Cysylltu â ni

NATO

Nid ydym yn ddigon anodd gyda Putin, mae'n dal i'n gweld yn wan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae wedi bod yn addas ar gyfer Vladimir Putin ers tro i gyflwyno NATO fel cynghrair filwrol or-rymus, sydd ag obsesiwn â dinistrio Rwsia a gwthio ymhellach fyth i’r gofod ôl-Sofietaidd. Ond beth bynnag yw ei rethreg, y perygl gwirioneddol yw ei fod mewn gwirionedd yn gweld NATO yn wan ac yn rhanedig, fel criw o ddemocratiaethau ffraeo sy'n anfodlon dod o hyd i'r arian i amddiffyn eu hunain yn iawn a heb hyd yn oed y gallu i gynhyrchu digon o arfau i ymladd, yn ysgrifennu Gwleidyddol Golygydd Nick Powell.

Wrth i Rwsia barhau i lawio marwolaeth ar bobl Wcráin, gall ymddangos bron yn amhriodol archwilio ei chamau gweithredu symbolaidd i raddau helaeth yn erbyn gwlad sy'n mwynhau diogelwch aelodaeth NATO ac UE. Ond mae cyhoeddiad y Kremlin bod Prif Weinidog Estonia, Kaja Kallas, yn fenyw y mae ei heisiau o dan god troseddol Rwsia yn dangos rhywfaint o feddylfryd Vladimir Putin.

I'w gymryd ar yr olwg gyntaf, mae'r cyhuddiadau yn erbyn Kallas a gwleidyddion Baltig eraill yn adlewyrchu cwyn hirsefydlog Rwsiaidd ynghylch symud cofebion rhyfel Sofietaidd yn Estonia a mannau eraill. Fel mor aml, mae naratif hanesyddol yn y fantol. A yw'r cofebion yn coffáu dewrder y Fyddin Goch yn erbyn y Natsïaid neu'n gogoneddu cyfundrefn Sofietaidd a gynllwyniodd â Hitler i ddinistrio annibyniaeth yr Unol Baltig, eu caethiwo ac yna methu â'u hamddiffyn cyn dychwelyd i orfodi gormes a barhaodd am ddegawdau?

O ystyried popeth y mae Putin wedi'i ddweud am Stalin a rôl yr Undeb Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd, mae'n annhebygol y bydd yn gallu cydnabod bod yr hyn y mae'n ei gyhoeddi'n wirioneddau hanesyddol mewn gwirionedd yn fersiwn dadleuol o ddigwyddiadau mewn gwirionedd. Mwy o bryder yw ei amharodrwydd i gydnabod, p’un a yw’n ei hoffi ai peidio, fod y cofebion rhyfel sy’n diflannu ar diriogaeth gwladwriaeth sofran arall. 

Ac nid gwladwriaeth sofran yn unig ond aelod-wladwriaeth NATO. Gyda'r Ffindir ac Estonia bellach yn aelodau, mae'r Kremlin yn portreadu'r gynghrair fel un sydd bron wedi cyrraedd giatiau St Petersburg. Nid bod Rwsia wir yn ofni goresgyniad. 

Nid yn unig bod NATO yn gynghrair gwbl amddiffynnol ond bu llawer gormod o arwyddion na fyddai efallai mor effeithiol yn y rôl honno ag yr oedd yn ymddangos ar un adeg. Ymhell o fod yn rym ffyrnig a monolithig propaganda Rwsiaidd, mae ei wendidau yn amlwg i'w gweld.

Mae aelodau Ewropeaidd NATO gyda’i gilydd wedi methu â gwario digon ar amddiffyn ac wedi gadael eu hunain â diffyg ysgytwol mewn gallu milwrol, a ddangosir yn fwyaf amlwg gan eu hanallu i gynhyrchu meintiau digonol o’r cregyn ac arfau eraill a addawyd i’r Wcráin. Mae hynny wedi rhoi gobaith i Putin o leiaf ddal gafael ar y diriogaeth y mae wedi ei chipio.

hysbyseb

Mae hefyd wedi creu o leiaf lle i amheuaeth a fyddai pob aelod NATO yn gwneud ei ddyletswydd o dan erthygl pump o Gytundeb Gogledd yr Iwerydd ac yn dod i gymorth aelod arall sydd dan ymosodiad. Ar un ystyr, mae'r amheuaeth honno wedi bod yno erioed ond fe'i diystyrwyd gan y sicrwydd ymddangosiadol y byddai'r Unol Daleithiau yn dod i gymorth pob cynghreiriad.

Nid Donald Trump yw'r gwleidydd Americanaidd cyntaf na'r unig un i awgrymu na ddylai hynny ddal mwyach yn wir ond mae wedi dod yn llais cryfaf yn gwneud y ddadl. Mae'n ei weld yn annioddefol bod aelodau eraill NATO yn dibynnu ar UDA yn ariannu'r gyllideb amddiffyn fwyaf y gyfran fwyaf o'i CMC. Wrth gwrs, mae hefyd yn gwario cyfran fwy o'i gyllideb amddiffyn y tu allan i theatr gweithrediadau NATO.

Mewn gwirionedd, mae Gwlad Pwyl bellach wedi rhagori ar wariant amddiffyn yr Unol Daleithiau o'i fesur yn ôl cyfran o CMC. Felly mae'n debyg pe bai'r Arlywydd Trump yn cael ei adfer i'r Tŷ Gwyn, ni fyddai'n disgyn i'w ddosbarthiad o aelodau NATO 'tramgwyddus' sy'n annheilwng o gymorth pe bai rhywun yn ymosod arnynt - ac y mae croeso i Putin ymosod arno yn ôl rhethreg Trump.

Mae Estonia hefyd yn gyfforddus uwchlaw targed gwariant amddiffyn NATO o 2% o CMC ond serch hynny mae'n gwbl nerfus am yr awgrym y gall yr Unol Daleithiau ddewis a dethol rhwng cynghreiriaid NATO. Pe bai lluoedd Rwsia yn goresgyn gwlad mor fach yn gyflym, a fyddai'r Americanwyr yn cyrraedd mewn gwirionedd i droi llanw rhyfel?

Senario mwy tebygol yw y byddai Gwlad Pwyl, Latfia a Lithwania yn syth yn gweld bygythiad dirfodol ac yn dod i amddiffyniad Estonia. Fel y byddai'r Ffindir a Sweden yn ôl pob tebyg, p'un a yw wedi'i dderbyn i NATO ai peidio. Gallai gweddill Grŵp Amddiffyn y Gogledd ddilyn yn fuan - y gwledydd Nordig eraill ynghyd â'r Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd a'r Almaen, yn ôl pob tebyg yn y drefn honno.

Erbyn hynny, prin y gallai gweddill NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, aros allan o'r gwrthdaro. Mae hyn wrth gwrs yn senario hunllefus ond y risg o ryfel gyda'r gynghrair gyfan yw'r unig ffordd y bydd Putin yn cael ei atal yn barhaol rhag ymosod ar aelod NATO.

Does ond rhaid i ni edrych ar yr hyn a ddigwyddodd yn yr Wcrain. Yn lle aelodaeth NATO dim ond gwarant ddiwerth yn y pen draw o'i gyfanrwydd tiriogaethol a roddwyd gan yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig a Ffrainc, yn ogystal â Rwsia, pan ildiodd yr arfau niwclear Sofietaidd a leolir ar ei diriogaeth.

Mae llyfr chwarae Putin bellach yn hawdd i'w adnabod, gan y dylai fod wedi bod ar y cyfan gan unrhyw un nad oedd wedi anghofio gwersi'r 1930au. Yn gyntaf daeth y gofynion gwleidyddol, bod Wcráin yn troi cefn ar NATO a'r Undeb Ewropeaidd ac yn cydnabod hawl Rwsia i 'amddiffyn' y boblogaeth sy'n siarad Rwsieg. Yna galw tiriogaethol 'cyfreithlon' am y Crimea, wedi'i ddilyn gan ryfel yn Donbas a drodd yn ymosodiad llwyr pan brofwyd penderfyniad gorllewinol i wneud unrhyw beth yn ei gylch - a chanfuwyd ei fod yn ddiffygiol.

Yr unig ymateb credadwy posib i’r bygythiad diweddaraf i Estonia yw ailddyblu ymrwymiad NATO i’r Taleithiau Baltig a chyflymu cymorth milwrol Ewropeaidd i’r Wcráin. Mae'r syniad o Gomisiynydd Amddiffyn Ewropeaidd, i gydlynu'r broses o gynyddu cynhyrchu arfau, hefyd yn un da. Mae'n rhaid i ni wrth gwrs hefyd obeithio y bydd Tŷ'r Cynrychiolwyr yn Washington yn dilyn esiampl y Senedd ac yn dychwelyd i gefnogaeth ddwybleidiol i'r Wcráin. A gweddïwch na fydd Donald Trump yn dychwelyd fel Arlywydd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd