Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Deddf Sglodion: Cynllun yr UE i oresgyn prinder lled-ddargludyddion 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn byd sy'n wynebu argyfwng oherwydd diffyg lled-ddargludyddion, nod y Ddeddf Sglodion Ewropeaidd yw sicrhau cyflenwad yr UE trwy hybu cynhyrchiant domestig, Cymdeithas.

Ers diwedd 2020, bu prinder digynsail o led-ddargludyddion ledled y byd. Mae'r gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion yn gymhleth iawn ac yn agored i ddigwyddiadau fel yr achosion o Covid-19. Mae'r diwydiant yn ei chael hi'n anodd gwella o'r sioc a achoswyd gan y pandemig. Mae'r UE yn cymryd camau i sicrhau ei gyflenwad.

Mae adroddiadau Deddf Sglodion Ewropeaidd yn anelu at gynyddu cynhyrchiant lled-ddargludyddion yn Ewrop. Mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo ei safbwynt ar y ddeddfwriaeth arfaethedig ac mae’n barod ar gyfer trafodaethau gyda llywodraethau’r UE.

Ym mis Chwefror 2023, Mabwysiadodd ASEau Gyd-Ymrwymiad Chips hefyd – offeryn buddsoddi sydd â’r nod o gefnogi twf y sector a hyrwyddo arweinyddiaeth yr UE yn y maes hwn yn y tymor canolig i’r hirdymor.

Pam mae microsglodion mor bwysig?

Mae microsglodion electronig, a elwir hefyd yn gylchedau integredig, yn flociau adeiladu hanfodol ar gyfer cynhyrchion digidol. Fe'u defnyddir mewn gweithgareddau bob dydd fel gwaith, addysg ac adloniant, ar gyfer cymwysiadau hanfodol mewn ceir, trenau, awyrennau, gofal iechyd ac awtomeiddio, yn ogystal ag mewn ynni, data a chyfathrebu. Er enghraifft, mae ffôn symudol yn cynnwys tua 160 o wahanol sglodion, ceir trydan hybrid hyd at 3,500.

Mae microsglodion hefyd yn hanfodol ar gyfer technolegau sy'n gyrru'r trawsnewid digidol, megis deallusrwydd artiffisial, cyfrifiadura pŵer isel, cyfathrebiadau 5G / 6G, yn ogystal â Rhyngrwyd Pethau a llwyfannau cyfrifiadurol ymyl, cwmwl a pherfformiad uchel.

Beth yw achosion y prinder lled-ddargludyddion?

Mae cynhyrchu microsglodion yn dibynnu ar gadwyn gyflenwi hynod gymhleth a rhyngddibynnol y mae gwledydd ledled y byd yn cymryd rhan ynddi. Gall cwmni lled-ddargludyddion mawr ddibynnu ar gymaint â 16,000 o gyflenwyr arbenigol iawn sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol wledydd.

Mae hyn yn gwneud y gadwyn gyflenwi fyd-eang yn agored i niwed. Mae heriau geopolitical byd-eang yn effeithio arno'n hawdd. Gwnaed hyn yn arbennig o amlwg gan yr achosion o bandemig COVID-19.

Mae datblygiadau diweddar fel y rhyfel yn yr Wcrain wedi sbarduno pryderon ychwanegol i'r sector sglodion. Effeithiodd digwyddiadau eraill megis tanau a sychder ar weithfeydd gweithgynhyrchu mawr a gwaethygu'r argyfwng prinder.

Mae’r prinder microsglodion presennol yn debygol o barhau drwy gydol 2023, gan fod gan y rhan fwyaf o atebion amseroedd arwain hir. Er enghraifft, mae'n cymryd dwy i dair blynedd i adeiladu ffatri gwneud sglodion newydd.

Sicrhau cyflenwad Ewrop o led-ddargludyddion

hysbyseb

Ar gyfartaledd, bron 80% o gyflenwyr i gwmnïau Ewropeaidd sy'n gweithredu yn y diwydiant lled-ddargludyddion sydd â'u pencadlys y tu allan i'r UE. Trwy fabwysiadu'r Ddeddf Sglodion, mae'r UE yn dymuno atgyfnerthu ei alluoedd mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion i sicrhau cystadleurwydd yn y dyfodol a chynnal ei arweinyddiaeth dechnolegol a diogelwch cyflenwad.

Heddiw cyfran yr UE mewn gallu cynhyrchu byd-eang yn llai na 10%. Nod y ddeddfwriaeth arfaethedig yw cynyddu'r gyfran hon i 20%.

Bydd y mesurau o dan y Ddeddf Sglodion yn cael eu gweithredu'n bennaf drwy'r Sglodion Ymgymeriad ar y Cyd, partneriaeth gyhoeddus-breifat yr UE o dan y Horizon Ewrop rhaglen. Mae’r UE yn dymuno cronni tua €11 biliwn o gyllid yr UE, gwledydd yr UE, gwledydd partner a’r sector preifat i gryfhau ymchwil, datblygu ac arloesi presennol.

Darllenwch fwy am fentrau'r UE i hybu'r economi ddigidol

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd