Cysylltu â ni

Cyber ​​Security

Mis Cybersecurity Ewropeaidd: 'Meddyliwch Cyn U Clic'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y nawfed rhifyn o'r Mis Cybersecurity Ewropeaidd Dechreuodd ar 1 Hydref a bydd yn rhedeg am fis cyfan mis Hydref o dan yr arwyddair 'Think Before U Click'. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol yw hon a drefnir gan y Comisiwn, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA) a dros 300 o bartneriaid yn yr aelod-wladwriaethau, gan gynnwys awdurdodau lleol, llywodraethau, prifysgolion, melinau trafod, cyrff anllywodraethol a chymdeithasau proffesiynol. Bydd cannoedd o weithgareddau, megis cynadleddau, gweithdai, sesiynau hyfforddi, cyflwyniadau, gweminarau ac ymgyrchoedd ar-lein, yn cael eu cynnal ledled Ewrop eleni i hyrwyddo seiberddiogelwch ymhlith dinasyddion a sefydliadau ac i ddarparu'r wybodaeth ddiogelwch ar-lein ddiweddaraf trwy godi ymwybyddiaeth a rhannu o arferion da.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Ni fyddwn yn defnyddio technoleg os nad ydym yn ymddiried ynddo; a daw ymddiriedaeth o deimlo'n ddiogel. Dyna pam mae cybersecurity yn wirioneddol ganolog i'n digideiddio, ac i'r defnydd o dechnoleg. Yn enwedig y dyddiau hyn pan oherwydd y pandemig rydym wedi bod yn gwneud cymaint o bethau ar-lein: gweithio, dysgu, siopa, a mwy. Trwy fabwysiadu arferion cybersecurity da, rydym yn adeiladu bywyd digidol diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae seiber-ymosodiadau yn peryglu ein busnesau, ein seilweithiau beirniadol, ein data, gweithrediad ein democratiaethau. Mae seiber-droseddwyr yn manteisio ar y bregusrwydd lleiaf yn ein hamgylchedd digidol. Nod ymgyrch Mis Cybersecurity Ewropeaidd yw helpu pawb i gaffael y sgiliau angenrheidiol i gysgodi ein hunain a'n ffordd o fyw yn erbyn bygythiadau seiber. Mae arwyddair yr ymgyrch 'Think Before U Click' yn arbennig eleni yn fwy perthnasol nag erioed. "

hysbyseb

Ymwybyddiaeth seiber yw un o onglau'r Strategaeth Cybersecurity yr UE a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr y llynedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ENISA. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar draws yr aelod-wladwriaethau ar gael yn y map rhyngweithiol hwn, ac mae deunydd codi ymwybyddiaeth ar gael ar gwefan bwrpasol. Dilynwch yr ymgyrch ar Twitter @CyberSecMonth gyda hashnodau #CyberSecMonth a # ThinkB4Uclick, ac ar Facebook @CyberSecMonthEU.

hysbyseb

Cyber ​​Security

Is-lywydd Gweithredol Vestager, Is-lywydd Schinas a Chomisiynydd Llydaweg yn y Fforwm Cybersecurity Rhyngwladol yn Lille

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol Margrethe Vestager, ar gyfer ac yn Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas yn cymryd rhan yn y Fforwm Cybersecurity Rhyngwladol mae hynny'n digwydd tan 9 Medi yn Lille, Ffrainc. Mae'r fforwm yn un o'r digwyddiadau pwysicaf yn Ewrop ar seiberddiogelwch gan gasglu gweithwyr proffesiynol a rhanddeiliaid cybersecurity Ewropeaidd i adlewyrchu a chyfnewid barn.

Is Lywydd Schinas traddododd araith gyweirnod ar 8 Medi lle canolbwyntiodd ar effaith y nifer cynyddol o seiber-ymosodiadau soffistigedig ar fywydau beunyddiol dinasyddion a busnesau. Esboniodd hefyd bwysigrwydd seiberddiogelwch fel rhan o'r Undeb Diogelwch Ewrop.

Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Vestager yn cymryd rhan mewn sgwrs ochr tân ar 9 Medi lle bydd yn trafod seiberddiogelwch yn ogystal ag agweddau ehangach ar ymddiriedaeth yn y drawsnewid digidol a chymdeithas ddigidol, megis Deallusrwydd Artiffisial (AI), moeseg a hunaniaeth ddigidol. Yn olaf, bydd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton yn cau'r gynhadledd gyda neges fideo yn tynnu sylw at y Strategaeth Cybersecurity yr UE.

hysbyseb

Elfen allweddol o Llunio Dyfodol Digidol Ewrop,Cynllun Adferiad ar gyfer Ewrop  a'r Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE, nod Strategaeth Cybersecurity yr UE yw harneisio a chryfhau'r holl offer ac adnoddau sydd ar gael yn yr UE i sicrhau bod dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn cael eu diogelu'n dda, ar-lein ac oddi ar-lein, rhag bygythiadau a digwyddiadau seiber cynyddol. Fe’i cyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 gan y Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch. Ymhellach, ym mis Mehefin 2021, nododd y Comisiwn gamau ymarferol i adeiladu cynllun newydd Uned Seiber ar y Cyd, sy'n anelu at ddod â'r adnoddau a'r arbenigedd sydd ar gael i'r UE a'i aelod-wladwriaethau ynghyd i atal, atal ac ymateb yn effeithiol i ddigwyddiadau seiber torfol ac argyfyngau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi datblygiad platfform seiberddiogelwch y genhedlaeth nesaf

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido gwerth € 15 miliwn gyda’r cwmni cybersecurity o’r Iseldiroedd EclecticIQ, arweinydd ym maes technoleg a gwasanaethau cudd-wybodaeth bygythiad, hela ac ymateb. Cefnogir y prosiect gan warant gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Bydd y cytundeb yn rhoi mynediad i EclecticIQ i'r cyllid sydd ei angen arno i gyflymu datblygiad ei blatfform seiberddiogelwch ymhellach ac ehangu'n rhyngwladol mewn marchnad sy'n bwysig yn strategol ac sy'n tyfu'n gyflym.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Wrth i fwy a mwy o weithrediadau busnes symud ar-lein, mae cryfhau seiberddiogelwch yn dod yn bwysicach fyth. Bydd y gefnogaeth hon gan yr EIB, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn helpu EclecticIQ i dyfu ei weithgaredd ymhellach yn y sector hanfodol hwn, gan ddatblygu ei bortffolio cynnyrch a chynnig atebion addas i gleientiaid i wrthsefyll cyberthreatau yn effeithiol. "

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Cybersecurity: Mae holl aelod-wladwriaethau'r UE yn ymrwymo i adeiladu seilwaith cyfathrebu cwantwm

cyhoeddwyd

on

Gyda'r llofnod diweddaraf gan Iwerddon o'r datganiad gwleidyddol i hybu galluoedd Ewropeaidd mewn technolegau cwantwm, seiberddiogelwch a chystadleurwydd diwydiannol, mae'r holl Aelod-wladwriaethau bellach wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd, ynghyd â'r Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth Ofod Ewrop, i adeiladu'r EuroQCI, seilwaith cyfathrebu cwantwm diogel a fydd yn rhychwantu'r UE gyfan. Bydd rhwydweithiau cyfathrebu diogel, uchel eu perfformiad o'r fath yn hanfodol i ddiwallu anghenion seiberddiogelwch Ewrop yn y blynyddoedd i ddod. Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: “Rwy’n hapus iawn gweld holl Aelod-wladwriaethau’r UE yn dod ynghyd i arwyddo datganiad EuroQCI - menter seilwaith Cyfathrebu Quantum Ewropeaidd - sylfaen gadarn iawn i gynlluniau Ewrop ddod yn brif. chwaraewr mewn cyfathrebu cwantwm. Yn hynny o beth, rwy’n eu hannog i gyd i fod yn uchelgeisiol yn eu gweithgareddau, gan mai rhwydweithiau cenedlaethol cryf fydd sylfaen yr EuroQCI. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Fel y gwelsom yn ddiweddar, mae seiberddiogelwch yn rhan hanfodol o'n sofraniaeth ddigidol yn fwy nag erioed. Rwy’n falch iawn o weld bod yr holl aelod-wladwriaethau bellach yn rhan o fenter EuroQCI, cydran allweddol o’n menter cysylltedd diogel sydd ar ddod, a fydd yn caniatáu i bob Ewropeaidd gael mynediad at wasanaethau cyfathrebu dibynadwy a diogel. ”

Bydd yr EuroQCI yn rhan o weithred ehangach gan y Comisiwn i lansio system cysylltedd diogel wedi'i seilio ar loeren a fydd yn sicrhau bod band eang cyflym ar gael ym mhobman yn Ewrop. Bydd y cynllun hwn yn darparu gwell gwasanaethau digidol i wasanaethau cysylltedd dibynadwy, cost-effeithiol. O'r herwydd, bydd yr EuroQCI yn ategu'r isadeileddau cyfathrebu presennol gyda haen ychwanegol o ddiogelwch yn seiliedig ar egwyddorion mecaneg cwantwm - er enghraifft, trwy ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar ddosbarthiad allwedd cwantwm, math diogel iawn o amgryptio. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd