Cysylltu â ni

Trosedd

Curo troseddau ariannol: Y Comisiwn yn ailwampio gwrth-wyngalchu arian ac yn gwrthweithio cyllido rheolau terfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno pecyn uchelgeisiol o gynigion deddfwriaethol i gryfhau rheolau cyllido gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio terfysgaeth (AML / CFT) yr UE. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys y cynnig i greu awdurdod UE newydd i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Mae'r pecyn hwn yn rhan o ymrwymiad y Comisiwn i amddiffyn dinasyddion yr UE a system ariannol yr UE rhag gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Nod y pecyn hwn yw gwella'r broses o ganfod trafodion a gweithgareddau amheus, a chau bylchau a ddefnyddir gan droseddwyr i wyngalchu enillion anghyfreithlon neu ariannu gweithgareddau terfysgol trwy'r system ariannol.

Fel y cofiwyd yn yr UE Strategaeth Undebau Diogelwch ar gyfer 2020-2025, bydd gwella fframwaith yr UE ar gyfer gwrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll cyllid terfysgol hefyd yn helpu i amddiffyn Ewropeaid rhag terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol.

Mae'r mesurau yn gwella'r fframwaith presennol yr UE trwy ystyried heriau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig ag arloesi technolegol. Mae'r rhain yn cynnwys arian rhithwir, llifoedd ariannol mwy integredig yn y Farchnad Sengl a natur fyd-eang sefydliadau terfysgol. Bydd y cynigion hyn yn helpu i greu fframwaith llawer mwy cyson i hwyluso cydymffurfiaeth i weithredwyr sy'n ddarostyngedig i reolau AML / CFT, yn enwedig ar gyfer y rhai trawsffiniol gweithredol hynny.

hysbyseb

Mae'r pecyn heddiw yn cynnwys pedwar cynnig deddfwriaethol:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae pob sgandal gwyngalchu arian ffres yn un sgandal yn ormod - ac yn alwad deffro nad yw ein gwaith i gau’r bylchau yn ein system ariannol wedi’i wneud eto. Rydym wedi cymryd camau breision yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae ein rheolau AML yr UE bellach ymhlith y caletaf yn y byd. Ond nawr mae angen eu cymhwyso'n gyson ac yn cael eu goruchwylio'n agos i sicrhau eu bod nhw'n brathu go iawn. Dyma pam rydyn ni heddiw yn cymryd y camau beiddgar hyn i gau'r drws ar wyngalchu arian ac atal troseddwyr rhag leinio eu pocedi ag enillion sâl. ”

Awdurdod AML newydd yr UE (AMLA)

hysbyseb

Wrth wraidd y pecyn deddfwriaethol heddiw mae creu Awdurdod UE newydd a fydd yn trawsnewid goruchwyliaeth AML / CFT yn yr UE ac yn gwella cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Yr Awdurdod Gwrth-Gwyngalchu Arian (AMLA) newydd ar lefel yr UE fydd yr awdurdod canolog sy'n cydlynu awdurdodau cenedlaethol i sicrhau bod y sector preifat yn cymhwyso rheolau'r UE yn gywir ac yn gyson. Bydd AMLA hefyd yn cefnogi FIUs i wella eu gallu dadansoddol o amgylch llifoedd anghyfreithlon a gwneud deallusrwydd ariannol yn ffynhonnell allweddol i asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Yn benodol, bydd AMLA:

 • Sefydlu un system integredig o oruchwyliaeth AML / CFT ledled yr UE, yn seiliedig ar ddulliau goruchwylio cyffredin a chydgyfeirio safonau goruchwylio uchel;
 • goruchwylio rhai o'r sefydliadau ariannol mwyaf peryglus sy'n gweithredu mewn nifer fawr o aelod-wladwriaethau yn uniongyrchol neu'n gofyn am weithredu ar unwaith i fynd i'r afael â risgiau sydd ar ddod;
 • monitro a chydlynu goruchwylwyr cenedlaethol sy'n gyfrifol am endidau ariannol eraill, yn ogystal â chydlynu goruchwylwyr endidau anariannol, a;
 • cefnogi cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol cenedlaethol a hwyluso cydgysylltu a dadansoddiadau ar y cyd rhyngddynt, er mwyn canfod llifoedd ariannol anghyfreithlon o natur drawsffiniol yn well.

Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT

Bydd Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT yn cysoni rheolau AML / CFT ledled yr UE, gan gynnwys, er enghraifft, rheolau manylach ar Ddiwydrwydd Dyladwy Cwsmer, Perchnogaeth Fuddiol a phwerau a thasg goruchwylwyr ac Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Bydd cofrestrau cenedlaethol presennol o gyfrifon banc yn cael eu cysylltu, gan ddarparu mynediad cyflymach i FIUs i wybodaeth am gyfrifon banc a blychau adneuo diogel. Bydd y Comisiwn hefyd yn rhoi mynediad i'r system hon i awdurdodau gorfodaeth cyfraith, gan gyflymu ymchwiliadau ariannol ac adfer asedau troseddol mewn achosion trawsffiniol. Bydd mynediad at wybodaeth ariannol yn destun mesurau diogelwch cadarn yng Nghyfarwyddeb (EU) 2019/1153 ar gyfnewid gwybodaeth ariannol.

Cymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto

Ar hyn o bryd, dim ond rhai categorïau o ddarparwyr gwasanaeth crypto-asedau sydd wedi'u cynnwys yng nghwmpas rheolau AML / CFT yr UE. Bydd y diwygiad arfaethedig yn ymestyn y rheolau hyn i'r sector crypto cyfan, gan orfodi pob darparwr gwasanaeth i wneud diwydrwydd dyladwy ar eu cwsmeriaid. Bydd gwelliannau heddiw yn sicrhau olrhain llawn trosglwyddiadau crypto-asedau, megis Bitcoin, a bydd yn caniatáu ar gyfer atal a chanfod eu defnydd posibl ar gyfer gwyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth. Yn ogystal, bydd waledi asedau crypto anhysbys yn cael eu gwahardd, gan gymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto.

Terfyn ledled yr UE o € 10,000 ar daliadau arian parod mawr

Mae taliadau arian parod mawr yn ffordd hawdd i droseddwyr wyngalchu arian, gan ei bod yn anodd iawn canfod trafodion. Dyna pam mae'r Comisiwn heddiw wedi cynnig terfyn o € 10,000 ledled yr UE ar daliadau arian parod mawr. Mae'r terfyn hwn ledled yr UE yn ddigon uchel i beidio â cwestiynu'r ewro fel tendr cyfreithiol ac mae'n cydnabod rôl hanfodol arian parod. Mae cyfyngiadau eisoes yn bodoli mewn tua dwy ran o dair o'r Aelod-wladwriaethau, ond mae'r symiau'n amrywio. Gall terfynau cenedlaethol o dan € 10,000 aros yn eu lle. Mae cyfyngu taliadau arian parod mawr yn ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr wyngalchu arian budr. Yn ogystal, gwaharddir darparu waledi crypto-asedau dienw, yn yr un modd ag y mae cyfrifon banc dienw eisoes wedi'u gwahardd gan reolau AML / CFT yr UE.

Trydydd gwledydd

Mae gwyngalchu arian yn ffenomen fyd-eang sy'n gofyn am gydweithrediad rhyngwladol cryf. Mae'r Comisiwn eisoes yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid rhyngwladol i frwydro yn erbyn cylchrediad arian budr ledled y byd. Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), y corff gwarchod gwyngalchu arian ac ariannu terfysgol, yn cyhoeddi argymhellion i wledydd. Bydd gwlad sydd wedi'i rhestru gan FATF hefyd yn cael ei rhestru gan yr UE. Bydd dwy restr UE, “rhestr ddu” a “rhestr lwyd, yn adlewyrchu rhestriad FATF. Yn dilyn y rhestru, bydd yr UE yn defnyddio mesurau sy'n gymesur â'r risgiau a berir gan y wlad. Bydd yr UE hefyd yn gallu rhestru gwledydd nad ydyn nhw wedi'u rhestru gan FATF, ond sy'n fygythiad i system ariannol yr UE ar sail asesiad ymreolaethol.

Bydd amrywiaeth yr offer y gall y Comisiwn ac AMLA eu defnyddio yn caniatáu i'r UE gadw i fyny ag amgylchedd rhyngwladol cymhleth sy'n symud yn gyflym gyda risgiau sy'n esblygu'n gyflym.

Y camau nesaf

Bydd y pecyn deddfwriaethol nawr yn cael ei drafod gan Senedd a Chyngor Ewrop. Mae'r Comisiwn yn edrych ymlaen at broses ddeddfwriaethol gyflym. Dylai Awdurdod AML y dyfodol fod yn weithredol yn 2024 a bydd yn dechrau ar ei waith o oruchwylio uniongyrchol ychydig yn ddiweddarach, unwaith y bydd y Gyfarwyddeb wedi'i throsi a bod y fframwaith rheoleiddio newydd yn dechrau bod yn berthnasol.

Cefndir

Nid yw'r mater cymhleth o fynd i'r afael â llif arian budr yn newydd. Mae'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol a diogelwch yn Ewrop. Mae bylchau deddfwriaethol mewn un Aelod-wladwriaeth yn cael effaith ar yr UE gyfan. Dyna pam y mae'n rhaid gweithredu a goruchwylio rheolau'r UE yn effeithlon ac yn gyson i frwydro yn erbyn troseddau ac amddiffyn ein system ariannol. Mae sicrhau effeithlonrwydd a chysondeb fframwaith AML yr UE o'r pwys mwyaf. Mae pecyn deddfwriaethol heddiw yn gweithredu'r ymrwymiadau yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer polisi cynhwysfawr yr Undeb ar atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 7 Mai 2020.

Mae fframwaith yr UE yn erbyn gwyngalchu arian hefyd yn cynnwys y rheoleiddio ar gyd-gydnabod gorchmynion rhewi a atafaelu, y gyfarwyddeb ar brwydro yn erbyn gwyngalchu arian yn ôl cyfraith droseddol, Y cyfarwyddeb sy'n gosod rheolau ar ddefnyddio gwybodaeth ariannol a gwybodaeth arall i frwydro yn erbyn troseddau difrifolSwyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, Ac mae'r System Ewropeaidd o oruchwyliaeth ariannol.

Mwy o wybodaeth

Gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth

Cynnig ar gofrestrfeydd cyfrifon banc canolog

Cwestiynau ac Atebion

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen
hysbyseb

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd