Cysylltu â ni

Amddiffyn

Dros €1 biliwn mewn 54 o brosiectau yn y diwydiant amddiffyn drwy Gronfa Amddiffyn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r canlyniadau galwadau 2023 am gynigion o dan y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd (EDF) cyfanswm o €1,031 miliwn o gyllid yr UE i gefnogi 54 o brosiectau ymchwil a datblygu amddiffyn Ewropeaidd ar y cyd sy'n weddill. Bydd y prosiectau dethol yn cefnogi rhagoriaeth dechnolegol ar draws ystod eang o alluoedd amddiffyn mewn meysydd hollbwysig, gan gynnwys amddiffyn seiber, brwydro yn erbyn daear, awyr a llynges, amddiffyn asedau yn y gofod neu amddiffyn Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN).

Byddant yn cyfrannu at flaenoriaethau gallu'r UE, fel gwell ymwybyddiaeth o'r sefyllfa i sicrhau mynediad i ofod, ac at dechnolegau ar gyfer prif danc brwydro yn y dyfodol. Bydd prosiectau MARTE a FMBTech, er enghraifft, yn dod â mwy na 70 o chwaraewyr diwydiannol a sefydliadau ymchwil ynghyd i weithio ar ddyluniad a systemau'r prif lwyfan tanciau brwydr i'w defnyddio ledled Ewrop.

Byddant hefyd yn cefnogi cludiant awyr strategol o gargo mawr, sy'n gallu craidd ar gyfer cefnogaeth gyflym i deithiau ledled y byd. Er enghraifft, mewn parhad â'r prosiect JEY-CUAS a ariannwyd yn flaenorol, bydd E-CUAS yn dod â 24 o fuddiolwyr o 12 Aelod-wladwriaeth a Norwy ynghyd i ddatblygu technolegau amddiffyn sy'n gwrthsefyll systemau awyr di-griw, megis dronau. Yn y maes galluoedd tir, gan adeiladu ar y canlyniadau a ddatblygwyd o dan Raglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd, bydd prosiect SRB2 yn gwella system atal newydd ar gyfer cerbydau arfog trwm. Bydd EDC2 yn arwain at brototeip o'r corvet patrôl Ewropeaidd, yn seiliedig ar ddyluniad cychwynnol a ddatblygwyd o dan alwadau EDF o 2021. Bydd prosiect ymchwil TALOS-TWO, gyda 19 o gyfranogwyr o 8 gwlad, yn dod â rhagoriaeth Ewropeaidd ymlaen ym maes laser-seiliedig arfau ynni cyfeiriedig.

O dan y Cynllun Arloesi Amddiffyn yr UE (EUDIS) o’r rhaglen EDF, manteisiodd busnesau bach a chanolig, busnesau newydd, a newydd-ddyfodiaid i’r sector amddiffyn ar nifer o gyfleoedd a ddarparwyd yn rownd ariannu EDF 2023. Am y tro cyntaf, bydd 4 prosiect yn cefnogi trosglwyddo arloesedd sifil i amddiffyn. Yn ogystal, bydd y prosiect MaJoR yn cyfuno datblygiad technoleg gyda chymorth technegol ac ariannol tymor byr i hyd at 60 o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig yn ystod y cyfnod gweithredu, gan roi mynediad symlach a haws iddynt at y rhaglen.

Mae’r Comisiwn yn honni bod llwyddiant y trydydd rhifyn hwn o alwadau EDF yn dangos diddordeb cryf a chynyddol barhaus diwydiant amddiffyn yr UE a sefydliadau ymchwil, o bob maint a daearyddiaeth, i gydweithredu ar draws ffiniau a chyfrannu ar y cyd at ddatblygiad gallu strategol yr UE:

 • Rhaglen hynod ddeniadol gyda diddordeb mawr gan ddiwydiant yr UE: 236 o gynigion wedi’u derbyn gan gonsortia amrywiol, yn cwmpasu diwydiannau mawr, busnesau bach a chanolig, midcaps a sefydliadau Ymchwil a Thechnoleg, ac yn cwmpasu’r holl alwadau a phynciau a gyhoeddwyd.
 • Sylw daearyddol eang: Mae 581 o endidau cyfreithiol o 26 o Aelod-wladwriaethau’r UE a Norwy yn cymryd rhan yn y cynigion dethol.
 • Cydweithrediad eang o fewn prosiectau: ar gyfartaledd, mae cynigion dethol yn cynnwys 17 endid o 8 gwlad.
 • Cyfranogiad cryf Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau): Mae busnesau bach a chanolig yn cynrychioli dros 42% o’r holl endidau mewn cynigion dethol sy’n cael mwy na 18% o gyfanswm y cyllid UE y gofynnwyd amdano.
 • Cydbwysedd da rhwng gweithredoedd ymchwil a datblygu gallu: €265 miliwn i ariannu 30 o brosiectau ymchwil a €766 miliwn i ariannu 24 o brosiectau datblygu gallu.
 • Cefnogaeth i dechnolegau aflonyddgar ar gyfer amddiffyn: 4% o'r gyllideb wedi'i neilltuo i ariannu syniadau sy'n newid y gêm a fydd yn dod ag arloesedd i newid cysyniadau a chynnal prosiectau amddiffyn yn radical.
 • Cefnogaeth gytbwys ar gyfer galluoedd amddiffyn strategol ac atebion technoleg newydd, addawol.
 • Cysondeb â mentrau amddiffyn eraill yr UE: trwy Gwmpawd Strategol yr UE, blaenoriaethau gallu’r UE, a Chydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO), gyda 14 o’r cynigion datblygu dethol yn gysylltiedig â PESCO.

Bydd y Comisiwn nawr yn paratoi cytundeb grant gyda'r consortia y tu ôl i'r cynigion dethol. Yn dilyn cwblhau'r broses hon yn llwyddiannus a mabwysiadu penderfyniad dyfarnu'r Comisiwn, bydd y cytundebau grant yn cael eu llofnodi cyn diwedd y flwyddyn a bydd y prosiectau'n cychwyn y cydweithrediad. Dros y blynyddoedd i ddod, bydd y prosiectau cydweithredol hyn yn allweddol wrth lunio tirwedd technoleg amddiffyn Ewropeaidd yn y dyfodol, gan feithrin cydweithredu ar draws ffiniau, a hybu gallu arloesi sylfaen dechnolegol a diwydiannol amddiffyn Ewropeaidd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Margrethe Vestage fod “cyfranogiad brwd diwydiant amddiffyn yr UE, gyda 76% yn fwy o gynigion wedi’u cyflwyno o gymharu â’r llynedd, unwaith eto yn dangos pwysigrwydd y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd. Mae diddordeb arbennig o uchel wedi’i gofrestru gan BBaChau sy’n cadarnhau bod yr EDF yn parhau i fod yn ddeniadol iawn i gwmnïau llai a newydd-ddyfodiaid i’r sector amddiffyn. Gyda’r rownd hon o EDF gwelwn fod Cynllun Arloesi Amddiffyn newydd yr UE yn hwyluso’r broses o addasu technolegau sifil i’r byd amddiffyn ac yn gwneud y Sylfaen Dechnolegol a Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd yn fwy cystadleuol o ganlyniad”.

hysbyseb

Erbyn 22 Tachwedd 2023, cyflwynodd y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd 236 o gynigion ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu amddiffyn ar y cyd mewn ymateb i alwadau 2023 y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd (EDF) am gynigion, gan adlewyrchu'r holl flaenoriaethau thematig a nodwyd gan yr Aelod-wladwriaethau gyda chefnogaeth y Comisiwn.

Yr EDF yw offeryn allweddol yr UE i gefnogi cydweithrediad ymchwil a datblygu amddiffyn yn Ewrop. Gan adeiladu ar ymdrechion Aelod-wladwriaethau, mae'n hyrwyddo cydweithrediad rhwng cwmnïau o bob maint a gweithredwyr ymchwil ledled yr UE a Norwy (fel gwlad gysylltiedig). Mae'r EDF yn cefnogi prosiectau amddiffyn cydweithredol trwy gydol y cylch ymchwil a datblygu cyfan, gan ganolbwyntio ar brosiectau sy'n arwain at dechnolegau ac offer amddiffyn o'r radd flaenaf a rhyngweithredol. Mae hefyd yn meithrin arloesedd ac yn cymell cyfranogiad trawsffiniol busnesau bach a chanolig. Dewisir prosiectau yn dilyn galwadau am gynigion a ddiffinnir yn seiliedig ar flaenoriaethau gallu’r UE y cytunwyd arnynt yn gyffredin gan Aelod-wladwriaethau o fewn fframwaith y Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin (CSDP) ac yn enwedig yng nghyd-destun y Cynllun Datblygu Gallu (CDP). 

Dywedodd Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol fod y Comisiwn yn “cyhoeddi bod 54 o brosiectau cydweithredol amddiffyn gyda dros €1 biliwn ewro yn cael eu hariannu drwy’r Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd. Gyda’r EDF, rydym yn annog diwydiannau ar draws Aelod-wladwriaethau i hybu eu cydweithrediad a’u harloesedd mewn meysydd hollbwysig a datblygu’r galluoedd amddiffyn sydd eu hangen, gan gynnwys amddiffyn seiber, daear, awyr, brwydro yn erbyn llynges a gofod – ac i ragweld, gyda’n gilydd. Mae'n cyfrannu at gyflawni ein hanghenion diogelwch amddiffyn yn wyneb yr amgylchedd diogelwch newydd a pharatoi ar gyfer arweinyddiaeth dechnolegol Ewrop”.

Mae gan yr EDF gyllideb o €7,953 biliwn ar gyfer y cyfnod 2021-2027, gydag 1/3 wedi’i glustnodi ar gyfer ymchwil amddiffyn gydweithredol i fynd i’r afael â bygythiadau diogelwch sy’n dod i’r amlwg ac yn y dyfodol a 2/3 ar gyfer cyd-ariannu prosiectau datblygu gallu cydweithredol. Mae rhwng 4% ac 8% o gyllideb yr EDF yn cael ei neilltuo i ddatblygu neu ymchwilio i dechnolegau aflonyddgar bod â'r potensial i greu arloesiadau sy'n newid pethau yn y sector amddiffyn. Gyda mabwysiadu rhaglen waith flynyddol 2024 ym mis Mawrth 2024, mae’r Comisiwn bellach wedi ymrwymo i fuddsoddi mwy na €4 biliwn o gyllideb yr EDF mewn ymchwil a datblygu amddiffyn cydweithredol. Mae’r EDF yn cael ei rhoi ar waith drwy raglenni gwaith blynyddol sydd wedi’u strwythuro ar hyd 17 categori o gamau gweithredu thematig a llorweddol sefydlog yn ystod cyfnod y Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2021-2027, gan ganolbwyntio ar:

 • Heriau sy'n dod i'r amlwg siapio ymagwedd amlddimensiwn a chyfannol at y gofod brwydro modern, megis cymorth meddygol amddiffyn, bygythiadau Cemegol Biolegol Radiolegol (CBRN), ffactorau biotechnoleg a dynol, rhagoriaeth gwybodaeth, synwyryddion goddefol a gweithredol uwch, seiber a gofod.
 • Atgyfnerthwyr a galluogwyr ar gyfer amddiffyn i ddod â hwb technoleg allweddol i’r EDF ac sy’n berthnasol ar draws meysydd gallu, megis trawsnewid digidol, gwydnwch ynni a thrawsnewid amgylcheddol, deunyddiau a chydrannau, technolegau aflonyddgar a galwadau agored am atebion amddiffyn arloesol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, gan gynnwys galwadau penodol am BBaChau.
 • Rhagoriaeth mewn rhyfela gwella'r gallu i dynnu a chefnogi systemau amddiffyn uchelgeisiol, megis ymladd awyr, amddiffyn rhag aer a thaflegrau, ymladd tir, amddiffyn a symudedd yr heddlu, ymladd llyngesol, rhyfela tanddwr ac efelychu a hyfforddi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd