Cysylltu gyda ni

EU

Rhaid i'r UE newid ei agwedd at Hezbollah a gosod y grŵp yn ei gyfanrwydd ar restr sancsiynau'r UE

cyhoeddwyd

on

Am bron i ddegawd mae Hezbollah wedi cael statws arbennig ar y llwyfan rhyngwladol. Yn wahanol i unrhyw grŵp terfysgol arall, mae ymddiheurwyr y grŵp a gefnogir gan Iran yn gwahaniaethu’n naïf rhwng adain filwrol a gwleidyddol y grŵp.

Os gall unrhyw ddaioni ddod o'r ddioddefaint erchyll y mae Libanus wedi dioddef yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'n rhaid i'r gymuned ryngwladol, yn enwedig Ffrainc a'r UE, weld yn awr bod adain wleidyddol bondigrybwyll Hezbollah yr un mor niweidiol â'r adain filwriaethus.

Mae'r gwahaniaeth rhwng adenydd milwrol a gwleidyddol Hezbollah yn gyfaddawd y bu aelod-wladwriaethau'r UE yn gweithio allan yn llafurus yn 2013. Am bron i ddegawd mae'r llwfrdra hwn wedi'i gynnal gan y rhagdybiaeth ddiffygiol y byddai gwahardd Hezbollah yn ei gyfanrwydd yn cymhlethu cysylltiadau â Libanus ac yn cyfyngu ar allu'r UE. i ddylanwadu ar ei arweinyddiaeth wleidyddol. Gan anwybyddu'r pryderon hyn yn llwyr, mae uwch arweinyddiaeth Hezbollah ei hun wedi gwadu fel rheol bod unrhyw wahaniaeth o'r fath yn bodoli, gan wneud gwawd o ddull yr UE.

Diolch byth bod y status quo yn dod i ben. Mae'r DU, yr Almaen a nifer o daleithiau Ewropeaidd eraill wedi dynodi Hezbollah yn grŵp terfysgol yn ei gyfanrwydd. Ac eto nid yw'r UE, ac yn arbennig Ffrainc, wedi gwneud hynny. Mae'r methiant hwn i weithredu yn arwain at ganlyniadau trychinebus i Libanus.

Fel y mae'n rhaid i'r Arlywydd Macron ddysgu mai Hezbollah, nid yr UE na Ffrainc, sydd â'r dylanwad mwyaf ar arweinyddiaeth wleidyddol Libanus. Felly, yn dilyn ffrwydrad porthladd Beirut a'r adfail economaidd sydd ar ddod, ni lwyddodd Libanus i ffurfio llywodraeth i weithredu diwygiadau economaidd a gwleidyddol a fyddai wedi datgloi angen cymorth ariannol yn daer. Pam? Oherwydd bod Hezbollah yn ofni colli rheolaeth ar y weinidogaeth gyllid.

Pe bai angen prawf erioed bod adain wleidyddol Hezbollah mor ddinistriol â'r adain filwrol, mae bellach yn cael ei arddangos i'r byd ei weld. Mae Hezbollah mor briod â chynnal ei rym a'i ddylanwad dros gyllid y wladwriaeth fel y byddai'n well ganddo dywys yng nghwymp llwyr economi Libanus na cholli rheolaeth ar dannau pwrs y genedl.

Mae cymedrolwyr yn Libanus yn cynyddu'n fwyfwy rhwystredig oherwydd ymyrraeth yr UE ar y mater hwn. Yn ddiweddar, siaradodd Bahaa Hariri, cyn fab PM Rafiq Hariri, Libanus a dyn busnes amlwg o Libanus, yn erbyn y status quo, gan nodi “Rydyn ni wedi dioddef llawer yn Libanus, ac mae’n rhaid i eraill ddeall nad adeiladwyr cenhedloedd mo rhyfelwyr.”

Diolch byth, lle mae'r UE a Ffrainc wedi methu, mae'r UD wedi camu i'r adwy. Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae wedi gosod sancsiynau newydd llym sydd wedi'u hanelu'n benodol at gyfyngu dylanwad Hezbollah dros y broses wleidyddol. Targedodd Trysorlys yr UD ddau gyn-weinidog cabinet yn agos at Hezbollah - Ali Hassan Khalil, cyn weinidog cyllid, ac Youssef Fenianos, cyn weinidog gwaith cyhoeddus a thrafnidiaeth - a deellir ei fod yn ystyried gosod uwch ffigurau gwleidyddol eraill o dan yr un mesurau.

Mae’r Unol Daleithiau wedi targedu Hezbollah â sancsiynau ers blynyddoedd, ond dyma’r tro cyntaf iddo orfodi sancsiynau ar gyn-weinidogion proffil uchel y llywodraeth. Deellir yn eang bod y sancsiynau hyn yn rhan o ymdrech ehangach i nodi y gellir targedu gwleidyddion, ac na fydd ymddygiad aflafar yr elît â chefnogaeth Hezbollah yn mynd yn ddigerydd.

Yn wahanol i'r gred, mae Hezbollah nid yn unig yn fygythiad i Libanus. Mae'r UE ei hun yn un o brif dargedau'r grŵp. Yn fuan ar ôl cyhoeddi'r sancsiynau diweddaraf hyn, uwch swyddog yn Adran y Wladwriaeth Rhybuddiodd bod Hezbollah yn pentyrru llawer iawn o amoniwm nitrad - y cemegyn marwol a achosodd y chwyth yn Beirut - yn yr UE ei hun. Roedd symiau sylweddol o’r sylwedd wedi cael eu “symud trwy Wlad Belg i Ffrainc, Gwlad Groeg, yr Eidal, Sbaen a’r Swistir” tra bod “caches amoniwm nitrad sylweddol wedi’u darganfod neu eu dinistrio yn Ffrainc, Gwlad Groeg, a’r Eidal”.

Ym mis Mehefin eleni gwelsom Senedd yr UD a Thŷ'r Cynrychiolwyr yn pasio penderfyniadau dwybleidiol yn galw ar yr UE i ddynodi Hezbollah yn sefydliad terfysgol. Ac eto, ni newidiodd dim.

Mae diffyg gweithredu’r UE, a noddir i raddau helaeth gan agwedd rhy gymodol Ffrainc tuag at Iran, yn gadael y bloc yn edrych yn wan ac yn ddiamheuol. Rhaid i'r UE newid ei agwedd at Hezbollah a gosod y grŵp yn ei gyfanrwydd ar restr sancsiynau'r UE, neu fod yn atebol am ddinistr parhaus Hezbollah o Libanus a'i weithgaredd malaen mewn man arall - gan gynnwys yn iard gefn yr UE.

EU

Arwyddocâd mawr taith Saudi 'gyfrinachol' Netanyahu

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf y niwl pwrpasol o'i gwmpas, mae Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu (Yn y llun) cyfarfod nos Sul (22 Tachwedd) gyda Thywysog y Goron Saudi Mohammed bin Salman ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Mike Pompeo yn nhref glan môr Neom yn disgleirio â disgleirdeb hanesyddol. Er bod un arall o nifer o dywysogion Saudi, y Gweinidog Tramor Faisal bin Farhan Al Saud, wedi gwadu mewn neges drydar yn gwadu bodolaeth y cyfarfod, mae pawb bellach yn gwybod iddo ddigwydd. Mae pawb hefyd yn cymryd iddo nodi bod y Saudis ar fin ymuno â chlymblaid gwledydd mwyafrif Mwslimaidd - yr Aifft, Gwlad yr Iorddonen, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Bahrain a hefyd y Swdan - sydd wedi dod i gytundebau heddwch ag Israel, yn ysgrifennu Fiamma Nirenstein.

Roedd y cyfarfod hefyd yn arwydd o drefn fusnes fwyaf brys Riyadh: annog gweinyddiaeth newydd Arlywydd-ethol yr Unol Daleithiau Joe Biden i beidio ag ail-ymddangos y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), cytundeb niwclear 2015 ag Iran y tynnodd Arlywydd yr UD Donald Trump yn ôl ohono 2018. Yn ôl fersiwn swyddogol yr ymweliad, dim ond Pompeo y cyfarfu’r Saudis ag ef. Ond adroddodd cyfryngau Israel fod Netanyahu wedi hedfan i Saudi Arabia ar jet preifat Gulfstream IV oedd yn eiddo i’r dyn busnes o Israel Udi Angel - awyren yr oedd y prif weinidog wedi’i defnyddio ar gyfer teithiau cyfrinachol blaenorol dramor. Cychwynnodd Netanyahu tua 18h. ddydd Sul o Faes Awyr Rhyngwladol Ben-Gurion Tel Aviv, a hedfan i'r de ar hyd arfordir dwyreiniol Penrhyn Sinai yr Aifft cyn mynd i arfordir Môr Coch gogledd-orllewinol Saudi Arabia.

Roedd cyfarwyddwr Mossad, Yossi Cohen, gydag ef. Gellir tybio bod Netanyahu, gyda chymorth Pompeo, wedi trafod telerau cytundeb normaleiddio sydd ar ddod gyda gwlad sydd wedi bod yn arweinydd hanesyddol-ideolegol ffwndamentaliaeth Islamaidd - gwlad Sayyid Qutb ac Osama bin Laden, yr Hajj a'r Casbah - y man lle mae'n ofynnol i bob Mwslim wneud pererindod yn ystod ei oes i buro ei enaid. Ni allai unrhyw beth fod yn fwy chwyldroadol.

Saudi Arabia yw prif wladwriaeth Sunni yn y Dwyrain Canol, ynghyd â'r Aifft. Mae hefyd yn gartref i'r rhai a arferai gymryd rhan yn y gwaharddiadau gwaethaf yn erbyn a dirprwyo'r wladwriaeth Iddewig, ond yna, gyda'i chynlluniau heddwch yn 2002 a 2007, agorodd y drws i heddwch o dan rai amodau. Gwelodd Israel a cheisio manteisio ar y drws ychydig agored hwn. Heddiw, y gwir gwestiwn yw a yw'r rhagamodau ar gyfer penderfyniad i'r gwrthdaro Palestina-Israel wedi dod i ben, fel y gwnaethant ar ran y gwledydd Mwslimaidd eraill a lofnododd gytundebau normaleiddio gydag Israel yn ddiweddar - trwy roi'r gorau i faich a Rhagofyniad “dwy wladwriaeth i ddau berson”.

Gwnaethpwyd yr heddwch a roddwyd ar waith trwy Abraham Accords, a dorrodd Trump, yn bosibl o ganlyniad i hunan-les Israel a llawer o genhedloedd Arabaidd - i greu bloc yn erbyn Iran niwclear (a dyluniadau Otomanaidd imperialaidd Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdoğan ), wrth symud ymlaen a ffynnu yn dechnolegol, i'w galluogi i fod ar flaen y gad o 1.8 biliwn o Fwslimiaid y byd. Mae'n weledigaeth y mae Pompeo a Netanyahu yn hyderus na all y weinyddiaeth Americanaidd newydd ei hatal yn enw'r hen batrwm Palestina.

Mae Netanyahu wedi bod yn dilyn y math hwn o heddwch rhanbarthol dros nifer o flynyddoedd, yn agored a thu ôl i'r llenni. Mae'n rhyfeddol sut y penderfynodd ei fod wedi bod ynglŷn â'r hyn a oedd yn ymddangos fel breuddwyd amhosibl gan ei fod yn y pen draw wedi ennill y frwydr i ddadwneud y JCPOA, a lofnododd cyn-Arlywydd yr UD Barack Obama ac y gosododd ffydd ynddo. Fe wnaeth y datguddiad o daith Netanyahu i Saudi Arabia gythruddo Gweinidog Amddiffyn Israel, Benny Gantz - llechi ei bartner clymblaid “llywodraeth undod” i gylchdroi gydag ef fel prif - a gafodd ei gadw yn y tywyllwch am yr holl beth. Cyfeiriodd Gantz at Netanyahu wedi cymryd rhan mewn cyfarfod o’r fath heb hysbysu’r Cabinet na’r sefydliad amddiffyn fel “anghyfrifol”.

Yn y cyfamser, penderfynodd Gantz benodi comisiwn ymchwilio gan y wladwriaeth i’r fargen $ 2 biliwn ar gyfer Israel yn prynu llongau tanfor o’r Almaen, ar ôl honiadau y gallai Netanyahu fod wedi elwa ohono. Galwodd Netanyahu - sydd wedi cael ei gyfweld fel tyst, ond nid y sawl sydd dan amheuaeth, yn yr achos - ddydd Llun yn symud Gantz yn ymgais wleidyddol i’w dynnu o rym. Nid oes unrhyw wleidydd o Israel nad yw'n ystyried y digwyddiadau croestoriadol hyn fel esgus ar gyfer etholiadau cynnar.

Er gwaethaf cyhuddiadau ar ran ei wrthwynebwyr i'r gwrthwyneb, fodd bynnag, mae Netanyahu wedi bod yn canolbwyntio gyda phenderfyniad anhygoel ar ddau brif fater. Un yw COVID-19, y mae ei gyfradd yn gostwng, hyd yn oed wrth i blant ddychwelyd i'r ysgol. Ac er gwaethaf y dadleuon polisi niferus ac amrywiol o fewn yr hyn a elwir yn “Gabinet Coronavirus,” mae Israel wedi dychwelyd i’w le blaenorol yn y byd fel gwlad sy’n trin y pandemig yn gymharol dda. Mae hyn wedi galluogi Israeliaid i aros am y brechlynnau sydd ar ddod gyda mesur o dawelwch. Yr ail yw heddwch rhanbarthol, y mae ymweliad Pompeo ag Israel - fel rhan o'i daith 10 diwrnod, saith cenedl i Ewrop a'r Dwyrain Canol - wedi cryfhau. Yn wir, hyd yn oed cymaint yn ei ystyried yn fath o daith olaf ar ôl trechu Trump yn etholiad Tachwedd 3, ailadroddodd yr ysgrifennydd gwladol ymroddiad ei weinyddiaeth i’r weledigaeth “heddwch i ffyniant”. Mae'r weledigaeth hon nid yn unig yn strategol, ond mae'n cynnwys elfen ideolegol briodol, sydd i'w gweld yn newisiad yr enw “Abraham” ar gyfer y cytundebau heddwch rhwng Israel a'r Emiraethau Arabaidd Unedig, yn ogystal â rhwng Israel a Bahrain.

Abraham yw tad y tair crefydd monotheistig. Os yw Israel yn cael ei derbyn gan yr “ummah” Islamaidd fel rhan o'i threftadaeth wreiddiol - os yw'r tair crefydd yn mynd i sefyll gyda'i gilydd yn erbyn dogmas rhyfela Islamaidd - yna gall Trump, Pompeo ac, wrth gwrs, Netanyahu ddweud eu bod wedi rhoi a rhodd wirioneddol a gwydn i ddynoliaeth.

Roedd y newyddiadurwr Fiamma Nirenstein yn aelod o senedd yr Eidal (2008-13), lle gwasanaethodd fel is-lywydd y Pwyllgor Materion Tramor yn Siambr y Dirprwyon. Gwasanaethodd yng Nghyngor Ewrop yn Strasbwrg, a sefydlodd a chadeiriodd y Pwyllgor Ymchwilio i Wrth-Semitiaeth. Yn aelod sefydlu o Fenter Rhyngwladol Cyfeillion Israel, mae hi wedi ysgrifennu 13 o lyfrau, gan gynnwys Israel Yw Ni (2009). Ar hyn o bryd, mae hi'n gymrawd yng Nghanolfan Materion Cyhoeddus Jerwsalem.

Parhau Darllen

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen

Busnes

Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i hybu rhannu data a chefnogi gofodau data Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Heddiw (25 Tachwedd), mae'r Comisiwn yn cyflwyno'r Ddeddf Llywodraethu Data, y gyntaf i'w chyflawni o dan y strategaeth ddata a fabwysiadwyd ym mis Chwefror. Bydd y Rheoliad yn hwyluso rhannu data ar draws yr UE a rhwng sectorau i greu cyfoeth i gymdeithas, cynyddu rheolaeth ac ymddiriedaeth dinasyddion a chwmnïau o ran eu data, a chynnig model Ewropeaidd amgen i arfer trin data platfformau technoleg mawr.

Mae maint y data a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus, busnesau a dinasyddion yn tyfu'n gyson. Disgwylir iddo luosi â phump rhwng 2018 a 2025. Bydd y rheolau newydd hyn yn caniatáu harneisio'r data hwn a byddant yn paratoi'r ffordd i ofodau data sectoraidd Ewropeaidd fod o fudd i gymdeithas, dinasyddion a chwmnïau. Yn strategaeth ddata'r Comisiwn ym mis Chwefror eleni, cynigiwyd naw gofod data o'r fath, yn amrywio o ddiwydiant i ynni, ac o iechyd i Fargen Werdd Ewrop. Byddant, er enghraifft, yn cyfrannu at y trawsnewidiad gwyrdd trwy wella rheolaeth ar ddefnydd ynni, gwneud cyflwyno meddyginiaeth wedi'i bersonoli yn realiti, a hwyluso mynediad at wasanaethau cyhoeddus.

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan yr Is-lywydd Gweithredol Vestager a'r Comisiynydd Llydaweg yn fyw EBS.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd