Cysylltu â ni

Amddiffyn

Amddiffyn: A yw'r UE yn creu byddin Ewropeaidd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyn yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, mae'r UE wedi cymryd camau mawr yn ddiweddar i hybu cydweithrediad amddiffyn. diogelwch 

Er 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda sawl menter bendant yr UE i annog cydweithredu ac atgyfnerthu gallu Ewrop i amddiffyn ei hun. Darllenwch y trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf.

Disgwyliadau uchel ar gyfer amddiffyn yr UE

hysbyseb

Mae Ewropeaid yn disgwyl i'r UE warantu diogelwch a heddwch. Mae tri chwarter (75%) o blaid polisi amddiffyn a diogelwch cyffredin yr UE yn ôl a Eurobaromedr arbennig ar ddiogelwch ac amddiffyn yn 2017 ac roedd mwyafrif (55%) o blaid creu byddin yr UE. Yn fwy diweddar, dywedodd 68% o Ewropeaid yr hoffent i'r UE wneud mwy ar amddiffyn (Arolwg Eurobaromedr Mawrth 2018).

Mae arweinwyr yr UE yn sylweddoli na all unrhyw wlad yn yr UE fynd i'r afael â'r bygythiadau diogelwch presennol ar eu pennau eu hunain. Er enghraifft, galwodd Arlywydd Ffrainc am prosiect milwrol Ewropeaidd ar y cyd  yn 2017, tra dywedodd Canghellor yr Almaen Merkel “dylem weithio ar y weledigaeth o un diwrnod yn sefydlu byddin Ewropeaidd iawn” yn ei anerchiad i Senedd Ewrop ym mis Tachwedd 2018. Mae symud tuag at undeb diogelwch ac amddiffyn wedi bod yn un o flaenoriaethau Comisiwn von der Leyen.

EN - 2018 Eurobaromedr:% o Ewropeaid yn credu y dylai'r UE wneud mwy mewn polisi diogelwch ac amddiffyn
Mae'r rhan fwyaf o bobl Ewrop am i'r UE wneud mwy i hybu diogelwch ac amddiffyn  

Mesurau diweddar yr UE i hybu cydweithrediad amddiffyn

Mae Cytundeb Lisbon yn darparu ar gyfer polisi amddiffyn cyffredin yr UE.Erthygl 42 (2) TEU). Fodd bynnag, mae'r cytundeb hefyd yn nodi'n glir bwysigrwydd polisi amddiffyn cenedlaethol, gan gynnwys aelodaeth neu niwtraliaeth NATO.

hysbyseb

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r UE wedi dechrau gweithredu mentrau uchelgeisiol darparu mwy o adnoddau, ysgogi effeithlonrwydd, hwyluso cydweithredu a chefnogi datblygiad galluoedd:

  • Cydweithrediad strwythuredig parhaol (PESCO) oedd lansiwyd ym mis Rhagfyr 2017, ac mae 25 o wledydd yr UE yn cymryd rhan ym mis Mehefin 2019. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu ar sail 47 prosiect cydweithredol gydag ymrwymiadau rhwymol gan gynnwys Gorchymyn Meddygol Ewropeaidd, System Gwyliadwriaeth Forwrol, cymorth ar y cyd ar gyfer timau diogelwch seiber ac ymateb cyflym, ac ysgol wybodaeth ar y cyd ar y cyd.
  • Daeth  Cronfa Defense Ewropeaidd (EDF) oedd lansio ym mis Mehefin 2017. Dyma'r tro cyntaf i gyllideb yr UE gael ei defnyddio i gyd-ariannu cydweithredu amddiffyn. Ar 29 Ebrill 2021, Cytunodd ASEau i ariannu yr offeryn blaenllaw gyda chyllideb o € 7.9 biliwn fel rhan o'r UE cyllideb hirdymor (2021-2027). Bydd y gronfa'n ategu buddsoddiadau cenedlaethol ac yn darparu ymarferol ac ariannol cymhellion ar gyfer ymchwil gydweithredol, datblygu a chaffael ar y cyd offer amddiffyn a thechnoleg.
  • Cryfhaodd yr UE cydweithrediad â NATO ar 74 o brosiectau ar draws saith ardal gan gynnwys seiberddiogelwch, ymarferion ar y cyd a gwrthderfysgaeth.
  • Cynllun i hwyluso symudedd milwrol o fewn ac ar draws yr UE i'w gwneud yn bosibl i bersonél milwrol ac offer weithredu'n gyflymach mewn ymateb i argyfyngau.
  • Gwneud ariannu cenadaethau sifil a milwrol a gweithrediadau yn fwy effeithiol. Ar hyn o bryd mae gan yr UE genadaethau 17 ar dri chyfandir, gydag ystod eang o fandadau a defnyddio mwy na 6,000 personél sifil a milwrol.
  • Ers Mehefin 2017 mae strwythur gorchymyn a rheoli newydd (MPCC) gwella rheolaeth argyfwng yr UE.

Gwario mwy, gwario yn well, gwario gyda'ch gilydd

Yn uwchgynhadledd Nato Cymru yn 2014, ymrwymodd gwledydd yr UE sy’n aelodau o Nato i wario 2% o’u cynnyrch domestig gros (GDP) ar amddiffyn erbyn 2024. Mae Senedd Ewrop wedi bod yn galw ar aelod-wladwriaethau i fyw iddi.

Amcangyfrifon NATO 2019 dangos mai dim ond pum gwlad yr UE (Gwlad Groeg, Estonia, Latfia, Gwlad Pwyl a Lithwania) a wariodd fwy na 2% o’u CMC ar amddiffyn.

Fodd bynnag, mae cynyddu amddiffyniad yr UE nid yn unig yn ymwneud â gwario mwy, ond hefyd ar wario yn effeithlon. Gwledydd yr UE ar y cyd yw'r ail ddyfais amddiffyn mwyaf yn y byd ar ôl yr Unol Daleithiau ond amcangyfrifir bod € 26.4bn yn cael ei wastraffu bob blwyddyn oherwydd dyblygu, gor-alluedd a rhwystrau i gaffael. Fel canlyniad, mae mwy na chwe gwaith fel llawer o systemau amddiffyn yn cael eu defnyddio yn Ewrop nag yn yr Unol Daleithiau. Dyma lle gall yr UE ddarparu'r amodau i wledydd gydweithio mwy.

Os yw Ewrop i gystadlu ledled y byd, bydd angen iddi gyfuno ac integreiddio ei galluoedd gorau gan ei bod yn cael ei hamcangyfrif erbyn 2025 Bydd Tsieina yn dod yn ail amddiffynwr amddiffyniad mwyaf yn y byd ar ôl yr Unol Daleithiau.

darlun graffig ar fanteision cydweithredu agosach ar amddiffyn ar lefel yr UE
Manteision cydweithredu agosach ar amddiffyn  

Sefyllfa Senedd Ewrop

Mae Senedd Ewrop wedi galw dro ar ôl tro gan ddefnyddio potensial Cytundeb Lisbon darpariaethau i weithio tuag at a Undeb amddiffyn Ewrop. Mae'n cefnogi mwy o gydweithrediad yn gyson, mwy o fuddsoddiad a chyfuno adnoddau i greu synergeddau ar lefel yr UE er mwyn amddiffyn Ewropeaid yn well.

heriau sy'n gysylltiedig

Ar wahân i heriau ymarferol, mae angen i'r UE gysoni gwahanol draddodiadau a gwahanol ddiwylliannau strategol. Cred y Senedd a Papur gwyn yr UE byddai amddiffyn yn ffordd ddefnyddiol o'i wneud ac yn sail i ddatblygiad a amddiffyniad yr UE yn y dyfodol polisi.

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd