Cysylltu gyda ni

Banc Buddsoddi Ewrop

Penodi Kris Peeters yn Is-lywydd newydd Banc Buddsoddi Ewrop

cyhoeddwyd

on

Penodwyd Kris Peeters yn Is-lywydd ac Aelod o Bwyllgor Rheoli Banc Buddsoddi Ewrop (EIB). Mae'n ymgymryd â'i ddyletswyddau heddiw, gan dybio sedd Benelux ar Bwyllgor Rheoli'r EIB.

Penododd Bwrdd Llywodraethwyr yr EIB Mr Peeters, gwladolyn o Wlad Belg, ar gynnig gan Lywodraeth Teyrnas Gwlad Belg a chyda chytundeb etholaeth cyfranddaliwr yr EIB mae'r wlad yn rhannu gyda Dugiaeth Fawr Lwcsembwrg a Theyrnas yr Iseldiroedd.

Ar ôl ymuno â'r EIB, Kris Peeters dywedodd: “Mae’n anrhydedd mawr i mi ymuno â Banc Buddsoddi Ewrop, Banc yr UE, yn enwedig ar foment pan fydd y Banc yn cyflymu’r defnydd o’i ymdrechion wrth liniaru newid yn yr hinsawdd. Yn amlwg, mae'r ymgysylltiad hwn yno i aros ac rwy'n edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth gyda'r tîm wrth y llyw ym Manc Hinsawdd yr UE. Wrth wneud hynny, byddaf yn talu sylw arbennig i symudedd, maes lle mae newidiadau sylweddol ac arloesol o'n blaenau, tra hefyd yn dilyn diogelwch ac amddiffyniad yn agos, yn ogystal â gweithrediadau yng ngwledydd ASEAN. Rwyf hefyd yn falch iawn y gallaf gyfrannu at ymdrechion adfer y Banc wrth fynd i’r afael â chanlyniad economaidd y pandemig COVID-19 ledled Ewrop."

Hyd nes iddo gael ei enwebu fel Is-lywydd, bu Mr Peeters yn Aelod o Senedd Ewrop er 2019. Mae gan Mr Peeters yrfa wleidyddol hirsefydlog, gan ddechrau yn 2004, pan ddaeth yn Weinidog Fflemeg dros Waith Cyhoeddus, Ynni, yr Amgylchedd a Natur. Wedi hynny bu’n Weinidog-Arlywydd Fflandrys rhwng 2007 a 2014, a bu’n Ddirprwy Brif Weinidog ac yn Weinidog yr Economi a Chyflogaeth yn llywodraeth ffederal Gwlad Belg y Prif Weinidog Charles Michel (2014-2019). Cyn ei yrfa wleidyddol, roedd gan Mr Peeters rolau blaenllaw yn UNIZO, Undeb Entrepreneuriaid Hunangyflogedig a Busnesau Bach a Chanolig (1991-2004). Astudiodd Mr Peeters athroniaeth a'r gyfraith ym Mhrifysgol Antwerp a chael gradd mewn trethiant a chyfrifyddu yn Ghent Ysgol Fusnes Vlerick.

Y Pwyllgor Rheoli yw corff gweithredol colegol parhaol yr EIB, sy'n cynnwys Llywydd ac wyth Is-lywydd. Penodir aelodau'r Pwyllgor Rheoli gan Fwrdd y Llywodraethwyr - gweinidogion economi a chyllid 27 Aelod-wladwriaeth yr UE.

O dan awdurdod Werner Hoyer, Llywydd yr EIB, mae'r Pwyllgor Rheoli ar y cyd yn goruchwylio rhedeg yr EIB o ddydd i ddydd yn ogystal â pharatoi a sicrhau bod penderfyniadau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cael eu gweithredu, yn enwedig o ran gweithrediadau benthyca a benthyca.

Gwybodaeth cefndir:

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yw sefydliad benthyca tymor hir yr Undeb Ewropeaidd, sy'n eiddo i'w Aelod-wladwriaethau. Mae'n sicrhau bod cyllid tymor hir ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

 

Parhau Darllen

Busnes

Dinesig Madrid ar wella gwasanaethau i bobl agored i niwed

cyhoeddwyd

on

Daeth  Hub Ymgynghorol Buddsoddi Ewrop, a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), yn cynghori Dinesig Madrid ar brosiect sy'n anelu at wella cymorth i bobl agored i niwed sy'n byw mewn llety dros dro. Bydd arbenigwyr EIB yn darparu Dinesig Madrid gydag astudiaeth ddichonoldeb ar lansio bond effaith gymdeithasol, datrysiad cyllido arloesol gyda'r nod o alluogi grwpiau agored i niwed i ddod yn annibynnol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Mae Hwb Cynghori’r Cynllun Buddsoddi wedi profi i fod yn offeryn allweddol i gael prosiectau buddsoddi ar lawr gwlad. Diolch i'r cymorth technegol y mae'n ei ddarparu, bydd Dinesig Madrid yn gallu rhoi'r help llaw sydd ei angen ar bobl ddigartref i gael mynediad at gyfleoedd newydd a newid eu sefyllfa. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn falch o gefnogi'r prosiect cymdeithasol hwn sydd â'r potensial i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau llawer. "

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen

Busnes

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi gigafactory batri cartref cyntaf Ewrop yn #Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn buddsoddi $ 350 miliwn (tua € 300m) i gefnogi cyllido gigafactory cartref cyntaf Ewrop ar gyfer celloedd batri lithiwm-ion, Northvolt Ett, yng ngogledd Sweden. Bydd sylfaen pŵer glân y rhanbarth yn galluogi Northvolt i ddefnyddio ynni adnewyddadwy 100% o fewn ei brosesau cynhyrchu. Cefnogir y cyllid gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Cynghrair Batri Ewrop Maroš Šefčovič: “Mae'r EIB a'r Comisiwn yn bartneriaid strategol o dan Gynghrair Batri'r UE, gan weithio'n agos gyda'r diwydiant a'r aelod-wladwriaethau i roi Ewrop ar lwybr cadarn tuag at arweinyddiaeth fyd-eang yn y sector strategol hwn. Mae Northvolt wedi bod ymhlith ein rhedwyr blaen, a fydd yn adeiladu Gigafactory cartref cyntaf Ewrop ar gyfer celloedd batri lithiwm-ion, gydag ôl troed carbon lleiaf posibl. Trwy gefnogi’r prosiect modern hwn, rydym hefyd yn cadarnhau ein penderfyniad i hybu gwytnwch ac ymreolaeth strategol Ewrop mewn diwydiannau a thechnolegau allweddol. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. y prosiectau a chytundebau Disgwylir i'r cyllid a gymeradwywyd i'w ariannu o dan y Cynllun Buddsoddi ysgogi € 514 biliwn mewn buddsoddiadau, a bydd € 14.3bn ohono yn Sweden. 

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Cynllun Buddsoddi yn cefnogi #CleanEnergyProjects yn Sbaen ac Awstria  

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu cyllid i ddau brosiect ynni glân: a planhigyn ynni solar yn Sbaen ac dwy fferm wynt yn Awstria. Cefnogir y ddwy fargen ariannu gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol. Y cyntaf yw cytundeb € 43.5 miliwn i adeiladu a gweithredu planhigyn solar ffotofoltäig 200 MWp Cabrera, y planhigyn mwyaf yn Andalusia.

Bydd y ffatri'n darparu digon o ynni glân i gyflenwi bron i 145,000 o aelwydydd y flwyddyn ac yn creu 350 o swyddi yn y cyfnod adeiladu. Yr ail yw € 63m o gyllid ar gyfer adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt newydd yn Awstria (Prinzendorf III a Powi V) gyda chyfanswm capasiti o oddeutu 43.6 MW.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yn hanfodol i gyflawni nodau Bargen Werdd Ewrop ac i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Bydd y gefnogaeth newydd hon gan yr UE a gyhoeddir heddiw yn dod ag ynni glân i filoedd yn fwy o aelwydydd yn Sbaen ac Awstria.”

Ym mis Mai 2020, mae'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol wedi defnyddio € 486 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan gynnwys € 54.8bn yn Sbaen a € 59.8bn yn Awstria, ac wedi cefnogi 1.2 miliwn o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd