Cysylltu â ni

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Trefniant gweithio EPPO ac OLAF: Sicrhau na fydd unrhyw achos yn cael ei ganfod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llofnodwyd trefniant gweithio fel sail ar gyfer cydgysylltu a chydweithredu rhwng eu dwy swyddfa heddiw yn Lwcsembwrg gan Ville Itälä, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd a Phrif Erlynydd Ewrop, Laura Kӧvesi.

Mae'r Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) yn cynnal ymchwiliadau gweinyddol, tra bod Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) yn cynnal ymchwiliadau troseddol ac yn erlyn achosion sy'n dod o dan ei gymhwysedd o flaen llysoedd cenedlaethol. Y nod cyffredin yw cynyddu canfod twyll ar lefel yr UE, er mwyn osgoi dyblygu, amddiffyn cyfanrwydd ac effeithlonrwydd ymchwiliadau troseddol a sicrhau'r adferiad mwyaf posibl. Bydd y ddwy swyddfa yn cyfuno eu galluoedd ymchwilio a galluoedd eraill i wella amddiffyniad buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Laura Kӧvesi: “Mae’r trefniant gweithio hwn yn caniatáu inni amlinellu ein priod dasgau a chyfrifoldebau yn glir, er mwyn cydweithio yn y modd mwyaf effeithlon gyda dim ond un nod mewn golwg: amddiffyn arian trethdalwyr yr UE yn well a dwyn pob trosedd yn erbyn y Cyllideb yr UE i gyfiawnder cyn gynted â phosibl. ”

hysbyseb

Ychwanegodd Ville Itälä: “Mae'r trefniant gweithio rhwng OLAF a'r EPPO yn garreg filltir bwysig yn ein perthynas yn y dyfodol. Mae'n nodi'n bendant sut y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd, yn seiliedig ar ymddiriedaeth a thryloywder. Gan ganolbwyntio ar gyfnewid gwybodaeth yn gyflym, yn effeithiol ac yn ddwyochrog, dylai sicrhau na fydd unrhyw achos yn cael ei ganfod. Mae'n rhan fawr o sicrhau y gallwn gyda'n gilydd gamu'r frwydr yn erbyn twyll a llygredd sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE. ”

Ymhlith pethau eraill, mae'r trefniant gweithio yn nodi sut y bydd y ddwy swyddfa'n cyfnewid gwybodaeth, yn adrodd ac yn trosglwyddo achosion posibl ac yn cefnogi ei gilydd yn eu priod ymchwiliadau. Mae hefyd yn ymdrin â sut y bydd OLAF yn cynnal ymchwiliadau cyflenwol yn ôl yr angen, ynghyd â sicrhau bod y ddwy swyddfa'n rhannu gwybodaeth reolaidd am dueddiadau, ac yn cynnal ymarferion hyfforddi ar y cyd a rhaglenni cyfnewid staff.

Gellir dod o hyd i destun llawn y cytundeb yma.

hysbyseb

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Twyll yn erbyn yr amgylchedd: Mae awdurdodau OLAF ac Sbaen yn chwalu traffig mewn nwyon-F anghyfreithlon

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) ac awdurdodau Sbaen sefydliad troseddol sy'n masnachu mewn nwyon oergell anghyfreithlon, sy'n niweidiol iawn i'r hinsawdd. Arweiniodd Ymgyrch Verbena at atafaelu 27 tunnell o nwyon oergell anghyfreithlon - a elwir hefyd yn nwyon-F neu hydrofluorocarbonau (HFCs) - ac at arestio pump o bobl.

Ymgyrch Verbena oedd y llawdriniaeth fwyaf eto ar lefel yr UE yn erbyn masnachu nwyon oergell. Yn ychwanegol at y 27 tunnell a atafaelwyd, darganfu ymchwiliadau 180 tunnell o HFCs anghyfreithlon a gafodd eu smyglo cyn ymyrraeth awdurdodau Sbaen ac OLAF. Yn ôl amcangyfrifon, mae'r grŵp troseddol yn gyfrifol am ollwng dros 234,000 tunnell o garbon deuocsid i'r amgylchedd - mae hynny'n cyfateb yn fras i gar sy'n gyrru'r holl ffordd o amgylch y byd bron 9,000 o weithiau. Cyflawnwyd Ymgyrch Verbena - a roddodd y gorau i'r gweithgareddau hyn - gan Heddlu Sbaen ac Asiantaeth Dreth Sbaen, gyda chefnogaeth gan OLAF.

Defnyddir HFCs yn gyffredin mewn unedau oergell ac er y caniateir eu mewnforio i'r UE, o ystyried bod eu mewnforion ôl troed carbon sylweddol yn destun cwotâu a rheoliadau llym. Yn ôl ymchwiliadau, smygiodd y grŵp troseddol y nwyon i Sbaen o China trwy ddarparu gwybodaeth ffug yn y ddogfennaeth tollau berthnasol. Yna gwerthwyd yr HFCs i gwmnïau yn Sbaen, yr Almaen, Ffrainc, Portiwgal a Senegal.

hysbyseb

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: "Fel yr ydym wedi bod yn dyst yn amlach, gall twyll a smyglo ddioddef dioddefwyr cyfochrog fel yr amgylchedd neu iechyd a diogelwch pobl. Mae OLAF wedi bod yn gweithio yn erbyn nwyon oergell anghyfreithlon ers ychydig flynyddoedd bellach. elfen allweddol o'n gwaith yw'r cydweithrediad ag awdurdodau cenedlaethol, yr ydym yn rhannu ein gwybodaeth â nhw'n barhaus. Rwy'n falch y gallem gefnogi'r gweithrediad llwyddiannus hwn gan awdurdodau Sbaen. Mae ein cydweithrediad â hwy wedi bod yn rhagorol, fel erioed, a hoffwn i'w llongyfarch ar eu canlyniadau. "

Mae mwy o wybodaeth ar gael (yn Sbaeneg) yn y datganiad i'r wasg gan Heddlu Sbaen.

Mae lluniau fideo o'r trawiad at ddefnydd y cyfryngau hefyd ar gael i'w lawrlwytho.

hysbyseb

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Mae #OLAF yn chwarae rhan fawr wrth atafaelu dros fil o dunelli o #CounterfeitPesticides peryglus

cyhoeddwyd

on

Rhannodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) wybodaeth weithredol ag awdurdodau tollau’r aelod-wladwriaethau, yn Tsieina, yr Wcrain, Rwsia a Colombia. Digwyddodd hyn yng nghyd-destun Operation Silver Ax V, sydd wedi arwain at atafaelu 1,346 tunnell o blaladdwyr anghyfreithlon a ffug. Mae'r cynhyrchion hyn yn peri risg mawr i iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd os byddant byth yn cyrraedd y farchnad agored. Cydlynwyd Operation Silver Ax V gan Europol, yn cynnwys awdurdodau heddlu, tollau ac amddiffyn planhigion o 32 gwlad.

Rôl OLAF yn y llawdriniaeth oedd rhybuddio awdurdodau tollau aelod-wladwriaethau’r UE am gludo plaladdwyr amheus, gyda phwyslais penodol ar gynhwysion actif a ddad-awdurdodwyd yn ddiweddar i’w defnyddio yn yr UE, megis carbendazim, chlorpyrifos, thiacloprid neu thiametoxam. Mae'r ddau sylwedd olaf hyn yn wenwynig iawn i wenyn. Fe wnaeth OLAF hefyd gyfnewid gwybodaeth â Swyddfa Gwrth Smyglo Tsieineaidd a Gwasanaeth Diogelwch yr Wcráin trwy ei swyddogion cyswllt yn Beijing ac yn Kyiv, yn ogystal â gyda Policía Cyllidol Colombia yr Aduanera, a Gwasanaeth Tollau Ffederal Rwsia. Daeth y llwythi amheus o blaladdwyr yn bennaf o China ac India. Er y datganwyd bod y llwythi yn cael eu cludo trwy'r UE a'u bod i fod i gael eu hail-allforio o'r UE i wlad arall, mewn gwirionedd bwriadwyd i'r cemegau gael eu gwerthu yn anghyfreithlon yn yr UE.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: "Mae traffig plaladdwyr anghyfreithlon a / neu ffug yn un o'r busnesau mwyaf proffidiol i dwyllwyr rhyngwladol, ac amcangyfrifir ei fod yn cynrychioli hyd at 13.8% o'r holl blaladdwyr a werthir yn yr UE. Mae'n niweidio'r Ewropeaidd. economi, niweidio busnesau cyfreithlon a mygu arloesedd, gan roi llawer o swyddi mewn perygl yn Ewrop.

hysbyseb

"Ond mae risgiau difrifol iddo hefyd: rhaid i blaladdwyr gael profion trylwyr cyn cael eu rhoi ar farchnad yr UE, a'r plaladdwyr anghyfreithlon, sydd heb eu profi yn bennaf ac sy'n cynnwys sylweddau actif sydd wedi'u gwahardd yn yr UE ond sy'n dal i gael eu defnyddio mewn rhannau eraill o'r byd. , yn gallu peri risgiau iechyd sylweddol i ffermwyr a defnyddwyr.

"Maen nhw hefyd yn cael eu hystyried yn niweidiol i'r amgylchedd trwy achosi difrod i fflora, ffawna a phriddoedd. Fe wnaeth Europol ac OLAF ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd hanfodol i'r aelod-wladwriaethau sy'n rhan o'r llawdriniaeth. Gyda'n help ni, llwyddodd yr heddlu, y tollau ac awdurdodau amddiffyn planhigion i ffoilio. y grwpiau troseddau cyfundrefnol yn masnachu plaladdwyr anghyfreithlon a ffug. ”

Mae Operation Silver Ax bellach yn ei bumed flwyddyn, ac hyd yn hyn mae wedi arwain at atafaelu 2,568 tunnell o blaladdwyr anghyfreithlon. Mae rôl OLAF yn y gweithrediadau hyn yn canolbwyntio ar smyglo cynhyrchion a allai fod yn beryglus mewn cynlluniau twyll trawsffiniol cymhleth sy'n amhosibl eu canfod a'u dadgryptio ar gyfer awdurdodau cenedlaethol un wladwriaeth.

hysbyseb
Mae OLAF yn weithgar iawn yn cefnogi awdurdodau tollau'r Aelod-wladwriaethau i atal a chanfod nwyddau peryglus, gan gynnwys plaladdwyr. Yn hyn o beth, mae OLAF wedi sefydlu system rhybuddio cyflym sy'n caniatáu rhannu gwybodaeth mewn amser real â gwledydd y tu allan i'r UE, fel Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Gwlad Thai, Fietnam ac Indonesia, ar gyfer monitro nwyddau o'r fath yn ystod y trawslwytho. o'r cynwysyddion yn y porthladdoedd cludo.

Mae masnach cynhyrchion ffug yn arwain at elw anghyfreithlon enfawr a cholledion enfawr o refeniw treth i'r UE a'i aelod-wladwriaethau. Mae smyglo cynhyrchion ffug yn niweidio economi Ewrop, yn niweidio busnes cyfreithlon ac yn mygu arloesedd, gan roi llawer o swyddi mewn perygl yn Ewrop. Mae ffugio hefyd yn peri risgiau difrifol i'r amgylchedd ac iechyd a diogelwch.

Am fwy o wybodaeth, gweler Datganiadau i'r wasg blaenorol OLAF ar y pwnc hwn .

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

  • Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
  • cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau’r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau’r UE, a;
  • datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

  • Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig;
  • cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;
  • rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
  • amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

Parhau Darllen

Bancio

Ni allwn fforddio hafanau treth yn oes #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Canghellor y DU Rishi Sunak, a benodwyd i'r swydd ychydig dros fis yn ôl, cyhoeddodd y set fwyaf arwyddocaol o fesurau polisi Prydain ers yr Ail Ryfel Byd ddydd Gwener, 20 Mawrth.  Y pecyn ysgubol - sydd yn cynnwys byddai gwyliau treth o £ 30 biliwn i gorfforaethau ac ymrwymiad y llywodraeth i dalu rhan o gyflogau dinasyddion am y tro cyntaf yn hanes Prydain - wedi bod yn annychmygol i weinyddiaeth Geidwadol wythnosau yn ôl yn unig. Fe wnaeth natur ddigynsail y mesurau, yn ogystal â'r gravitas y cyhoeddodd Sunak amdanynt, yrru realiti'r tsunami economaidd y mae'r pandemig coronafirws wedi'i ryddhau adref.

Yr economi fyd-eang, fel un sylwebydd nodi, yn mynd i ataliad ar y galon. Mae gan fanciau canolog o Tokyo i Zurich wedi'i chwalu cyfraddau llog - ond ni all hyn ond gwneud cymaint i leddfu'r boen o filiynau o weithwyr yn aros adref, llinellau cydosod yn malu i stop, a marchnadoedd stoc yn cwympo.

Mae bron yn amhosibl rhagweld graddfa lawn y difrod economaidd tra bod y rhan fwyaf o'r byd yn dal i frwydro i gynnwys lledaeniad esbonyddol y firws, ac er bod cymaint yn parhau i fod yn ansicr. A fydd y firws, er enghraifft, pylu diolch i gyfuniad o fesurau cwarantîn caeth a thywydd cynhesach - dim ond i ddychwelyd gyda dialedd yn y cwymp, gan achosi gostyngiad dwbl dinistriol mewn gweithgaredd economaidd?

Yr hyn sydd bron yn sicr yw bod Ewrop yn tipio i argyfwng ariannol newydd. “Mae angen mesurau anghyffredin ar amseroedd anghyffredin,” cyfaddefwyd Pennaeth yr ECB, Christine Lagarde, gan danlinellu “nad oes terfynau i’n hymrwymiad i’r ewro.” Prif economïau'r bloc, rhai ohonynt cellwair caru gyda dirwasgiad hyd yn oed cyn y pandemig, yn sicr o chwythu heibio i derfynau diffyg o 3%. Mae nhw Tebygol i chwarae’n gyflym ac yn rhydd â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, hefyd, oherwydd efallai y bydd angen gwladoli cwmnïau trawiadol - yn enwedig cwmnïau hedfan mawr, gan gynnwys Air France a Lufthansa - i’w cadw rhag plygu.

Wrth i lunwyr polisi geisio cadw eu heconomïau i fynd yn ystod - ac ar ôl - y cyfnod acíwt hwn o'r pandemig, bydd angen pob sgrap o refeniw arnynt. Mae'n warthus, felly, bod rhyw $ 7 triliwn mewn cyfoeth preifat cudd i ffwrdd mewn awdurdodaethau cyfrinachedd, tra bod osgoi treth gorfforaethol trwy hafanau treth alltraeth yn draenio cymaint â $ 600 biliwn y flwyddyn o goffrau'r llywodraeth. Ymchwil newydd Nododd bod 40% o elw cwmnïau rhyngwladol yn cael eu gwthio i ffwrdd ar y môr.

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth wedi nodi “echel osgoi” - y DU, yr Iseldiroedd, y Swistir a Lwcsembwrg - sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am hanner llawn osgoi talu treth y byd. Mae'r DU yn ysgwyddo cyfrifoldeb penodol am fethu â mynd i'r afael â'r camdriniaeth ariannol eang sy'n digwydd yn ei thiriogaethau tramor. Er bod gan staff y GIG ar reng flaen yr epidemig coronafirws Mynegodd pryderon eu bod yn cael eu trin fel “porthiant canon” yng nghanol prinder dybryd o offer amddiffynnol, mae tair cuddfan alltraeth mwyaf drwg-enwog y byd yn diriogaethau tramor Prydain.

Mae'n debyg mai'r enwocaf yw Ynysoedd y Cayman, y mae'r UE gosod ar ei restr ddu hafan dreth yn gynharach eleni. Am ddegawdau, cwmnïau anffodus o Enron i Lehman Brothers stashed eu hasedau problemus yn yr ynysoedd delfrydol, tra honnir bod cwmnïau fel y cwmni cloddio enfawr Glencore wedi cyllido cronfeydd llwgrwobr trwy Diriogaeth Dramor Prydain.

Mae'r Caymans wedi gwneud ymdrech ddiweddar i daflu'r enw da hwn fel Gorllewin Gwyllt cyllidol, gan addo datgelu perchnogion corfforaethol erbyn 2023 - cam a fyddai'n dod â chenedl yr ynys yn unol â chyfarwyddebau'r UE. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae straeon yn parhau i ddod i'r amlwg yn dangos sut mae cwmnïau diegwyddor yn manteisio ar reoliad llac y Caymans.

Ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaeth Corfforaeth Buddsoddi'r Gwlff (GIC) - cronfa sy'n eiddo i chwe gwlad y Gwlff ar y cyd—gofyn llysoedd yn y Caymans a'r Unol Daleithiau i edrych i mewn i'r “cannoedd o filiynau o ddoleri” sydd, mae'n debyg, wedi diflannu o'r Gronfa Port, cerbyd ariannol wedi'i leoli yn Caymans.

Yn ôl ffeilio llys, efallai bod noddwr y Gronfa Borthladdoedd, KGL Investment Company, wedi bod yn rhan o seiffonio enillion o werthu asedau Cronfa Port yn Ynysoedd y Philipinau. Mae'r GIC yn honni bod y Gronfa Borthladd wedi gwerthu prosiect seilwaith Ffilipinaidd am oddeutu $ 1 biliwn - ond dim ond $ 496 miliwn a ddatgelwyd mewn enillion a thalu dim ond $ 305 miliwn i fuddsoddwyr y gronfa.

Nid oedd yr $ 700 miliwn “ar goll” yn anweddu i'r ether yn unig, wrth gwrs. Mae'n ymddangos yn gredadwy iawn bod yr anghysondeb wedi mynd yn rhannol o leiaf tuag at yr ymdrech lobïo gostus y mae'r Gronfa Borthladd wedi'i gosod i wanwyn ei chyn-swyddogion gweithredol, Marsha Lazareva a Saeed Dashti, o'r carchar yn Kuwait, lle maen nhw wedi bod dan glo ar ôl cael eu dyfarnu'n euog. o gam-ddefnyddio arian cyhoeddus. Y lobïo pwerus ymgyrch wedi rhedeg tab o filiynau o ddoleri ac wedi marchogaeth pawb o Louis Freeh, pennaeth yr FBI rhwng 1993 a 2001, i Cherie Blair, gwraig y cyn Brif Weinidog Prydeinig Tony Blair.

Mae'r saga sordid yn ddarlun perffaith o sut y gall cwmnïau cyfrwys ecsbloetio'r diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol mewn gorymdeithiau cyllidol fel y Caymans i gadw arian parod allan o goffrau cyhoeddus. Mae yna enghreifftiau di-ri o'r fath. Adroddwyd bod Netflix yn symud arian trwy dri chwmni gwahanol o'r Iseldiroedd i gadw ei fil treth fyd-eang yn isel. Tan ddim ond misoedd yn ôl, tech titan Google manteisiodd o fwlch treth a alwyd yn “frechdan Wyddelig Dwbl, Iseldireg”, gan sianelu symiau enfawr trwy Iwerddon i “gwmnïau ysbrydion” mewn hafanau treth gan gynnwys Bermuda a Jersey, y ddau yn ddibyniaethau ym Mhrydain.

Ni all arweinwyr Ewropeaidd fforddio gweithredu mwyach ar gael gwared ar y tyllau duon ariannol hyn. Ibrahim Mayaki, cyd-gadeirydd panel y Cenhedloedd Unedig a grëwyd yn ddiweddar ar lifoedd ariannol anghyfreithlon, ailbriodid “y dylid rhoi’r arian sy’n cael ei guddio mewn hafanau treth alltraeth, ei lansio trwy gwmnïau cregyn a’i ddwyn yn llwyr o goffrau cyhoeddus tuag at ddod â thlodi i ben, addysgu pob plentyn, ac adeiladu seilwaith a fydd yn creu swyddi ac yn dod â’n dibyniaeth ar danwydd ffosil i ben.”

Ar hyn o bryd, dylid ei roi tuag at ôl-ffitio gwelyau gofal critigol, gan sicrhau bod gan feddygon o'r Eidal sy'n trin cleifion coronafirws y menig a allai achub eu bywydau eu hunain, a darparu cefnogaeth i fusnesau bach Ewrop fel nad ydyn nhw'n mynd yn bol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd