Cysylltu â ni

Europol

Europol - Tri wedi'u harestio yn Sbaen am ariannu terfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Arestiodd Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policía Nacional) gyda chefnogaeth Europol, dri unigolyn ym Madrid a Santa Cruz de Tenerife am eu amheuaeth o ymwneud â hwyluso cyllid terfysgol.

Credir bod y rhai a ddrwgdybir wedi defnyddio sefydliad anllywodraethol i ariannu gweithgareddau milwriaethwyr cysylltiedig Al-Qaeda. Fe wnaeth y rhwydwaith ddargyfeirio arian a godwyd yn ddidwyll gan gymdeithasau crefyddol, dan orchudd eu defnyddio fel cymorth dyngarol ar gyfer plant amddifad Syria. Yn ogystal ag ariannu gweithgareddau diffoddwyr terfysgol, defnyddiwyd rhan o'r arian i dalu costau ysgol i blant amddifad, sy'n ymwneud â hyfforddi diffoddwyr terfysgol yn y dyfodol. Canolbwyntiodd yr ysgol ar radicaleiddio, darparu hyfforddiant ymladd ac annog plant amddifad i barhau â gweithgareddau terfysgol eu rhieni a laddwyd wrth ymladd.

Fel rhan o'r gweithredu gweithredol, cynhaliodd swyddogion bedwar chwiliad a chipio arian parod, pethau gwerthfawr, dogfennau a dyfeisiau technegol sy'n cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr.

Roedd Europol yn rhan o'r achos ers ei gamau cynnar, gan hwyluso'r cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth dadansoddi gweithredol. Bydd Canolfan Gwrthderfysgaeth Ewropeaidd Europol (ECTC) hefyd yn cefnogi dadansoddiad o'r dystiolaeth ddigidol a atafaelwyd yn ystod y diwrnod gweithredu.    

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu, a ffurfiau troseddau difrifol a chyfundrefnol eraill. Mae Europol hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

hysbyseb

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

  • 22 chwiliad tŷ
  • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
  • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Trosedd

Ymladd yn erbyn ransomware: Gwefan newydd i gael help yn gyflymach yn nodi pum mlynedd o fenter 'No More Ransom' a helpodd dros chwe miliwn o ddioddefwyr i adfer eu data

cyhoeddwyd

on

Mae Europol, asiantaeth gorfodaeth cyfraith yr UE, wedi nodi pum mlynedd o'i brosiect 'No More Ransom' gydag ailwampio wefan mae hynny'n caniatáu mynediad hawdd at offer dadgryptio a chymorth arall mewn dros 30 o ieithoedd. Mae'r fenter yn cyflenwi offer dadgryptio i ddioddefwyr ransomware i adfer eu ffeiliau wedi'u hamgryptio, yn eu helpu i riportio achosion i awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth am ransomware. Ers ei lansio bum mlynedd yn ôl, mae'r prosiect eisoes wedi helpu mwy na chwe miliwn o ddioddefwyr ledled y byd ac wedi atal troseddwyr rhag gwneud bron i biliwn ewro mewn elw.

Mae'r Comisiwn yn bartner i'r prosiect, ynghyd â chwmnïau technoleg, gorfodi'r gyfraith, ac endidau'r sector cyhoeddus a phreifat. Mae Ransomware yn fath o ddrwgwedd sy'n cloi cyfrifiaduron defnyddwyr ac yn amgryptio eu data. Mae'r troseddwyr y tu ôl i'r meddalwedd maleisus yn mynnu pridwerth gan y defnyddiwr er mwyn adennill rheolaeth dros y ddyfais neu'r ffeiliau yr effeithir arnynt. Mae Ransomware yn cynrychioli bygythiad cynyddol, sy'n effeithio ar bob sector gan gynnwys seilwaith ynni neu ofal iechyd. Mae amddiffyn dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn erbyn bygythiadau seiber, gan gynnwys yn erbyn ransomware, yn flaenoriaeth i'r Comisiwn. Fe welwch ragor o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg cyhoeddwyd gan Europol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cam-drin plant rhywiol

Mae'r Senedd yn cymeradwyo rheolau i fynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol ar-lein

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau newydd sy'n galluogi darparwyr ar-lein i barhau i ganfod, dileu ac adrodd yn wirfoddol ar ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, Cymdeithas.

Yn ôl Europol, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, a oedd eisoes ar lefelau uchel.

Cam-drin plant ar-lein a seiber-ymbincio yn ystod y pandemig

hysbyseb

O ganlyniad i'r mesurau cloi, mae plant wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein, yn aml heb oruchwyliaeth, gan eu gwneud yn fwy agored i gael eu hecsbloetio. Mae troseddwyr cam-drin rhywiol wedi manteisio ar y sefyllfa i gael mynediad at ddioddefwyr posib. Bu cynnydd hefyd mewn digwyddiadau sextortion a seiber-ymbincio, sy'n cynnwys cyfeillio plentyn ar-lein gyda'r nod o gyflawni cam-drin rhywiol.

Wedi'i alluogi gan dechnolegau digidol, gall troseddwyr gyrraedd plant trwy we-gamerâu, dyfeisiau cysylltiedig ac ystafelloedd sgwrsio mewn cyfryngau cymdeithasol a gemau fideo, wrth aros yn anhysbys diolch i dechnolegau fel cyfrifiadura cwmwl a'r we dywyll. Mae defnyddio technolegau o'r fath gan droseddwyr wedi ei gwneud hi'n anoddach i awdurdodau gorfodi'r gyfraith ganfod, ymchwilio ac erlyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein.

Yn ôl y Adroddiad blynyddol Internet Watch Foundation, darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn Ewrop yw'r gwesteion mwyaf o ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol yn y byd.

hysbyseb

Mynd i'r afael â cham-drin plant ar-lein, wrth amddiffyn preifatrwydd

Ar XWUMX Gorffennaf, Cefnogodd y Senedd reolau dros dro caniatáu i ddarparwyr gwasanaethau e-bost, sgyrsiau a negeseuon ar y we ganfod, dileu ac adrodd am gam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn wirfoddol, yn ogystal â defnyddio technolegau sganio i ganfod meithrin perthynas amhriodol.

Gellid canfod deunydd ar-lein sy'n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol trwy dechnolegau hashing fel y'u gelwir sy'n sganio cynnwys, megis delweddau a fideos, tra deallusrwydd artiffisial gellid ei ddefnyddio i ddadansoddi testun neu ddata traffig a chanfod meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae cyfathrebiadau sain wedi'u heithrio o'r rheolau.

Yn ôl y adrodd, bydd yn rhaid prosesu'r deunydd gan ddefnyddio technolegau sydd leiaf ymwthiol i breifatrwydd ac na fyddant yn gallu deall sylwedd y cynnwys ond dim ond i ganfod patrymau. Ni fydd ymyrraeth â chyfrinachedd proffesiynol, megis rhwng meddygon a'u cleifion.

Yn ogystal, pan na chanfuwyd unrhyw gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, bydd yn rhaid dileu'r holl ddata yn syth ar ôl ei brosesu a dileu'r holl ddata yn barhaol o fewn tri mis.

Cefndir

Mae cymeradwyaeth y rheolau yn dilyn a cytundeb anffurfiol gyda'r Cyngor ar 29 Ebrill 2021. Bydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol am uchafswm o dair blynedd. Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Comisiwn y bydd yn cynnig ateb mwy parhaol i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn ystod 2021.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd