Cysylltu â ni

coronafirws

Brwydro yn erbyn seiberdroseddu yn yr oes postpandemig: gall Taiwan helpu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn 2020, trechodd y pandemig COVID-19 lawer o'r byd. Yng nghanol mis Mai 2021, gwelodd Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) gynnydd sydyn yn nifer yr achosion. Pan oedd angen help ar Taiwan fwyaf, addawodd partneriaid fel yr Unol Daleithiau, Japan, Lithwania, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, a Gwlad Pwyl, yn ogystal â Chyfleuster COVAX, mecanwaith dyrannu byd-eang ar gyfer brechlynnau COVID-19, roi neu ddarparu brechlynnau ar unwaith. i Taiwan, gan ganiatáu i Taiwan ddod â'r pandemig yn ôl o dan reolaeth yn raddol, yn ysgrifennu Huang Chia-lu, comisiynydd, Swyddfa Ymchwilio Troseddol Gweriniaeth Tsieina (Taiwan).

Mae hyn yn dyst i'r ymdrechion rhyngwladol ar y cyd i fynd i'r afael â'r heriau difrifol a ddaw yn sgil y pandemig. Bydd angen yr un ymdrechion ar y cyd i fynd i’r afael â seiberdroseddau rhyngwladol cynyddol yn yr oes postpandemig, ac mae Taiwan yn barod i fod yn rhan o’r ymdrech honno. Trwy gydol y pandemig, mae asiantaethau llywodraeth Taiwan a chwmnïau preifat wedi dilyn polisïau gwrth-fandemig yn agos i atal heintiau clwstwr. Dechreuodd pobl weithio gartref a mabwysiadodd ysgolion ddysgu rhithwir. Trodd defnyddwyr at e-fasnach, a ffynnodd llwyfannau gwasanaeth archebu a dosbarthu bwyd ar-lein. Mae'r pandemig wedi arwain at y newidiadau hyn yn ein bywydau, ac er ei fod yn sicr o leihau yn y dyfodol rhagweladwy, ni fydd ymlediad cybertechnology.

Mae wedi newid yn sylfaenol y ffordd rydyn ni'n gweithio, byw, dysgu ac ymlacio - gan arwain at ffordd o fyw hollol newydd. Fodd bynnag, mae ein dibyniaeth gynyddol ar seiberechnoleg hefyd wedi ei gwneud yn haws nag erioed i droseddwyr fanteisio ar wendidau diogelwch i gyflawni troseddau. Felly, bydd seiberddiogelwch yn un o'r materion pwysicaf yn yr oes ôl-bandemig gan ei fod yn hanfodol i gynnal diogelwch y cyhoedd ledled y byd. Mae seiberdroseddu yn mynd y tu hwnt i ffiniau; cydweithredu trawswladol yw'r allwedd. Wrth i seiberdroseddu fynd y tu hwnt i ffiniau, gellir lleoli dioddefwyr, cyflawnwyr a lleoliadau troseddau mewn gwahanol wledydd.

Y seiberdroseddu mwyaf cyffredin yw twyll telathrebu, sy'n defnyddio'r rhyngrwyd a thechnolegau telathrebu eraill. Mae angen cydweithredu trawswladol i ddod â modrwyau troseddau rhyngwladol o flaen eu gwell. Yn 2020, defnyddiodd heddlu Taiwan ddadansoddeg data fawr i nodi nifer o ddinasyddion Taiwan yr amheuir eu bod yn sefydlu gweithrediadau twyll telathrebu ym Montenegro. Cysylltodd Taiwan â Montenegro a chynigiodd gymorth cyfreithiol ar y cyd, gan alluogi Swyddfa Erlynydd Gwladol Arbennig Montenegrin i symud ymlaen gyda'r achos.

hysbyseb

Trwy ymdrechion ar y cyd, datgelodd Taiwan a heddluoedd Montenegrin dri gweithrediad twyll telathrebu ac arestio 92 o bobl a ddrwgdybir a gyhuddwyd o ddynwared swyddogion llywodraeth Tsieineaidd, yr heddlu ac erlynwyr. Credir bod y rhai a ddrwgdybir wedi twyllo mwy na 2,000 o bobl yn Tsieina, gan achosi hyd at US $ 22.6 miliwn mewn colledion ariannol. Mae'r achos hwn yn tynnu sylw at nodweddion troseddau trawswladol. Roedd y rhai a ddrwgdybir yn ddinasyddion Taiwan, tra bod y dioddefwyr yn ddinasyddion Tsieineaidd. Digwyddodd y drosedd honedig ym Montenegro ac fe'i cyflawnwyd gyda thechnolegau telathrebu.

Diolch i gydweithrediad dwyochrog yr heddlu, cafodd y rhai a ddrwgdybir eu dal, gan atal pobl ddiniwed eraill rhag dioddef y sgam. Pennawd: Mae Swyddfa Erlynydd Gwladol Arbennig Montenegrin yn trosglwyddo achos i heddlu Taiwan. Mae camfanteisio rhywiol ar blant ac ieuenctid yn drosedd arall a gondemnir yn rhyngwladol, gyda gwledydd ledled y byd yn gwneud pob ymdrech i'w hatal a dod â throseddwyr o flaen eu gwell. Yn 2019, derbyniodd heddlu Taiwan wybodaeth gan CyberTipline rhwydwaith preifat rhithwir Canolfan Genedlaethol yr UD ar gyfer Plant ar Goll a Chamfanteisio arno yn nodi bod amheuaeth bod dinesydd o Dde Affrica yn Taiwan wedi uwchlwytho llawer o bornograffi plant i'r rhyngrwyd. Yn dilyn yr awenau, daeth heddlu Taiwan o hyd i'r sawl a ddrwgdybir yn gyflym a chwilio ei breswylfa, gan gipio tystiolaeth o bornograffi plant. Daeth yr heddlu o hyd i ffotograffau a fideos ohono yn ymosod yn rhywiol ar blant Taiwan. Cafodd y delweddau anghyfreithlon eu storio ar weinyddion sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau, a chyflawnwyd y troseddau honedig yn Taiwan.

Gan fod y dioddefwyr yn yr achos hwn dan oed, roeddent yn rhy ifanc i esbonio'r sefyllfa yn ddigonol neu i geisio cymorth. Pe na bai heddlu Taiwan wedi derbyn yr awenau, mae'n debyg y byddai'r sawl a ddrwgdybir wedi parhau i ymosod ar fwy o blant. Mae'r achos hwn yn ddyledus i'w lwyddiant oherwydd cydweithredu trawswladol a rhannu gwybodaeth droseddol, a all atal troseddau i bob pwrpas. Pennawd: Cydweithrediad rhyngwladol i frwydro yn erbyn pornograffi plant Mae seiberdroseddu yn cynnwys ymchwiliadau trawsffiniol. Fodd bynnag, mae awdurdodaethau a diffiniadau o droseddau yn amrywio ymhlith asiantaethau gorfodaeth cyfraith ledled y byd. Mae modrwyau troseddol yn deall hyn yn rhy dda ac yn manteisio ar y rhwystrau gwybodaeth sy'n deillio o hynny, gan ffoi i wledydd eraill i leihau'r tebygolrwydd o gael eu dal.

hysbyseb

Fel COVID-19, gall seiberdroseddu daro unigolion mewn unrhyw wlad. Felly, yn union fel y mae'r byd wedi ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig, mae gwrthweithio seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad heddluoedd rhyngwladol i gynorthwyo a rhannu gwybodaeth â'i gilydd. Dim ond wedyn y gellir atal mwy o droseddau a datrys mwy o achosion yn effeithlon, gan ganiatáu i bobl ledled y byd fwynhau bywyd mwy diogel. Mae awdurdodau heddlu Taiwan wedi ymdrechu ers amser i hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol wrth frwydro yn erbyn troseddau trawsffiniol. Yn 2020, roedd tri achos amlwg. Trwy gyd-ymdrechion Taiwan, Fietnam, a’r Unol Daleithiau, ysbeiliwyd canolfannau galwadau twyll telathrebu trawswladol ym mis Ionawr; y mis canlynol, darganfuwyd cylch ffugio arian cyfred yr Unol Daleithiau; ac arestiwyd 12 unigolyn yr amheuir eu bod yn ymwneud â masnachu mewn pobl a thorri Deddf Atal Camfanteisio Rhywiol Plant ac Ieuenctid ym mis Gorffennaf. Mae gan awdurdodau heddlu Taiwan Uned Ymchwilio Trosedd Technoleg Uchel arbenigol ac ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol.

Sefydlodd y Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) o dan Asiantaeth Heddlu Genedlaethol y Weinyddiaeth Mewnol, Lab Fforensig Ddigidol sy'n cwrdd â safonau rhyngwladol. Cyhoeddwyd achrediad ISO / IEC 17025 cyntaf y byd ar gyfer Dadansoddiad Rhaglen Windows gan Sefydliad Achredu Taiwan. Yn 2021, safonodd y CIB ei 4 gweithdrefn dadansoddi meddalwedd faleisus, yn ogystal â sefydlu mecanweithiau dadansoddi ffeiliau a dadansoddi rhwydwaith. Bydd arbenigedd Taiwan wrth frwydro yn erbyn seiberdroseddu o fudd i ymdrechion byd-eang i adeiladu seiberofod mwy diogel. Gall Taiwan helpu i greu byd mwy diogel.

Mae pandemig COVID-19 wedi tanlinellu'r ffaith bod afiechydon yn uwch na ffiniau cenedlaethol a gall effeithio ar unrhyw un - waeth beth yw lliw croen, ethnigrwydd, iaith neu ryw. Cyflymodd diffyg ymddiriedaeth, anghytundebau, a diffyg tryloywder rhwng cenhedloedd ymlediad y firws. Dim ond pan fydd partneriaid rhyngwladol yn darparu cyd-gymorth ac yn rhannu gwybodaeth, arbenigedd a brechlynnau gwrth-fandemig y gall y byd oresgyn y pandemig yn gyflymach ac yn llwyddiannus. Cymeradwywyd y Nodau Plismona Byd-eang gan aelod-wledydd INTERPOL yn 2017, gyda’r pwrpas datganedig o greu byd mwy diogel a mwy cynaliadwy. Gyda'r genhadaeth hon mewn golwg, rhaid inni weithio gyda'n gilydd i frwydro yn erbyn troseddau - yn union fel yr ydym wedi ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig. Ni ddylid eithrio unrhyw asiantaeth heddlu na gwlad.

Er mwyn brwydro yn erbyn seiberdroseddu a hybu seiberddiogelwch byd-eang yn effeithiol, mae angen i'r byd gydweithredu. Mae angen cefnogaeth y byd ar Taiwan ac mae Taiwan yn barod ac yn gallu helpu'r byd trwy rannu ei brofiad. Wrth i'r byd i gyd ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig eleni, rydym yn annog y gymuned ryngwladol, yn yr un ysbryd, i gefnogi cais Taiwan i fynychu Cynulliad Cyffredinol INTERPOL fel arsylwr eleni a chymryd rhan mewn cyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL . Byddai cyfranogiad pragmatig ac ystyrlon Taiwan yn helpu i wneud y byd yn lle mwy diogel i bawb.

Rhannwch yr erthygl hon:

coronafirws

Gallai pandemig nesaf fod yn fwy angheuol na COVID, meddai crëwr y brechlyn

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn cerdded trwy orsaf Danddaearol San Steffan yn ystod oriau brig y bore, yng nghanol yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19) yn Llundain, Prydain, Rhagfyr 1, 2021. REUTERS / Henry Nicholls

Gallai pandemigau yn y dyfodol fod hyd yn oed yn fwy angheuol na COVID-19 felly rhaid peidio â gwasgu'r gwersi a ddysgwyd o'r achosion a dylai'r byd sicrhau ei fod yn barod ar gyfer yr ymosodiad firaol nesaf, meddai un o grewyr y brechlyn Rhydychen-AstraZeneca, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Stephanie Nebehay, Reuters.

Mae’r nofel coronavirus wedi lladd 5.26 miliwn o bobl ledled y byd, yn ôl Prifysgol Johns Hopkins, wedi dileu triliynau o ddoleri mewn allbwn economaidd ac wedi troi bywyd wyneb i waered i biliynau o bobl.

"Y gwir yw, fe allai'r un nesaf fod yn waeth. Fe allai fod yn fwy heintus, neu'n fwy angheuol, neu'r ddau," meddai Sarah Gilbert yn Darlith Richard Dimbleby, adroddodd y BBC. "Nid hwn fydd y tro olaf i firws fygwth ein bywydau a'n bywoliaeth."

Dywedodd Gilbert, athro brechu ym Mhrifysgol Rhydychen, y dylai'r byd sicrhau ei fod wedi'i baratoi'n well ar gyfer y firws nesaf.

hysbyseb

"Rhaid peidio â cholli'r datblygiadau rydyn ni wedi'u gwneud, a'r wybodaeth rydyn ni wedi'i hennill," meddai.

Mae'r ymdrechion i ddod â'r pandemig COVID-19 i ben wedi bod yn anwastad ac yn dameidiog, wedi'u nodi gan fynediad cyfyngedig i frechlynnau mewn gwledydd incwm isel tra bod yr "iach a chyfoethog" mewn gwledydd cyfoethog yn cael hwb, dywed arbenigwyr iechyd.

Mae panel o arbenigwyr iechyd a sefydlwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd i adolygu'r modd yr ymdriniwyd â phandemig SARS-CoV-2 wedi galw am gyllid parhaol ac am fwy o allu i ymchwilio i bandemig trwy gytundeb newydd. Darllen mwy.

hysbyseb

Un cynnig oedd ar gyfer cyllido newydd o leiaf $ 10 biliwn y flwyddyn ar gyfer parodrwydd pandemig.

Canfuwyd yr achos o COVID-19 gyntaf yn Tsieina ddiwedd 2019. Datblygwyd brechlynnau yn erbyn y firws yn yr amser record.

Dywedodd Gilbert fod protein pigyn yr amrywiad Omicron yn cynnwys treigladau y gwyddys eu bod yn cynyddu trosglwyddadwyedd y firws.

"Mae yna newidiadau ychwanegol a allai olygu y gallai gwrthgyrff a achosir gan y brechlynnau, neu drwy haint ag amrywiadau eraill, fod yn llai effeithiol wrth atal haint ag Omicron," meddai Gilbert.

"Hyd nes y byddwn yn gwybod mwy, dylem fod yn ofalus, a chymryd camau i arafu ymlediad yr amrywiad newydd hwn."

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ewrop yn rhagori ar 75 miliwn o achosion COVID-19 yng nghanol lledaeniad Omicron

cyhoeddwyd

on

By

Mae arbenigwr meddygol yn dal llaw claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn uned gofal dwys (ICU) clinig Tocsicoleg a Sepsis Ysbyty Prifysgol Glinigol Riga East yn Riga, Latfia. REUTERS / Janis Laizans

Fe groesodd Ewrop 75 miliwn o achosion coronafirws ddydd Gwener (3 Rhagfyr), yn ôl cyfrif Reuters, wrth i’r rhanbarth breswylio am yr amrywiad Omicron newydd ar adeg pan mae ysbytai mewn rhai gwledydd eisoes dan straen gan yr ymchwydd presennol, ysgrifennu Rittik Biswas ac Anurag Maan yn Bengaluru, Lasya Priya, M. Aparupa Mazumder a Rittik Biswas.

Mae dros 15 o wledydd yn Ewrop wedi riportio achosion wedi’u cadarnhau o’r amrywiad newydd sydd wedi cadarnhau marchnadoedd ariannol. Dywedodd asiantaeth iechyd cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau y gallai’r amrywiad Omicron fod yn gyfrifol amdano mwy na hanner oll heintiau COVID-19 yn Ewrop o fewn ychydig fisoedd. Darllen mwy.

Hyd yn oed cyn darganfod Omicron, roedd Ewrop yn uwchganolbwynt pandemig gyda 66 o bob 100 o heintiau newydd bob dydd yn dod o wledydd Ewrop, yn ôl a Dadansoddiad Reuters.

hysbyseb

Dwyrain Ewrop mae gan 33% o gyfanswm yr achosion yr adroddwyd amdanynt a thua 53% o gyfanswm y marwolaethau a gofnodwyd yn Ewrop. Mae'n cyfrif am 39% o boblogaeth y rhanbarth.

Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Hyd yn hyn mae'r Deyrnas Unedig wedi adrodd am y nifer uchaf o achosion coronafirws yn y rhanbarth ac yna Rwsia, Ffrainc a'r Almaen.

Mae'r data Reuters yn dangos cyflymder y pandemig cyflymder codi yn ail hanner 2021. Mae Ewrop wedi adrodd y cyfartaledd dyddiol uchaf o 359,000 o achosion newydd yn yr ail hanner o'i gymharu â'r achosion dyddiol uchaf o tua 241,000 y dydd yn hanner cyntaf y flwyddyn.

hysbyseb
Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Cymerodd 136 diwrnod i ranbarth Ewrop fynd o 50 miliwn o achosion i 75 miliwn, o'i gymharu â 194 diwrnod a gymerodd i fynd o 25 i 50 miliwn tra bod y 25 miliwn o achosion cyntaf wedi'u nodi mewn 350 diwrnod.

Er mwyn delio â'r ymchwydd hwnnw, ail-osododd sawl llywodraeth Ewropeaidd derfynau ar weithgaredd, yn amrywio o Cloi Awstria yn llawn i gloi i lawr yn rhannol yn yr Iseldiroedd a chyfyngiadau ar y rhai sydd heb eu brechu mewn rhannau o'r Almaen, y Weriniaeth Tsiec a Slofacia. Darllen mwy.

Mae petruster brechlyn yn ffenomen fyd-eang, ond dywed arbenigwyr y gallai canol Ewrop fod yn arbennig o amheugar, ddegawdau ar ôl cwymp y rheol Gomiwnyddol wedi erydu ymddiriedaeth y cyhoedd mewn sefydliadau gwladol.

In Latvia, un o'r gwledydd lleiaf brechiedig yn yr UE, yn y diwedd, cafodd cyrff yn y morgue eu pentyrru ar ben ei gilydd, heb eu hawlio am ddyddiau, wrth i berthnasau ymladd ciwiau mewn mynwentydd i'w claddu. Darllen mwy. Mae ysbytai yn y Weriniaeth Tsiec, lle mai dim ond 62% o'r boblogaeth sydd wedi ennill o leiaf un dos, dan straen gan nifer y cleifion COVID.

Mae llu awyr yr Almaen wedi trosglwyddo cleifion COVID o ysbytai llawn i eraill yn y wlad gan ddefnyddio "hedfan unedau gofal dwys." Darllen mwy.

Yn yr Wcráin, lle mai dim ond 30% sydd wedi ennill dos cyntaf o leiaf, mae nifer cyfartalog y marwolaethau COVID y dydd yn gosod cofnodion yn ddiweddar.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

Mae mwy na 40,000 yn gorymdeithio yn Fienna yn erbyn cloi coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Gorymdeithiodd mwy na 40,000 o bobl trwy Fienna ddydd Sadwrn (4 Rhagfyr) i brotestio yn erbyn cau i lawr ac mae'n bwriadu gwneud brechiadau'n orfodol i ffrwyno'r pandemig coronafirws, ysgrifennu Francois Murphy, Lisi Niesner a Michael Shields, Reuters.

Yn wyneb ymchwydd mewn heintiau, y mis diwethaf gwnaeth y llywodraeth Awstria y wlad gyntaf yng Ngorllewin Ewrop i ail-osod cloi a dywedodd y byddai'n gwneud brechiadau'n orfodol o fis Chwefror.

Roedd pobl yn cario arwyddion yn dweud: "Byddaf yn penderfynu drosof fy hun", "Gwneud Awstria yn Fawr Eto", ac "Etholiadau Newydd" - nod i'r cythrwfl gwleidyddol sydd wedi gweld tri changhellor o fewn deufis - wrth i'r torfeydd ymgynnull. darllen mwy

"Rydw i yma oherwydd fy mod yn erbyn brechiadau gorfodol. Rwyf dros hawliau dynol, a dylid atal torri hawliau dynol," meddai un protestiwr wrth Reuters Television.

hysbyseb

"Rydyn ni'n amddiffyn ein plant," meddai un arall.

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner
Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt orymdeithio o flaen Opera’r Wladwriaeth i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a’r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Defnyddiwyd tua 1,200 o heddweision i drin protestiadau gwasgaredig a unodd i orymdaith ar rhodfa ganolog y Ring.

hysbyseb

Fe wnaeth yr heddlu roi maint y brotest ar dros 40,000, tra bod tua 1,500 o wrthrychau yn cael eu llwyfannu.

Fe ddefnyddiodd swyddogion chwistrell pupur yn erbyn rhai protestwyr a anelodd dân gwyllt at yr heddlu, a chadw rhai gorymdeithwyr, meddai’r heddlu.

Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor seneddol ddyblu hyd y cyfnod cau i 20 diwrnod, y mae'r llywodraeth wedi dweud yw'r hiraf y bydd yn para. Darllen mwy.

Mae gan Awstria, gwlad o 8.9 miliwn o bobl Adroddwyd bron i 1.2 miliwn o achosion coronafirws a mwy na 12,000 o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ers i'r pandemig ddechrau y llynedd.

Mae achosion newydd wedi bod yn cwympo ers dechrau'r cloi, y mae eu telerau'n eithrio protestiadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd