Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Nod yr UE yw cymryd arweiniad byd-eang ar Ddeallusrwydd Artiffisial gyda'r Swyddfa AI newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu Swyddfa AI, gyda'r nod o alluogi datblygu, defnyddio a defnyddio Deallusrwydd Artiffisial yn y dyfodol mewn ffordd sy'n meithrin buddion ac arloesedd cymdeithasol ac economaidd, tra'n lliniaru risgiau. Bydd y Swyddfa yn chwarae rhan allweddol wrth weithredu'r Ddeddf AI, yn enwedig mewn perthynas â modelau AI pwrpas cyffredinol. Bydd hefyd yn gweithio i feithrin ymchwil ac arloesedd mewn AI dibynadwy a gosod yr UE fel arweinydd mewn trafodaethau rhyngwladol.

Mae'r swyddfa AI yn cynnwys:

  • Uned Rheoleiddio a Chydymffurfio i gydlynu'r dull rheoleiddio i hwyluso cymhwyso a gorfodi'r Ddeddf AI ar draws yr Undeb, gan weithio'n agos gydag Aelod-wladwriaethau. Bydd yr uned yn cyfrannu at ymchwiliadau i droseddau posibl ac yn gweinyddu sancsiynau.
  • Uned ar ddiogelwch AI a fydd yn canolbwyntio ar nodi risgiau systemig modelau pwrpas cyffredinol galluog iawn, mesurau lliniaru posibl yn ogystal â gwerthuso a phrofi dulliau gweithredu.
  • Uned rhagoriaeth mewn AI a Roboteg a fydd yn cefnogi ac yn ariannu ymchwil a datblygu i feithrin ecosystem o ragoriaeth, gan gydlynu menter GenAI4EU, gan ysgogi datblygiad modelau a'u hintegreiddio i gymwysiadau arloesol.
  • Uned AI er Lles Cymdeithasol i ddylunio a gweithredu ymgysylltiad rhyngwladol y Swyddfa AI ar gyfer AI er daioni, megis modelu tywydd, diagnosis canser ac efeilliaid digidol ar gyfer ail-greu.
  • Uned Arloesi a Chydlynu Polisi AI a fydd yn goruchwylio gweithrediad strategaeth AI yr UE, monitro tueddiadau a buddsoddiad, ysgogi'r defnydd o AI trwy rwydwaith o Ganolfannau Arloesi Digidol Ewropeaidd a sefydlu Ffatrïoedd AI, a meithrin ecosystem arloesol trwy gefnogi blychau tywod rheoleiddiol a phrofion byd go iawn.

Bydd y Swyddfa AI yn cael ei harwain gan Bennaeth y Swyddfa AI a bydd yn gweithio o dan arweiniad Cynghorydd Gwyddonol Arweiniol i sicrhau rhagoriaeth wyddonol wrth werthuso modelau a dulliau arloesol, a Chynghorydd materion rhyngwladol i ddilyn i fyny ar ein hymrwymiad i waith. yn agos â phartneriaid rhyngwladol ar AI dibynadwy.

Bydd y Swyddfa AI yn cyflogi mwy na 140 o staff i gyflawni ei thasgau. Bydd y staff yn cynnwys arbenigwyr technoleg, cynorthwywyr gweinyddol, cyfreithwyr, arbenigwyr polisi, ac economegwyr.

Bydd y swyddfa'n sicrhau gweithrediad cydlynol y Ddeddf AI, trwy gefnogi'r cyrff llywodraethu yn yr Aelod-wladwriaethau. Bydd y Swyddfa AI hefyd yn gorfodi'r rheolau ar gyfer modelau AI pwrpas cyffredinol yn uniongyrchol. Mewn cydweithrediad â datblygwyr AI, y gymuned wyddonol a rhanddeiliaid eraill, bydd y Swyddfa AI yn cydlynu'r gwaith o lunio codau ymarfer o'r radd flaenaf, yn cynnal y gwaith o brofi a gwerthuso modelau AI pwrpas cyffredinol, yn gofyn am wybodaeth ac yn gosod sancsiynau. , pan fo angen.

Er mwyn sicrhau bod penderfyniadau gwybodus yn cael eu gwneud, bydd y Swyddfa AI yn cydweithio ag Aelod-wladwriaethau a’r gymuned arbenigol ehangach trwy fforymau pwrpasol a grwpiau arbenigol. Ar lefel yr UE bydd y Swyddfa AI yn gweithio'n agos gyda'r Bwrdd Deallusrwydd Artiffisial Ewropeaidd sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r Aelod-wladwriaethau. Bydd y Panel Gwyddonol o arbenigwyr annibynnol yn sicrhau cysylltiad cryf â’r gymuned wyddonol a chesglir arbenigedd pellach mewn Fforwm Cynghori, a fydd yn cynrychioli detholiad cytbwys o randdeiliaid, gan gynnwys diwydiant, busnesau newydd a busnesau bach a chanolig, y byd academaidd, melinau trafod a chymdeithas sifil.

Bydd y Swyddfa AI yn hyrwyddo ecosystem UE arloesol ar gyfer AI dibynadwy. Bydd yn cyfrannu at hyn trwy ddarparu cyngor ar arferion gorau a galluogi mynediad i flychau tywod AI, profion byd go iawn a strwythurau cymorth Ewropeaidd eraill ar gyfer y defnydd o AI, megis y Cyfleusterau Profi ac Arbrofi mewn AI, y Canolfannau Arloesedd Digidol Ewropeaidd, a'r AI. Ffactoriau. Bydd yn cefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi ym maes AI a roboteg ac yn gweithredu mentrau, megis GenAI4EU, i sicrhau bod modelau pwrpas cyffredinol AI a wneir yn Ewrop ac a hyfforddwyd trwy uwchgyfrifiaduron yr UE yn cael eu mireinio a'u hintegreiddio i gymwysiadau newydd ar draws yr economi. , ysgogi buddsoddiad.

hysbyseb

Yn olaf, disgwylir i'r Swyddfa AI sicrhau ymagwedd Ewropeaidd strategol, gydlynol ac effeithiol ar AI ar lefel ryngwladol, gan ddod yn bwynt cyfeirio byd-eang.

Daw'r newidiadau trefniadol i rym ar 16 Mehefin. Dylid cynnal cyfarfod cyntaf y Bwrdd AI erbyn diwedd mis Mehefin. Mae'r Swyddfa AI yn paratoi canllawiau ar ddiffiniad system AI ac ar y gwaharddiadau, a fydd ill dau yn cael eu gweithredu chwe mis ar ôl i'r Ddeddf AI ddod i rym, a ddisgwylir erbyn diwedd mis Gorffennaf 2024. Mae'r Swyddfa hefyd yn paratoi i gydlynu'r llunio codau ymarfer ar gyfer y rhwymedigaethau ar fodelau AI pwrpas cyffredinol, a ddisgwylir naw mis ar ôl dod i rym.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd