Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Deallusrwydd artiffisial: Rhaid i'r UE gyflymu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Nid yw buddsoddiad yr UE mewn deallusrwydd artiffisial yn cyd-fynd ag arweinwyr byd-eang ac nid yw canlyniadau prosiectau AI a ariennir gan yr UE yn cael eu monitro’n systematig. Mae cydgysylltu rhwng yr UE ac aelod-wladwriaethau yn aneffeithiol oherwydd diffyg offer llywodraethu a hyd yma ychydig iawn o lwyddiant a gafodd yr UE wrth ddatblygu ecosystem deallusrwydd artiffisial Ewrop, yn ôl adroddiad gan Lys Archwilwyr Ewrop.


Ers 2018, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd sawl cam ac wedi gweithio ar flociau adeiladu allweddol i hyrwyddo ecosystem AI yr UE, megis rheoleiddio, seilwaith, ymchwil a buddsoddi. Yn ogystal, cymerodd yr UE gamau cynnar i archwilio risgiau AI, gan arwain at reolau cyffredinol cyntaf y byd ar ddefnyddio AI.

Fodd bynnag, nid oedd mesurau’r UE wedi’u cydgysylltu’n dda â rhai’r aelod-wladwriaethau, ac nid oedd monitro buddsoddiad yn systematig. Yn y dyfodol, bydd llywodraethu cryfach a mwy - a mwy wedi'i dargedu'n well - o fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat yn yr UE yn hollbwysig os yw'r UE am gyflawni ei uchelgeisiau AI.

Mae'r UE yn wynebu heriau yn y ras fyd-eang am fuddsoddiad AI. Ers 2015, mae buddsoddiadau cyfalaf menter wedi bod yn is nag yn y rhanbarthau eraill sy'n arwain AI: yr Unol Daleithiau a Tsieina. Yn ôl amcangyfrifon, mae’r bwlch buddsoddi cyffredinol mewn AI rhwng yr Unol Daleithiau a’r UE wedi mwy na dyblu rhwng 2018 a 2020 (gyda’r UE ar ei hôl hi o fwy na €10 biliwn).

Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r UE wedi cymryd camau yn raddol i ddatblygu fframwaith ar gyfer cydlynu AI ar draws y bloc trwy gynyddu buddsoddiad ac addasu rheoleiddio. Yn 2018 a 2021, cytunodd y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau’r UE ar fesurau i ddatblygu ecosystem AI o ragoriaeth ac ymddiriedaeth, a fyddai’n gosod yr UE ar lwybr arweinydd byd-eang mewn AI blaengar, moesegol a diogel.

“Mae buddsoddiad AI sylweddol a ffocws yn newid y gêm wrth osod cyflymder twf economaidd yr UE yn y blynyddoedd i ddod,” meddai Aelod ECA, Mihails Kozlovs, a arweiniodd yr archwiliad. “6Yn y ras AI, mae risg y bydd yr enillydd yn cymryd y cyfan. Os yw’r UE yn dymuno llwyddo yn ei huchelgais, rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd a’r aelod-wladwriaethau uno’n fwy effeithiol, cyflymu, a datgloi potensial yr UE i lwyddo yn y chwyldro technolegol mawr parhaus hwn.”

Mae cynlluniau AI y Comisiwn ar gyfer 2018 a 2021 yn gynhwysfawr, ac yn cyd-fynd yn fras ag arferion gorau rhyngwladol. Fodd bynnag, fwy na phum mlynedd ar ôl y cynllun cyntaf, mae'r fframwaith ar gyfer cydgysylltu a rheoleiddio buddsoddiad yr UE mewn AI yn dal i fod yn waith ar y gweill. Mae’r archwilwyr yn feirniadol o gydlyniad y Comisiwn ag aelod-wladwriaethau, sydd wedi cael “effeithiau cyfyngedig” yn unig. Roedd hyn oherwydd nad oedd gan y weithrediaeth yr offer a'r wybodaeth lywodraethu angenrheidiol.

hysbyseb

Dioddefodd hygrededd cynlluniau’r UE ymhellach gan nad oedd y Comisiwn wedi sefydlu system briodol ar gyfer monitro perfformiad buddsoddiadau AI. Nid oedd yn glir ychwaith sut y byddai’r aelod-wladwriaethau’n cyfrannu at dargedau buddsoddi cyffredinol yr UE, sy’n golygu na fu unrhyw drosolwg o’r UE. 

Mae targedau buddsoddi’r UE yn parhau i fod yn rhy annelwig a hen ffasiwn: nid ydynt wedi newid ers 2018, ac mae’r diffyg uchelgais ar gyfer targedau buddsoddi yn cyferbynnu â’r amcan o adeiladu ecosystem AI sy’n gystadleuol yn fyd-eang. Er bod y Comisiwn yn gyffredinol wedi llwyddo i gynyddu gwariant cyllideb yr UE ar brosiectau ymchwil AI, ni roddodd hwb sylweddol i gyd-ariannu preifat. Mae'n rhaid i'r Comisiwn hefyd wneud mwy i sicrhau bod canlyniadau prosiectau ymchwil mewn AI a ariennir gan yr UE yn cael eu masnacheiddio neu eu hecsbloetio'n llawn. 

Cymerodd y Comisiwn gamau i roi galluogwyr ariannol a seilwaith ar waith ar gyfer datblygu a manteisio ar AI. Fodd bynnag, mae seilwaith a ariennir gan yr UE - megis cyfleusterau profi, mannau data, neu lwyfan AI-ar-alw - wedi bod yn araf i gychwyn. Yn wir, mae cynlluniau AI hyd yma wedi sbarduno cymorth cyfalaf cymedrol yr UE (fel ariannu ecwiti) i arloeswyr. Mae mesurau diweddar yr UE i gyflawni marchnad sengl ar gyfer data yn dal i fod yn y cyfnod cychwynnol, ac ni allant roi hwb i fuddsoddiad AI ar unwaith.

Mae AI yn cwmpasu technolegau sy'n dod i'r amlwg mewn meysydd sy'n datblygu'n gyflym gan gynnwys roboteg, data mawr a chyfrifiadura cwmwl, cyfrifiadura perfformiad uchel, ffotoneg, a niwrowyddoniaeth. Mae'r Unol Daleithiau wedi bod yn rhedwr blaen yn AI ers amser maith, tra bod Tsieina yn bwriadu dod yn arweinydd AI byd-eang erbyn 2030, gyda'r ddwy wlad yn dibynnu ar fuddsoddiad preifat sylweddol trwy eu cewri technoleg.

Targedau AI yr UE ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus a phreifat oedd €20 biliwn dros y cyfnod 2018-2020, a €20 biliwn bob blwyddyn dros y degawd dilynol; aeth y Comisiwn ati i gynyddu cyllid AI yr UE i €1.5 biliwn yn y cyfnod 2018-2020 a €1 biliwn y flwyddyn yn 2021-2027.

Mae cyfran y busnesau yn yr UE sy’n defnyddio AI yn amrywio’n sylweddol rhwng aelod-wladwriaethau. Mae Ffrainc a'r Almaen wedi cyhoeddi'r buddsoddiadau AI cyhoeddus mwyaf, tra bod pedair gwlad yn dal i fod heb unrhyw strategaethau AI o gwbl. Mae gan yr UE darged uchelgeisiol o gyrraedd 75% o gwmnïau sy'n defnyddio AI erbyn 2030. Yn 2021, roedd Ewrop a Chanolbarth Asia gyda'i gilydd yn gyfrifol am ddim ond 4% o ffeilio patentau AI ledled y byd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd