Cysylltu â ni

Cam-drin plant rhywiol

Brwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol: Comisiwn yn cynnig rheolau newydd i amddiffyn plant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn yn cynnig deddfwriaeth newydd yr UE i atal a brwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein. Gydag 85 miliwn o luniau a fideos yn darlunio cam-drin plant yn rhywiol wedi’u hadrodd ledled y byd yn 2021 yn unig, a llawer mwy yn mynd heb eu hadrodd, mae cam-drin plant yn rhywiol yn hollbresennol. Mae pandemig COVID-19 wedi gwaethygu’r mater, gyda sylfaen Internet Watch yn nodi cynnydd o 64% mewn adroddiadau o gam-drin plant yn rhywiol a gadarnhawyd yn 2021 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Mae’r system bresennol sy’n seiliedig ar ganfod ac adrodd yn wirfoddol gan gwmnïau wedi profi’n annigonol i amddiffyn plant yn ddigonol a, beth bynnag, ni fydd yn bosibl mwyach unwaith y daw’r datrysiad interim sydd ar waith ar hyn o bryd i ben. Daeth hyd at 95% o’r holl adroddiadau o gam-drin plant yn rhywiol a dderbyniwyd yn 2020 gan un cwmni, er gwaethaf tystiolaeth glir nad yw’r broblem yn bodoli ar un platfform yn unig.

Er mwyn mynd i’r afael yn effeithiol â chamddefnyddio gwasanaethau ar-lein at ddibenion cam-drin plant yn rhywiol, mae angen rheolau clir, gydag amodau a mesurau diogelu cadarn. Bydd y rheolau arfaethedig yn gorfodi darparwyr i ganfod, adrodd a dileu deunydd cam-drin plant yn rhywiol ar eu gwasanaethau. Bydd angen i ddarparwyr asesu a lliniaru'r risg o gamddefnyddio eu gwasanaethau a rhaid i'r mesurau a gymerir fod yn gymesur â'r risg honno ac yn ddarostyngedig i amodau a mesurau diogelu cadarn.

Bydd Canolfan UE annibynnol newydd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol (Canolfan yr UE) yn hwyluso ymdrechion darparwyr gwasanaethau trwy weithredu fel canolbwynt arbenigedd, darparu gwybodaeth ddibynadwy ar ddeunydd a nodwyd, derbyn a dadansoddi adroddiadau gan ddarparwyr i nodi adroddiadau gwallus a'u hatal rhag cyrraedd. gorfodi'r gyfraith, yn anfon adroddiadau perthnasol yn gyflym ar gyfer camau gorfodi'r gyfraith a thrwy ddarparu cymorth i ddioddefwyr.

Bydd y rheolau newydd yn helpu i achub plant rhag cael eu cam-drin ymhellach, atal deunydd rhag ailymddangos ar-lein, a dod â throseddwyr o flaen eu gwell. Bydd y rheolau hynny yn cynnwys:

 • Asesiad risg gorfodol a mesurau lliniaru risg: Bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaethau lletya neu gyfathrebu rhyngbersonol asesu'r risg bod eu gwasanaethau'n cael eu camddefnyddio i ledaenu deunydd cam-drin plant yn rhywiol neu i ddeisyfiad plant, a elwir yn hudo. Bydd yn rhaid i ddarparwyr hefyd gynnig mesurau lliniaru risg.
 • Rhwymedigaethau canfod wedi'u targedu, yn seiliedig ar orchymyn canfod: Bydd angen i Aelod-wladwriaethau ddynodi awdurdodau cenedlaethol i fod yn gyfrifol am adolygu'r asesiad risg. Pan fydd awdurdodau o’r fath yn penderfynu bod risg sylweddol yn parhau, gallant ofyn i lys neu awdurdod cenedlaethol annibynnol gyhoeddi gorchymyn canfod ar gyfer deunydd neu feithrin perthynas amhriodol â phlant yn rhywiol hysbys neu newydd. Mae gorchmynion canfod yn gyfyngedig o ran amser, gan dargedu math penodol o gynnwys ar wasanaeth penodol.
 • Mesurau diogelu cadarn ar gyfer canfod: Dim ond trwy ddefnyddio dangosyddion cam-drin plant yn rhywiol a ddilyswyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan yr UE y bydd cwmnïau sydd wedi derbyn gorchymyn canfod yn gallu canfod cynnwys. Dim ond at ddiben canfod cam-drin plant yn rhywiol y dylid defnyddio technolegau canfod. Bydd yn rhaid i ddarparwyr ddefnyddio technolegau sy'n amharu leiaf ar breifatrwydd yn unol â'r diweddaraf yn y diwydiant, ac sy'n cyfyngu cyfradd gwallau positif ffug i'r graddau mwyaf posibl.
 • Rhwymedigaethau adrodd clir: Bydd yn rhaid i ddarparwyr sydd wedi canfod cam-drin plant yn rhywiol ar-lein adrodd amdano i Ganolfan yr UE.
 • Dileu effeithiol: Gall awdurdodau cenedlaethol gyhoeddi gorchmynion dileu os na chaiff y deunydd cam-drin plant yn rhywiol ei dynnu i lawr yn gyflym. Bydd hefyd yn ofynnol i ddarparwyr mynediad rhyngrwyd analluogi mynediad i ddelweddau a fideos na ellir eu tynnu i lawr, ee, oherwydd eu bod yn cael eu cynnal y tu allan i'r UE mewn awdurdodaethau nad ydynt yn gydweithredol.
 • Lleihau amlygiad i feithrin perthynas amhriodol: Mae'r rheolau yn ei gwneud yn ofynnol i siopau app sicrhau na all plant lawrlwytho apiau a allai eu gwneud yn agored i risg uchel o deisyfu plant.
 • Mecanweithiau goruchwylio cadarn ac iawn barnwrol: Bydd gorchmynion canfod yn cael eu cyhoeddi gan lysoedd neu awdurdodau cenedlaethol annibynnol. Er mwyn lleihau'r risg o ganfod ac adrodd yn wallus, bydd Canolfan yr UE yn gwirio adroddiadau o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein posibl gan ddarparwyr cyn eu rhannu ag awdurdodau gorfodi'r gyfraith ac Europol. Bydd gan ddarparwyr a defnyddwyr yr hawl i herio unrhyw fesur sy'n effeithio arnynt yn y Llys.

Newydd Canolfan yr UE yn cefnogi:

 • Darparwyr gwasanaethau ar-lein, yn enwedig o ran cydymffurfio â’u rhwymedigaethau newydd i gynnal asesiadau risg, canfod, adrodd, dileu ac analluogi mynediad at gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, drwy ddarparu dangosyddion i ganfod cam-drin plant yn rhywiol a derbyn adroddiadau gan y darparwyr;
 • Gorfodi'r gyfraith genedlaethol ac Europol, trwy adolygu'r adroddiadau gan y darparwyr i sicrhau nad ydynt yn cael eu cyflwyno mewn camgymeriad, a'u sianelu'n gyflym i orfodi'r gyfraith. Bydd hyn yn helpu i achub plant rhag sefyllfaoedd o gam-drin a dod â chyflawnwyr o flaen eu gwell.
 • Aelod-wladwriaethau, drwy wasanaethu fel canolbwynt gwybodaeth ar gyfer arferion gorau ar atal a chymorth i ddioddefwyr, gan feithrin ymagwedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Dioddefwyr, trwy eu helpu i dynnu'r deunyddiau sy'n dangos eu cam-drin i lawr.

Ynghyd â chynnig heddiw, mae'r Comisiwn hefyd yn cyflwyno a Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer gwell rhyngrwyd i blant.

Y camau nesaf

hysbyseb

Mater i Senedd Ewrop a’r Cyngor yn awr yw cytuno ar y cynnig.

Unwaith y caiff ei fabwysiadu, bydd y Rheoliad newydd yn disodli'r presennol Rheoliad interim.

Dywedodd yr Is-lywydd dros Ddemocratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae cynnal ac amddiffyn hawliau plant ar-lein yn ogystal ag all-lein yn hanfodol i les ein cymdeithasau. Mae deunydd cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn gynnyrch y cam-drin rhywiol corfforol amlwg o blant. Mae'n droseddol iawn. Mae cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn arwain at ganlyniadau eang, hirdymor i blant ac yn gadael trawma dwfn. Efallai na fydd rhai byth yn gwella, ac ni fyddant byth yn gwella. Mae modd atal cam-drin plant yn rhywiol os ydym yn gweithio gyda'n gilydd i amddiffyn plant. Nid ydym yn caniatáu cam-drin plant yn rhywiol all-lein, felly ni ddylem ei ganiatáu ar-lein.”

Wrth hyrwyddo ein Ffordd Ewropeaidd o Fyw, dywedodd yr Is-lywydd Margaritis Schinas: "Mae'r swm enfawr o ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol sy'n cylchredeg ar y we yn syfrdanol. Ac yn gywilyddus, Ewrop yw'r canolbwynt byd-eang ar gyfer y rhan fwyaf o'r deunydd hwn. Felly, mae'n gwestiwn mawr iawn. Mae'r rheolau yr ydym yn eu cynnig yn gosod rhwymedigaethau clir, targedig a chymesur i ddarparwyr gwasanaethau ganfod a dileu cynnwys cam-drin plant yn rhywiol anghyfreithlon Bydd yr hyn y caniateir i wasanaethau ei wneud yn cael ei neilltuo'n dynn iawn gyda mesurau diogelu cryf ar waith – dim ond am raglen sy’n sganio am farcwyr cynnwys anghyfreithlon yr ydym yn sôn, yn yr un modd mae rhaglenni seiberddiogelwch yn cynnal gwiriadau cyson ar gyfer achosion o dorri diogelwch.”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Fel oedolion, ein dyletswydd ni yw amddiffyn plant. Mae cam-drin plant yn rhywiol yn berygl gwirioneddol a chynyddol: nid yn unig y mae nifer yr adroddiadau ar gynnydd, ond mae’r adroddiadau hyn heddiw yn ymwneud â phlant iau. Mae'r adroddiadau hyn yn allweddol i ddechrau ymchwiliadau ac achub plant rhag cam-drin parhaus mewn amser real. Er enghraifft, arweiniodd ymchwiliad a gefnogwyd gan Europol yn seiliedig ar adroddiad gan ddarparwr gwasanaeth ar-lein at achub 146 o blant ledled y byd gyda dros 100 o bobl dan amheuaeth wedi’u nodi ledled yr UE. Mae angen canfod, adrodd a chael gwared ar gam-drin plant yn rhywiol ar-lein ar frys hefyd i atal rhannu delweddau a fideos o gam-drin plant yn rhywiol, sy'n ail-drawmatio'r dioddefwyr yn aml flynyddoedd ar ôl i'r cam-drin rhywiol ddod i ben. Mae cynnig heddiw yn gosod rhwymedigaethau clir ar gwmnïau i ganfod ac adrodd am gam-drin plant, gyda mesurau diogelu cryf yn gwarantu preifatrwydd pawb, gan gynnwys plant.”

Cefndir

Mae’r frwydr yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol yn flaenoriaeth i’r Comisiwn. Y dyddiau hyn, mae lluniau a fideos o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol yn cael eu rhannu ar-lein ar raddfa enfawr. Yn 2021, cyflwynwyd 29 miliwn o adroddiadau i Ganolfan Genedlaethol yr Unol Daleithiau ar gyfer Plant Ar Goll a Phlant sy'n cael eu Camfanteisio.

Yn absenoldeb rheolau wedi'u cysoni ar lefel yr UE, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau hapchwarae, darparwyr lletya a gwasanaethau ar-lein eraill yn wynebu rheolau gwahanol. Mae rhai darparwyr yn defnyddio technoleg yn wirfoddol i ganfod, adrodd a chael gwared ar ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol ar eu gwasanaethau. Fodd bynnag, mae'r mesurau a gymerwyd yn amrywio'n fawr ac nid yw gweithredu gwirfoddol wedi bod yn ddigon i fynd i'r afael â'r mater. Mae’r cynnig hwn yn adeiladu ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac yn ei hategu â darpariaethau i fynd i’r afael â’r heriau penodol a gyflwynir gan gam-drin plant yn rhywiol ar-lein.

Mae cynnig heddiw yn dilyn o fis Gorffennaf 2020 Strategaeth yr UE ar gyfer Brwydr Fwy Effeithiol yn Erbyn Cam-drin Plant yn Rhywiol, a oedd yn nodi ymateb cynhwysfawr i’r bygythiad cynyddol o gam-drin plant yn rhywiol all-lein ac ar-lein, trwy wella ataliaeth, ymchwilio a chymorth i ddioddefwyr. Daw hefyd ar ôl i'r Comisiwn gyflwyno ei fis Mawrth Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn, a oedd yn cynnig mesurau atgyfnerthu i amddiffyn plant rhag pob math o drais, gan gynnwys cam-drin ar-lein.

Mwy o wybodaeth

Holi ac Ateb: Rheolau newydd i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol

Taflen Ffeithiau

Cynnig am Reoliad sy’n gosod rheolau i atal a brwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol

Gwefan

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd