Cysylltu gyda ni

Amddiffyn

Mae India yn galw am weithredu wrth i'r byd gofio pen-blwydd ymosodiadau terfysgol Mumbai

cyhoeddwyd

on

Mae'r wythnos hon yn nodi 12 mlynedd ers dyddiad wedi'i ysgythru am byth ar feddyliau pobl Indiaidd: ymosodiadau llofruddiol 2008 ym Mumbai. Cymharwyd yr erchyllter ag ymosodiadau terfysgol 2001 ar y ddau dwr yn Efrog Newydd ac, er nad oedd y raddfa yn hollol yr un fath, lladdwyd tua 166 o bobl pan aeth dynion gwn ar sbri lladd ym mhrifddinas ariannol India.

Cynhaliwyd yr ymosodiadau gan 10 dyn gwn y credwyd eu bod yn gysylltiedig â Lashkar-e-Taiba, a  Sefydliad terfysgol wedi'i leoli ym Mhacistan. Gyda arfau awtomatig a grenadau llaw, targedodd y terfysgwyr sifiliaid at nifer o safleoedd yn rhan ddeheuol Mumbai, gan gynnwys gorsaf reilffordd Chhatrapati Shivaji, Caffi poblogaidd Leopold, dau ysbyty, a theatr.

Mae Pacistan wedi cael ei feirniadu ers amser maith am feithrin grwpiau dirprwy milwriaethus ac ar hyn o bryd mae'r wlad yn wynebu pwysau o'r newydd i weithredu yn erbyn terfysgwyr. Mae pryder arbennig, er gwaethaf rhai euogfarnau, bod rhai o'r rhai sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau ofnadwy yn dal i fod yn rhydd a thrwy hynny yn rhydd i gynllwynio erchyllter tebyg.

Gyda phen-blwydd ymosodiadau Mumbai yn cwympo heddiw (26 Tachwedd), mae pwysau rhyngwladol unwaith eto yn gwthio Pacistan i weithredu mwy yn erbyn grwpiau milwriaethus a'u harweinwyr.

Dadleua rhai fod diffyg ewyllys gwleidyddol o hyd ar ran Pacistan i ddelio â'r mater. Fel tystiolaeth, maent yn tynnu sylw at benderfyniad corff gwarchod “arian budr” byd-eang i gadw Pacistan ar ei “rhestr lwyd” am fethu â chwrdd â normau cyllido gwrthderfysgaeth rhyngwladol.

Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol annibynnol wedi annog Pacistan i fodloni'r gofynion hyn erbyn mis Chwefror 2021.

Cafodd Pacistan ei roi ar “restr lwyd” FATF o wledydd sydd â rheolaethau annigonol dros ariannu terfysgaeth yn 2018 gan ddweud bod angen i Bacistan “ddangos o hyd bod asiantaethau gorfodi cyfraith yn nodi ac yn ymchwilio i’r ystod ehangaf o weithgaredd cyllido terfysgaeth.”

Gofynnodd y corff gwarchod hefyd i Islamabad ddangos bod stilwyr cyllido terfysgaeth yn arwain at sancsiynau effeithiol, cymesur a disylwedd ac mae wedi galw ar Bacistan i erlyn y rhai sy’n cyllido “terfysgaeth”, yn ogystal â deddfu deddfau i helpu i olrhain ac atal “cyllido terfysgaeth”.

Rhybuddiodd Xiangmin Liu, llywydd y FATF: “Mae angen i Bacistan wneud mwy ac mae angen iddi ei wneud yn gyflymach.”

Daw sylw pellach gan Denis MacShane, cyn-weinidog Ewrop yn y DU o dan Tony Blair, a ddywedodd wrth y wefan hon, “Go brin ei bod yn gyfrinach bod asiantaeth Cudd-wybodaeth Rhyng-wasanaethau enwog Pacistan yn ymgymryd â gweithrediadau du yn debyg fel y mae Mossad yn ei wneud dros Israel fel y mae Pacistan wedi bod wedi'i gloi yn ei ryfel oer, weithiau poeth gyda'i gymydog llawer mwy India. Mae nifer o daleithiau Mwslimaidd mwyafrif wedi helpu gweithredoedd terfysgol Islamaidd, yn fwyaf arbennig Saudi Arabia, y gwnaeth eu dinasyddion Islamaidd helpu i gyflawni ymosodiadau 9/11 ar Manhattan. Mae llywodraeth enwol Pacistan yn ddiymadferth yn erbyn y fyddin a’r ISI. ”

Mae pryder eang o hyd am grwpiau milwriaethus Islamaidd yn Pakiston - yn enwedig Lashkar-e-Taiba (LeT) a'i freichiau lles, Jamaat-ud-Dawa (JuD) a Falah-e-Insanyat - ac ar eu ffynonellau incwm.

Mae cyhuddiadau hirsefydlog hefyd fod Pacistan wedi meithrin a chefnogi grwpiau milwriaethus Islamaidd i'w defnyddio fel dirprwyon i bweru pŵer yn y rhanbarth, yn enwedig tuag at ei India arch-wrthwynebydd.

Mor ddiweddar â’r llynedd, dywedodd adroddiad gwlad Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau ar derfysgaeth fod Pacistan “wedi parhau i ddarparu harbwr diogel i arweinwyr milwriaethus gorau eraill.”

Mae pryder hefyd mewn adroddiadau bod milwriaethwr gorau o Bacistan yr amheuir ei fod wedi cynllunio ymosodiadau Mumbai yn 2008 yn dal i fyw'n rhydd ym Mhacistan.

Mae India a’r Unol Daleithiau wedi dynodi Sajid Mir, o’r grŵp Lashkar-e-Taiba o Bacistan, am yr ymosodiadau tridiau ar westai, gorsaf reilffordd a chanolfan Iddewig lle cafodd 166 o bobl eu lladd gan gynnwys chwe Americanwr.

Teimlwyd effaith uniongyrchol yr ymosodiadau ar y broses heddwch barhaus rhwng y ddwy wlad ac mae ymgais India i bwyso ar Bacistan i fynd i'r afael â therfysgwyr o fewn ei ffiniau wedi cael cefnogaeth gref gan y rhyngwladol cymuned.

Ar wahanol adegau ers yr ymosodiadau, bu pryderon y gallai tensiynau gynyddu rhwng y ddau gymydog arfog niwclear. Mae India, fodd bynnag, wedi ymatal rhag casglu milwyr ar ffin Pacistan fel yr oedd wedi yn dilyn ymosodiad Rhagfyr 13, 2001, ar senedd India. Yn lle, mae India wedi canolbwyntio ar adeiladu cefnogaeth gyhoeddus ryngwladol trwy amrywiol sianeli diplomyddol a'r cyfryngau.

Mae India wedi dweud ers amser bod tystiolaeth bod “asiantaethau swyddogol” wedi bod yn rhan o gynllwynio’r ymosodiad - cyhuddiad y mae Islamabad yn ei wadu - a chredir yn eang bod Islamabad yn defnyddio grwpiau jihadistiaid fel LeT fel dirprwyon yn erbyn India. Mae'r Unol Daleithiau ymhlith y rhai sy'n honni bod Pacistan yn hafan ddiogel i derfysgwyr.

Dywedodd Fraser Cameron, cyn uwch swyddog comisiwn Ewropeaidd ac sydd bellach yn gyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel, “Mae Indiaidd yn honni bod Pacistan yn parhau i ddarparu lloches i rai o’r rhai a fu’n rhan o ymosodiadau 2008 yn gwneud cyfarfod Modi-Khan bron yn amhosibl i trefnu. ”

Bydd pen-blwydd ymosodiadau Mumbai yr wythnos hon yn ennyn brwydr genedlaethol a rhyngwladol gref yn erbyn trais o’r fath ac mae wedi sbarduno galwadau o’r newydd i gynyddu ymdrechion i ddelio â bygythiad terfysgaeth.

Crynhoir yr ymdeimlad o ddicter o fethiant Pacistan i ddal i gyfrif yn llawn y rhai sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau gan Willy Fautre, cyfarwyddwr uchel ei barch yr Hawliau Anllywodraethol Hawliau Dynol Heb Ffiniau ym Mrwsel.

Dywedodd wrth y wefan hon: “Ddeng mlynedd yn ôl, rhwng 26 a 29 Tachwedd, collodd dros 160 o bobl eu bywydau mewn deg ymosodiad terfysgol a gyflawnwyd gan ddeg Pacistan ym Mumbai. Lladdwyd naw ohonyn nhw. Mae Hawliau Dynol Heb Ffiniau yn gresynu wrth y ffaith bod Pacistan wedi aros tan 2020 cyn euogfarnu prif ymosodiad ymosodiad Mumbai, Hafiz Muhammad Saeed. Cafodd ei ddedfrydu i bum mlynedd a hanner yn y carchar. ”

coronafirws

Brechiadau cychwynnol Adran Amddiffyn COVID-19 ar y gweill ar draws rhanbarth USEUCOM

cyhoeddwyd

on

Mae'r rownd gychwynnol o frechiadau COVID-19 ar y gweill
ar gyfer blaenoriaethu personél yr Adran Amddiffyn (Adran Amddiffyn) sy'n gwasanaethu yn y Maes cyfrifoldeb Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM).

Dechreuodd rhaglen frechu Adran Amddiffyn yn Ewrop ar 28 Rhagfyr pan ddaeth y Moderna
rhoddwyd y brechlyn i weithwyr gofal iechyd sy'n gwasanaethu mewn tair Byddin yn yr UD
cyfleusterau triniaeth feddygol yn Bafaria.

Dechreuodd tri chyfleuster meddygol Adran Amddiffyn yn y Deyrnas Unedig roi'r
brechlyn i gleifion yr wythnos hon. Cyfleusterau meddygol Adran Amddiffyn ychwanegol yn yr Almaen
ac mae'r Deyrnas Unedig i fod i ddechrau brechu personél hyn
wythnos. Yr wythnos nesaf, mae clinigau Adran Amddiffyn yn yr Eidal, Sbaen, Gwlad Belg a Phortiwgal
llechi i dderbyn eu llwyth cyntaf o'r brechlyn.

Mae'r cam cychwynnol hwn o ddosbarthu brechlyn yn rhanbarth USEUCOM yn
cam cyntaf pwysig tuag at gynllun cyffredinol Adran Amddiffyn sy'n annog yr holl bersonél
i gael eich brechu.

"Mae cael pawb wedi'u himiwneiddio yn caniatáu inni symud yn ôl i synnwyr, yn y bôn
o normalrwydd o ran sut rydyn ni'n rhyngweithio â'n gilydd, "meddai Brig. Gen.
Mark Thompson, Prif Weithredwr Rheoli Iechyd Rhanbarthol Ewrop.

Dywedodd Thompson y bydd y cam cychwynnol yn cymryd tua mis i'w gwblhau oherwydd
o'r cyfnod amser o 28 diwrnod rhwng dos cyntaf ac ail ddos ​​y Moderna
brechu.

Am fwy o wybodaeth, gweler tudalen we dosbarthu brechlyn COVID-19 USEUCOM

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau
ledled Ewrop, rhannau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a'r Iwerydd
Cefnfor. Mae DEFNYDDIO yn cynnwys mwy na 64,000 o filwyr a sifiliaid
personél ac yn gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid NATO a phartneriaid. Mae'r gorchymyn yn
un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â'i bencadlys
yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Dosbarthiad brechlyn DEFNYDDIO COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd cyfleusterau triniaeth feddygol yn Ewrop yn derbyn llwyth cychwynnol y brechlyn COVID-19 mewn 28 lleoliad mewn naw gwlad ar draws maes cyfrifoldeb USEUCOM yn cychwyn yr wythnos hon. Bydd dosau cychwynnol y brechlyn yn cael eu rhoi yn unol â chynllun dosbarthu brechlyn cam yr Adran Amddiffyn (DoD) i frechu personél milwrol a sifil yr Unol Daleithiau mewn gorchymyn wedi'i flaenoriaethu.

Ar ôl y dosbarthiad cychwynnol, ac wrth i fwy o frechlyn ddod ar gael, bydd personél ychwanegol yn gallu cyrchu'r brechlyn. "Er bod cyflymder datblygu'r brechlyn hwn yn ddigynsail, mae'r ymchwil drylwyr sy'n dangos ei ddiogelwch a'i heffeithlonrwydd yn gymhellol," meddai Capten Llynges yr UD. Mark Kobelja, llawfeddyg cyffredinol USEUCOM. "Byddwn yn annog yr holl bersonél cymwys i gael y brechlyn hwn pan fydd yn cael ei gynnig."

Mae awdurdodau'r Mynydd Bychan yn annog pawb i gadw at ofynion amddiffyn iechyd i wisgo masgiau priodol, ymarfer pellhau corfforol, golchi dwylo, a chyfyngu'n briodol ar anghysondeb symud â DoD a rheoliadau'r wlad sy'n cynnal. Gall y wybodaeth DEFNYDDIO ddiweddaraf am COVID-19 a'r cynllun dosbarthu brechlyn fod gael yma.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ar draws Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig ac AtlanticOcean. Mae USEUCOM yn cynnwys mwy na 64,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

Trosedd

Mae Sefydliadau Archwilio Ewropeaidd yn cronni eu gwaith ar seiberddiogelwch

cyhoeddwyd

on

Gan fod y lefel bygythiad ar gyfer seiberdroseddu a seibrattaciau wedi bod yn codi dros y blynyddoedd diwethaf, mae archwilwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn talu sylw cynyddol i wytnwch systemau gwybodaeth hanfodol ac isadeileddau digidol. Mae'r Compendiwm Archwilio ar seiberddiogelwch, a gyhoeddwyd heddiw gan Bwyllgor Cyswllt sefydliadau archwilio goruchaf yr UE, yn darparu trosolwg o'u gwaith archwilio perthnasol yn y maes hwn.

Gall digwyddiadau seiber fod yn fwriadol neu'n anfwriadol ac yn amrywio o ddatgelu gwybodaeth yn ddamweiniol i ymosodiadau ar fusnesau a seilwaith critigol, dwyn data personol, neu hyd yn oed ymyrraeth mewn prosesau democrataidd, gan gynnwys etholiadau, ac ymgyrchoedd dadffurfiad cyffredinol i ddylanwadu ar ddadleuon cyhoeddus. Roedd cybersecurity eisoes yn hanfodol i'n cymdeithasau cyn i COVID-19 daro. Ond bydd canlyniadau'r pandemig rydyn ni'n eu hwynebu yn gwaethygu bygythiadau seiber ymhellach. Mae llawer o weithgareddau busnes a gwasanaethau cyhoeddus wedi symud o swyddfeydd corfforol i deleweithio, tra bod 'newyddion ffug' a damcaniaethau cynllwyn wedi lledaenu mwy nag erioed.

Felly mae amddiffyn systemau gwybodaeth hanfodol ac isadeileddau digidol yn erbyn seibrattaciau wedi dod yn her strategol gynyddol i'r UE a'i aelod-wladwriaethau. Nid y cwestiwn bellach yw a fydd cyberattacks yn digwydd, ond sut a phryd y byddant yn digwydd. Mae hyn yn peri pryder i bob un ohonom: unigolion, busnesau ac awdurdodau cyhoeddus.

“Mae argyfwng COVID-19 wedi bod yn profi gwead economaidd a chymdeithasol ein cymdeithasau. O ystyried ein dibyniaeth ar dechnoleg gwybodaeth, gallai 'argyfwng seiber' droi allan i fod y pandemig nesaf “, meddai Llywydd Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) Klaus-Heiner Lehne. “Heb os, bydd ceisio ymreolaeth ddigidol ac wynebu heriau a achosir gan seiber-fygythiadau ac ymgyrchoedd dadffurfiad allanol yn parhau i fod yn rhan o'n bywydau beunyddiol a byddant yn aros ar yr agenda wleidyddol yn y degawd nesaf. Felly mae'n hanfodol codi ymwybyddiaeth o ganfyddiadau archwilio diweddar ar seiberddiogelwch ar draws aelod-wladwriaethau'r UE. "

Felly mae SAIs Ewropeaidd wedi paratoi eu gwaith archwilio ar seiberddiogelwch yn ddiweddar, gyda ffocws penodol ar ddiogelu data, parodrwydd system ar gyfer seibrattaciau, a diogelu systemau cyfleustodau cyhoeddus hanfodol. Rhaid gosod hyn mewn cyd-destun lle mae'r UE yn anelu at ddod yn amgylchedd digidol mwyaf diogel y byd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, mewn gwirionedd, newydd gyflwyno newydd Strategaeth Cybersecurity yr UE, sy'n anelu at gryfhau cydnerthedd Ewrop yn erbyn seiber-fygythiadau.

Daeth Compendiwm a gyhoeddwyd ar 17 Rhagfyr yn darparu gwybodaeth gefndir ar seiberddiogelwch, prif fentrau strategol a seiliau cyfreithiol perthnasol yn yr UE. Mae hefyd yn dangos y prif heriau y mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn eu hwynebu, megis bygythiadau i hawliau dinasyddion unigol yr UE trwy gamddefnyddio data personol, y risg i sefydliadau o fethu â darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol neu wynebu perfformiad cyfyngedig yn dilyn seibrattaciau.

Daeth Compendiwm yn tynnu ar ganlyniadau archwiliadau a gynhaliwyd gan yr ECA a SAIs deuddeg aelod-wladwriaeth yr UE: Denmarc, Estonia, Iwerddon, Ffrainc, Latfia, Lithwania, Hwngari, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, y Ffindir a Sweden.

Cefndir

Yr archwiliad hwn Compendiwm yn gynnyrch cydweithredu rhwng SAIs yr UE a'i aelod-wladwriaethau o fewn fframwaith Pwyllgor Cyswllt yr UE. Fe'i cynlluniwyd i fod yn ffynhonnell wybodaeth i bawb sydd â diddordeb yn y maes polisi pwysig hwn. Mae ar gael yn Saesneg ar yr UE ar hyn o bryd Gwefan y Pwyllgor Cyswllt, a bydd ar gael yn ddiweddarach mewn ieithoedd eraill yr UE.

Dyma'r trydydd rhifyn o Archwiliad y Pwyllgor Cyswllt Compendiwm. Yr argraffiad cyntaf ar Diweithdra ymhlith pobl ifanc ac integreiddio pobl ifanc i'r farchnad lafur ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018. Yr ail ymlaen Iechyd y cyhoedd yn yr UE ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.

Mae'r Pwyllgor Cyswllt yn gynulliad ymreolaethol, annibynnol ac anwleidyddol o benaethiaid SAIs yr UE a'i aelod-wladwriaethau. Mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a mynd i'r afael â materion o ddiddordeb cyffredin sy'n ymwneud â'r UE. Trwy gryfhau deialog a chydweithrediad rhwng ei aelodau, mae'r Pwyllgor Cyswllt yn cyfrannu at archwiliad allanol effeithiol ac annibynnol o bolisïau a rhaglenni'r UE

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd