Cysylltu â ni

Europol

Troseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr UE: Dylanwad llygredig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 12 Ebrill, cyhoeddodd Europol Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig yr Undeb Ewropeaidd (UE), yr SOCTA yr UE 2021. Mae'r SOCTA, a gyhoeddir gan Europol bob pedair blynedd, yn cyflwyno dadansoddiad manwl o'r bygythiad o droseddau difrifol a chyfundrefnol sy'n wynebu'r UE. Mae'r SOCTA yn asesiad sy'n edrych i'r dyfodol sy'n nodi sifftiau yn y dirwedd troseddau difrifol a chyfundrefnol.

Mae SOCTA 2021 yn manylu ar weithrediadau rhwydweithiau troseddol yn yr UE a sut mae eu gweithgareddau troseddol a’u harferion busnes yn bygwth tanseilio ein cymdeithasau, ein heconomi a’n sefydliadau, ac yn erydu rheolaeth y gyfraith yn araf. Mae'r adroddiad yn darparu mewnwelediadau digynsail i isfyd troseddol Ewrop yn seiliedig ar ddadansoddiad o filoedd o achosion a darnau o wybodaeth a ddarparwyd i Europol. 

Mae'r SOCTA yn datgelu ehangu ac esblygiad troseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr UE. Mae'r ddogfen yn rhybuddio am oblygiadau tymor hir posibl y pandemig COVID-19 a sut y gallai'r rhain greu amodau delfrydol i droseddu ffynnu yn y dyfodol. Mae'r adroddiad yn amlwg yn tynnu sylw at droseddau difrifol a chyfundrefnol fel yr her diogelwch mewnol allweddol sy'n wynebu'r UE a'i Aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd.

hysbyseb

Wedi'i lansio ym mhencadlys Heddlu Portiwgal (Policia Judicária) yn Lisbon yn ystod Llywyddiaeth Portiwgaleg Cyngor yr Undeb Ewropeaidd, SOCTA 2021 yw'r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr a manwl o droseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr UE a gynhaliwyd erioed. 

Y DIOGELWCH MEWNOL PWYSIG MWYAF DRWY I'R UE

Mae dinasyddion yr UE yn mwynhau rhai o'r lefelau ffyniant a diogelwch uchaf yn y byd. Fodd bynnag, mae'r UE yn dal i wynebu heriau difrifol i'w ddiogelwch mewnol, gan fygwth dadwneud rhai o'n cyflawniadau cyffredin a thanseilio gwerthoedd ac uchelgeisiau Ewropeaidd a rennir. Gan fod yr UE yn wynebu pandemig COVID-19, un o'r argyfyngau mwyaf arwyddocaol ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, mae troseddwyr yn ceisio manteisio ar y sefyllfa ryfeddol hon gan dargedu dinasyddion, busnesau a sefydliadau cyhoeddus fel ei gilydd.

Mae'r dadansoddiad a gyflwynir yn SOCTA 2021 yn tynnu sylw at nodweddion allweddol troseddau difrifol a chyfundrefnol megis defnyddio llygredd yn eang, ymdreiddio ac ecsbloetio strwythurau busnes cyfreithiol ar gyfer pob math o weithgaredd troseddol, a bodolaeth system ariannol danddaearol gyfochrog sy'n caniatáu i droseddwyr i symud a buddsoddi eu helw gwerth biliynau o ewro. 

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn cwmpasu ystod amrywiol o ffenomenau troseddol yn amrywio o'r fasnach mewn cyffuriau anghyfreithlon i droseddau fel smyglo mudol a'r fasnachu mewn bodau dynol, troseddau economaidd ac ariannol a llawer mwy.

Canfyddiadau allweddol SOCTA 2021:

 • Nid yw troseddau difrifol a chyfundrefnol erioed wedi bod yn fygythiad mor uchel i'r UE a'i ddinasyddion ag y mae heddiw.
 • Disgwylir i bandemig COVID-19 a'r canlyniad economaidd a chymdeithasol posibl ddilyn bygythiad i greu amodau delfrydol i droseddau cyfundrefnol ledaenu a gafael yn yr UE a thu hwnt. Unwaith y bydd y pandemig yn cadarnhau hynny, nodwedd allweddol o rwydweithiau troseddol yw eu hystwythder wrth addasu i newidiadau yn yr amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a manteisio arno. Mae rhwystrau yn dod yn gyfleoedd troseddol.
 • Fel amgylchedd busnes, mae craidd rhwydwaith troseddol yn cynnwys haenau rheolaethol a gweithredwyr maes. Mae'r craidd hwn wedi'i amgylchynu gan ystod o actorion sy'n gysylltiedig â'r seilwaith troseddau sy'n darparu gwasanaethau cymorth.
 • Gyda bron i 40 y cant o'r rhwydweithiau troseddol yn weithredol mewn masnachu cyffuriau, cynhyrchu a masnachu cyffuriau yw'r busnes troseddol mwyaf yn yr UE o hyd. 
 • Mae masnachu ac ecsbloetio bodau dynol, smyglo ymfudwyr, twyll ar-lein ac all-lein a throseddau eiddo yn fygythiadau sylweddol i ddinasyddion yr UE. 
 • Mae troseddwyr yn cyflogi llygredd. Mae bron i 60% o'r rhwydweithiau troseddol yr adroddwyd eu bod yn ymwneud â llygredd.
 • Mae troseddwyr yn gwneud ac yn golchi biliynau o ewros yn flynyddol. Mae graddfa a chymhlethdod gweithgareddau gwyngalchu arian yn yr UE wedi'u tanamcangyfrif o'r blaen. Mae lanswyr arian proffesiynol wedi sefydlu system ariannol danddaearol gyfochrog ac yn defnyddio unrhyw fodd i ymdreiddio a thanseilio economïau a chymdeithasau Ewrop. 
 • Defnyddir strwythurau busnes cyfreithiol i hwyluso bron pob math o weithgaredd troseddol sy'n cael effaith ar yr UE. Mae mwy nag 80% o'r rhwydweithiau troseddol sy'n weithredol yn yr UE yn defnyddio strwythurau busnes cyfreithiol ar gyfer eu gweithgareddau troseddol. 
 • Mae'n ymddangos bod y defnydd o drais gan droseddwyr sy'n ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr UE wedi cynyddu o ran amlder y defnydd a'i ddifrifoldeb. Ychwanegwyd at y bygythiad o ddigwyddiadau treisgar gan y defnydd aml o ddrylliau neu ffrwydron mewn mannau cyhoeddus.
 • Mae troseddwyr yn frodorion digidol. Erbyn hyn mae bron pob gweithgaredd troseddol yn cynnwys rhywfaint o gydran ar-lein ac mae llawer o droseddau wedi mudo'n llawn ar-lein. Mae troseddwyr yn ecsbloetio cyfathrebiadau wedi'u hamgryptio i rwydweithio ymhlith ei gilydd, defnyddio cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau negeseua gwib i gyrraedd cynulleidfa fwy i hysbysebu nwyddau anghyfreithlon, neu ledaenu dadffurfiad. 

Gweinidog Cyfiawnder Portiwgal, Francisca Van Dunem: "Mae cryfhau'r Maes Rhyddid, Diogelwch a Chyfiawnder yn ei gwneud yn ofynnol i ni i gyd adeiladu Ewrop lle mae dinasyddion yn teimlo'n ddiogel, yn rhydd ac wedi'u hamddiffyn, Ewrop sy'n hyrwyddo cyfiawnder i bawb, gan sicrhau parch at hawliau dynol ac amddiffyn dioddefwyr troseddau. Cydweithrediad a gwybodaeth. mae rhannu yn hanfodol i frwydro yn erbyn troseddau a therfysgaeth ddifrifol a chyfundrefnol ac i fynd i'r afael â'r bygythiad y mae'r UE yn ei wynebu. Felly, ar adeg trosglwyddo i'r cylch EMPACT newydd 2022-2025, mae SOCTA 2021 yn arbennig o berthnasol wrth nodi blaenoriaethau ar gyfer y gweithredol. ymateb i'r ffenomenau hyn ".

Cyfarwyddwr Gweithredol Europol, Catherine De Bolle: "Gyda lansiad SOCTA 2021, mae Europol wedi harneisio ei safle fel canolfan nerf pensaernïaeth diogelwch mewnol yr UE gyda'i lwyfannau, cronfeydd data, a gwasanaethau sy'n cysylltu awdurdodau gorfodaeth cyfraith ledled yr UE a thu hwnt. Mae'r llun cudd-wybodaeth a'r asesiad a gyflwynir yn y Mae SOCTA 2021 yn ein hatgoffa’n llwyr o’r gwrthwynebwr deinamig ac addasadwy sy’n ein hwynebu mewn troseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr UE. ”

Ylva Johansson, Comisiynydd Materion Cartref Ewrop: “Mae adroddiad 2021 SOCTA yn dangos yn glir bod troseddau cyfundrefnol yn fygythiad gwirioneddol drawswladol i’n cymdeithasau. Mae 70% o grwpiau troseddol yn weithredol mewn mwy na thair Aelod-wladwriaeth. Datgelwyd cymhlethdod y modelau busnes troseddol modern yn 2020 pan ddatgymalodd awdurdodau Ffrainc a'r Iseldiroedd a gefnogwyd gan Europol ac Eurojust EncroChat; rhwydwaith ffôn wedi'i amgryptio a ddefnyddir gan rwydweithiau troseddol. Mae grwpiau troseddau cyfundrefnol yn broffesiynol ac yn hynod addasadwy fel y dangosir yn ystod y pandemig COVID-19. Rhaid i ni gefnogi gorfodaeth cyfraith i gadw i fyny, all-lein ac ar-lein, i ddilyn trywydd digidol troseddwyr. ”

Y Gweinidog Materion Mewnol, Eduardo Cabrita: “Mae Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig yr UE (SOCTA 2021), a gynhyrchwyd gan Europol, yn offeryn pwysig ar gyfer cadarnhau partneriaeth heddlu Ewrop. Mae'n caniatáu i gamau gweithredu heddlu fynd o fynd ar drywydd ffeithiau troseddol a lleihau eu heffaith, i ragweld tueddiadau yn y dirwedd droseddol. Trwy roi cudd-wybodaeth yn y gwasanaeth diogelwch, rydym yn galluogi'r heddlu i fod yn fwy rhagweithiol ac effeithlon wrth fynd i'r afael â throsedd. ”

Mae SOCTA 2021 yn cynorthwyo'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i flaenoriaethu bygythiadau troseddau difrifol a chyfundrefnol. Mae'n gynnyrch cydweithrediad agos rhwng Europol, awdurdodau gorfodi cyfraith Aelod-wladwriaethau'r UE, trydydd partïon fel asiantaethau'r UE, sefydliadau rhyngwladol, a gwledydd y tu allan i'r UE gyda threfniadau gweithio gydag Europol. Adlewyrchir cyfranogiad y rhanddeiliaid hanfodol hyn hefyd yn rôl SOCTA fel conglfaen y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT) yn yr UE. Gyda'i bencadlys yn yr Hague, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 Aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu, a ffurfiau troseddau difrifol a chyfundrefnol eraill. Mae Europol hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Trosedd

Ymladd yn erbyn ransomware: Gwefan newydd i gael help yn gyflymach yn nodi pum mlynedd o fenter 'No More Ransom' a helpodd dros chwe miliwn o ddioddefwyr i adfer eu data

cyhoeddwyd

on

Mae Europol, asiantaeth gorfodaeth cyfraith yr UE, wedi nodi pum mlynedd o'i brosiect 'No More Ransom' gydag ailwampio wefan mae hynny'n caniatáu mynediad hawdd at offer dadgryptio a chymorth arall mewn dros 30 o ieithoedd. Mae'r fenter yn cyflenwi offer dadgryptio i ddioddefwyr ransomware i adfer eu ffeiliau wedi'u hamgryptio, yn eu helpu i riportio achosion i awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth am ransomware. Ers ei lansio bum mlynedd yn ôl, mae'r prosiect eisoes wedi helpu mwy na chwe miliwn o ddioddefwyr ledled y byd ac wedi atal troseddwyr rhag gwneud bron i biliwn ewro mewn elw.

Mae'r Comisiwn yn bartner i'r prosiect, ynghyd â chwmnïau technoleg, gorfodi'r gyfraith, ac endidau'r sector cyhoeddus a phreifat. Mae Ransomware yn fath o ddrwgwedd sy'n cloi cyfrifiaduron defnyddwyr ac yn amgryptio eu data. Mae'r troseddwyr y tu ôl i'r meddalwedd maleisus yn mynnu pridwerth gan y defnyddiwr er mwyn adennill rheolaeth dros y ddyfais neu'r ffeiliau yr effeithir arnynt. Mae Ransomware yn cynrychioli bygythiad cynyddol, sy'n effeithio ar bob sector gan gynnwys seilwaith ynni neu ofal iechyd. Mae amddiffyn dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn erbyn bygythiadau seiber, gan gynnwys yn erbyn ransomware, yn flaenoriaeth i'r Comisiwn. Fe welwch ragor o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg cyhoeddwyd gan Europol.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cam-drin plant rhywiol

Mae'r Senedd yn cymeradwyo rheolau i fynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol ar-lein

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau newydd sy'n galluogi darparwyr ar-lein i barhau i ganfod, dileu ac adrodd yn wirfoddol ar ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, Cymdeithas.

Yn ôl Europol, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, a oedd eisoes ar lefelau uchel.

Cam-drin plant ar-lein a seiber-ymbincio yn ystod y pandemig

hysbyseb

O ganlyniad i'r mesurau cloi, mae plant wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein, yn aml heb oruchwyliaeth, gan eu gwneud yn fwy agored i gael eu hecsbloetio. Mae troseddwyr cam-drin rhywiol wedi manteisio ar y sefyllfa i gael mynediad at ddioddefwyr posib. Bu cynnydd hefyd mewn digwyddiadau sextortion a seiber-ymbincio, sy'n cynnwys cyfeillio plentyn ar-lein gyda'r nod o gyflawni cam-drin rhywiol.

Wedi'i alluogi gan dechnolegau digidol, gall troseddwyr gyrraedd plant trwy we-gamerâu, dyfeisiau cysylltiedig ac ystafelloedd sgwrsio mewn cyfryngau cymdeithasol a gemau fideo, wrth aros yn anhysbys diolch i dechnolegau fel cyfrifiadura cwmwl a'r we dywyll. Mae defnyddio technolegau o'r fath gan droseddwyr wedi ei gwneud hi'n anoddach i awdurdodau gorfodi'r gyfraith ganfod, ymchwilio ac erlyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein.

Yn ôl y Adroddiad blynyddol Internet Watch Foundation, darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn Ewrop yw'r gwesteion mwyaf o ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol yn y byd.

Mynd i'r afael â cham-drin plant ar-lein, wrth amddiffyn preifatrwydd

Ar XWUMX Gorffennaf, Cefnogodd y Senedd reolau dros dro caniatáu i ddarparwyr gwasanaethau e-bost, sgyrsiau a negeseuon ar y we ganfod, dileu ac adrodd am gam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn wirfoddol, yn ogystal â defnyddio technolegau sganio i ganfod meithrin perthynas amhriodol.

Gellid canfod deunydd ar-lein sy'n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol trwy dechnolegau hashing fel y'u gelwir sy'n sganio cynnwys, megis delweddau a fideos, tra deallusrwydd artiffisial gellid ei ddefnyddio i ddadansoddi testun neu ddata traffig a chanfod meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae cyfathrebiadau sain wedi'u heithrio o'r rheolau.

Yn ôl y adrodd, bydd yn rhaid prosesu'r deunydd gan ddefnyddio technolegau sydd leiaf ymwthiol i breifatrwydd ac na fyddant yn gallu deall sylwedd y cynnwys ond dim ond i ganfod patrymau. Ni fydd ymyrraeth â chyfrinachedd proffesiynol, megis rhwng meddygon a'u cleifion.

Yn ogystal, pan na chanfuwyd unrhyw gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, bydd yn rhaid dileu'r holl ddata yn syth ar ôl ei brosesu a dileu'r holl ddata yn barhaol o fewn tri mis.

Cefndir

Mae cymeradwyaeth y rheolau yn dilyn a cytundeb anffurfiol gyda'r Cyngor ar 29 Ebrill 2021. Bydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol am uchafswm o dair blynedd. Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Comisiwn y bydd yn cynnig ateb mwy parhaol i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn ystod 2021.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd