Cysylltu â ni

rheolau diogelwch cynnyrch yr UE

Mae ASEau yn cymeradwyo rheolau diogelwch cynnyrch yr UE wedi'u hailwampio  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd y gyfraith wedi'i diweddaru yn sicrhau bod cynhyrchion yn yr UE, boed yn cael eu gwerthu ar-lein neu mewn siopau traddodiadol, yn cydymffurfio â'r gofynion diogelwch uchaf.

Yr wythnos diwethaf, cymeradwyodd ASEau y rheolau diwygiedig ar ddiogelwch cynnyrch o gynhyrchion defnyddwyr nad ydynt yn fwyd gyda 569 o bleidleisiau o blaid, 13 yn erbyn a neb yn ymatal. Mae'r rheoliad newydd yn alinio'r Gyfarwyddeb Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol bresennol â'r datblygiadau diweddaraf mewn digideiddio a'r ymchwydd mewn siopa ar-lein.

Gwella asesiadau diogelwch

Er mwyn gwarantu bod yr holl gynhyrchion a roddir ar y farchnad yn ddiogel i ddefnyddwyr, mae'r Rheoliad Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol yn cynnwys mesurau i warantu bod risgiau i'r defnyddwyr mwyaf agored i niwed (ee plant), agweddau rhyw a risgiau seiberddiogelwch hefyd yn cael eu hystyried yn ystod asesiadau diogelwch. .

Gwylio'r farchnad a siopau ar-lein

Mae'r rheoliad newydd yn ymestyn rhwymedigaethau gweithredwyr economaidd (fel y gwneuthurwr, y mewnforiwr, y dosbarthwr), yn cynyddu pwerau awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad ac yn cyflwyno rhwymedigaethau clir ar gyfer darparwyr marchnadoedd ar-lein. Rhaid i farchnadoedd ar-lein gydweithredu ag awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad i liniaru risgiau, a all yn eu tro archebu marchnadoedd ar-lein i ddileu neu analluogi mynediad i gynigion o gynhyrchion peryglus heb oedi gormodol, a beth bynnag o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Dim ond os oes gweithredwr economaidd wedi'i sefydlu yn yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am ei ddiogelwch, y gellir rhoi cynhyrchion sy'n dod o'r tu allan i'r UE ar y farchnad.

hysbyseb

Gweithdrefnau adalw effeithlon

Mae'r ddeddfwriaeth wedi'i hailwampio yn gwella'r weithdrefn galw cynnyrch yn ôl, gan fod cyfraddau dychwelyd yn parhau'n isel ar hyn o bryd, gydag a traean amcangyfrifedig o ddefnyddwyr yr UE parhau i ddefnyddio cynhyrchion a alwyd yn ôl.

Os oes rhaid galw cynnyrch yn ôl, rhaid hysbysu defnyddwyr yn uniongyrchol a chynnig atgyweiriad, amnewidiad neu ad-daliad. Bydd gan ddefnyddwyr hefyd yr hawl i ffeilio cwynion neu lansio camau gweithredu ar y cyd. Rhaid i wybodaeth am ddiogelwch cynhyrchion a dewisiadau unioni fod ar gael mewn iaith glir a hawdd ei deall. Y system rhybuddio cyflym ar gyfer cynhyrchion peryglus (“Giât Diogelwch” porthol) yn cael ei foderneiddio i ganiatáu i gynhyrchion anniogel gael eu canfod yn fwy effeithiol a bydd yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau.

Y rapporteur Dita Charanzová (Adnewyddu, CZ) Dywedodd: “Diolch i’r gyfraith hon rydym yn amddiffyn ein defnyddwyr mwyaf agored i niwed, yn enwedig plant. Yn 2020, daeth 50% o'r cynhyrchion a restrir fel rhai peryglus o Tsieina. Gyda'r gyfraith hon, cymerasom gam hollbwysig yn erbyn y rhai nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion diogel yn Ewrop.

Rhaid i bob cynnyrch a werthir gael rhywun sy'n cymryd cyfrifoldeb amdano o fewn yr UE. Bydd cynhyrchion anniogel yn cael eu tynnu oddi ar wefannau mewn dau ddiwrnod. Bydd defnyddwyr yn cael gwybod yn uniongyrchol trwy e-bost os ydynt wedi prynu cynnyrch anniogel. Yn ogystal, bydd ganddynt hawl i atgyweiriad, amnewid neu ad-daliad os caiff cynnyrch ei alw'n ôl. Unwaith y bydd y gyfraith hon yn ei lle, bydd llai o gynhyrchion peryglus yn Ewrop”.

Y camau nesaf

Bydd angen i’r Cyngor gymeradwyo’r testun yn ffurfiol hefyd, cyn ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE a’i ddod i rym. Bydd y Rheoliad yn gymwys 18 mis ar ôl iddo ddod i rym.

Cefndir

Yn 2021, Prynodd 73% o ddefnyddwyr nwyddau ar-lein (o gymharu â 50% yn 2014) ac yn 2020, Archebodd 21% rywbeth o'r tu allan i'r UE (8% yn 2014). Yn ôl Giât Diogelwch Adroddiad blynyddol 2020, roedd 26% o hysbysiadau o gynhyrchion peryglus yn ymwneud â chynhyrchion a werthwyd ar-lein, tra bod o leiaf 62% yn ymwneud â chynhyrchion sy'n dod o'r tu allan i'r UE a'r AEE.

Mae'r rheolau newydd yn ragwelir arbed tua €1 biliwn i ddefnyddwyr yr UE yn y flwyddyn gyntaf a thua 5.5 biliwn dros y degawd nesaf. Drwy leihau nifer y cynhyrchion anniogel ar y farchnad, dylai'r mesurau newydd leihau'r niwed a achosir i ddefnyddwyr yr UE oherwydd damweiniau y gellir eu hatal, sy'n gysylltiedig â chynnyrch (a amcangyfrifir heddiw yn 11.5 biliwn ewro y flwyddyn) a chost gofal iechyd (amcangyfrif o €6.7) bn y flwyddyn).

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd