Cysylltu gyda ni

ymchwil

Bydd cydweithredu rhyngwladol mewn ymchwil a gwyddoniaeth yn sicrhau enillion economaidd a chymdeithasol cryfach i Ewrop

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Ar 2 Chwefror, lansiwyd rhaglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon Europe 2021-2027. Mae'r lansiad hwn yn cael ei weinyddu gan y Comisiwn Ewropeaidd a Llywyddiaeth Portiwgal yr UE. Mae Horizon Europe yn offeryn polisi allweddol y bydd yr UE yn ei gyflwyno i hybu cystadleurwydd yr UE, mynd i’r afael â nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chefnogi gweithredu bargen Werdd yr UE. Y gyllideb derfynol y cytunwyd arni ar gyfer Horizon Europe dros y saith mlynedd nesaf yw € 95.5 biliwn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Materion Huawei Technologies David Harmon.

Mae defnyddio technolegau newydd ac esblygol yn elfennau canolog o fewn seilwaith Horizon Europe. Mewn gwirionedd, mae holl flociau adeiladu allweddol Horizon Europe yn cynnwys cydrannau ymchwil TGCh cydweithredol cryf i gefnogi amcanion polisi pwysig yr UE. Bydd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) yn parhau i gefnogi enillwyr gwobrau Nobel y dyfodol o dan biler 1 Horizon Europe. Bydd llawer o grantïon llwyddiannus ERC yn cynnwys cynnydd ym maes ymchwil dechnolegol fel rhan o'u cynigion ymchwil pen uchel.

Amcan craidd Colofn 2 Horizon Europe yw hybu twf economaidd yn Ewrop a mynd i'r afael â heriau byd-eang cymdeithasol mawr. Unwaith eto, bydd gweithredoedd cydweithredol ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn cefnogi galwadau Horizon Europe yr UE sy'n cwmpasu'r sectorau iechyd, ynni, hinsawdd, amaethyddiaeth a diwydiant. Un o amcanion craidd sefydliadau'r UE yw adeiladu fframwaith polisi a fydd yn gwneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol. Mae Ewrop eisoes yn gartref i 20% o'r holl weithgareddau ymchwil a datblygu byd-eang yn y byd heddiw. Mae hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer adeiladu'r offer gweithgynhyrchu digidol a chynaliadwy angenrheidiol a fydd yn darparu cadwyni gwerth cryfach ac economi gylchol fwy arloesol yn Ewrop.

Bydd Colofn 3 o Horizon Europe yn sicrhau y gall cynhyrchion TGCh arloesol gael mynediad i'r farchnad. Mae Cyngor Arloesi Ewrop (EIC) a Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewrop (EIT) yn cryfhau synergeddau a chydweithrediad ymhlith busnesau, sefydliadau addysgol a sefydliadau ymchwil. Bydd y cyrff priodol hyn yn helpu i gynyddu cwmnïau yn Ewrop ac yn darparu lefelau cryfach o gymorth ariannol i fusnesau sy'n cychwyn technoleg ac i gwmnïau bach a chanolig eu maint.

Mae rhoi safonau newydd ar waith ar gyfer cynhyrchion technolegol y dyfodol yn dechrau ar y lefel ymchwil wyddonol sylfaenol. Mae'n bwysig iawn bod cydweithredu rhyngwladol cryf wrth adeiladu safonau newydd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau technoleg y dyfodol. Gall cydweithredu a chydweithrediad rhyngwladol sicrhau y gall safonau unedol yn hytrach na safonau heb eu cyplysu fod yn berthnasol i ddatblygiad y genhedlaeth nesaf o rwydweithiau a gwasanaethau craff. Mae safonau unedol ar gyfer cynhyrchion yn gyffredinol, gan gynnwys o fewn y sector technoleg yn lleihau costau, yn hyrwyddo lefelau uwch o effeithlonrwydd ac yn meithrin arloesedd.

Mae'r meysydd polisi ymchwil a gwyddoniaeth yn offerynnau economaidd mewn gwirionedd. Mae gwledydd a chwmnïau fel ei gilydd sy'n buddsoddi lefelau uwch o fuddsoddiad mewn gweithgaredd ymchwil cydweithredol sylfaenol yn sicrhau enillion economaidd cryfach yn y tymor canolig. Mae Horizon Europe yn cefnogi rhagoriaeth wyddonol unigol. Ond yn gywir mae llunwyr polisi eisiau cynyddu lefelau cyfranogiad cwmnïau bach a chanolig ym mentrau ymchwil ac arloesi Horizon Europe. Bydd hyn yn cefnogi cynnydd economaidd cryfach gan nodi bod yr UE yn gartref i dros 25 miliwn o fentrau bach a chanolig yn unig.

Mae David Harmon yn gyfarwyddwr materion cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet y comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth 2010-2014.

Busnes

Ymchwil ac arloesedd gwyddonol yn hanfodol ar gyfer adferiad economaidd yn Ewrop

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Bydd cyllideb nesaf yr UE 2021-2027 yn paratoi'r ffordd ar gyfer cefnogaeth gref gan yr UE i'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth - sy'n hanfodol bwysig wrth ddarparu adferiad economaidd yn Ewrop, yn ysgrifennu David Harmon.

Disgwylir i Senedd Ewrop bleidleisio ar Dachwedd 23ain nesaf ar ddarpariaethau fframwaith cyllidebol diwygiedig yr UE ar gyfer y cyfnod 2021-2027.

Mae € 94 biliwn ar hyn o bryd yn cael ei roi o'r neilltu i ariannu Horizon Europe, nextGenerationEU ac Digital Europe. Mae'r rhain yn fentrau allweddol yr UE a fydd yn sicrhau bod yr UE yn aros ar y blaen wrth ddatblygu technolegau digidol newydd. Mae hyn bellach yn bwysicach nag erioed. Mae trawsnewid digidol yn symud yn ganolog o ran sut y bydd technoleg yn datblygu diwydiannau fertigol allweddol a gridiau craff yn Ewrop yn y dyfodol.

Ac mae gan Ewrop y gallu i gyflawni ei thargedau polisi allweddol o dan y rhaglenni blaenllaw pwysig hyn yn yr UE a gwneud hynny mewn modd amgylcheddol.

Y gwir yw ein bod bellach yn byw yn yr oes 5G. Mae hyn yn golygu y bydd cynhyrchion newydd fel cerbydau fideo diffiniad uchel a cherbydau hunan-yrru yn dod yn realiti ym mywyd beunyddiol. Mae 5G yn gyrru'r broses hon o arloesi TGCh. Ond mae angen i aelod-wladwriaethau'r UE weithio gyda'i gilydd i wneud 5G yn llwyddiant er mwyn datblygu Ewrop yn economaidd ac i fynd i'r afael yn gynhwysfawr ag anghenion cymdeithasol ehangach.

Rhaid i safonau TGCh weithredu mewn dull strwythuredig a rhyng-gysylltiedig. Rhaid i lywodraethau sicrhau bod polisïau sbectrwm yn cael eu rheoli mewn modd sy'n gwarantu y gall ceir hunan-yrru deithio'n ddi-dor ar draws ffiniau.

Mae polisïau ar lefel yr UE sy'n hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth trwy'r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a thrwy Gyngor Arloesi Ewrop bellach yn sicrhau bod cynhyrchion TGCh hynod arloesol yn dod i mewn i farchnad yr UE yn llwyddiannus.

Ond mae'n rhaid i'r sectorau cyhoeddus a phreifat barhau i weithio'n agos gyda'i gilydd wrth gyflawni nodau polisi'r UE sy'n ymgorffori ac yn integreiddio'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn llawn.

Eisoes o dan Horizon Europe mae nifer o bartneriaethau cyhoeddus preifat yn cael eu sefydlu a fydd yn ymdrin â datblygu technolegau digidol allweddol a rhwydweithiau a gwasanaethau craff. Mae'r broses arloesi yn gweithio ar ei gorau pan fydd y cymunedau preifat, cyhoeddus, addysgol ac ymchwil yn cydweithredu ac yn cydweithredu gyda'i gilydd i geisio amcanion polisi cyffredin.

Mewn gwirionedd, mewn cyd-destun ehangach hyd yn oed gellir cyflawni 17 Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig trwy wyddonwyr ac ymchwilwyr ledled y byd sy'n cymryd rhan mewn prosiectau cyffredin.

Mae Ewrop yn chwarae i'w chryfderau o dan raglen Horizon Europe.

Mae Ewrop yn gartref i rai o'r datblygwyr meddalwedd gorau yn y byd. Dros chwarter yr holl fyd-eang [e-bost wedi'i warchod] yn cael ei wneud yn Ewrop.

Cydnabyddir Horizon Europe a'i raglen ragflaenol Horizon 2020 fel mentrau ymchwil byd-eang blaenllaw. Ond mae'n rhaid i ddiwydiant gamu i'r plât os yw Horizon Europe yn mynd i fod yn llwyddiant.

Rhaid a bydd Horizon Europe yn cefnogi'r broses arloesi.

Dyma'r allwedd os yw diwydiannau traddodiadol fel y sectorau ynni, trafnidiaeth ac iechyd a gweithgynhyrchu yn mynd i fod yn addas ar gyfer yr oes ddigidol.

Gall a bydd cydweithredu a chydweithrediad rhyngwladol yn cefnogi gweithredu nodau polisi ymreolaethol strategol yr UE.

Rydym yn byw trwy chwyldro digidol. Rhaid i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i wneud y chwyldro hwn yn llwyddiant cadarnhaol i bawb ac mae hyn yn cynnwys pontio'r rhaniad digidol.

David Harmon, Cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

David Harmon yw cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

Nawr bod Ewrop ar fin sicrhau cytundeb i delerau cyllideb newydd yr UE 20210—2027, gall partïon â diddordeb baratoi ar gyfer yr alwad gyntaf am gynigion o dan Horizon Europe. Bydd galwadau o'r fath yn cael eu cyhoeddi yn ystod chwarter cyntaf 2021. Bydd datblygiadau ym meysydd AI, data mawr, cyfrifiadura cwmwl a chyfrifiadura perfformiad uchel i gyd yn chwarae rolau hanfodol wrth ddod â chynhyrchion a gwasanaethau TGCh arloesol newydd i'r farchnad. Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon eleni y rôl gadarnhaol iawn y gall technolegau newydd ei chwarae wrth gefnogi llwyfannau ar-lein cyflym ac wrth wella cysylltiadau ar gyfer busnesau, ffrindiau a theuluoedd fel ei gilydd.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid rhoi fframweithiau polisi ar waith i ddarparu ar gyfer y technolegau esblygol sy'n dod i'r amlwg. Rhaid i'r sectorau cymdeithas ddinesig, diwydiant, yr addysg ac ymchwilwyr chwarae rhan lawn yn natblygiad y map ffordd deddfwriaethol hwn.

Rydyn ni'n gwybod yr heriau sydd o'n blaenau. Felly gadewch inni i gyd fynd i'r afael â'r heriau hyn mewn ysbryd o benderfyniad, cyfeillgarwch a chydweithrediad rhyngwladol.

Mae David Harmon yn gyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn ystod y cyfnod 2010-2014.

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae cydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil #ICT yn rhan ganolog o'r olwyn wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

 

Mae ymchwilwyr a gwyddonwyr o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn i frwydro yn erbyn Coronavirus. Mae cwmnïau o Ewrop, China, UDA, Awstralia a Chanada ar flaen y gad wrth geisio dod o hyd i atebion meddygol i fynd i’r afael â Covid-19. Ond mae un enwadur cyffredin yng ngwaith yr holl raglenni ymchwil penodol hyn. Maen nhw'n dod â gwyddonwyr ynghyd o wahanol rannau o'r byd i weithio ar y maes ymchwil iechyd hynod bwysig hwn, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

 

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Nid yw ceisio rhagoriaeth wyddonol yn stopio ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig. Os yw llywodraethau neu gwmnïau fel ei gilydd eisiau cyflwyno'r cynhyrchion a'r atebion mwyaf arloesol i'r farchnad, dylent ddilyn polisi o gydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol.

Hynny yw, sicrhau bod y gwyddonwyr gorau yn y byd yn gweithio gyda'i gilydd i geisio pwrpas cyffredin. Er enghraifft, gall hyn ymwneud â gweithgareddau ymchwil cydweithredol wrth frwydro yn erbyn anhwylderau iechyd cronig, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wrth adeiladu dinasoedd mwyaf ecogyfeillgar ac ynni effeithlon y dyfodol.

Mae datblygiadau ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) nawr, yn sail i ddatblygiad arloesol yr holl ddiwydiannau fertigol heddiw. Mae'r sectorau ynni, trafnidiaeth, iechyd, diwydiannol, ariannol ac amaeth yn cael eu moderneiddio a'u trawsnewid trwy'r broses dyfeisgarwch digidol.

  • Gall 5G nawr sicrhau y gellir cynnal llawdriniaethau meddygol o bell.
  • Gall datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) helpu i nodi Covid-19 trwy gymwysiadau cwmwl.
  • Mae arloesiadau ym maes Rhyngrwyd Pethau (IOT) yn sicrhau gweithrediad mwy effeithlon systemau cyflenwi dŵr trwy nodi diffygion a gollyngiadau yn awtomatig.
  • Heddiw mae 25% o'r holl dagfeydd traffig mewn dinasoedd yn cael ei achosi gan bobl sy'n chwilio am leoedd parcio. Trwy ddefnyddio canolfannau data yn iawn a thrwy integreiddio'r defnydd o wasanaethau fideo, llais a data, mae systemau goleuadau traffig a pharcio yn fwy effeithlon yn weithredol.
  • Bydd 5G yn danfon ceir hunan-yrru oherwydd bod yr amseroedd ymateb hwyrni wrth gyflawni cyfarwyddiadau bellach yn llawer is o gymharu â 4G. Mae cwmnïau ceir bellach yn defnyddio cyfrifiaduron gweinydd i brofi modelau cerbydau newydd yn hytrach na defnyddio ceir corfforol ar gyfer arddangosiadau o'r fath.
  • Bellach mae 85% o'r holl wasanaethau bancio traddodiadol yn cael eu cynnal ar-lein. Mae datblygiadau mewn AI hefyd yn arwain y frwydr wrth frwydro yn erbyn twyll cardiau credyd.
  • Trwy ddefnyddio synwyryddion yn iawn i nodi'r pwysedd gwaed a lefelau curiad y galon mewn gwartheg, gall cynhyrchu llaeth gynyddu 20%.

Wrth wraidd yr holl ddatblygiadau hyn mae ymrwymiad cryf iawn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn ymchwil sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel algorithmau mathemategol, gwyddorau amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni. Ond cydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol yw'r gydran allweddol wrth gyflawni'r trawsnewidiad digidol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

Cyflawnir amcanion polisi Horizon Europe (2021-2027) yn llwyddiannus trwy gydweithrediad rhyngwladol cadarnhaol. Bydd y rhaglen ymchwil hon o'r UE yn helpu i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, adeiladu economi werdd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Gall a bydd Huawei yn helpu'r UE i gyflawni'r nodau polisi cymdeithasol ac economaidd hanfodol bwysig hyn.

Mae Huawei wedi ymrwymo i barhau â'n polisi o ymgysylltu rhyngwladol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd i'r farchnad. Mae Huawei yn cyflogi dros 2400 o ymchwilwyr yn Ewrop, gyda 90% ohonynt yn recriwtiaid lleol. Mae ein cwmni'n gweithio gyda dros 150 o brifysgolion yn Ewrop ar ystod o wahanol weithgareddau ymchwil. Mae Huawei yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau ymchwil a gwyddoniaeth yr UE fel Horizon 2020.

Gall y cymunedau ymchwil ac addysg preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd - trwy weithio gyda'n gilydd - gydag ymdeimlad cyffredin o bwrpas - fynd i'r afael â'r heriau byd-eang difrifol sy'n ein hwynebu heddiw.

Lle rydyn ni'n unedig, byddwn ni'n llwyddo. Lle rydyn ni'n rhanedig, byddwn ni'n methu.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae #Kazakhstan yn cynyddu ei allu #biosafety

Colin Stevens

cyhoeddwyd

on

Ers Mawrth 16, mae Kazakhstan wedi bod yn byw mewn argyfwng. Mae mesurau cwarantîn anodd wedi'u cyflwyno yn y wlad, mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi'i hatal, mae'r rhan fwyaf o sefydliadau a sefydliadau wedi newid i ddull gweithredu o bell, strydoedd a chyfleusterau preswyl yn cael eu diheintio, tra bod cleifion COVID-positif yn derbyn gofal meddygol.

Cyflwynwyd y cyflwr brys i atal y firws peryglus rhag lledaenu yn Kazakhstan. Rydym wedi llwyddo yn hyn o beth i raddau helaeth. Nid yw'r pandemig yn tyfu'n esbonyddol: heddiw nid yw nifer yr achosion yn fwy na 4,000 o bobl fesul poblogaeth o 18 miliwn o Kazakhstan.

Yn ogystal â chwarantîn, mae'r system gofal iechyd gyfan yn Kazakhstan ar hyn o bryd yn gweithio ar ddatblygu offer i wrthweithio lledaeniad coronafirws COVID-19. Elfen bwysig o'r gwaith hwn yw datblygu system brawf ddomestig a ffurfio swp o gitiau ymweithredydd ar gyfer canfod coronafirws COVID-19 trwy adwaith cadwyn polymeras amser real (PCR).

Dechreuodd y Labordy Cyfeirio Canolog (CRL), cangen o'r Ganolfan Genedlaethol Biotechnoleg mewn Almaty, ar y cyd ag unedau’r Ganolfan Wyddonol Genedlaethol ar gyfer Heintiau Peryglus Arbennig a enwir ar ôl M. Aykimbayev ddatblygu systemau prawf o’r fath ar gyfer canfod y COVID- 19 coronafirws er mwyn arfogi is-sefydliadau'r Weinyddiaeth Gofal Iechyd ymhellach a chreu cronfa wrth gefn rhag ofn y bydd haint yn lledaenu ledled y wlad.

Mae nifer o fuddion yn deillio o'r ffaith bod y datblygiad hwn yn ddomestig: argaeledd cefnogaeth dechnegol ac ymgynghori, addasu'r citiau i'r offer sydd ar gael yn adrannau Gweinyddiaeth Gofal Iechyd Gweriniaeth Kazakhstan, a darparu rhai mathau eraill o gefnogaeth gan y datblygwyr. Felly, diolch i'w labordy ei hun, llwyddodd Kazakhstan i ddatblygu a gweithredu profion cenedlaethol.

Ni ymddangosodd y Labordy Cyfeirio Canolog hwn (СRL) allan o awyr denau, a Chanolfan Wyddonol Kazakh ar gyfer Heintiau Cwarantîn a Milheintiol a enwyd ar ôl M. Aykimbayev, a gafodd ei chreu fel yr Orsaf Gwrth-Bla Almaty, yn y cyfnod Sofietaidd. technegol a phersonél) ar gyfer ei greu.

Mae'n hysbys bod ffactorau amgylcheddol naturiol yn effeithio ar ymlediad a gweithrediad ffocysau naturiol heintiau sy'n achosi clefyd dynol. Oherwydd nodweddion daearegol a hinsoddol (anialwch a thir mynyddig), roedd ffocysau naturiol pla, colera a chlefydau heintus eraill mewn rhan sylweddol o diriogaeth Kazakhstan.

Yn hyn o beth, mae angen labordy ar lefel CRL ar Kazakhstan i wrthsefyll bygythiadau cyfredol i ddiogelwch biolegol yn effeithiol. Dechreuwyd adeiladu'r CRL ym mis Ebrill 2010 a'i gwblhau ym mis Medi 2017. Fe'i lluniwyd o fewn fframwaith y Cytundeb Gweithredol ar Ddileu Seilwaith Arfau Dinistrio Torfol, wedi'i lofnodi gan Lywodraethau Gweriniaeth Kazakhstan a'r Unedig Taleithiau America ar Awst 23, 2005.

Cafodd y labordy ei adeiladu a'i gyfarparu ar draul cronfeydd yr UD fel rhan o raglen lleihau bygythiadau ar y cyd. Mae'r rhaglen yn cael ei gweithredu gan Asiantaeth Lleihau Bygythiad Adran Amddiffyn yr UD a'i nod yw cryfhau cyfundrefn peidio â lluosogi arfau dinistr torfol ym Melarus, Kazakhstan, Rwsia a sawl gwlad CIS arall.

Ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu, trosglwyddwyd y CRL gan yr Americanwyr i reolaeth lawn dros Kazakhstan. O 1 Ionawr, 2020, mae'r Labordy wedi'i ariannu'n llawn o gyllideb Kazakhstan. Heddiw, mae'r Labordy Cyfeirio Canolog (CRL) yn ganolfan ymchwil uwch ryngwladol ar y drydedd lefel o ddiogelwch biolegol. Mae'r labordy yn perthyn i Kazakhstan ac nid yw'n Americanaidd. Y prif nod yw cadw'r casgliad o bathogenau a firysau.

Mae casgliad Kazakhstan o bathogenau a firysau wedi cael ei gasglu ers blynyddoedd (un o'r mwyaf yn y byd). Mae angen amodau arbennig ar gyfer storio'r casgliadau hyn a sicrhau gofynion diogelwch. Nid oedd hen adeilad y labordy a adeiladwyd yn ystod yr amseroedd Sofietaidd yn cwrdd â'r gofynion o ran dyluniad ac offer. Datrysodd yr adeilad newydd yr holl faterion hyn. Mae ganddo labordai ar wahân, mae'n darparu awyru, mae'r aer yn mynd trwy hidlo lluosog; mae'r holl weithdrefnau yn unol â safonau rhyngwladol.

Mae tasgau'r labordy yn cynnwys cryfhau galluoedd diagnostig ac ymchwil ar gyfer datblygu a gweithredu polisi'r wladwriaeth mewn monitro epidemiolegol ac epizootolegol. Cafodd personél peirianneg a thechnegol arbennig eu hyfforddi a'u paratoi ar gyfer cynnal a chadw'r labordy. Mae staff y CRL yn cynnwys arbenigwyr Kazakhstani o is-sefydliadau tair gweinidogaeth: gofal iechyd, gwyddoniaeth ac addysg, ac amaethyddiaeth.

Ers sefydlu'r CRL mewn cydweithrediad â'r Unol Daleithiau, mae amryw ddyfalu'n ymddangos o bryd i'w gilydd ar sawl cyfryngau yn Rwseg am yr arfau biolegol yr honnir eu bod yn cael eu creu yn y CRL, yn ogystal â straenau coronafirws artiffisial o'r math COVID-19, a wasgarwyd yn ninas Tsieineaidd Wuhan.

Mewn datganiad swyddogol diweddar, dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Kazakh fod hyn yn anghywir oherwydd diffyg galluoedd o’r fath yn y CRL. Mae gwybodaeth a gyhoeddwyd mewn rhai ffynonellau cyfryngau yr honnir bod labordy Kazakhstani yn creu arf biolegol gyda'r nod o drechu cynrychiolwyr grwpiau a phobl ethnig Slafaidd yn ffuglen gynllwyn.

Mae rheoli sefyllfa epidemiolegol clefydau heintus yn fater o bwysigrwydd rhyngwladol. Yn hyn o beth, mae'r CRL yn Kazakhstan yn warant bod amryw heintiau sy'n arbennig o beryglus i fodau dynol yn cael eu hastudio'n ofalus a'u cynnwys yn ddibynadwy trwy fesurau amserol a gymerir gan wyddonwyr Kazakhstani. Mae'r enghraifft o'r pandemig COVID-19 cyfredol yn profi hyn.

 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd