Cysylltu â ni

Moscow

NATO yn erbyn Rwsia: Gemau peryglus

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod y Môr Du wedi dod yn fwy a mwy yn arena gwrthdaro rhwng NATO a Rwsia yn ddiweddar. Cadarnhad arall o hyn oedd yr ymarferion milwrol ar raddfa fawr Sea Breeze 2021, a gwblhawyd yn ddiweddar yn y rhanbarth, a gynhaliwyd gan yr Wcrain, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Y Sea Breeze - 2021 o ymarferion yw'r rhai mwyaf cynrychioliadol yn holl hanes eu daliad. Mynychwyd hwy gan 32 o wledydd, tua 5,000 o bersonél milwrol, 32 o longau, 40 o awyrennau, 18 o grwpiau o luoedd arbennig ar y ddaear a’r môr o’r Wcráin, yn ogystal ag aelod-wledydd a gwledydd partner NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Prif leoliad yr ymarferion oedd yr Wcrain, sydd, am resymau amlwg, yn ystyried y digwyddiad hwn fel cefnogaeth filwrol ac yn rhannol wleidyddol i'w sofraniaeth, yn bennaf o ystyried colli'r Crimea a'r cyfyngder milwrol-wleidyddol yn y Donbas. Yn ogystal, mae Kiev yn gobeithio y bydd cynnal digwyddiad mor fawr yn cyfrannu at integreiddiad cyflym yr Wcráin i'r Gynghrair.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Fflyd y Môr Du o Ffederasiwn Rwseg yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gyfres hon o symudiadau. Yna fe wnaethant weithio allan dasgau dyngarol yn bennaf, ynghyd â rhyngweithio rhwng fflydoedd gwahanol daleithiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae senario’r ymarferion wedi newid yn sylweddol. Nid yw llongau Rwsiaidd yn cael eu gwahodd iddynt mwyach, ac mae datblygu gweithredoedd i sicrhau amddiffyniad awyr a gwrth-danfor a glaniadau amffibiaidd - gweithrediadau ymladd llyngesol nodweddiadol - wedi dod i’r amlwg.

Mae'r senario a gyhoeddwyd eleni yn cynnwys cydran arfordirol ar raddfa fawr ac yn efelychu cenhadaeth ryngwladol i sefydlogi'r sefyllfa yn yr Wcrain a wynebu grwpiau arfog anghyfreithlon a gefnogir gan wladwriaeth gyfagos, nid oes unrhyw un yn cuddio yn benodol mai Rwsia sy'n ei olygu.

Am resymau amlwg, dilynodd Lluoedd Arfog Rwsia'r ymarferion hyn yn agos iawn. Ac fel y digwyddodd, nid yn ofer! Roedd y môr yn cael ei batrolio gan longau rhyfel Rwsiaidd, ac roedd jetiau ymladdwyr Rwseg yn yr awyr yn gyson.

Yn ôl y disgwyl ym Moscow, gwnaeth llongau NATO sawl ymdrech i drefnu cythruddiadau. Ceisiodd dwy long ryfel-HNLMS Evertsen o Lynges yr Iseldiroedd ac Amddiffynwr HMS Prydain fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol Rwsia ger y Crimea, gan gyfeirio at y ffaith mai dyma diriogaeth yr Wcráin. Fel y gwyddoch, nid yw'r Gorllewin yn cydnabod bod Rwsia yn atodi Crimea yn 2014. Yn union, o dan yr esgus hwn, cyflawnwyd y symudiadau peryglus hyn.

Ymatebodd Rwsia yn hallt. O dan y bygythiad o agor tân, bu’n rhaid i longau tramor adael dyfroedd tiriogaethol Rwsia. Fodd bynnag, ni chyfaddefodd Llundain nac Amsterdam mai cythrudd oedd hwn.

Yn ôl cynrychiolydd arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol NATO ar gyfer gwledydd De'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, James Appathurai, bydd Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn aros yn rhanbarth y Môr Du i gefnogi ei gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae gan NATO safle clir o ran rhyddid mordwyo a'r ffaith mai Crimea yw'r Wcráin, nid Rwsia. Yn ystod y digwyddiad gyda HMS Defender, dangosodd cynghreiriaid NATO gadernid wrth amddiffyn yr egwyddorion hyn," meddai Appathurai.

Yn ei dro, dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, y bydd llongau rhyfel Prydain "yn parhau i fynd i mewn i ddyfroedd tiriogaethol yr Wcráin." Galwodd y llwybr a ddilynir gan y dinistriwr tresmaswyr y llwybr rhyngwladol byrraf o Odessa i Sioraidd Batumi.

"Mae gennym bob hawl i basio trwy ddyfroedd tiriogaethol Wcrain yn rhydd yn unol â safonau rhyngwladol. Byddwn yn parhau i wneud hynny," pwysleisiodd y swyddog uchel ei safle.

Dywedodd Moscow na fyddai’n caniatáu digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol, ac os oes angen, mae’n barod i gymhwyso’r “mesurau anoddaf a mwyaf eithafol” i dramgwyddwyr, er bod senario o’r fath yn cael ei gyflwyno gan Kremlin fel un “annymunol dros ben” i Rwsia.

Dechreuodd llawer o arbenigwyr yn Rwsia ac yn y Gorllewin siarad ar unwaith am fygythiad posibl y 3ydd Rhyfel Byd, a all mewn gwirionedd fflamio oherwydd yr Wcráin. Mae'n amlwg nad yw rhagolygon o'r fath o fudd i unrhyw un: nid NATO na Rwsia. Serch hynny, mae agwedd amlwg a phenderfynol yn parhau ar y ddwy ochr, na all ond achosi ofn a phryder ymhlith pobl gyffredin.

Hyd yn oed ar ôl diwedd Sea Breeze 2021, mae NATO yn parhau i ddatgan na fyddant yn gadael y Môr Du yn unman. Cadarnheir hyn eisoes trwy anfon llongau newydd i'r rhanbarth.

Serch hynny, mae'r cwestiwn yn parhau i fod ar agor: a yw Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn barod i gymryd mesurau eithafol yn erbyn Rwsia o dan esgus amddiffyn sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin, sy'n dal i gael ei gwrthod yn barhaus i NATO?

Moscow

Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth

cyhoeddwyd

on

“Mae angen i strategaeth yr UE tuag at Rwsia gyfuno dau brif amcan: atal ymddygiad ymosodol allanol a gormes mewnol y Kremlin ac, ar yr un pryd, ymgysylltu â’r Rwsiaid a’u cynorthwyo i adeiladu dyfodol democrataidd,” meddai Andrius Kubilius ASE, awdur a Adroddiad Senedd Ewrop ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol â Rwsia, y pleidleisir arno heddiw (15 Gorffennaf) ym Mhwyllgor Materion Tramor y Senedd.

Mae'r adroddiad yn galw ar Brif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell, i baratoi strategaeth gynhwysfawr ar gyfer ei chysylltiadau â Rwsia, yn gyson â gwerthoedd ac egwyddorion sylfaenol yr UE.

“Rhaid i’r UE a’i Sefydliadau newid eu meddylfryd a gweithio ar y rhagdybiaeth y gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth. Mae angen mwy o ddewrder arnom i gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin ar amddiffyn hawliau dynol ac egwyddorion democrataidd. Mae'n ymwneud â dod â gwrthdystiadau domestig i ben, cefnogi cyfryngau rhad ac am ddim ac annibynnol, rhyddhau pob carcharor gwleidyddol a chryfhau gwledydd Partneriaeth y Dwyrain cyfagos. Bydd cael Rwsia sefydlog a democrataidd, yn lle Kremlin ymosodol ac ehangu yn fudd i bawb, ”ychwanegodd Kubilius.

Fel Cadeirydd Cynulliad Seneddol Euronest, sy'n grwpio chwe gwlad Partneriaeth y Dwyrain (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldofa a'r Wcráin), mae Kubilius yn tynnu sylw yn benodol at bwysigrwydd yr etholiadau deddfwriaethol yn Rwsia a ragwelir ar gyfer mis Medi. “Os na chaniateir i ymgeiswyr yr wrthblaid redeg, rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod senedd Rwsia ac ystyried gofyn am atal Rwsia rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol,” daeth i’r casgliad.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Moscow yn cychwyn ymgyrch brechlyn atgyfnerthu wrth i achosion COVID-19 Rwsia ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Mae meddyg o'r ysbyty rhanbarthol yn derbyn brechlyn Sputnik-V Rwsia wedi'i saethu yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Tver, Rwsia Hydref 12, 2020. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Photo

Dechreuodd clinigau iechyd ym Moscow gynnig ergydion brechlyn atgyfnerthu yn erbyn COVID-19 ddydd Iau (1 Gorffennaf), meddai maer y ddinas, wrth i swyddogion Rwseg sgramblo i gynnwys ymchwydd mewn achosion sy’n cael eu beio ar yr amrywiad Delta heintus iawn, ysgrifennu Alexander Marrow, Polina Ivanova ac Anton Kolodyazhnyy, Reuters.

Cyhoeddodd y weinidogaeth iechyd reoliadau newydd ar gyfer y rhaglen frechu genedlaethol ddydd Mercher, gan argymell bod clinigau’n dechrau rhoi dosau atgyfnerthu i bobl a gafodd eu brechu chwe mis yn ôl, gan wneud Rwsia yn un o’r gwledydd cyntaf yn fyd-eang i ddechrau ail-frechu.

Dywedodd y weinidogaeth iechyd fod yr ymgyrch yn fesur brys wrth i achosion coronafirws yn Rwsia godi’n sydyn a chyfraddau brechu yn parhau i fod yn isel.

Adroddodd Rwsia am 672 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws ddydd Iau, y doll marwolaeth swyddogol uchaf mewn un diwrnod ers i'r pandemig ddechrau. darllen mwy

Mae Rwsia wedi brechu dim ond 16% o’i phoblogaeth ers lansio ei rhaglen frechu ym mis Ionawr, wedi’i yrru’n rhannol gan ddiffyg ymddiriedaeth eang hyd yn oed wrth i’r wlad ddatblygu ei brechlynnau ei hun.

Dywedodd y weinidogaeth iechyd y byddai'n dilyn brechiad "brys" ac yn argymell dosau atgyfnerthu i bobl sydd wedi'u brechu bob chwe mis nes bod o leiaf 60% o'r boblogaeth oedolion yn cael eu brechu.

I ddechrau, roedd yr awdurdodau wedi bwriadu cyrraedd y targed hwn erbyn yr hydref, ond ddydd Mawrth dywedodd y Kremlin na fyddai’n cael ei gyflawni.

Dywedodd Maer Moscow, Sergei Sobyanin, fod ail-frechu ar gael gydag unrhyw un o bedwar brechlyn cofrestredig Rwsia, ond y byddai'r Sputnik V blaenllaw a'r Sputnik-Light un-cydran yn cael eu defnyddio i ddechrau mewn wyth clinig ledled y ddinas.

Mae gwyddonwyr y tu ôl i ergyd Sputnik V wedi dweud o'r blaen fod yr amddiffyniad a gynhyrchir gan yr ergyd yn para llawer hirach na chwe mis, wedi'i gynnal gan gelloedd cof sy'n barod i gynhyrchu gwrthgyrff yn gyflym wrth ddod ar draws y firws.

Fodd bynnag, mae gwyddonwyr wedi argymell dosau atgyfnerthu i gadw nifer y gwrthgyrff amddiffynnol yn y corff ar lefel uchel o ystyried lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta.

"Mae angen i ni gadw llygad ar y straen, gan gadw lefelau gwrthgyrff yn uchel trwy ail-frechu'n amlach," meddai Alexander Gintsburg, cyfarwyddwr Sefydliad Gamaleya a ddatblygodd y brechlyn.

"Mae hyn oherwydd bod celloedd cof yn hwyr i gyrraedd y gwaith ... maen nhw'n dechrau adeiladu'r lefel gywir o wrthgyrff o gwmpas y trydydd neu'r pedwerydd diwrnod," dyfynnwyd iddo gan asiantaeth newyddion Interfax yr wythnos diwethaf.

Cadarnhaodd tasglu coronafirws y llywodraeth 23,543 o achosion COVID-19 newydd yn ystod y 24 awr ddiwethaf, y mwyaf ers Ionawr 17, gan gynnwys 7,597 ym Moscow. Gwthiodd hynny gyfanswm yr achos cenedlaethol i 5,538,142 ers dechrau'r achosion.

Parhau Darllen

Libya

Rwsiaid Hela: Sut yr honnir bod y CIA wedi ceisio denu 33 o Rwsiaid i Libya

cyhoeddwyd

on

Mae'r cwmni diogelwch PMC Wagner yn dod yn fwyfwy dan y chwyddwydr. Mae'r sefyllfa ym Melarus yn 2020, pan gafodd 33 o ddinasyddion Rwseg eu cadw, wedi dod yn achos trafodaethau gweithredol yn y cyfryngau rhyngwladol. Mae ymchwilwyr Bellingcat eisoes wedi gwneud datganiad proffil uchel dro ar ôl tro ac wedi addo rhyddhau eu rhaglen ddogfen yn datgelu PMCs ac yn datgelu manylion rhai o “weithrediad arbennig” SBU, ond mae wedi cael ei ohirio nawr ers sawl mis., yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Ond nawr mae manylion pwysig am y gwrthdaro ym Melarus gan gyfranogwyr uniongyrchol y digwyddiadau - efallai bod hon yn ffynhonnell wybodaeth fwy dibynadwy na dehongliadau am ddim o'r digwyddiadau gan Bellingcat? 

Cododd 33 o ddinasyddion Rwseg, mewn gwisg filwrol a heb orffwys yn y sanatoriwm, amheuaeth y KGB Belarwsia, felly o'r diwedd cafodd y dynion hyn eu cadw. yn dangos gwybodaeth bwysig bellach, gan nodi ffynonellau - cyfranogwyr uniongyrchol y digwyddiadau. Mae Llywydd y Sefydliad Maxim Shugaley yn honni, rhag ofn Belarus, bod yr holl weithrediad CIA wedi'i gynllunio. Mae'n honni bod hyn oherwydd methiant yr ymgyrch wybodaeth yn Libya ym mis Mawrth-Ebrill 2020, pan nad oedd gorchymyn milwrol yr Unol Daleithiau yn gallu profi presenoldeb Wagner ar diriogaeth y wlad. Ar ôl hynny, fe wnaethant benderfynu datblygu llawdriniaeth arbennig ynghyd â SBU yr Wcrain.

Roedd y cynllun honedig gan yr Unol Daleithiau a’r SBU yn rhagweld y byddai dinasyddion Rwsiaidd rhwng 20 a 50 oed yn cael eu trosglwyddo i diriogaeth maes awyr Mitiga (Tripoli), eu cuddio mewn gwisgoedd milwrol ac yna eu saethu. Yn ôl y cynllun, byddai cyrff marw’r rhai a laddwyd yn cael eu cludo iddynt yn Tarhuna, i’r de-ddwyrain o Tripoli, ac yna roedd yn rhaid i’r cyfryngau wneud datganiad gwarthus am gyrff cyfranogwyr Wagner PMC a ddarganfuwyd yn Libya. Felly, roedd yr Unol Daleithiau eisiau lladd dau aderyn ag un garreg: "profi" presenoldeb PMCs mewn ffordd artiffisial ac anfri ar Rwsia fel y prif wrthwynebydd geopolitical.

Mae ffynonellau'r sylfaen hefyd yn honni bod CIA wedi dewis 180 o bobl o Rwsia, wedi'u rhannu'n bum grŵp - gweithwyr cwmnïau milwrol a diogelwch. At y diben hwn, fe wnaethant baratoi dogfennau ffug gan nodi bod Llywodraeth Undod Cenedlaethol Libya yn gwahodd dinasyddion Rwseg i warchod y meysydd olew. Fodd bynnag, ni pharhaodd y syniad yn hir fel y mwyafrif o'r gwahoddedigion, a oedd yn teimlo bod cythrudd yn cael ei baratoi, felly gwrthodon nhw fynd i Libya. Nid yw’n syndod yn ystod ymgyrch eang yn erbyn Rwseg ynglŷn â phresenoldeb honedig milwrol Rwseg yn Libya. Yna lluniodd y CIA syniad newydd: fe wnaethant gynnig swyddi i ddinasyddion Rwseg yn Venezuela fel gwarchodwyr diogelwch mewn cyfleusterau olew.

Ymhellach, meddyliwyd am gynllun manwl ar gyfer gweithredu'r cythrudd: roedd y grŵp i gael ei gludo ar hediad siarter er mwyn glanio'r awyren yn Tripoli yn ystod "glaniad brys" ac i gael ei saethu yno. Roedd swyddogion cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau a’r Wcrain hefyd yn disgwyl i’r siarter ddod o diriogaeth Twrci - ond aeth y cynllun yn anghywir wrth iddyn nhw fethu â dod i gytundeb ag Ankara.

Yna anfonwyd cyfranogwyr Rwseg yn y digwyddiadau i Belarus. Yn ôl y cynllun, roedden nhw i gael eu hanfon i Dwrci ar hediad rheolaidd, ac o Istanbul roedden nhw i’w hanfon trwy siarter i Venezuela. Roedd y cynllun yn cynnwys yr un glaniad brys yn Tripoli.

Ond cafodd y cynllun hwn ei rwystro hefyd: roedd awdurdodau Twrci yn llusgo'u traed ynglŷn â threfnu'r hediad er mwyn peidio â chymryd cyfrifoldeb am fethiant posib, a hefyd i beidio â dod yn agored i berygl. Yn ystod yr saib hwn, aethpwyd â grŵp o wahoddwyr ar fws i'r sanatoriwm "Belorusochka" er mwyn prynu amser i drafod gyda Thwrci.

Ond dim ond yr saib a lusgodd ymlaen, a digwyddiadau ym Melarus a gymerodd eu cwrs: Cododd 33 o ddinasyddion Rwseg, mewn gwisg filwrol a heb orffwys yn y sanatoriwm, amheuaeth y KGB Belarwsia, felly o'r diwedd cafodd y dynion hyn eu cadw.

Dyna pam nawr mae'r CIA a'u hoffer gwybodaeth, fel Bellingcat, yn ei chael hi'n anodd dehongli'r digwyddiadau ac nid ydyn nhw'n gwybod sut i esbonio methiant gweithrediad y CIA a'r SBU.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd