Cysylltu â ni

Farchnad sengl

Quo Vadis, Polisi Cydlyniant? Datblygu Rhanbarthol yn Ewrop ar y Groesffordd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

By Thomas Schwab, uwch arbenigwr ar economeg Ewropeaidd yn y Bertelsmann Stiftung, sefydliad amhleidiol sydd wedi'i leoli yn Gütersloh, yr Almaen.

Mae Polisi Cydlyniant, sylfaen datblygiad rhanbarthol Ewrop, yn sefyll ar groesffordd hollbwysig. Ers degawdau, mae wedi bod yn allweddol wrth leihau gwahaniaethau economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol ar draws yr UE. Fodd bynnag, mae heriau diweddar yn gofyn am sylw brys ac addasu.

Yn gyntaf, mae Polisi Cydlyniant yn gweithredu mewn tirwedd fyd-eang gyfnewidiol. Mae goresgyniad Rwsia o’r Wcráin wedi dwysáu cystadleuaeth masnach fyd-eang, ac mae’r angen dybryd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd sy’n datblygu wedi cyflwyno blaenoriaethau newydd. Mae'r newidiadau hyn yn effeithio ar ranbarthau'n anwastad ac yn codi cwestiynau hanfodol ynghylch cydbwyso effeithlonrwydd a thegwch. Yn y bôn, yr her yw dosbarthu buddion yn deg tra'n rhannu costau'n deg. Rhaid i'r Polisi Cydlyniant, sydd wedi'i wreiddio yn ymrwymiad yr UE i wneud y Farchnad Sengl yn fuddiol i bawb, esblygu i fodloni'r gofynion byd-eang newydd hyn.

Yn ariannol, mae'r Polisi Cydlyniant yn arwyddocaol, yn cyfrif am tua thraean o wariant yr UE, gan ddilyn yn agos at y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Gyda blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn gofyn am arian a rhai sy'n bodoli eisoes fel y cyfnod pontio gwyrdd yn cael ei danariannu, mae cystadleuaeth am adnoddau ariannol yr UE yn dwysáu. Mae’r sefyllfa hon yn codi cwestiynau hollbwysig ynghylch effeithiolrwydd Polisi Cydlyniant a gallu rhanbarthau i wneud y gorau o gronfeydd cydlyniant. Er gwaethaf llwyddiannau nodedig, yn enwedig yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop, rhaid i Bolisi Cydlyniant brofi ei berthnasedd yn barhaus.

Mae angen gwella dyluniad y Polisi Cydlyniant. Mae'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF), offeryn ymateb i argyfwng i ddechrau, wedi dod i'r amlwg fel chwaraewr newydd mewn datblygiad strwythurol - tan 2026. Mae'n arddangos dull mwy canolog, gan osgoi llywodraethu aml-lefel a chyfranogiad rhanddeiliaid rhanbarthol ac yn pwysleisio cyllidebu ar sail perfformiad. ag amodau ex-ante. Er ei fod yn cynnig gwersi gwerthfawr, mae asesiad cynhwysfawr o effaith yr RRF yn yr arfaeth o hyd. Serch hynny, mae'r pwysau ar integreiddio cyllidebu ar sail perfformiad ac elfennau eraill yn y Polisi Cydlyniant i hybu ei effeithiolrwydd.

Rhaid i Bolisi Cydlyniant hefyd greu mwy o synergeddau â mentrau eraill yr UE. Mae'r egwyddor o gydlyniant yn ymestyn y tu hwnt i'r Polisi Cydlyniant. Mae cydbwyso tegwch ac effeithlonrwydd yn her ar draws amrywiol bolisïau. Er enghraifft, mae meithrin arloesedd yn golygu dewis rhwng cefnogi canolfannau ymchwil blaenllaw mewn rhanbarthau datblygedig neu ddatgloi potensial mewn meysydd llai datblygedig. Mae'r trawsnewid ynni gwyrdd hefyd yn addo lleihau gwahaniaethau, gan ei gwneud yn gynhenid ​​gydlynol i ofyn am aliniad polisi.

hysbyseb

At hynny, gall integreiddio rhaglenni datblygu rhanbarthol cenedlaethol yn well â pholisi cydlyniant yr UE sicrhau’r effaith a’r effeithlonrwydd mwyaf posibl.

Bydd yr wythnosau a'r misoedd nesaf yn bendant. Ar 18 Mehefin, bydd y Cyngor Materion Cyffredinol yn trafod Polisi Cydlyniant, ac yna trafodaethau'r Cyngor Ewropeaidd ar yr agenda strategol ar gyfer 2024-2029 ar 27 a 28 Mehefin. Bydd y cyfarfodydd hyn yn siapio dyfodol datblygu rhanbarthol ar draws yr UE. Gyda Chomisiwn newydd yn dechrau yn y cwymp a thrafodaethau ar gyfer y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) nesaf yn cychwyn y flwyddyn nesaf, bydd Polisi Cydlyniant ar flaen y gad mewn dadleuon gwleidyddol.

Mae Polisi Cydlyniant ac, felly, datblygu rhanbarthol yn Ewrop, yn wynebu eiliadau hollbwysig. Bydd penderfyniadau'r Cyngor Ewropeaidd sydd ar ddod yn arwain y ffordd ar gyfer dyfodol y polisi hwn. Gall Polisi Cydlyniant wedi'i uwchraddio gyda chenhadaeth glir, dyluniad gwell, a sail ariannol gadarn fod yn ganolog i ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd i feistroli heriau byd-eang, gwella ei safle yn y byd, a gwasanaethu fel asgwrn cefn ar gyfer integreiddio Ewropeaidd, fel y bwriadwyd o'i dechreuad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd