Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

| Rhagfyr 5, 2019

Mae ditectifs Scotland Yard yn cwmpasu ymchwiliad i oligarch Rwsiaidd yn Llundain dros gysylltiadau honedig â gwyngalchu arian. Daethpwyd â swyddogion i mewn i'r ymchwiliad ar ôl i wybodaeth ariannol fanwl gael ei throsglwyddo i Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU (NCA). Mae'r NCA yn arwain y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. gartref a thramor - yn ysgrifennu Philip Braund.

Honnir bod y cyn-mogwl cyfryngau Vladimir Gusinsky yn defnyddio labyrinth o achosion ymgyfreitha yn America i symud arian. Mae swyddogion budr bellach yn debygol o weithio gydag asiantaethau gorfodaeth cyfraith America sy'n ymwneud yn bennaf â honiadau gwyngalchu arian.

Facebook: Vladimir Gusinsky a'i wraig Ellina

Facebook: Vladimir Gusinsky a'i wraig Ellina

Credir bod arbenigwyr cyfreithiol wedi dod o hyd i achosion llys 15, a glywyd yn America dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddangos llinell debyg o ymosodiad gan gyfreithwyr Mr Gusinsky - sef, torri dyletswydd gan gyn-gyfarwyddwyr.

Mae'r achosion yn dilyn cwrs tebyg: Mae Mr Gusinsky a'i dîm cyfreithiol yn yr UD yn cribo trwy ddogfennau cyfreithiol cwmnïau'r UD - yn enwedig y rhai sydd ar werth. Maent yn gweld problem gyfreithiol a allai effeithio ar gyfranddalwyr a chostio arian iddynt.

Mae Ymddiriedolaeth Vladimir Gusinsky Revocable (VGRT) yn ffeilio achos yn erbyn y cwmni a chychwyn achos. Ond mae'r mater yn cael ei ollwng yn gyflym, ei setlo neu ei ddiswyddo'n wirfoddol, a dychwelir unrhyw arian a delir i'r llys neu ffioedd a delir i gyfreithwyr ar gyfrif - minws costau - i enghraifft yr Ymddiriedolaeth. Er enghraifft, y llynedd cymerodd y VGRT gamau ar ran cyfranddaliwr USG Corp yn erbyn y cwmni a'i gyfarwyddwyr am yr honnir eu bod wedi torri cyfraith gwarantau ffederal. Honnodd yr Ymddiriedolaeth i USG gyhoeddi datganiad dirprwy camarweiniol ar gyfer y cwmni, hyd nes y byddai cystadleuydd o'r Almaen yn caffael $ 7 biliwn.

Dadleuodd nad oedd digon o fanylion am y gwerthiant a honnir, yn ei dro, effeithio ar werth y cwmni i'w brynu.

Gwrthodwyd yr achos ar ôl setliad y tu allan i'r llys.

Mewn achos cynharach, a glywyd yn yr un llys Delaware a chyda'r un cyfreithwyr Gusinsky - cymerodd Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc.

Dadleuodd yr Ymddiriedolaeth i KLX Inc ffeilio datganiadau camarweiniol mewn cysylltiad â'r gwerthiant arfaethedig $ 3.25 biliwn o'i fusnes rhannau a gwasanaethau hedfan i'r cawr awyrofod Boeing.

Gofynnodd yr Ymddiriedolaeth i'r llys atal y gwerthiant.

Unwaith eto, cafodd yr achos ei ddiswyddo’n wirfoddol ar ôl i gyfreithwyr gyrraedd setliad y tu allan i'r llys.

Nid yw'r defnydd o ymgyfreitha i wyngalchu arian yn newydd.

Fe’i defnyddiwyd am gyfnod yn y DU cyn i Farnwyr ddod yn wyliadwrus o’r risgiau.

Fel hawlydd i hawliad mae'n hawdd cyflwyno swm enfawr o arian gyda chyfreithwyr eiddgar a ddiolchgar gan ddisgwyl y byddant yn rhedeg achos am ddwy i dair blynedd.

Yn yr un modd, mae'n agored i hawlydd dalu arian i'r llys naill ai fel cynnig neu fel bond neu ddiogelwch am ddwyn yr hawliad.

Unwaith y bydd yr achos wedi'i setlo, a gorau po gyntaf, telir yr arian yn ôl i'r cleient naill ai gan y cyfreithwyr neu'n well fyth gan y llys.

Mae i bob pwrpas yn cael ei “lanhau” at unrhyw ddibenion ffynhonnell arian unrhyw le yn y byd.

Dywedodd ffynhonnell, a arferai fod yn rhan o asiantaethau gorfodaeth cyfraith y DU ac yn agos ati:

“Mae'r math hwn o weithgaredd o bosibl yn rhoi dilysiad ffynhonnell 'safon aur' i fanciau gan fod yr arian yn dod naill ai o gyfrif cleient cyfreithiwr neu o'r llys ei hun.

“Gwelwyd y practis gyntaf yn y DU fwy na 10 flynyddoedd yn ôl pan dalwyd arian i’r llys fel cynnig i setlo.

“Ni wnaed unrhyw wiriadau ffynhonnell arian ar arian a dalwyd i’r llys.

“Ar ôl ei gyflwyno yn y llys, gallai partïon llygredig wneud setliad ffug o’u cais a gofyn i’r arian gael ei dalu y tu allan i’r llys i’r“ enillydd ”.

“Roedd arian a dalwyd gan yr Uchel Lys yn Llundain, a oedd yn gweithredu cyfrif ym Manc Lloegr, mor lân ag y gallech chi ei ddymuno.”

Nid yw'n hysbys ai dyma mae Mr Gusinsky wedi'i wneud ac mae'n bosibl bod yr Ymddiriedolaeth sydd wedi dwyn hawliadau'r Unol Daleithiau yn gweithredu'n annibynnol arno.

Fodd bynnag, byddai'n gyd-ddigwyddiad rhyfeddol.

Mae Mr Gusinsky, 64, yn ymgyfreithiwr cyfresol.

Ond mae Mr Gusinsky eisoes yn destun ymchwiliad yn Ynysoedd y Cayman ar ôl i'w gwmni New Media Distribution Company fynd i'r wal.

Roedd wedi addo i Lys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain y llynedd ddefnyddio setliad gwerth £ 5 miliwn a mwy mewn achos gwahanol i ad-dalu banc [East West Bank United] yr oedd arno arian iddo.

Yn lle hynny, rhoddodd cyfreithwyr yr arian i gyfrif NMDC yn Ynysoedd y Cayman - ond ddyddiau yn ddiweddarach roedd wedi “diflannu”.

Mae Mr Gusinsky yn honni iddo gael ei ddefnyddio i dalu pedwar “ymgynghorydd” i’r cwmni am eu “talent”.

Yna caeodd NMDC yn brydlon trwy gael ei ddirwyn i ben.

Erbyn hyn, yn ôl pob sôn, mae datodwyr FTI Consulting yn ymchwilio i gyfrifon NMDC yn fforensig.

Cysylltodd y London Globe â FTI Consulting yn Llundain ac Ynysoedd y Cayman ynghylch datodiad NMDC.

Gofynasom a dalwyd yr arian a dalwyd o ymgyfreitha Llundain, a'r addewid i East West, i Mr Gusinsky?

Os na, pwy oedd y “pedwar ymgynghorydd talentog” a dalwyd?

A wnaethant anfonebu NMDC?

Ac, a yw FTI Consulting yn edrych i mewn i gysylltiadau Mr Gusinsky ag Arlywydd Rwsia Vladimir Putin a Gazprom Media?

Dywedodd Ashley Nicholls, Rheolwr Gyfarwyddwr, FTI Consulting:

“Ymhellach i'ch ymholiad, gallaf gadarnhau ein bod yn cael ein penodi'n Ddatodwyr Swyddogol ar y Cyd NMDC gan Brif Lys Ynysoedd y Cayman.

“Fodd bynnag, fesul polisi cwmni, nid ydym yn gwneud sylwadau ar ymrwymiadau cleientiaid, felly ni allwn wneud sylwadau pellach.”

Gwnaeth Mr Gusinsky ei ffortiwn wrth gynhyrchu sioeau teledu dramâu teledu yn Rwsia.

Honnodd fod ganddo fargen gynhyrchu gyda’r Kremlin a gafodd ei sancsiynu gan Arlywydd Rwsia Vladimir Putin.

Byddai Gusinsky yn galw hwn yn “gytundeb na ellir ei dorri” - trefniant a fyddai’n gwarantu comisiynau diddiwedd iddo ac arian ar gyfer ei ddramâu darlledu.

Mae'n byw yn St Moritz, y Swistir ac mae ei deulu'n byw yn Connecticut, America.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwyngalchu arian, Rwsia, UK, US

Sylwadau ar gau.