.

Yn union oherwydd yr ystod eang o sectorau ac entrepreneuriaid y gallai gwaharddiad effeithio arnynt, mae'n hanfodol bod yn ofalus. Rhaid i sefydliadau bach gadw'r cyfle i ddod â'u cynhyrchion, gwasanaethau a gwybodaeth i sylw defnyddwyr. Felly mae'n rhaid i'r gymuned fusnes a gwleidyddion ymdrechu ar y cyd i ddefnyddio hysbysebu wedi'i bersonoli sy'n diogelu sefyllfa defnyddwyr ac entrepreneuriaid yn well.

Rydym yn rhannu'r pryderon yn Senedd Ewrop am yr ecosystem hysbysebu gyfredol. Mae angen mynd i'r afael â'r swm mawr o ddadffurfiad a ledaenir trwy'r prif lwyfannau digidol. Mae hyn wedi arwain at alwadau ym Mrwsel am wahardd hysbysebu wedi'i dargedu neu wedi'i bersonoli'n gyfan gwbl. Fodd bynnag, mae lledaenu gwybodaeth anghywir a hysbysebu perthnasol, wedi'i bersonoli, yn ddau beth hollol wahanol. Mewn ecosystem hysbysebu sy'n gweithredu'n dda, mae angen cynnwys wedi'i bersonoli, er enghraifft yn seiliedig ar ymddygiad a hanes chwilio. Mae personoli yn sicrhau eich bod chi'n gweld cynnwys sy'n berthnasol i chi, yn y gorlwytho gwybodaeth y mae pobl yn ei hwynebu ar-lein.

hysbyseb

Mae'r gymuned fusnes a sectorau eraill yn gweithio'n galed ar hysbysebion personol o ansawdd uchel, sy'n gofyn am gyn lleied o ddata personol â phosibl. Fel cymdeithas ddiwydiant, ein gwaith ni yw lledaenu enghreifftiau da yn weithredol a helpu sefydliadau i ddefnyddio data yn gyfrifol, fel y gwnawn gyda'n Map Egwyddorion Defnydd Data a'n gweithdy ar foeseg data. Mae hysbysebu wedi'i bersonoli sy'n gyfeillgar i breifatrwydd, lle mae gan y cwsmer reolaeth dros ei ddata, yn bosibl o fewn rheolau caeth y GDPR ar gyfer lleihau data.

Gall gwleidyddion helpu'r gymuned fusnes gyda gwybodaeth ac offer ar gyfer cydymffurfio â'r rheolau presennol a'u gorfodi. Nid yw gwaharddiad syml neu gyfyngiad ar hysbysebu wedi'i bersonoli yn helpu'r defnyddiwr. Nid yw ond yn ei gwneud hi'n rhy anodd i sefydliadau bach gyrraedd eu cynulleidfa.

Diana Janssen yw cyfarwyddwr DDMA, cymdeithas fasnach fwyaf yr Iseldiroedd ar gyfer marchnata, gwasanaeth a gwerthiannau sy'n cael eu gyrru gan ddata.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

economi ddigidol

Datganiad ar y Cyd Prif Swyddog Gweithredol: 'Mae angen i Ewrop drosi ei huchelgeisiau digidol yn gamau gweithredu pendant'

cyhoeddwyd

on

Rydym ni, Prif Weithredwyr prif gwmnïau telathrebu Ewrop, yn galw ar lunwyr polisi’r UE i alinio uchelgeisiau digidol Ewrop yn agos ag ecosystem polisi a rheoleiddio cefnogol. Mae ein sector yn buddsoddi'n helaeth i ddod â rhwydweithiau digidol newydd i bob Ewropeaidd: mae cyfanswm buddsoddiad telathrebu bellach wedi cyrraedd € 52.5bn / blwyddyn yn Ewrop, yr uchaf mewn chwe blynedd. Rydym yn arloesi ar ben ein rhwydweithiau 5G, ffibr a chebl, gyda mentrau cydweithredol ar Open-RAN, cwmwl ymyl a gwasanaethau sy'n galluogi data. Rydym yn cymryd camau pendant ar newid yn yr hinsawdd trwy ragweld ein nodau niwtraliaeth hinsawdd ein hunainii, ond hefyd trwy hwyluso'r defnydd o TGCh helaeth: gall hyn alluogi gostyngiad o hyd at 15% mewn allyriadau CO2 ar draws yr economi gyfan.

Mae arweinwyr gwleidyddol Ewropeaidd hefyd wedi cynyddu eu hymdrechion am arweinyddiaeth ddigidol. Ar ôl cymeradwyo'r dyraniad o 20% i'r trawsnewidiad digidol yn y Cynllun Adferiad ar gyfer Europeiv a chefnogi hyn gyda thargedau Degawd Digidol uchelgeisiol yr UEv, mae Ewrop ar drobwynt. Bellach mae angen gweithredu'n bendant ac ar unwaith i achub ar y cyfle a hybu arloesedd a chynhwysiant technolegol pellach. Ni ellir cyfyngu rôl fyd-eang Ewrop i brynu a rheoleiddio'r dechnoleg a adeiladwyd gan eraill: rhaid inni greu'r amodau ar gyfer seilwaith a gwasanaethau digidol cartref i ffynnu a gosod safonau byd-eang y gall eraill anelu atynt.

Er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau a rennir hyn, rydym yn galw am weithredu mewn tri maes:
• Aliniad clir rhwng uchelgeisiau arweinyddiaeth ddigidol Ewropeaidd a pholisi cystadlu. Mae'r arwyddion cadarnhaol ar gydweithrediad y diwydiant - yn amrywio o rannu rhwydwaith i brosiectau IPCEI a mathau eraill o gydweithredu - yn gamau pwysig ymlaen a dylid eu hatgyfnerthu. Mae graddfa adeiladu yn y sector telathrebu yn parhau i fod yn flaenoriaeth, y tu mewn i farchnadoedd yn ogystal ag ar draws marchnadoedd: mae hyn er budd strategol yr UE a'i ddinasyddion.
• Cymorth gwleidyddol cryf i sicrhau bod gweithredu rheoliadol yn meithrin buddsoddiad mewn rhwydweithiau gigabit, a fydd yn gofyn am € 300bn o fuddsoddiad ychwanegolvii. Rhaid i reoliad adlewyrchu realiti’r farchnad yn llawn, nawr ac yn y dyfodol. Sef, bod gweithredwyr telathrebu yn cystadlu wyneb yn wyneb â gwasanaethau gan dechnoleg fawr, yng nghyd-destun marchnadoedd bywiog. Rhaid i brisiau sbectrwm uchel ac arwerthiannau sy'n gorfodi newydd-ddyfodiaid anghynaliadwy i'r farchnad ddod i ben. Mae syniadau diweddar i newid cynnig y Comisiwn Ewropeaidd trwy ymestyn rheoleiddio prisiau manwerthu i alwadau rhyngwladol - marchnad gystadleuol lle mae llawer o ddewisiadau amgen am ddim yn bodoli - yn groes i dargedau'r Degawd Digidol: rydym yn amcangyfrif y byddent yn gorfodi dros € 2bn o refeniw o'r sector yn rymus cyfnod o 4 blynedd, sy'n cyfateb i 2.5% o gapasiti buddsoddi blynyddol y sector ar gyfer seilwaith symudolviii. Yn ogystal, mae'r gwaith polisi parhaus ar leihau cost ei gyflwyno yn ei hanfod a dylai fynd ymlaen yn gyflym.
• Ymdrech o'r newydd i ail-gydbwyso'r berthynas rhwng cewri technoleg fyd-eang ac ecosystem ddigidol Ewrop. Mae mesurau llorweddol fel y Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn chwarae rhan hanfodol ac, am y rheswm hwn, rydym yn eu cefnogi'n gadarn. Yn ogystal, rhaid inni hefyd ystyried materion sector-benodol pwysig. Mae rhan fawr a chynyddol o draffig rhwydwaith yn cael ei gynhyrchu a'i monetio gan lwyfannau technoleg mawr, ond mae angen buddsoddiad a chynllunio rhwydwaith dwys a dwys gan y sector telathrebu.

Ni all y model hwn - sy'n galluogi dinasyddion yr UE i fwynhau ffrwyth y trawsnewid digidol - fod yn gynaliadwy dim ond os yw llwyfannau technoleg mor fawr hefyd yn cyfrannu'n deg at gostau rhwydwaith. At hynny, rhaid inni sicrhau bod strategaethau diwydiannol newydd yn caniatáu i chwaraewyr Ewropeaidd - gan gynnwys telcos - gystadlu'n llwyddiannus mewn gofodau data byd-eang, fel y gallwn ddatblygu economi ddata Ewropeaidd sydd wedi'i hadeiladu ar wir werthoedd Ewropeaidd. Mae angen sector telathrebu ac ecosystemau cryf ar Ewrop. Rydym yn barod i helpu sefydliadau i lunio amgylchedd polisi ymhellach sy'n cyflymu digideiddio er budd holl ddinasyddion a busnesau Ewrop.

hysbyseb

Llofnodwyr: Thomas Arnoldner, Prif Swyddog Gweithredol, Telekom Awstria Nikolai Andreev, Prif Swyddog Gweithredol, Vivacom Guillaume Boutin, Prif Swyddog Gweithredol, Proximus Group Sigve Brekke, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Grŵp Telenor Joost Farwerck, Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli, KPN Alexandre Fonseca, Llywydd Gweithredol, Altice Portiwgal Timotheus Höttges, Prif Swyddog Gweithredol, Deutsche Telekom Philip Jansen, Prif Swyddog Gweithredol, Grŵp BT Allison Kirkby, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Cwmni Telia José María Alvarez Pallete, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Telefónica Nick Read, Prif Swyddog Gweithredol, Grŵp Vodafone Stéphane Richard, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Orange Grŵp Urs Schaeppi, Prif Swyddog Gweithredol, Swisscom

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd