Cysylltu â ni

Trosedd

#blacklivesmatter - Mae demo Brwsel yn disgyn i drais dan arweiniad gwyn

cyhoeddwyd

on

Trosedd

Curo troseddau ariannol: Y Comisiwn yn ailwampio gwrth-wyngalchu arian ac yn gwrthweithio cyllido rheolau terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno pecyn uchelgeisiol o gynigion deddfwriaethol i gryfhau rheolau cyllido gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio terfysgaeth (AML / CFT) yr UE. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys y cynnig i greu awdurdod UE newydd i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Mae'r pecyn hwn yn rhan o ymrwymiad y Comisiwn i amddiffyn dinasyddion yr UE a system ariannol yr UE rhag gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Nod y pecyn hwn yw gwella'r broses o ganfod trafodion a gweithgareddau amheus, a chau bylchau a ddefnyddir gan droseddwyr i wyngalchu enillion anghyfreithlon neu ariannu gweithgareddau terfysgol trwy'r system ariannol.

Fel y cofiwyd yn yr UE Strategaeth Undebau Diogelwch ar gyfer 2020-2025, bydd gwella fframwaith yr UE ar gyfer gwrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll cyllid terfysgol hefyd yn helpu i amddiffyn Ewropeaid rhag terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol.

Mae'r mesurau yn gwella'r fframwaith presennol yr UE trwy ystyried heriau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig ag arloesi technolegol. Mae'r rhain yn cynnwys arian rhithwir, llifoedd ariannol mwy integredig yn y Farchnad Sengl a natur fyd-eang sefydliadau terfysgol. Bydd y cynigion hyn yn helpu i greu fframwaith llawer mwy cyson i hwyluso cydymffurfiaeth i weithredwyr sy'n ddarostyngedig i reolau AML / CFT, yn enwedig ar gyfer y rhai trawsffiniol gweithredol hynny.

Mae'r pecyn heddiw yn cynnwys pedwar cynnig deddfwriaethol:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae pob sgandal gwyngalchu arian ffres yn un sgandal yn ormod - ac yn alwad deffro nad yw ein gwaith i gau’r bylchau yn ein system ariannol wedi’i wneud eto. Rydym wedi cymryd camau breision yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae ein rheolau AML yr UE bellach ymhlith y caletaf yn y byd. Ond nawr mae angen eu cymhwyso'n gyson ac yn cael eu goruchwylio'n agos i sicrhau eu bod nhw'n brathu go iawn. Dyma pam rydyn ni heddiw yn cymryd y camau beiddgar hyn i gau'r drws ar wyngalchu arian ac atal troseddwyr rhag leinio eu pocedi ag enillion sâl. ”

Awdurdod AML newydd yr UE (AMLA)

Wrth wraidd y pecyn deddfwriaethol heddiw mae creu Awdurdod UE newydd a fydd yn trawsnewid goruchwyliaeth AML / CFT yn yr UE ac yn gwella cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Yr Awdurdod Gwrth-Gwyngalchu Arian (AMLA) newydd ar lefel yr UE fydd yr awdurdod canolog sy'n cydlynu awdurdodau cenedlaethol i sicrhau bod y sector preifat yn cymhwyso rheolau'r UE yn gywir ac yn gyson. Bydd AMLA hefyd yn cefnogi FIUs i wella eu gallu dadansoddol o amgylch llifoedd anghyfreithlon a gwneud deallusrwydd ariannol yn ffynhonnell allweddol i asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Yn benodol, bydd AMLA:

  • Sefydlu un system integredig o oruchwyliaeth AML / CFT ledled yr UE, yn seiliedig ar ddulliau goruchwylio cyffredin a chydgyfeirio safonau goruchwylio uchel;
  • goruchwylio rhai o'r sefydliadau ariannol mwyaf peryglus sy'n gweithredu mewn nifer fawr o aelod-wladwriaethau yn uniongyrchol neu'n gofyn am weithredu ar unwaith i fynd i'r afael â risgiau sydd ar ddod;
  • monitro a chydlynu goruchwylwyr cenedlaethol sy'n gyfrifol am endidau ariannol eraill, yn ogystal â chydlynu goruchwylwyr endidau anariannol, a;
  • cefnogi cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol cenedlaethol a hwyluso cydgysylltu a dadansoddiadau ar y cyd rhyngddynt, er mwyn canfod llifoedd ariannol anghyfreithlon o natur drawsffiniol yn well.

Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT

Bydd Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT yn cysoni rheolau AML / CFT ledled yr UE, gan gynnwys, er enghraifft, rheolau manylach ar Ddiwydrwydd Dyladwy Cwsmer, Perchnogaeth Fuddiol a phwerau a thasg goruchwylwyr ac Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Bydd cofrestrau cenedlaethol presennol o gyfrifon banc yn cael eu cysylltu, gan ddarparu mynediad cyflymach i FIUs i wybodaeth am gyfrifon banc a blychau adneuo diogel. Bydd y Comisiwn hefyd yn rhoi mynediad i'r system hon i awdurdodau gorfodaeth cyfraith, gan gyflymu ymchwiliadau ariannol ac adfer asedau troseddol mewn achosion trawsffiniol. Bydd mynediad at wybodaeth ariannol yn destun mesurau diogelwch cadarn yng Nghyfarwyddeb (EU) 2019/1153 ar gyfnewid gwybodaeth ariannol.

Cymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto

Ar hyn o bryd, dim ond rhai categorïau o ddarparwyr gwasanaeth crypto-asedau sydd wedi'u cynnwys yng nghwmpas rheolau AML / CFT yr UE. Bydd y diwygiad arfaethedig yn ymestyn y rheolau hyn i'r sector crypto cyfan, gan orfodi pob darparwr gwasanaeth i wneud diwydrwydd dyladwy ar eu cwsmeriaid. Bydd gwelliannau heddiw yn sicrhau olrhain llawn trosglwyddiadau crypto-asedau, megis Bitcoin, a bydd yn caniatáu ar gyfer atal a chanfod eu defnydd posibl ar gyfer gwyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth. Yn ogystal, bydd waledi asedau crypto anhysbys yn cael eu gwahardd, gan gymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto.

Terfyn ledled yr UE o € 10,000 ar daliadau arian parod mawr

Mae taliadau arian parod mawr yn ffordd hawdd i droseddwyr wyngalchu arian, gan ei bod yn anodd iawn canfod trafodion. Dyna pam mae'r Comisiwn heddiw wedi cynnig terfyn o € 10,000 ledled yr UE ar daliadau arian parod mawr. Mae'r terfyn hwn ledled yr UE yn ddigon uchel i beidio â cwestiynu'r ewro fel tendr cyfreithiol ac mae'n cydnabod rôl hanfodol arian parod. Mae cyfyngiadau eisoes yn bodoli mewn tua dwy ran o dair o'r Aelod-wladwriaethau, ond mae'r symiau'n amrywio. Gall terfynau cenedlaethol o dan € 10,000 aros yn eu lle. Mae cyfyngu taliadau arian parod mawr yn ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr wyngalchu arian budr. Yn ogystal, gwaharddir darparu waledi crypto-asedau dienw, yn yr un modd ag y mae cyfrifon banc dienw eisoes wedi'u gwahardd gan reolau AML / CFT yr UE.

Trydydd gwledydd

Mae gwyngalchu arian yn ffenomen fyd-eang sy'n gofyn am gydweithrediad rhyngwladol cryf. Mae'r Comisiwn eisoes yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid rhyngwladol i frwydro yn erbyn cylchrediad arian budr ledled y byd. Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), y corff gwarchod gwyngalchu arian ac ariannu terfysgol, yn cyhoeddi argymhellion i wledydd. Bydd gwlad sydd wedi'i rhestru gan FATF hefyd yn cael ei rhestru gan yr UE. Bydd dwy restr UE, “rhestr ddu” a “rhestr lwyd, yn adlewyrchu rhestriad FATF. Yn dilyn y rhestru, bydd yr UE yn defnyddio mesurau sy'n gymesur â'r risgiau a berir gan y wlad. Bydd yr UE hefyd yn gallu rhestru gwledydd nad ydyn nhw wedi'u rhestru gan FATF, ond sy'n fygythiad i system ariannol yr UE ar sail asesiad ymreolaethol.

Bydd amrywiaeth yr offer y gall y Comisiwn ac AMLA eu defnyddio yn caniatáu i'r UE gadw i fyny ag amgylchedd rhyngwladol cymhleth sy'n symud yn gyflym gyda risgiau sy'n esblygu'n gyflym.

Y camau nesaf

Bydd y pecyn deddfwriaethol nawr yn cael ei drafod gan Senedd a Chyngor Ewrop. Mae'r Comisiwn yn edrych ymlaen at broses ddeddfwriaethol gyflym. Dylai Awdurdod AML y dyfodol fod yn weithredol yn 2024 a bydd yn dechrau ar ei waith o oruchwylio uniongyrchol ychydig yn ddiweddarach, unwaith y bydd y Gyfarwyddeb wedi'i throsi a bod y fframwaith rheoleiddio newydd yn dechrau bod yn berthnasol.

Cefndir

Nid yw'r mater cymhleth o fynd i'r afael â llif arian budr yn newydd. Mae'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol a diogelwch yn Ewrop. Mae bylchau deddfwriaethol mewn un Aelod-wladwriaeth yn cael effaith ar yr UE gyfan. Dyna pam y mae'n rhaid gweithredu a goruchwylio rheolau'r UE yn effeithlon ac yn gyson i frwydro yn erbyn troseddau ac amddiffyn ein system ariannol. Mae sicrhau effeithlonrwydd a chysondeb fframwaith AML yr UE o'r pwys mwyaf. Mae pecyn deddfwriaethol heddiw yn gweithredu'r ymrwymiadau yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer polisi cynhwysfawr yr Undeb ar atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 7 Mai 2020.

Mae fframwaith yr UE yn erbyn gwyngalchu arian hefyd yn cynnwys y rheoleiddio ar gyd-gydnabod gorchmynion rhewi a atafaelu, y gyfarwyddeb ar brwydro yn erbyn gwyngalchu arian yn ôl cyfraith droseddol, Y cyfarwyddeb sy'n gosod rheolau ar ddefnyddio gwybodaeth ariannol a gwybodaeth arall i frwydro yn erbyn troseddau difrifolSwyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, Ac mae'r System Ewropeaidd o oruchwyliaeth ariannol.

Mwy o wybodaeth

Gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth

Cynnig ar gofrestrfeydd cyfrifon banc canolog

Cwestiynau ac Atebion

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Twyll yn erbyn yr amgylchedd: Mae awdurdodau OLAF ac Sbaen yn chwalu traffig mewn nwyon-F anghyfreithlon

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) ac awdurdodau Sbaen sefydliad troseddol sy'n masnachu mewn nwyon oergell anghyfreithlon, sy'n niweidiol iawn i'r hinsawdd. Arweiniodd Ymgyrch Verbena at atafaelu 27 tunnell o nwyon oergell anghyfreithlon - a elwir hefyd yn nwyon-F neu hydrofluorocarbonau (HFCs) - ac at arestio pump o bobl.

Ymgyrch Verbena oedd y llawdriniaeth fwyaf eto ar lefel yr UE yn erbyn masnachu nwyon oergell. Yn ychwanegol at y 27 tunnell a atafaelwyd, darganfu ymchwiliadau 180 tunnell o HFCs anghyfreithlon a gafodd eu smyglo cyn ymyrraeth awdurdodau Sbaen ac OLAF. Yn ôl amcangyfrifon, mae'r grŵp troseddol yn gyfrifol am ollwng dros 234,000 tunnell o garbon deuocsid i'r amgylchedd - mae hynny'n cyfateb yn fras i gar sy'n gyrru'r holl ffordd o amgylch y byd bron 9,000 o weithiau. Cyflawnwyd Ymgyrch Verbena - a roddodd y gorau i'r gweithgareddau hyn - gan Heddlu Sbaen ac Asiantaeth Dreth Sbaen, gyda chefnogaeth gan OLAF.

Defnyddir HFCs yn gyffredin mewn unedau oergell ac er y caniateir eu mewnforio i'r UE, o ystyried bod eu mewnforion ôl troed carbon sylweddol yn destun cwotâu a rheoliadau llym. Yn ôl ymchwiliadau, smygiodd y grŵp troseddol y nwyon i Sbaen o China trwy ddarparu gwybodaeth ffug yn y ddogfennaeth tollau berthnasol. Yna gwerthwyd yr HFCs i gwmnïau yn Sbaen, yr Almaen, Ffrainc, Portiwgal a Senegal.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: "Fel yr ydym wedi bod yn dyst yn amlach, gall twyll a smyglo ddioddef dioddefwyr cyfochrog fel yr amgylchedd neu iechyd a diogelwch pobl. Mae OLAF wedi bod yn gweithio yn erbyn nwyon oergell anghyfreithlon ers ychydig flynyddoedd bellach. elfen allweddol o'n gwaith yw'r cydweithrediad ag awdurdodau cenedlaethol, yr ydym yn rhannu ein gwybodaeth â nhw'n barhaus. Rwy'n falch y gallem gefnogi'r gweithrediad llwyddiannus hwn gan awdurdodau Sbaen. Mae ein cydweithrediad â hwy wedi bod yn rhagorol, fel erioed, a hoffwn i'w llongyfarch ar eu canlyniadau. "

Mae mwy o wybodaeth ar gael (yn Sbaeneg) yn y datganiad i'r wasg gan Heddlu Sbaen.

Mae lluniau fideo o'r trawiad at ddefnydd y cyfryngau hefyd ar gael i'w lawrlwytho.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Cam-drin plant rhywiol

Mae'r Senedd yn cymeradwyo rheolau i fynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol ar-lein

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau newydd sy'n galluogi darparwyr ar-lein i barhau i ganfod, dileu ac adrodd yn wirfoddol ar ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, Cymdeithas.

Yn ôl Europol, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, a oedd eisoes ar lefelau uchel.

Cam-drin plant ar-lein a seiber-ymbincio yn ystod y pandemig

O ganlyniad i'r mesurau cloi, mae plant wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein, yn aml heb oruchwyliaeth, gan eu gwneud yn fwy agored i gael eu hecsbloetio. Mae troseddwyr cam-drin rhywiol wedi manteisio ar y sefyllfa i gael mynediad at ddioddefwyr posib. Bu cynnydd hefyd mewn digwyddiadau sextortion a seiber-ymbincio, sy'n cynnwys cyfeillio plentyn ar-lein gyda'r nod o gyflawni cam-drin rhywiol.

Wedi'i alluogi gan dechnolegau digidol, gall troseddwyr gyrraedd plant trwy we-gamerâu, dyfeisiau cysylltiedig ac ystafelloedd sgwrsio mewn cyfryngau cymdeithasol a gemau fideo, wrth aros yn anhysbys diolch i dechnolegau fel cyfrifiadura cwmwl a'r we dywyll. Mae defnyddio technolegau o'r fath gan droseddwyr wedi ei gwneud hi'n anoddach i awdurdodau gorfodi'r gyfraith ganfod, ymchwilio ac erlyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein.

Yn ôl y Adroddiad blynyddol Internet Watch Foundation, darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn Ewrop yw'r gwesteion mwyaf o ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol yn y byd.

Mynd i'r afael â cham-drin plant ar-lein, wrth amddiffyn preifatrwydd

Ar XWUMX Gorffennaf, Cefnogodd y Senedd reolau dros dro caniatáu i ddarparwyr gwasanaethau e-bost, sgyrsiau a negeseuon ar y we ganfod, dileu ac adrodd am gam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn wirfoddol, yn ogystal â defnyddio technolegau sganio i ganfod meithrin perthynas amhriodol.

Gellid canfod deunydd ar-lein sy'n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol trwy dechnolegau hashing fel y'u gelwir sy'n sganio cynnwys, megis delweddau a fideos, tra deallusrwydd artiffisial gellid ei ddefnyddio i ddadansoddi testun neu ddata traffig a chanfod meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae cyfathrebiadau sain wedi'u heithrio o'r rheolau.

Yn ôl y adrodd, bydd yn rhaid prosesu'r deunydd gan ddefnyddio technolegau sydd leiaf ymwthiol i breifatrwydd ac na fyddant yn gallu deall sylwedd y cynnwys ond dim ond i ganfod patrymau. Ni fydd ymyrraeth â chyfrinachedd proffesiynol, megis rhwng meddygon a'u cleifion.

Yn ogystal, pan na chanfuwyd unrhyw gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, bydd yn rhaid dileu'r holl ddata yn syth ar ôl ei brosesu a dileu'r holl ddata yn barhaol o fewn tri mis.

Cefndir

Mae cymeradwyaeth y rheolau yn dilyn a cytundeb anffurfiol gyda'r Cyngor ar 29 Ebrill 2021. Bydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol am uchafswm o dair blynedd. Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Comisiwn y bydd yn cynnig ateb mwy parhaol i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn ystod 2021.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd