Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Hybu arweinyddiaeth Ewrop mewn Deallusrwydd Artiffisial

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Cyngor Ewropeaidd wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar reoliad i ehangu amcanion Cyd-Ymgymeriad Cyfrifiaduron Perfformio Uchel Ewropeaidd (EuroHPC), gyda'r nod o hybu arweinyddiaeth Ewrop mewn deallusrwydd artiffisial (AI). Mae'r rheoliad yn ychwanegu amcan ychwanegol ar gyfer yr Ymgymeriad ar y Cyd: datblygu a gweithredu Ffatrïoedd AI i gefnogi ecosystem deallusrwydd artiffisial yn yr Undeb.

Bydd Ffatrïoedd AI yn endidau sy'n darparu seilwaith gwasanaeth uwch-gyfrifiadura AI. Bydd y rheoliad hefyd yn sicrhau bod gallu uwchgyfrifiadura'r Undeb ar gael ymhellach i gwmnïau newydd AI Ewropeaidd arloesol i hyfforddi eu modelau.

Undod yw cryfder Ewrop, a gyda'n gilydd rydym wedi cyflawni nodau gwych. Rydym wedi gweld hyn gyda datblygiad ein uwch-gyfrifiaduron o'r radd flaenaf, ac yn awr rydym am hybu canlyniadau'r peiriannau pwerus hyn trwy AI dibynadwy. Prif amcanion ein cytundeb gwleidyddol yw lansio ein busnesau newydd deallusrwydd artiffisial yn adran gyntaf y dechnoleg hollbwysig hon, cefnogi ecosystem AI hynod gystadleuol ac arloesol a chryfhau ymreolaeth dechnolegol yr UE.
Willy Borsus, Is-lywydd Wallonia, Gweinidog yr Economi, Ymchwil ac Arloesi, Digidol, Amaethyddiaeth, Cynllunio Trefol a Chynllunio Gofodol

Mae'r gwelliant a gynigiwyd gan y Comisiwn yn ehangu cwmpas y rheoliad sy'n pennu amcanion Cyd-ymgymeriad EuroHPC, strwythur a grëwyd yn 2018 i arwain y ffordd ym maes uwch-gyfrifiadura Ewropeaidd. Ar hyn o bryd, mae'r EuroHPC JU wedi caffael naw uwch-gyfrifiadur, wedi'u lleoli ledled Ewrop. 

Mae cynnig y Comisiwn yn adeiladu ar waith y cyd-ymgymeriad presennol drwy gynnwys Ffatrïoedd AI. Dylai'r endidau hyn ddarparu gwasanaethau uwch-gyfrifiadura AI gyda seilwaith sy'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, uwch-gyfrifiadur AI, canolfan ddata gysylltiedig, a gwasanaethau uwch-gyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar AI, a fydd ar gael i fusnesau newydd AI Ewropeaidd arloesol. i hyfforddi eu modelau.

Mae'r Cyngor yn cefnogi prif amcanion y cynnig ond yn cyflwyno nifer o ddiwygiadau. Yn benodol, mae cytundeb y Cyngor yn sicrhau bod y gweithgareddau a gwmpesir gan y Ffatrïoedd AI yn darparu cyfleoedd mynediad teg i'r uwchgyfrifiaduron AI-optimeiddio, gan eu hagor i nifer fwy o ddefnyddwyr cyhoeddus a phreifat. Mae'r rheoliad yn sôn yn benodol am fusnesau newydd a mentrau bach a chanolig fel buddiolwyr posibl yr uwch-gyfrifiaduron AI. Byddant yn gallu defnyddio'r siop un stop y mae pob endid cynnal yn ei chreu i hwyluso mynediad at ei wasanaethau cymorth.

hysbyseb

Mae safbwynt y Cyngor yn galw ar Fwrdd Llywodraethu EuroHPC i ddiffinio amodau mynediad arbennig ar gyfer uwch-gyfrifiaduron AI, gan gynnwys mynediad pwrpasol i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig. Yn dilyn y cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo heddiw, gall endidau cynnal dderbyn cyfraniad ariannol gan yr Undeb sy'n talu hyd at 50% o gostau caffael uwch-gyfrifiaduron AI a hyd at 50% o'u costau gweithredu (gan gynnwys costau gwasanaeth uwch-gyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar AI. ). Gellir trosglwyddo perchnogaeth yr uwchgyfrifiaduron AI-optimeiddio i'r endidau cynnal bum mlynedd ar ôl i'r peiriant basio prawf derbyn.

Yn olaf, mae'r rheoliad yn nodi y dylid defnyddio'r uwch-gyfrifiaduron AI yn bennaf i ddatblygu, profi, gwerthuso a dilysu modelau hyfforddi AI amlbwrpas ar raddfa fawr a chymwysiadau AI sy'n dod i'r amlwg, ac i ddatblygu ymhellach atebion AI yn yr Uni The EuroHPC Mae Cyd-Ymrwymiad yn cydlynu ymdrechion ei aelodau i wneud Ewrop yn arweinydd byd ym maes uwch-gyfrifiadura. Prif amcanion Ymrwymiad ar y Cyd EuroHPC yw datblygu, defnyddio, ymestyn a chynnal ecosystem uwch-gyfrifiadura, cyfrifiadura cwantwm a seilwaith data yr UE; cefnogi datblygiad cydrannau, technolegau a gwybodaeth systemau uwch-gyfrifiadura; ehangu'r defnydd o'r seilwaith uwch-gyfrifiadura hwnnw; a chefnogi datblygiad sgiliau allweddol HPC ar gyfer gwyddoniaeth a diwydiant Ewropeaidd. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd