Cysylltu â ni

Amddiffyn

Diwydiant amddiffyn: Y Comisiwn yn cychwyn Cronfa Amddiffyn Ewrop gyda € 1.2 biliwn ac yn dyfarnu 26 prosiect cydweithredu diwydiannol newydd am fwy na € 158 miliwn

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu pecyn o benderfyniadau sy'n cefnogi gallu cystadleurwydd ac arloesi diwydiant amddiffyn yr UE. Mae mabwysiadu rhaglen waith flynyddol gyntaf Cronfa Amddiffyn Ewrop (EDF) yn paratoi'r ffordd i lansiad ar unwaith o 23 galwad am gynigion ar gyfer cyfanswm o € 1.2 biliwn o arian yr UE i gefnogi prosiectau ymchwil a datblygu amddiffyn cydweithredol. At hynny, o dan raglen ragflaenol yr EDF, Rhaglen Datblygu'r Diwydiant Amddiffyn Ewropeaidd (EDIDP), dewiswyd 26 prosiect newydd gyda chyllideb o fwy na € 158 miliwn i'w hariannu. Yn ogystal, derbyniodd dau brosiect datblygu gallu mawr grant a ddyfarnwyd yn uniongyrchol o € 137m o dan yr EDIDP.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae Cronfa Amddiffyn Ewrop bellach yn chwarae rhan allweddol wrth wneud cydweithredu diwydiannol amddiffyn yn Ewrop yn realiti parhaol. Bydd hyn yn meithrin cystadleurwydd yr UE ac yn cyfrannu at gyflawni ein huchelgeisiau technolegol. Gyda chyfranogiad sylweddol gan gwmnïau o bob maint ac o bob rhan o'r UE, mae'r Gronfa'n darparu cyfleoedd gwych i feithrin arloesedd a galluoedd blaengar. Mae 30% o'r cyllid sy'n mynd i fentrau bach a chanolig yn ddechrau addawol iawn. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Yn 2021, mae Cronfa Amddiffyn Ewrop yn dod yn fyw. Gyda rhaglen amddiffyn bwrpasol gyntaf erioed yr UE, bydd cydweithredu Ewropeaidd ym maes amddiffyn yn dod yn norm. Bydd awdurdodau cyhoeddus yn gwario’n well gyda’i gilydd, a bydd cwmnïau - mawr neu fach - o bob aelod-wladwriaeth yn elwa, gan arwain at gadwyni gwerth diwydiannol amddiffyn Ewropeaidd mwy integredig. Yn 2021 yn unig, bydd yr EDF yn ariannu hyd at EUR 1.2bn mewn prosiectau gallu amddiffyn pen uchel fel y genhedlaeth nesaf o ddiffoddwyr awyrennau, tanciau neu longau, yn ogystal â thechnolegau amddiffyn beirniadol fel cwmwl milwrol, AI, lled-ddargludyddion, gofod, mesurau seiber neu gownter meddygol. ”

2021 Rhaglen waith EDF: Newid sylweddol mewn uchelgais

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bydd yr EDF yn cyd-ariannu prosiectau cymhleth ar raddfa fawr am gyfanswm o € 1.2bn. Er mwyn ariannu'r broses o gyflwyno uchelgeisiol hon, mae cyllideb ED2021 930 o € 290m wedi'i hategu â 'ychwanegiad' o € 2022m o gyllideb EDXNUMX XNUMX. Bydd hyn yn caniatáu i gychwyn prosiectau datblygu gallu ar raddfa fawr ac uchelgeisiol wrth sicrhau sylw thematig eang i bynciau addawol eraill.

Gyda'r nod o leihau darnio galluoedd amddiffyn yr UE, gwella cystadleurwydd diwydiant amddiffyn yr UE a rhyngweithrededd cynhyrchion a thechnolegau, mae'r 2021 Rhaglen waith EDF yn cymell ac yn cefnogi nifer o brosiectau datblygu gallu a safoni.

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd yr EDF yn dyrannu o gwmpas € 700m i baratoi llwyfannau a systemau amddiffyn cymhleth ar raddfa fawr megis systemau ymladdwyr y genhedlaeth nesaf neu fflyd cerbydau daear, llongau digidol a modiwlaidd, ac amddiffyn taflegrau balistig.

Bydd oddeutu € 100m yn cael ei neilltuo ar gyfer technolegau beirniadol, a fydd yn gwella perfformiad a gwytnwch offer amddiffyn fel deallusrwydd artiffisial a chwmwl ar gyfer gweithrediadau milwrol, lled-ddargludyddion ym maes cydrannau is-goch a radio-amledd.

Bydd yr EDF hefyd yn cynyddu synergeddau â pholisïau a rhaglenni sifil eraill yr UE, yn arbennig ym maes gofod (tua € 50m), ymateb meddygol (tua € 70m), a digidol a seiber (tua € 100m). Nod hyn yw meithrin traws-ffrwythloni, galluogi chwaraewyr newydd i mewn a lleihau dibyniaethau technolegol.

Bydd y Gronfa arloesi blaengar trwy fwy na € 120m wedi'i ddyrannu i dechnolegau aflonyddgar a galwadau agored penodol am fusnesau bach a chanolig. Bydd yn meithrin arloesiadau sy'n newid gemau, yn enwedig mewn technolegau cwantwm, gweithgynhyrchu ychwanegion a radar dros y gorwel, ac yn manteisio ar fusnesau bach a chanolig addawol a busnesau newydd.

Canlyniad EDIDP 2020: 26 prosiect newydd a dwy wobr uniongyrchol

Arweiniodd cylch cyllido terfynol EDIDP at ddyfarnu cefnogaeth i ddatblygu nifer o alluoedd amddiffyn newydd mewn meysydd mor amrywiol a chyflenwol â diogelwch morwrol, ymwybyddiaeth sefyllfa seiber neu frwydro yn erbyn y ddaear a'r awyr.

Yn benodol, 26 prosiect newydd gyda chyllideb o fwy na € 158m eu dewis i'w hariannu, gyda ffocws mawr ar alluoedd gwyliadwriaeth (galluoedd ar sail gofod a morwrol fel ei gilydd), gwytnwch (Canfod Niwclear Radiolegol Biolegol Cemegol, System Awyr Gwrth-griw) a galluoedd pen uchel (streic trachywiredd, brwydro yn erbyn y ddaear, aer ymladd).

Mae cylch EDIDP 2020 yn cadarnhau hefyd eleni fodel addas at y diben o Gronfa Amddiffyn Ewrop, sef:

  • Rhaglen hynod ddeniadol: 63 cynnig yn cystadlu yn y galwadau sy'n cynnwys mwy na 700 o endidau;
  • Cydweithrediad amddiffyn wedi'i atgyfnerthu: ar gyfartaledd, 16 endid o saith aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan ym mhob prosiect;
  • Sylw daearyddol eang: 420 endid o 25 aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan yn y prosiectau;
  • Cyfranogiad cryf busnesau bach a chanolig: 35% o'r endidau ac yn elwa o 30% o gyfanswm y cyllid;
  • Cysondeb â mentrau amddiffyn eraill yr UE: yn benodol y Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol, gyda 15 allan o 26 prosiect â statws PESCO.

Yn EDIDP 2020, mae 10 endid a reolir gan drydydd gwledydd yn cymryd rhan mewn cynigion dethol yn dilyn gwarantau dilys yn seiliedig ar ddiogelwch.

Yn ogystal, derbyniodd dau brosiect datblygu gallu mawr gyfanswm grant o € 137m o ystyried eu pwysigrwydd strategol uchel:

  • RPAS MALE, a elwir hefyd Eurodrone, cefnogi datblygiad drôn uchder canolig a dygnwch hir (€ 100m). Ynghyd â phrosiectau dethol eraill i gefnogi llwyth tâl ar gyfer dronau tactegol, haid o dronau, synwyryddion, systemau tactegol arsylwi isel, buddsoddir mwy na € 135m i adeiladu sofraniaeth dechnolegol mewn dronau, ased hanfodol i luoedd arfog yr UE.
  • Y Radio Ewropeaidd wedi'i ddiffinio gan Feddalwedd Diogel (€ 37m), ESSOR, gan roi hwb i ryngweithredu lluoedd arfog yr UE trwy greu safoni Ewropeaidd ar gyfer technolegau cyfathrebu (radios meddalwedd). Ynghyd â phrosiectau eraill a ddewiswyd i gefnogi cyfathrebu diogel a gwydn (gan ddefnyddio dosbarthiad allwedd cwantwm), cyfathrebu pwynt i bwynt optegol rhwng llwyfannau milwrol ac atebion ar gyfer rhwydweithiau tactegol, buddsoddir mwy na € 48m mewn systemau cyfathrebu diogel.
Cefndir

Cronfa Amddiffyn Ewrop yw offeryn blaenllaw'r Undeb i gefnogi cydweithredu amddiffyn yn Ewrop ac mae'n gam tuag at ymreolaeth strategol yr UE. Wrth ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau, mae'r gronfa'n hyrwyddo cydweithredu rhwng cwmnïau o bob maint ac actorion ymchwil ledled yr UE. Mae gan y Gronfa gyllideb o € 7.953bn mewn prisiau cyfredol, a bydd tua thraean ohoni yn ariannu prosiectau ymchwil cystadleuol a chydweithredol, yn enwedig trwy grantiau a bydd dwy ran o dair yn ategu buddsoddiad aelod-wladwriaethau trwy gyd-ariannu'r costau ar gyfer datblygu galluoedd amddiffyn. yn dilyn y cam ymchwil.

Y rhaglenni rhagflaenol EDF oedd y Rhaglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDIDP), gyda € 500m ar gyfer 2019-2020, a'r Cam Paratoi ar Ymchwil Amddiffyn (PADR), a oedd â chyllideb o € 90m ar gyfer 2017-2019. Eu nod, yn yr un modd ag un Cronfa Amddiffyn Ewrop, oedd meithrin sylfaen dechnolegol a diwydiannol amddiffyn arloesol a chystadleuol a chyfrannu at ymreolaeth strategol yr UE. Roedd y PADR yn ymdrin â cham ymchwil cynhyrchion amddiffyn, gan gynnwys technolegau aflonyddgar, tra bod EDIDP wedi cefnogi prosiectau cydweithredol sy'n ymwneud â datblygu, gan gynnwys dylunio a phrototeipio.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau EDF, Mehefin 2021

Prosiectau EDF 2021, Mehefin 2021

Prosiectau EDIDP 2020, Mehefin 2021

Un-alwr fesul prosiect EDIDP 2020, Mehefin 2021

Mae Amddiffyn yr UE yn cael Hwb wrth i'r EDF ddod yn realiti, 29 Ebrill 2021

Gwefan DG DEFIS - Diwydiant Amddiffyn Ewrop

Moscow

NATO yn erbyn Rwsia: Gemau peryglus

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod y Môr Du wedi dod yn fwy a mwy yn arena gwrthdaro rhwng NATO a Rwsia yn ddiweddar. Cadarnhad arall o hyn oedd yr ymarferion milwrol ar raddfa fawr Sea Breeze 2021, a gwblhawyd yn ddiweddar yn y rhanbarth, a gynhaliwyd gan yr Wcrain, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Y Sea Breeze - 2021 o ymarferion yw'r rhai mwyaf cynrychioliadol yn holl hanes eu daliad. Mynychwyd hwy gan 32 o wledydd, tua 5,000 o bersonél milwrol, 32 o longau, 40 o awyrennau, 18 o grwpiau o luoedd arbennig ar y ddaear a’r môr o’r Wcráin, yn ogystal ag aelod-wledydd a gwledydd partner NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Prif leoliad yr ymarferion oedd yr Wcrain, sydd, am resymau amlwg, yn ystyried y digwyddiad hwn fel cefnogaeth filwrol ac yn rhannol wleidyddol i'w sofraniaeth, yn bennaf o ystyried colli'r Crimea a'r cyfyngder milwrol-wleidyddol yn y Donbas. Yn ogystal, mae Kiev yn gobeithio y bydd cynnal digwyddiad mor fawr yn cyfrannu at integreiddiad cyflym yr Wcráin i'r Gynghrair.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Fflyd y Môr Du o Ffederasiwn Rwseg yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gyfres hon o symudiadau. Yna fe wnaethant weithio allan dasgau dyngarol yn bennaf, ynghyd â rhyngweithio rhwng fflydoedd gwahanol daleithiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae senario’r ymarferion wedi newid yn sylweddol. Nid yw llongau Rwsiaidd yn cael eu gwahodd iddynt mwyach, ac mae datblygu gweithredoedd i sicrhau amddiffyniad awyr a gwrth-danfor a glaniadau amffibiaidd - gweithrediadau ymladd llyngesol nodweddiadol - wedi dod i’r amlwg.

Mae'r senario a gyhoeddwyd eleni yn cynnwys cydran arfordirol ar raddfa fawr ac yn efelychu cenhadaeth ryngwladol i sefydlogi'r sefyllfa yn yr Wcrain a wynebu grwpiau arfog anghyfreithlon a gefnogir gan wladwriaeth gyfagos, nid oes unrhyw un yn cuddio yn benodol mai Rwsia sy'n ei olygu.

Am resymau amlwg, dilynodd Lluoedd Arfog Rwsia'r ymarferion hyn yn agos iawn. Ac fel y digwyddodd, nid yn ofer! Roedd y môr yn cael ei batrolio gan longau rhyfel Rwsiaidd, ac roedd jetiau ymladdwyr Rwseg yn yr awyr yn gyson.

Yn ôl y disgwyl ym Moscow, gwnaeth llongau NATO sawl ymdrech i drefnu cythruddiadau. Ceisiodd dwy long ryfel-HNLMS Evertsen o Lynges yr Iseldiroedd ac Amddiffynwr HMS Prydain fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol Rwsia ger y Crimea, gan gyfeirio at y ffaith mai dyma diriogaeth yr Wcráin. Fel y gwyddoch, nid yw'r Gorllewin yn cydnabod bod Rwsia yn atodi Crimea yn 2014. Yn union, o dan yr esgus hwn, cyflawnwyd y symudiadau peryglus hyn.

Ymatebodd Rwsia yn hallt. O dan y bygythiad o agor tân, bu’n rhaid i longau tramor adael dyfroedd tiriogaethol Rwsia. Fodd bynnag, ni chyfaddefodd Llundain nac Amsterdam mai cythrudd oedd hwn.

Yn ôl cynrychiolydd arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol NATO ar gyfer gwledydd De'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, James Appathurai, bydd Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn aros yn rhanbarth y Môr Du i gefnogi ei gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae gan NATO safle clir o ran rhyddid mordwyo a'r ffaith mai Crimea yw'r Wcráin, nid Rwsia. Yn ystod y digwyddiad gyda HMS Defender, dangosodd cynghreiriaid NATO gadernid wrth amddiffyn yr egwyddorion hyn," meddai Appathurai.

Yn ei dro, dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, y bydd llongau rhyfel Prydain "yn parhau i fynd i mewn i ddyfroedd tiriogaethol yr Wcráin." Galwodd y llwybr a ddilynir gan y dinistriwr tresmaswyr y llwybr rhyngwladol byrraf o Odessa i Sioraidd Batumi.

"Mae gennym bob hawl i basio trwy ddyfroedd tiriogaethol Wcrain yn rhydd yn unol â safonau rhyngwladol. Byddwn yn parhau i wneud hynny," pwysleisiodd y swyddog uchel ei safle.

Dywedodd Moscow na fyddai’n caniatáu digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol, ac os oes angen, mae’n barod i gymhwyso’r “mesurau anoddaf a mwyaf eithafol” i dramgwyddwyr, er bod senario o’r fath yn cael ei gyflwyno gan Kremlin fel un “annymunol dros ben” i Rwsia.

Dechreuodd llawer o arbenigwyr yn Rwsia ac yn y Gorllewin siarad ar unwaith am fygythiad posibl y 3ydd Rhyfel Byd, a all mewn gwirionedd fflamio oherwydd yr Wcráin. Mae'n amlwg nad yw rhagolygon o'r fath o fudd i unrhyw un: nid NATO na Rwsia. Serch hynny, mae agwedd amlwg a phenderfynol yn parhau ar y ddwy ochr, na all ond achosi ofn a phryder ymhlith pobl gyffredin.

Hyd yn oed ar ôl diwedd Sea Breeze 2021, mae NATO yn parhau i ddatgan na fyddant yn gadael y Môr Du yn unman. Cadarnheir hyn eisoes trwy anfon llongau newydd i'r rhanbarth.

Serch hynny, mae'r cwestiwn yn parhau i fod ar agor: a yw Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn barod i gymryd mesurau eithafol yn erbyn Rwsia o dan esgus amddiffyn sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin, sy'n dal i gael ei gwrthod yn barhaus i NATO?

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae Cwmpawd Strategol yn ddadleuol ond yn well na difaterwch meddai Borrell

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth cyfarfod gweinidogion tramor yr UE ym Mrwsel heddiw (12 Gorffennaf) drafod 'Cwmpawd Strategol' yr UE. Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ei bod yn fenter bwysig a dadleuol, gan ychwanegu: “Nid wyf yn poeni a yw’n ddadleuol, mae’n well gen i gael dadleuon na difaterwch.”

Dyma'r tro cyntaf i'r gweinidogion tramor, yn hytrach na gweinidogion amddiffyn, drafod y prosiect hwn sy'n ceisio cryfhau rheolaeth argyfwng, gwytnwch, partneriaethau a galluoedd yr UE. 

Mae Cwmpawd Strategol yn cael ei ystyried gan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) fel un o'r prosiectau pwysicaf ac uchelgeisiol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE. Y gobaith yw y gellir ei gwblhau erbyn Mawrth 2022, gyda drafft yn cael ei gyflwyno ym mis Tachwedd. Y gobaith yw y bydd gwladwriaethau'r UE yn darparu canllawiau gwleidyddol-strategol clir ar yr hyn y maent am i'r UE ei gyflawni yn y maes hwn yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf. 
Bydd yn arwain y defnydd o offerynnau sydd ar gael i'r UE, gan gynnwys y rhai a sefydlwyd yn ddiweddar Cyfleuster Heddwch Ewropeaidd.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Masnachu arfau tanio: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i adolygu rheolau'r UE ar fewnforion ac allforion arfau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio a ymgynghoriad cyhoeddus ar yr adolygiad o rheolau'r UE llywodraethu allforion, mewnforion a thramwy arfau tanio sifil, gyda'r nod o gau bylchau posibl, y gall masnachwyr eu defnyddio, a symleiddio'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer masnachwyr cyfreithiol. Gwahoddir pawb sydd â diddordeb i gyfrannu tan 11 Hydref 2021. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn bwydo i'r adolygiad o'r rheolau, i wella olrhain a chyfnewid gwybodaeth, ac i gynyddu diogelwch gweithdrefnau rheoli allforio a mewnforio. Mae masnachu arfau tanio yn bwydo troseddau cyfundrefnol yn yr UE ac yn magu ansefydlogrwydd gwleidyddol yng nghymdogaeth yr UE. Gyda datblygiad dosbarthu parseli yn gyflym a thechnolegau newydd, mae masnachu arfau tanio ar ffurfiau newydd i ddianc rhag rheolaethau. Ar yr un pryd, mae mewnforwyr cyfreithiol ac allforwyr drylliau yn wynebu amrywiaeth eang o wahanol reolau ledled yr UE. Mae'r fenter i adolygu'r ddeddfwriaeth gyfredol yn rhan o'r Cynllun gweithredu UE ar fasnachu arfau am y cyfnod 2020 i 2025.

Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson (llun) hefyd wedi cyhoeddi a erthygl blog heddiw yn annog pawb sydd â diddordeb i gyfrannu at yr ymgynghoriad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd