Cysylltu gyda ni

Amddiffyn

Mae personél llu awyr yr UD yn cyrraedd i'w defnyddio gyntaf yn Norwy

Gohebydd Amddiffyn

cyhoeddwyd

on

Am y tro cyntaf yn Norwy, bydd mwy na 200 o bersonél Llu Awyr yr Unol Daleithiau o Sylfaen Llu Awyr Dyess, Texas, gyda sgwadron bomio Lancer B-1 alldeithiol, yn cyrraedd i gefnogi teithiau Tasglu Bomber (BTF) sydd ar ddod allan o Orland Air Base, Norwy. Bydd y Dyn Awyr yn rhan o'r tîm ymlaen llaw ar gyfer teithiau wedi'u hamserlennu yn ystod yr wythnosau nesaf a fydd yn digwydd am gyfnod cyfyngedig. Bydd hyfforddiant ar gyfer personél Llu Awyr yr UD yn cynnwys amrywiaeth o feysydd yn amrywio o weithredu yn y gogledd uchel i wella rhyngweithrededd gyda chynghreiriaid a phartneriaid ar draws y theatr Ewropeaidd.

"Mae parodrwydd gweithredol a'n gallu i gefnogi Cynghreiriaid a phartneriaid ac ymateb yn gyflym yn hanfodol i lwyddiant cyfun," meddai'r Gen. Jeff Harrigian, rheolwr Lluoedd Awyr yr Unol Daleithiau yn Ewrop ac Affrica. "Rydym yn gwerthfawrogi'r bartneriaeth barhaus sydd gennym gyda Norwy ac yn edrych ymlaen at gyfleoedd yn y dyfodol i gryfhau ein hamddiffyniad ar y cyd."

Yn unol â mesurau amddiffyn iechyd yr heddlu sy'n cyd-fynd â'r Adran Amddiffyn, Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau'r UD, a pholisi Norwy, bydd holl bersonél Llu Awyr yr UD yn ymarfer Cyfyngiad Symudiad (ROM) deng niwrnod COVID-19. Cafodd yr holl bersonél eu sgrinio'n feddygol yn Texas cyn cyrraedd Norwy.

Er na thrafodir manylion cenadaethau penodol na nifer y digwyddiadau fel rhan o safonau diogelwch gweithredol arferol, mae Lluoedd Awyr yr UD yn Ewrop yn cynnal amrywiaeth o awyrennau ac unedau yn yr UD fel rheol ar draws y theatr o gefnogaeth amcanion USEUCOM.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ar draws Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig ac AtlanticOcean. Mae USEUCOM yn cynnwys mwy na 64,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

NATO

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol NATO yn galw ar yr UE i gryfhau cydweithrediad amddiffyn

Catherine Feore

cyhoeddwyd

on

Ysgrifennydd cyffredinol NATo, jens stoltenberg

Cynhaliodd arweinwyr yr UE ddadl strategol ar bolisi diogelwch ac amddiffyn Ewrop (26 Chwefror), gwnaeth Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg, yn glir bod rhan o gynllun strategol NATO ar gyfer 2030, yn cynnwys cryfhau cydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd. 

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ei hun yn gyn Weinidog Amddiffyn yr Almaen: “Mae yna senarios lle nad yw NATO yn ymgysylltu, ond lle mae galw ar yr Undeb Ewropeaidd. Mae angen i'r Undeb Ewropeaidd allu gwneud hynny. Felly, mae angen i Ewrop ddatblygu ei galluoedd ei hun sy'n atal y darnio sydd gennym ac i ddatblygu systemau rhyngweithredol. "

Mae'r UE wedi cymryd camau i ddatblygu gweithredoedd ar y cyd ac mae ganddo lawer o brosiectau ar y cyd. Mae wedi cymryd rhai camau pwysig i ddatblygu ei allu ei hun i weithredu'n annibynnol. Yn 2017, cytunodd yr UE o’r diwedd ar Gydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO), sydd ar hyn o bryd yn cynnwys tua 50 o brosiectau y gall gwladwriaethau ddewis cymryd rhan. Mae llawer o aelodau PESCO hefyd yn aelodau NATO. Mae Iwerddon, er enghraifft, yn aelod o PESCO, ond nid yn aelod o NATO, tra bod Denmarc yn aelod o NATO, ond dewisodd beidio â chymryd rhan yn PESCO. 

Mae arweinwyr yr UE hefyd wedi ymrwymo i Gyfleuster Heddwch Ewropeaidd newydd ar gyfer ymgysylltu sifil a milwrol, yr Adolygiad Blynyddol Cydlynol ar Amddiffyn (CARD) i asesu adnoddau, Cronfa Amddiffyn Ewropeaidd newydd, ond cymharol dan-adnoddau, a chydweithrediad yn y gofod, seiberofod, yr moroedd uchel a mynediad milwrol ledled yr UE. 

“Rydyn ni eisiau gweithredu’n fwy strategol, i amddiffyn ein buddiannau ac i hyrwyddo ein gwerthoedd,” meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, gan ychwanegu: “Rydyn ni wedi ymrwymo i gydweithredu’n agos â NATO, mae Ewrop gryfach yn gwneud NATO cryfach.”

Croesawodd yr arweinwyr i gyd y gobaith o adnewyddu a chryfhau cydweithrediad â gweinyddiaeth newydd yr UD ar agenda drawsatlantig gref ac uchelgeisiol a oedd yn cynnwys deialog agos ar ddiogelwch ac amddiffyn.

Gwahoddodd arweinwyr y Comisiwn i gyflwyno, erbyn Hydref 2021, fap ffordd technoleg ar gyfer hybu ymchwil, datblygu technoleg ac arloesi a lleihau eu dibyniaethau strategol mewn technolegau beirniadol a chadwyni gwerth strategol. Fe wnaethant hefyd wahodd y Comisiwn a'r Uchel Gynrychiolydd, Josep Borrell, i adrodd ar weithrediad y Strategaeth Cybersecurity erbyn Mehefin 2021.

Wedi'i bwmpio o agenda gweinidogion tramor yn gynharach yn yr wythnos, gofynnodd yr arweinwyr i Uchel Gynrychiolydd yr UE, Borrell, ddiweddaru arweinwyr yr UE ar waith tuag at Gwmpawd Strategol, i arwain gweithredu Ewropeaidd yn y dyfodol ar ddiogelwch ac amddiffyn, gyda'r bwriad o'i fabwysiadu erbyn mis Mawrth 2022.

Parhau Darllen

Radicalization

Radicaleiddio yn yr UE: Beth ydyw? Sut y gellir ei atal? 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae radicaleiddio yn fygythiad i'n cymdeithas  

Mae radicaleiddio yn fygythiad trawsffiniol cynyddol. Ond beth ydyw, beth yw'r achosion a beth mae'r UE yn ei wneud i'w atal? Nid yw radicaleiddio yn ffenomen newydd, ond mae'n her gynyddol, gyda thechnolegau newydd a polareiddio cynyddol cymdeithas yn ei gwneud yn fygythiad difrifol ledled yr UE.

Mae'r ymosodiadau terfysgol yn Ewrop dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, y cyflawnwyd llawer ohonynt gan ddinasyddion Ewropeaidd, yn tynnu sylw at fygythiad parhaus tyfiant cartref. radicaleiddio, a ddiffinnir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel ffenomen pobl yn coleddu barn, barn a syniadau, a allai arwain at weithredoedd terfysgaeth.

Mae ideoleg yn rhan gynhenid ​​o'r broses radicaleiddio, gyda ffwndamentaliaeth grefyddol yn aml wrth ei wraidd.

Fodd bynnag, anaml y mae ideoleg neu grefydd yn unig yn tanio radicaleiddio. Mae'n aml yn dechrau gydag unigolion sy'n rhwystredig â'u bywydau, eu cymdeithas neu bolisïau domestig a thramor eu llywodraethau. Nid oes un proffil o rywun sy'n debygol o ddod yn rhan o eithafiaeth, ond mae pobl o gymunedau ymylol ac sy'n profi gwahaniaethu neu golli hunaniaeth yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer recriwtio.

Ystyrir bod cyfranogiad Gorllewin Ewrop mewn parthau gwrthdaro fel Afghanistan a Syria hefyd yn cael effaith radicaleiddio, yn enwedig ar gymunedau mudol.

Sut a ble mae pobl yn cael eu radicaleiddio?

Mae prosesau radicaleiddio yn tynnu ar rwydweithiau cymdeithasol ar gyfer ymuno ac aros yn gysylltiedig. Mae rhwydweithiau corfforol ac ar-lein yn darparu lleoedd lle gall pobl gael eu radicaleiddio a pho fwyaf caeedig yw'r lleoedd hyn, po fwyaf y gallant weithredu fel siambrau adleisio lle mae cyfranogwyr yn cadarnhau credoau eithafol ar y cyd heb gael eu herio.

Y rhyngrwyd yw un o'r prif sianeli ar gyfer lledaenu safbwyntiau eithafol a recriwtio unigolion. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi chwyddo effaith propaganda jihadistiaid a eithafwyr eithaf dde trwy ddarparu mynediad hawdd i gynulleidfa darged eang a rhoi posibilrwydd i sefydliadau terfysgol ddefnyddio "culhau" i dargedu recriwtiaid neu godi "byddinoedd trolio" i gefnogi eu propaganda. Yn ôl y Adroddiad Sefyllfa a Thuedd Terfysgaeth 2020 yr UE, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cymwysiadau negeseuon wedi'u hamgryptio, fel WhatsApp neu Telegram, wedi'u defnyddio'n helaeth ar gyfer cydgysylltu, cynllunio ymosodiadau a pharatoi ymgyrchoedd.

Mae rhai sefydliadau eithafol hefyd wedi bod yn targedu ysgolion, prifysgolion ac addoldai, fel mosgiau.

Gall carchardai hefyd fod yn dir ffrwythlon ar gyfer radicaleiddio, oherwydd yr amgylchedd caeedig. Yn amddifad o'u rhwydweithiau cymdeithasol, mae carcharorion yn fwy tebygol nag mewn mannau eraill o archwilio credoau a chymdeithasau newydd a dod yn radicalaidd, tra bod carchardai heb staff yn aml yn gallu dewis gweithgareddau eithafol.

Ymladd yr UE i atal radicaleiddio

Er mai gwledydd yr UE sydd â'r prif gyfrifoldeb am fynd i'r afael â radicaleiddio, datblygwyd offer i helpu ar lefel yr UE:

Parhau Darllen

Terfysgaeth

Undeb Diogelwch: Bydd rheolau llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol yn ei gwneud yn anoddach i derfysgwyr adeiladu ffrwydron cartref

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

newydd rheolau'r UE mae cyfyngu mynediad i ragflaenwyr ffrwydrol yn dechrau gwneud cais ledled yr UE. Mae'r rheolau yn cynnwys mesurau diogelwch a rheolaethau cryfach ar werthu a marchnata cemegolion peryglus, sydd wedi'u camddefnyddio i gynhyrchu ffrwydron cartref mewn nifer o ymosodiadau terfysgol yn Ewrop. O dan y rheolau newydd, dylid rhoi gwybod am drafodion amheus - boed ar-lein neu oddi ar-lein - gan gynnwys mewn marchnadoedd ar-lein. Rhaid i werthwyr wirio hunaniaeth eu cwsmeriaid a'u hangen i brynu sylwedd cyfyngedig.

Cyn rhoi trwydded ar gyfer prynu sylweddau cyfyngedig, mae angen i aelod-wladwriaethau sgrinio diogelwch, gan gynnwys gwiriad cefndir troseddol. Mae'r rheolau newydd hefyd yn cyfyngu dau gemegyn ychwanegol: asid sylffwrig ac amoniwm nitrad. Er mwyn cynorthwyo aelod-wladwriaethau a gwerthwyr i weithredu'r rheolau, cyflwynodd y Comisiwn canllawiau ym mis Mehefin y llynedd ynghyd ag a rhaglen fonitro gyda'r bwriad o olrhain allbynnau, canlyniadau ac effaith y Rheoliad newydd. Mae'r Rheoliad yn cryfhau ac yn diweddaru'r rheolau presennol ar ragflaenwyr ffrwydrol, ac mae'n cyfrannu at wadu terfysgwyr y modd i weithredu a gwarchod diogelwch Ewropeaid, yn unol â'r blaenoriaethau a nodir yn y Agenda Gwrthderfysgaeth a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd