Cysylltu â ni

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Twyll yn erbyn yr amgylchedd: Mae awdurdodau OLAF ac Sbaen yn chwalu traffig mewn nwyon-F anghyfreithlon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Datgymalodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) ac awdurdodau Sbaen sefydliad troseddol sy'n masnachu mewn nwyon oergell anghyfreithlon, sy'n niweidiol iawn i'r hinsawdd. Arweiniodd Ymgyrch Verbena at atafaelu 27 tunnell o nwyon oergell anghyfreithlon - a elwir hefyd yn nwyon-F neu hydrofluorocarbonau (HFCs) - ac at arestio pump o bobl.

Ymgyrch Verbena oedd y llawdriniaeth fwyaf eto ar lefel yr UE yn erbyn masnachu nwyon oergell. Yn ychwanegol at y 27 tunnell a atafaelwyd, darganfu ymchwiliadau 180 tunnell o HFCs anghyfreithlon a gafodd eu smyglo cyn ymyrraeth awdurdodau Sbaen ac OLAF. Yn ôl amcangyfrifon, mae'r grŵp troseddol yn gyfrifol am ollwng dros 234,000 tunnell o garbon deuocsid i'r amgylchedd - mae hynny'n cyfateb yn fras i gar sy'n gyrru'r holl ffordd o amgylch y byd bron 9,000 o weithiau. Cyflawnwyd Ymgyrch Verbena - a roddodd y gorau i'r gweithgareddau hyn - gan Heddlu Sbaen ac Asiantaeth Dreth Sbaen, gyda chefnogaeth gan OLAF.

Defnyddir HFCs yn gyffredin mewn unedau oergell ac er y caniateir eu mewnforio i'r UE, o ystyried bod eu mewnforion ôl troed carbon sylweddol yn destun cwotâu a rheoliadau llym. Yn ôl ymchwiliadau, smygiodd y grŵp troseddol y nwyon i Sbaen o China trwy ddarparu gwybodaeth ffug yn y ddogfennaeth tollau berthnasol. Yna gwerthwyd yr HFCs i gwmnïau yn Sbaen, yr Almaen, Ffrainc, Portiwgal a Senegal.

hysbyseb

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: "Fel yr ydym wedi bod yn dyst yn amlach, gall twyll a smyglo ddioddef dioddefwyr cyfochrog fel yr amgylchedd neu iechyd a diogelwch pobl. Mae OLAF wedi bod yn gweithio yn erbyn nwyon oergell anghyfreithlon ers ychydig flynyddoedd bellach. elfen allweddol o'n gwaith yw'r cydweithrediad ag awdurdodau cenedlaethol, yr ydym yn rhannu ein gwybodaeth â nhw'n barhaus. Rwy'n falch y gallem gefnogi'r gweithrediad llwyddiannus hwn gan awdurdodau Sbaen. Mae ein cydweithrediad â hwy wedi bod yn rhagorol, fel erioed, a hoffwn i'w llongyfarch ar eu canlyniadau. "

Mae mwy o wybodaeth ar gael (yn Sbaeneg) yn y datganiad i'r wasg gan Heddlu Sbaen.

Mae lluniau fideo o'r trawiad at ddefnydd y cyfryngau hefyd ar gael i'w lawrlwytho.

hysbyseb

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

EU Observer has reported that the European Commission has blocked the European Public Prosecutor's Office (EPPO) from using their budget to hire the specialized personnel they need in the areas of finance and IT.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Trefniant gweithio EPPO ac OLAF: Sicrhau na fydd unrhyw achos yn cael ei ganfod

cyhoeddwyd

on

Llofnodwyd trefniant gweithio fel sail ar gyfer cydgysylltu a chydweithredu rhwng eu dwy swyddfa heddiw yn Lwcsembwrg gan Ville Itälä, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd a Phrif Erlynydd Ewrop, Laura Kӧvesi.

Mae'r Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) yn cynnal ymchwiliadau gweinyddol, tra bod Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) yn cynnal ymchwiliadau troseddol ac yn erlyn achosion sy'n dod o dan ei gymhwysedd o flaen llysoedd cenedlaethol. Y nod cyffredin yw cynyddu canfod twyll ar lefel yr UE, er mwyn osgoi dyblygu, amddiffyn cyfanrwydd ac effeithlonrwydd ymchwiliadau troseddol a sicrhau'r adferiad mwyaf posibl. Bydd y ddwy swyddfa yn cyfuno eu galluoedd ymchwilio a galluoedd eraill i wella amddiffyniad buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Laura Kӧvesi: “Mae’r trefniant gweithio hwn yn caniatáu inni amlinellu ein priod dasgau a chyfrifoldebau yn glir, er mwyn cydweithio yn y modd mwyaf effeithlon gyda dim ond un nod mewn golwg: amddiffyn arian trethdalwyr yr UE yn well a dwyn pob trosedd yn erbyn y Cyllideb yr UE i gyfiawnder cyn gynted â phosibl. ”

hysbyseb

Ychwanegodd Ville Itälä: “Mae'r trefniant gweithio rhwng OLAF a'r EPPO yn garreg filltir bwysig yn ein perthynas yn y dyfodol. Mae'n nodi'n bendant sut y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd, yn seiliedig ar ymddiriedaeth a thryloywder. Gan ganolbwyntio ar gyfnewid gwybodaeth yn gyflym, yn effeithiol ac yn ddwyochrog, dylai sicrhau na fydd unrhyw achos yn cael ei ganfod. Mae'n rhan fawr o sicrhau y gallwn gyda'n gilydd gamu'r frwydr yn erbyn twyll a llygredd sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE. ”

Ymhlith pethau eraill, mae'r trefniant gweithio yn nodi sut y bydd y ddwy swyddfa'n cyfnewid gwybodaeth, yn adrodd ac yn trosglwyddo achosion posibl ac yn cefnogi ei gilydd yn eu priod ymchwiliadau. Mae hefyd yn ymdrin â sut y bydd OLAF yn cynnal ymchwiliadau cyflenwol yn ôl yr angen, ynghyd â sicrhau bod y ddwy swyddfa'n rhannu gwybodaeth reolaidd am dueddiadau, ac yn cynnal ymarferion hyfforddi ar y cyd a rhaglenni cyfnewid staff.

Gellir dod o hyd i destun llawn y cytundeb yma.

hysbyseb

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Mae #OLAF yn chwarae rhan fawr wrth atafaelu dros fil o dunelli o #CounterfeitPesticides peryglus

cyhoeddwyd

on

Rhannodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) wybodaeth weithredol ag awdurdodau tollau’r aelod-wladwriaethau, yn Tsieina, yr Wcrain, Rwsia a Colombia. Digwyddodd hyn yng nghyd-destun Operation Silver Ax V, sydd wedi arwain at atafaelu 1,346 tunnell o blaladdwyr anghyfreithlon a ffug. Mae'r cynhyrchion hyn yn peri risg mawr i iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd os byddant byth yn cyrraedd y farchnad agored. Cydlynwyd Operation Silver Ax V gan Europol, yn cynnwys awdurdodau heddlu, tollau ac amddiffyn planhigion o 32 gwlad.

Rôl OLAF yn y llawdriniaeth oedd rhybuddio awdurdodau tollau aelod-wladwriaethau’r UE am gludo plaladdwyr amheus, gyda phwyslais penodol ar gynhwysion actif a ddad-awdurdodwyd yn ddiweddar i’w defnyddio yn yr UE, megis carbendazim, chlorpyrifos, thiacloprid neu thiametoxam. Mae'r ddau sylwedd olaf hyn yn wenwynig iawn i wenyn. Fe wnaeth OLAF hefyd gyfnewid gwybodaeth â Swyddfa Gwrth Smyglo Tsieineaidd a Gwasanaeth Diogelwch yr Wcráin trwy ei swyddogion cyswllt yn Beijing ac yn Kyiv, yn ogystal â gyda Policía Cyllidol Colombia yr Aduanera, a Gwasanaeth Tollau Ffederal Rwsia. Daeth y llwythi amheus o blaladdwyr yn bennaf o China ac India. Er y datganwyd bod y llwythi yn cael eu cludo trwy'r UE a'u bod i fod i gael eu hail-allforio o'r UE i wlad arall, mewn gwirionedd bwriadwyd i'r cemegau gael eu gwerthu yn anghyfreithlon yn yr UE.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: "Mae traffig plaladdwyr anghyfreithlon a / neu ffug yn un o'r busnesau mwyaf proffidiol i dwyllwyr rhyngwladol, ac amcangyfrifir ei fod yn cynrychioli hyd at 13.8% o'r holl blaladdwyr a werthir yn yr UE. Mae'n niweidio'r Ewropeaidd. economi, niweidio busnesau cyfreithlon a mygu arloesedd, gan roi llawer o swyddi mewn perygl yn Ewrop.

hysbyseb

"Ond mae risgiau difrifol iddo hefyd: rhaid i blaladdwyr gael profion trylwyr cyn cael eu rhoi ar farchnad yr UE, a'r plaladdwyr anghyfreithlon, sydd heb eu profi yn bennaf ac sy'n cynnwys sylweddau actif sydd wedi'u gwahardd yn yr UE ond sy'n dal i gael eu defnyddio mewn rhannau eraill o'r byd. , yn gallu peri risgiau iechyd sylweddol i ffermwyr a defnyddwyr.

"Maen nhw hefyd yn cael eu hystyried yn niweidiol i'r amgylchedd trwy achosi difrod i fflora, ffawna a phriddoedd. Fe wnaeth Europol ac OLAF ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd hanfodol i'r aelod-wladwriaethau sy'n rhan o'r llawdriniaeth. Gyda'n help ni, llwyddodd yr heddlu, y tollau ac awdurdodau amddiffyn planhigion i ffoilio. y grwpiau troseddau cyfundrefnol yn masnachu plaladdwyr anghyfreithlon a ffug. ”

Mae Operation Silver Ax bellach yn ei bumed flwyddyn, ac hyd yn hyn mae wedi arwain at atafaelu 2,568 tunnell o blaladdwyr anghyfreithlon. Mae rôl OLAF yn y gweithrediadau hyn yn canolbwyntio ar smyglo cynhyrchion a allai fod yn beryglus mewn cynlluniau twyll trawsffiniol cymhleth sy'n amhosibl eu canfod a'u dadgryptio ar gyfer awdurdodau cenedlaethol un wladwriaeth.

hysbyseb




Mae OLAF yn weithgar iawn yn cefnogi awdurdodau tollau'r Aelod-wladwriaethau i atal a chanfod nwyddau peryglus, gan gynnwys plaladdwyr. Yn hyn o beth, mae OLAF wedi sefydlu system rhybuddio cyflym sy'n caniatáu rhannu gwybodaeth mewn amser real â gwledydd y tu allan i'r UE, fel Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Gwlad Thai, Fietnam ac Indonesia, ar gyfer monitro nwyddau o'r fath yn ystod y trawslwytho. o'r cynwysyddion yn y porthladdoedd cludo.

Mae masnach cynhyrchion ffug yn arwain at elw anghyfreithlon enfawr a cholledion enfawr o refeniw treth i'r UE a'i aelod-wladwriaethau. Mae smyglo cynhyrchion ffug yn niweidio economi Ewrop, yn niweidio busnes cyfreithlon ac yn mygu arloesedd, gan roi llawer o swyddi mewn perygl yn Ewrop. Mae ffugio hefyd yn peri risgiau difrifol i'r amgylchedd ac iechyd a diogelwch.

Am fwy o wybodaeth, gweler Datganiadau i'r wasg blaenorol OLAF ar y pwnc hwn .

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

  • Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
  • cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau’r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau’r UE, a;
  • datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

  • Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig;
  • cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;
  • rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
  • amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd