Cysylltu â ni

Cyber ​​Security

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn cyhoeddi y bydd yr UE yn ymuno â Galwad Paris am Ymddiriedolaeth a Diogelwch mewn Seiberofod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Anerchodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen y Fforwm Heddwch Paris, a chyhoeddodd yr arlywydd y bydd yr Undeb Ewropeaidd a'i 27 aelod-wladwriaeth yn ymuno â'r Galwad Paris am Ymddiriedaeth a Diogelwch mewn Seiberofod, ochr yn ochr â'r Unol Daleithiau. Amlygodd yr Arlywydd “rhaid i ddinasyddion deimlo eu bod wedi’u grymuso, eu gwarchod a’u parchu ar-lein, yn union fel y maent oddi ar-lein”. Yn ei haraith, tynnodd yr Arlywydd debygrwydd rhwng mentrau'r Comisiwn Ewropeaidd ac amcanion Galwad Paris, ar seiber-wytnwch, deallusrwydd artiffisial (AI) a chyfrifoldeb llwyfannau.

Mae seiber-ymosodiadau diweddar ledled Ewrop yn tanlinellu'r angen i gynyddu seiberddiogelwch. Dyna pam mae'r Comisiwn wedi cynnig adolygiad o'r Gyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth ac wedi cyhoeddi Deddf Seiber Gwydnwch. Bydd y Ddeddf Deallusrwydd Artiffisial yn helpu i sicrhau bod AI yn cadw newid bywydau er gwell, trwy reoli risgiau mewn sectorau sensitif, fel iechyd. Croesawodd yr arlywydd y cydweithrediad trawsatlantig ar ddiffinio egwyddorion a rennir ar gyfer AI dibynadwy yng Nghyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD. Yn olaf, o ran cyfrifoldeb platfformau, amlygodd yr Arlywydd von der Leyen y bydd y Ddeddf Gwasanaethau Digidol (DSA) yn darparu i'r UE yr offer sydd eu hangen arno i ddofi algorithmau sy'n lledaenu cynnwys anghyfreithlon, casineb lleferydd neu ddadffurfiad, gan amddiffyn rhyddid mynegiant ar-lein. Mae hi'n galw am fabwysiadu'r DSA yn ystod Llywyddiaeth Ffrainc ar y Cyngor y flwyddyn nesaf. Gallwch ddarllen yr araith lawn yma a'i ail-wylio yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Cyber ​​Security

Sut mae'r Senedd eisiau rhoi hwb i seiberddiogelwch yn yr UE (cyfweliad)

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd eisiau amddiffyn Ewropeaid a busnesau yn well rhag bygythiadau seiber cynyddol. Dysgu mwy yn y cyfweliad hwn â ASE Bart Groothuis (yn y llun), Cymdeithas.

Wrth i systemau rhwydwaith a gwybodaeth ddod yn nodwedd ganolog o fywyd bob dydd, mae bygythiadau seiberddiogelwch wedi ehangu. Gallant achosi difrod ariannol a mynd cyn belled ag amharu ar gyflenwadau dŵr a phwer neu lawdriniaethau ysbyty. Mae seiberddiogelwch cryf yn hanfodol i amddiffyn pobl, i gofleidio'r trawsnewid digidol ac i amgyffred yn llawn fuddion economaidd, cymdeithasol a chynaliadwy digideiddio.

Dysgwch fwy am pam y dylai seiberddiogelwch yn yr UE fod o bwys i chi.

Ar 11 Tachwedd, mabwysiadodd y Senedd ei safbwynt negodi ar ddiwygio'r gyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth. Gofynasom i Groothuis (Renew, yr Iseldiroedd), yr ASE sy'n gyfrifol am y ffeil, egluro'r hyn y mae'r Senedd ei eisiau.

hysbyseb

Beth yw'r bygythiadau cybersecurity mwyaf amlwg?

Ransomware yw'r bygythiad mwyaf sylweddol o bell ffordd. Treblodd ledled y byd yn 2020 a gwelwn uchafbwynt arall yn dod eleni. Ddeng mlynedd yn ôl, roedd ransomware yn targedu unigolion. Roedd yn rhaid i rywun dalu € 100 neu € 200 i'r haciwr. Y dyddiau hyn, y taliad ar gyfartaledd yw € 140,000. Ymosodir nid yn unig ar gwmnïau mawr, ond hefyd ar fentrau bach, ac mae'n rhaid iddynt dalu oherwydd na allant weithredu fel arall.

Dyma hefyd y bygythiad mwyaf sylweddol oherwydd ei fod yn offeryn polisi tramor ar gyfer gwladwriaethau twyllodrus. Ransomware  

hysbyseb
  • Math o ddrwgwedd sy'n heintio systemau cyfrifiadurol, gan atal y dioddefwr rhag defnyddio'r system a'r data sydd wedi'i storio arno. Mae'r dioddefwr fel arfer yn derbyn nodyn blacmel trwy pop-up, yn gofyn am dalu pridwerth i adennill mynediad. 

Sut mae'r pandemig ransomware hwn yn effeithio ar fywyd dinesydd neu gwmni?

Rydym yn gweld ransomware yn targedu bron popeth sy'n cynnig gwasanaethau i ddinasyddion. Efallai ei bod yn fwrdeistref leol, yn ysbyty, yn wneuthurwr lleol.

Mae'r Senedd a'r Cyngor yn gweithio ar ddeddfwriaeth seiberddiogelwch. Y nod yw amddiffyn yr endidau hyn yn well yn erbyn y hacwyr hyn. Bydd yn rhaid i gwmnïau’r UE sy’n darparu gwasanaethau hanfodol neu bwysig gymryd mesurau seiberddiogelwch ac mae angen i lywodraethau feddu ar y galluoedd i helpu’r cwmnïau hyn a rhannu gwybodaeth gyda nhw a llywodraethau eraill.

Beth mae'r Senedd ei eisiau?

Mae'r Senedd eisiau i'r ddeddfwriaeth fod yn uchelgeisiol. Dylai'r cwmpas fod yn eang, dylem gwmpasu a helpu endidau sy'n hanfodol i'n ffordd o fyw. Dylai Ewrop fod yn lle diogel i fyw a gwneud busnes. Ac ni ddylem aros: mae angen y ddeddfwriaeth newydd hon yn gyflym.

Pam mae cyflymder yn bwysig?

Mewn seiberddiogelwch, mae angen i chi sicrhau nad chi yw'r gwannaf. Mae busnesau'r UE eisoes yn buddsoddi 41% yn llai na chwmnïau yn yr UD. Ac mae'r UD yn symud yn gyflym; Mae Biden yn creu deddfwriaeth frys ac nid ydych chi am fod mewn sefyllfa lle mae Ewrop yn dod yn fwy deniadol i hacwyr ransomware o gymharu â rhannau eraill o'r byd. Mae angen buddsoddi mewn seiberddiogelwch nawr.

Yr ail reswm yw bod problemau yn y gymuned seiberddiogelwch y mae angen eu trwsio cyn gynted â phosibl. Yn aml mae gan weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch bryderon GDPR: a allant neu na allant rannu data seiberddiogelwch? Dylai fod sail gyfreithiol gadarn i rannu data cybersecurity i helpu i atal seibrattaciau.

Pa heriau y gallai'r Senedd eu hwynebu yn y trafodaethau?

Bydd dadl ar y cwmpas, y dylid cynnwys endidau arno, a bydd yn rhaid i ni drafod yr effaith weinyddol ar gwmnïau. Cred y Senedd y dylai'r ddeddfwriaeth amddiffyn cwmnïau, ond dylai hefyd fod yn ymarferol ac yn ddichonadwy; beth allwn ni ofyn yn rhesymol? Mater arall yw craidd y rhyngrwyd, y gwasanaeth enw parth lefel wraidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor am ddod â hyn i gwmpas y rheolau a'i reoleiddio. Rwy’n gwrthwynebu hynny yn fawr, oherwydd bydd Rwsia a China eisiau gwneud yr un peth a dylem gadw’r craidd yn rhydd ac yn agored a chadw ein model aml-randdeiliad.

Pam ei bod yn bwysig cael rheolau cybersecurity cyffredin yn holl wledydd yr UE?

Sail y ddeddfwriaeth hon yw gweithrediad y farchnad fewnol. Ni ddylai fod ots a ydych chi'n gwneud busnes yn Slofacia, yr Almaen neu'r Iseldiroedd. Rydych chi eisiau sicrhau bod lefel gyffredin o ofynion seiberddiogelwch a bod gan y wlad rydych chi ynddi seilwaith seiberddiogelwch.

Lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch yn yr UE 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Diogelwch a chyfiawnder yn y byd digidol: Yn nodi 20 mlynedd o gydweithrediad rhyngwladol o dan Gonfensiwn Budapest ar Seiberdroseddu

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson, wedi cyflwyno neges fideo yn agoriad cynhadledd 'Octopus' Cyngor Ewrop ar y frwydr yn erbyn seiberdroseddu. Mae'r digwyddiad yn nodi'r 20th pen-blwydd Confensiwn Budapest, sydd wrth wraidd cynghrair fyd-eang yn erbyn Seiberdroseddu. Mae 66 o wledydd yn rhan o'r Confensiwn. Mae wedi ei lofnodi gan holl Aelod-wladwriaethau'r UE. Confensiwn Budapest yw sylfaen deddfwriaeth gwrth-seiberdroseddu mewn 80% o wledydd ledled y byd. Disgwylir i Ail Brotocol Ychwanegol i’r Confensiwn, sy’n ymwneud â gwell cydweithredu a datgelu tystiolaeth electronig, gael ei gymeradwyo gan Gyngor Gweinidogion Cyngor Ewrop yfory. Ar ôl ei sefydlu, bydd y protocol hwn yn gwella mynediad at dystiolaeth electronig, yn gwella cymorth cyfreithiol ar y cyd ac yn helpu i sefydlu ymchwiliadau ar y cyd. Trafododd y Comisiwn y Protocol ar ran yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r gynhadledd yn casglu arbenigwyr seiberdroseddu o sectorau cyhoeddus a phreifat yn ogystal â sefydliadau rhyngwladol ac anllywodraethol o bob cwr o'r byd, gan drafod yr heriau diogelwch digidol sydd o'n blaenau gan gynnwys cam-drin plant yn rhywiol ac ymladd yn erbyn ransomware. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. Bydd neges fideo'r Comisiynydd Johansson ar gael ar-lein yma

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Mae'r Comisiwn yn cryfhau cybersecurity dyfeisiau a chynhyrchion diwifr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymryd camau i wella seiberddiogelwch dyfeisiau diwifr sydd ar gael ar y farchnad Ewropeaidd. Gan fod ffonau symudol, gwylio craff, olrheinwyr ffitrwydd a theganau diwifr yn fwy a mwy yn bresennol yn ein bywyd bob dydd, mae bygythiadau seiber yn peri risg gynyddol i bob defnyddiwr. Mae'r ddeddf ddirprwyedig i'r Cyfarwyddeb Offer Radio nod mabwysiadu a fabwysiadwyd heddiw yw sicrhau bod pob dyfais ddi-wifr yn ddiogel cyn cael ei gwerthu ar farchnad yr UE. Mae'r ddeddf hon yn nodi gofynion cyfreithiol newydd ar gyfer mesurau diogelwch seiberddiogelwch, y bydd yn rhaid i weithgynhyrchwyr eu hystyried wrth ddylunio a chynhyrchu'r cynhyrchion dan sylw. Bydd hefyd yn amddiffyn preifatrwydd a data personol dinasyddion, yn atal risgiau twyll ariannol yn ogystal â sicrhau gwell gwydnwch yn ein rhwydweithiau cyfathrebu.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Rydych chi am i'ch cynhyrchion cysylltiedig fod yn ddiogel. Fel arall sut i ddibynnu arnynt ar gyfer eich busnes neu gyfathrebu preifat? Rydym nawr yn gwneud rhwymedigaethau cyfreithiol newydd ar gyfer diogelu seiberddiogelwch dyfeisiau electronig. ”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Thierry Breton: "Mae bygythiadau seiber yn esblygu'n gyflym; maent yn fwyfwy cymhleth ac yn addasadwy. Gyda'r gofynion yr ydym yn eu cyflwyno heddiw, byddwn yn gwella diogelwch ystod eang o gynhyrchion yn fawr, ac yn cryfhau ein gwytnwch yn erbyn bygythiadau seiber. yn unol â'n huchelgeisiau digidol yn Ewrop. Mae hwn yn gam sylweddol wrth sefydlu set gynhwysfawr o safonau Cybersecurity Ewropeaidd cyffredin ar gyfer y cynhyrchion (gan gynnwys gwrthrychau cysylltiedig) a'r gwasanaethau a ddygir i'n marchnad. "

Bydd y mesurau a gynigir yn ymdrin â dyfeisiau diwifr fel ffonau symudol, tabledi a chynhyrchion eraill sy'n gallu cyfathrebu dros y rhyngrwyd; teganau ac offer gofal plant fel monitorau babanod; yn ogystal ag ystod o offer gwisgadwy fel gwylio craff neu dracwyr ffitrwydd.

hysbyseb

Bydd y mesurau newydd yn helpu i:

  • Gwella gwytnwch rhwydwaith: Bydd yn rhaid i ddyfeisiau a chynhyrchion diwifr ymgorffori nodweddion er mwyn osgoi niweidio rhwydweithiau cyfathrebu ac atal y posibilrwydd bod y dyfeisiau'n cael eu defnyddio i darfu ar ymarferoldeb gwefan neu wasanaethau eraill.
  • Amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr yn well: Bydd angen i ddyfeisiau a chynhyrchion diwifr fod â nodweddion i warantu diogelu data personol. Bydd amddiffyn hawliau plant yn dod yn elfen hanfodol o'r ddeddfwriaeth hon. Er enghraifft, bydd yn rhaid i weithgynhyrchwyr weithredu mesurau newydd i atal mynediad heb awdurdod neu drosglwyddo data personol.
  • Lleihau'r risg o dwyll ariannol: Bydd yn rhaid i ddyfeisiau a chynhyrchion diwifr gynnwys nodweddion i leihau'r risg o dwyll wrth wneud taliadau electronig. Er enghraifft, bydd angen iddynt sicrhau gwell rheolaeth ddilysu ar y defnyddiwr er mwyn osgoi taliadau twyllodrus.

Bydd y ddeddf ddirprwyedig yn cael ei hategu gan Ddeddf Seiber Gwydnwch, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Arlywydd von der Leyen yn y Cyflwr yr araith Undeb, a fyddai'n anelu at gwmpasu mwy o gynhyrchion, gan edrych ar eu cylch bywyd cyfan. Mae'r cynnig heddiw yn ogystal â'r Ddeddf Seiber Cydnerthu sydd ar ddod yn dilyn i fyny ar y camau a gyhoeddwyd yn y newydd Strategaeth Cybersecurity yr UE a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020. 

Camau Nesaf

Bydd y ddeddf ddirprwyedig yn dod i rym yn dilyn cyfnod craffu o ddau fis, pe na bai'r Cyngor a'r Senedd yn codi unrhyw wrthwynebiadau.

hysbyseb

Ar ôl dod i rym, bydd gan wneuthurwyr gyfnod pontio o 30 mis i ddechrau cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol newydd. Bydd hyn yn rhoi digon o amser i'r diwydiant addasu cynhyrchion perthnasol cyn i'r gofynion newydd ddod yn berthnasol, a ddisgwylir o ganol 2024.

Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi'r gwneuthurwyr i gydymffurfio â'r gofynion newydd trwy ofyn i'r Sefydliadau Safoni Ewropeaidd ddatblygu safonau perthnasol. Fel arall, bydd gweithgynhyrchwyr hefyd yn gallu profi cydymffurfiaeth eu cynhyrchion trwy sicrhau eu bod yn cael eu hasesu gan gyrff perthnasol a hysbysir.

Cefndir

Mae dyfeisiau diwifr wedi dod yn rhan allweddol o fywyd dinasyddion. Maent yn cyrchu ein gwybodaeth bersonol ac yn defnyddio'r rhwydweithiau cyfathrebu. Mae pandemig COVID-19 wedi cynyddu'r defnydd o offer radio yn ddramatig at ddibenion proffesiynol neu bersonol.

Yn y blynyddoedd diwethaf, astudiaethau gan y Comisiwn a nododd amryw awdurdodau cenedlaethol nifer cynyddol o ddyfeisiau diwifr sy'n peri risgiau seiberddiogelwch. Er enghraifft, mae astudiaethau o'r fath wedi tynnu sylw at y risg o deganau sy'n ysbïo gweithredoedd neu sgyrsiau plant; data personol heb ei amgryptio sy'n cael ei storio yn ein dyfeisiau, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â thaliadau, y gellir eu cyrchu'n hawdd; a hyd yn oed offer a all gamddefnyddio adnoddau'r rhwydwaith a thrwy hynny leihau eu gallu.  

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion ar y Ddeddf Ddirprwyedig

Deddf ddirprwyedig i'r Gyfarwyddeb Offer Radio

Adroddiad asesiad effaith

Strategaeth Cybersecurity yr UE

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd