Cysylltu â ni

Amddiffyn

Diwydiant amddiffyn: Y Comisiwn yn cychwyn Cronfa Amddiffyn Ewrop gyda € 1.2 biliwn ac yn dyfarnu 26 prosiect cydweithredu diwydiannol newydd am fwy na € 158 miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu pecyn o benderfyniadau sy'n cefnogi gallu cystadleurwydd ac arloesi diwydiant amddiffyn yr UE. Mae mabwysiadu rhaglen waith flynyddol gyntaf Cronfa Amddiffyn Ewrop (EDF) yn paratoi'r ffordd i lansiad ar unwaith o 23 galwad am gynigion ar gyfer cyfanswm o € 1.2 biliwn o arian yr UE i gefnogi prosiectau ymchwil a datblygu amddiffyn cydweithredol. At hynny, o dan raglen ragflaenol yr EDF, Rhaglen Datblygu'r Diwydiant Amddiffyn Ewropeaidd (EDIDP), dewiswyd 26 prosiect newydd gyda chyllideb o fwy na € 158 miliwn i'w hariannu. Yn ogystal, derbyniodd dau brosiect datblygu gallu mawr grant a ddyfarnwyd yn uniongyrchol o € 137m o dan yr EDIDP.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae Cronfa Amddiffyn Ewrop bellach yn chwarae rhan allweddol wrth wneud cydweithredu diwydiannol amddiffyn yn Ewrop yn realiti parhaol. Bydd hyn yn meithrin cystadleurwydd yr UE ac yn cyfrannu at gyflawni ein huchelgeisiau technolegol. Gyda chyfranogiad sylweddol gan gwmnïau o bob maint ac o bob rhan o'r UE, mae'r Gronfa'n darparu cyfleoedd gwych i feithrin arloesedd a galluoedd blaengar. Mae 30% o'r cyllid sy'n mynd i fentrau bach a chanolig yn ddechrau addawol iawn. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Yn 2021, mae Cronfa Amddiffyn Ewrop yn dod yn fyw. Gyda rhaglen amddiffyn bwrpasol gyntaf erioed yr UE, bydd cydweithredu Ewropeaidd ym maes amddiffyn yn dod yn norm. Bydd awdurdodau cyhoeddus yn gwario’n well gyda’i gilydd, a bydd cwmnïau - mawr neu fach - o bob aelod-wladwriaeth yn elwa, gan arwain at gadwyni gwerth diwydiannol amddiffyn Ewropeaidd mwy integredig. Yn 2021 yn unig, bydd yr EDF yn ariannu hyd at EUR 1.2bn mewn prosiectau gallu amddiffyn pen uchel fel y genhedlaeth nesaf o ddiffoddwyr awyrennau, tanciau neu longau, yn ogystal â thechnolegau amddiffyn beirniadol fel cwmwl milwrol, AI, lled-ddargludyddion, gofod, mesurau seiber neu gownter meddygol. ”

hysbyseb

2021 Rhaglen waith EDF: Newid sylweddol mewn uchelgais

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bydd yr EDF yn cyd-ariannu prosiectau cymhleth ar raddfa fawr am gyfanswm o € 1.2bn. Er mwyn ariannu'r broses o gyflwyno uchelgeisiol hon, mae cyllideb ED2021 930 o € 290m wedi'i hategu â 'ychwanegiad' o € 2022m o gyllideb EDXNUMX XNUMX. Bydd hyn yn caniatáu i gychwyn prosiectau datblygu gallu ar raddfa fawr ac uchelgeisiol wrth sicrhau sylw thematig eang i bynciau addawol eraill.

Gyda'r nod o leihau darnio galluoedd amddiffyn yr UE, gwella cystadleurwydd diwydiant amddiffyn yr UE a rhyngweithrededd cynhyrchion a thechnolegau, mae'r 2021 Rhaglen waith EDF yn cymell ac yn cefnogi nifer o brosiectau datblygu gallu a safoni.

hysbyseb

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd yr EDF yn dyrannu o gwmpas € 700m i baratoi llwyfannau a systemau amddiffyn cymhleth ar raddfa fawr megis systemau ymladdwyr y genhedlaeth nesaf neu fflyd cerbydau daear, llongau digidol a modiwlaidd, ac amddiffyn taflegrau balistig.

Bydd oddeutu € 100m yn cael ei neilltuo ar gyfer technolegau beirniadol, a fydd yn gwella perfformiad a gwytnwch offer amddiffyn fel deallusrwydd artiffisial a chwmwl ar gyfer gweithrediadau milwrol, lled-ddargludyddion ym maes cydrannau is-goch a radio-amledd.

Bydd yr EDF hefyd yn cynyddu synergeddau â pholisïau a rhaglenni sifil eraill yr UE, yn arbennig ym maes gofod (tua € 50m), ymateb meddygol (tua € 70m), a digidol a seiber (tua € 100m). Nod hyn yw meithrin traws-ffrwythloni, galluogi chwaraewyr newydd i mewn a lleihau dibyniaethau technolegol.

Bydd y Gronfa arloesi blaengar trwy fwy na € 120m wedi'i ddyrannu i dechnolegau aflonyddgar a galwadau agored penodol am fusnesau bach a chanolig. Bydd yn meithrin arloesiadau sy'n newid gemau, yn enwedig mewn technolegau cwantwm, gweithgynhyrchu ychwanegion a radar dros y gorwel, ac yn manteisio ar fusnesau bach a chanolig addawol a busnesau newydd.

Canlyniad EDIDP 2020: 26 prosiect newydd a dwy wobr uniongyrchol

Arweiniodd cylch cyllido terfynol EDIDP at ddyfarnu cefnogaeth i ddatblygu nifer o alluoedd amddiffyn newydd mewn meysydd mor amrywiol a chyflenwol â diogelwch morwrol, ymwybyddiaeth sefyllfa seiber neu frwydro yn erbyn y ddaear a'r awyr.

Yn benodol, 26 prosiect newydd gyda chyllideb o fwy na € 158m eu dewis i'w hariannu, gyda ffocws mawr ar alluoedd gwyliadwriaeth (galluoedd ar sail gofod a morwrol fel ei gilydd), gwytnwch (Canfod Niwclear Radiolegol Biolegol Cemegol, System Awyr Gwrth-griw) a galluoedd pen uchel (streic trachywiredd, brwydro yn erbyn y ddaear, aer ymladd).

Mae cylch EDIDP 2020 yn cadarnhau hefyd eleni fodel addas at y diben o Gronfa Amddiffyn Ewrop, sef:

  • Rhaglen hynod ddeniadol: 63 cynnig yn cystadlu yn y galwadau sy'n cynnwys mwy na 700 o endidau;
  • Cydweithrediad amddiffyn wedi'i atgyfnerthu: ar gyfartaledd, 16 endid o saith aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan ym mhob prosiect;
  • Sylw daearyddol eang: 420 endid o 25 aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan yn y prosiectau;
  • Cyfranogiad cryf busnesau bach a chanolig: 35% o'r endidau ac yn elwa o 30% o gyfanswm y cyllid;
  • Cysondeb â mentrau amddiffyn eraill yr UE: yn benodol y Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol, gyda 15 allan o 26 prosiect â statws PESCO.

Yn EDIDP 2020, mae 10 endid a reolir gan drydydd gwledydd yn cymryd rhan mewn cynigion dethol yn dilyn gwarantau dilys yn seiliedig ar ddiogelwch.

Yn ogystal, derbyniodd dau brosiect datblygu gallu mawr gyfanswm grant o € 137m o ystyried eu pwysigrwydd strategol uchel:

  • RPAS MALE, a elwir hefyd Eurodrone, cefnogi datblygiad drôn uchder canolig a dygnwch hir (€ 100m). Ynghyd â phrosiectau dethol eraill i gefnogi llwyth tâl ar gyfer dronau tactegol, haid o dronau, synwyryddion, systemau tactegol arsylwi isel, buddsoddir mwy na € 135m i adeiladu sofraniaeth dechnolegol mewn dronau, ased hanfodol i luoedd arfog yr UE.
  • Y Radio Ewropeaidd wedi'i ddiffinio gan Feddalwedd Diogel (€ 37m), ESSOR, gan roi hwb i ryngweithredu lluoedd arfog yr UE trwy greu safoni Ewropeaidd ar gyfer technolegau cyfathrebu (radios meddalwedd). Ynghyd â phrosiectau eraill a ddewiswyd i gefnogi cyfathrebu diogel a gwydn (gan ddefnyddio dosbarthiad allwedd cwantwm), cyfathrebu pwynt i bwynt optegol rhwng llwyfannau milwrol ac atebion ar gyfer rhwydweithiau tactegol, buddsoddir mwy na € 48m mewn systemau cyfathrebu diogel.
Cefndir

Cronfa Amddiffyn Ewrop yw offeryn blaenllaw'r Undeb i gefnogi cydweithredu amddiffyn yn Ewrop ac mae'n gam tuag at ymreolaeth strategol yr UE. Wrth ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau, mae'r gronfa'n hyrwyddo cydweithredu rhwng cwmnïau o bob maint ac actorion ymchwil ledled yr UE. Mae gan y Gronfa gyllideb o € 7.953bn mewn prisiau cyfredol, a bydd tua thraean ohoni yn ariannu prosiectau ymchwil cystadleuol a chydweithredol, yn enwedig trwy grantiau a bydd dwy ran o dair yn ategu buddsoddiad aelod-wladwriaethau trwy gyd-ariannu'r costau ar gyfer datblygu galluoedd amddiffyn. yn dilyn y cam ymchwil.

Y rhaglenni rhagflaenol EDF oedd y Rhaglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDIDP), gyda € 500m ar gyfer 2019-2020, a'r Cam Paratoi ar Ymchwil Amddiffyn (PADR), a oedd â chyllideb o € 90m ar gyfer 2017-2019. Eu nod, yn yr un modd ag un Cronfa Amddiffyn Ewrop, oedd meithrin sylfaen dechnolegol a diwydiannol amddiffyn arloesol a chystadleuol a chyfrannu at ymreolaeth strategol yr UE. Roedd y PADR yn ymdrin â cham ymchwil cynhyrchion amddiffyn, gan gynnwys technolegau aflonyddgar, tra bod EDIDP wedi cefnogi prosiectau cydweithredol sy'n ymwneud â datblygu, gan gynnwys dylunio a phrototeipio.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau EDF, Mehefin 2021

Prosiectau EDF 2021, Mehefin 2021

Prosiectau EDIDP 2020, Mehefin 2021

Un-alwr fesul prosiect EDIDP 2020, Mehefin 2021

Mae Amddiffyn yr UE yn cael Hwb wrth i'r EDF ddod yn realiti, 29 Ebrill 2021

Gwefan DG DEFIS - Diwydiant Amddiffyn Ewrop

Parhau Darllen
hysbyseb

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd