Cysylltu â ni

Radicalization

Radicaleiddio yn yr UE: Beth ydyw? Sut y gellir ei atal? 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae radicaleiddio yn fygythiad i'n cymdeithas  

Mae radicaleiddio yn fygythiad trawsffiniol cynyddol. Ond beth ydyw, beth yw'r achosion a beth mae'r UE yn ei wneud i'w atal? Nid yw radicaleiddio yn ffenomen newydd, ond mae'n her gynyddol, gyda thechnolegau newydd a polareiddio cynyddol cymdeithas yn ei gwneud yn fygythiad difrifol ledled yr UE.

Darganfyddwch fwy am fesurau'r UE i atal terfysgaeth.

Beth yw radicaleiddio?

hysbyseb

Mae'r ymosodiadau terfysgol yn Ewrop dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, y cyflawnwyd llawer ohonynt gan ddinasyddion Ewropeaidd, yn tynnu sylw at fygythiad parhaus tyfiant cartref. radicaleiddio, a ddiffinnir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel ffenomen pobl yn coleddu barn, barn a syniadau, a allai arwain at weithredoedd terfysgaeth.

Mae ideoleg yn rhan gynhenid ​​o'r broses radicaleiddio, gyda ffwndamentaliaeth grefyddol yn aml wrth ei wraidd.

Fodd bynnag, anaml y mae ideoleg neu grefydd yn unig yn tanio radicaleiddio. Mae'n aml yn dechrau gydag unigolion sy'n rhwystredig â'u bywydau, eu cymdeithas neu bolisïau domestig a thramor eu llywodraethau. Nid oes un proffil o rywun sy'n debygol o ddod yn rhan o eithafiaeth, ond mae pobl o gymunedau ymylol ac sy'n profi gwahaniaethu neu golli hunaniaeth yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer recriwtio.

hysbyseb

Ystyrir bod cyfranogiad Gorllewin Ewrop mewn parthau gwrthdaro fel Afghanistan a Syria hefyd yn cael effaith radicaleiddio, yn enwedig ar gymunedau mudol.

Sut a ble mae pobl yn cael eu radicaleiddio?

Mae prosesau radicaleiddio yn tynnu ar rwydweithiau cymdeithasol ar gyfer ymuno ac aros yn gysylltiedig. Mae rhwydweithiau corfforol ac ar-lein yn darparu lleoedd lle gall pobl gael eu radicaleiddio a pho fwyaf caeedig yw'r lleoedd hyn, po fwyaf y gallant weithredu fel siambrau adleisio lle mae cyfranogwyr yn cadarnhau credoau eithafol ar y cyd heb gael eu herio.

Y rhyngrwyd yw un o'r prif sianeli ar gyfer lledaenu safbwyntiau eithafol a recriwtio unigolion. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi chwyddo effaith propaganda jihadistiaid a eithafwyr eithaf dde trwy ddarparu mynediad hawdd i gynulleidfa darged eang a rhoi posibilrwydd i sefydliadau terfysgol ddefnyddio "culhau" i dargedu recriwtiaid neu godi "byddinoedd trolio" i gefnogi eu propaganda. Yn ôl y Adroddiad Sefyllfa a Thuedd Terfysgaeth 2020 yr UE, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cymwysiadau negeseuon wedi'u hamgryptio, fel WhatsApp neu Telegram, wedi'u defnyddio'n helaeth ar gyfer cydgysylltu, cynllunio ymosodiadau a pharatoi ymgyrchoedd.

Mae rhai sefydliadau eithafol hefyd wedi bod yn targedu ysgolion, prifysgolion ac addoldai, fel mosgiau.

Gall carchardai hefyd fod yn dir ffrwythlon ar gyfer radicaleiddio, oherwydd yr amgylchedd caeedig. Yn amddifad o'u rhwydweithiau cymdeithasol, mae carcharorion yn fwy tebygol nag mewn mannau eraill o archwilio credoau a chymdeithasau newydd a dod yn radicalaidd, tra bod carchardai heb staff yn aml yn gallu dewis gweithgareddau eithafol.

Ymladd yr UE i atal radicaleiddio

Er mai gwledydd yr UE sydd â'r prif gyfrifoldeb am fynd i'r afael â radicaleiddio, datblygwyd offer i helpu ar lefel yr UE:

Amddiffyn

Is-lywydd Schinas a'r Comisiynydd Johansson i gymryd rhan mewn fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Materion Cartref

cyhoeddwyd

on

Bydd hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas, a’r Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson, yn cymryd rhan yn y fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Materion Cartref heddiw (14 Rhagfyr). Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda diweddariad gan Arlywyddiaeth yr Almaen ar y Cyngor ar y trafodaethau ar y cynnig am Reoliad ar atal lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein, lle bydd a cytundeb gwleidyddol daethpwyd o hyd i rhwng Senedd Ewrop a’r Cyngor ddoe. Yna bydd Gweinidogion yn trafod casgliadau ar ddiogelwch mewnol ac ar bartneriaeth heddlu Ewrop, yn erbyn cefndir y Comisiwn Agenda Gwrthderfysgaeth a'r cynnig am fandad wedi'i atgyfnerthu ar gyfer Europol a gyflwynwyd ddydd Mercher.

Yn olaf, bydd cyfranogwyr yn ystyried y gwaith parhaus tuag at wneud systemau gwybodaeth ar gyfer rheoli ffiniau yn rhyngweithredol. Yn y prynhawn, bydd Gweinidogion yn trafod y Cytundeb ar Ymfudo a Lloches, a gynigiwyd gan y Comisiwn ar 23 Medi, gan gynnwys trafodaeth ar ymgysylltiad yr UE â gwledydd partner ar aildderbyn effeithiol a rheoli ymfudo. Bydd Llywyddiaeth Portiwgal newydd yn cyflwyno ei rhaglen waith. Bydd cynhadledd i'r wasg gyda'r Comisiynydd Johansson yn cael ei chynnal yn +/- 17.15h CET, y gallwch ei dilyn yn fyw EBS.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae llywyddiaeth y Cyngor a Senedd Ewrop yn dod i gytundeb dros dro ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn gweithio i atal terfysgwyr rhag defnyddio'r rhyngrwyd i radicaleiddio, recriwtio ac annog trais. Heddiw (10 Rhagfyr), daeth Llywyddiaeth y Cyngor a Senedd Ewrop i gytundeb dros dro ar reoliad drafft ar fynd i’r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein.

Nod y ddeddfwriaeth yw cael gwared ar gynnwys terfysgol yn gyflym ar-lein a sefydlu un offeryn cyffredin i'r holl aelod-wladwriaethau i'r perwyl hwn. Bydd y rheolau arfaethedig yn berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau cynnal sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE, p'un a oes ganddynt eu prif sefydliad yn yr aelod-wladwriaethau ai peidio. Bydd cydweithrediad gwirfoddol gyda’r cwmnïau hyn yn parhau, ond bydd y ddeddfwriaeth yn darparu offer ychwanegol i aelod-wladwriaethau orfodi symud cynnwys terfysgol yn gyflym lle bo angen. Mae'r ddeddfwriaeth ddrafft yn darparu ar gyfer cwmpas clir a diffiniad unffurf clir o gynnwys terfysgol er mwyn parchu'n llawn yr hawliau sylfaenol a ddiogelir yn nhrefn gyfreithiol yr UE ac yn benodol y rhai a warantir yn Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE.

Gorchmynion tynnu

hysbyseb

Bydd gan awdurdodau cymwys yn yr aelod-wladwriaethau'r pŵer i roi gorchmynion symud i'r darparwyr gwasanaeth, i gael gwared ar gynnwys terfysgol neu analluogi mynediad iddo ym mhob aelod-wladwriaeth. Yna bydd yn rhaid i'r darparwyr gwasanaeth dynnu neu analluogi mynediad i'r cynnwys o fewn awr. Mae awdurdodau cymwys yn yr aelod-wladwriaethau lle mae'r darparwr gwasanaeth wedi'i sefydlu yn derbyn hawl i graffu ar orchmynion symud a gyhoeddir gan aelod-wladwriaethau eraill.

Hwylusir cydweithredu â'r darparwyr gwasanaeth trwy sefydlu pwyntiau cyswllt i hwyluso'r broses o drin gorchmynion symud.

Yr aelod-wladwriaethau fydd yn gosod y rheolau ar gosbau rhag ofn na fyddant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

hysbyseb

Mesurau penodol gan ddarparwyr gwasanaeth

Bydd angen i ddarparwyr gwasanaethau cynnal sy'n agored i gynnwys terfysgol gymryd mesurau penodol i fynd i'r afael â chamddefnyddio eu gwasanaethau ac i amddiffyn eu gwasanaethau rhag lledaenu cynnwys terfysgol. Mae'r rheoliad drafft yn glir iawn bod y penderfyniad ynghylch y dewis o fesurau yn aros gyda'r darparwr gwasanaeth cynnal.

Bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth sydd wedi gweithredu yn erbyn lledaenu cynnwys terfysgol mewn blwyddyn benodol sicrhau bod adroddiadau tryloywder ar gael i'r cyhoedd ar y camau a gymerwyd yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae'r rheolau arfaethedig hefyd yn sicrhau y bydd hawliau defnyddwyr a busnesau cyffredin yn cael eu parchu, gan gynnwys rhyddid mynegiant a gwybodaeth a rhyddid i gynnal busnes. Mae hyn yn cynnwys rhwymedïau effeithiol ar gyfer y ddau ddefnyddiwr y mae eu cynnwys wedi'i dynnu ac i ddarparwyr gwasanaeth gyflwyno cwyn.

Cefndir

Cyflwynwyd y cynnig hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 12 Medi 2018, yn dilyn galwad gan arweinwyr yr UE ym mis Mehefin y flwyddyn honno.

Mae'r cynnig yn adeiladu ar waith Fforwm Rhyngrwyd yr UE, a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2015 fel fframwaith cydweithredu gwirfoddol rhwng aelod-wladwriaethau a chynrychiolwyr cwmnïau rhyngrwyd mawr i ganfod a mynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein. Ni fu cydweithredu trwy'r fforwm hwn yn ddigonol i fynd i'r afael â'r broblem ac ar 1 Mawrth 2018, mabwysiadodd y Comisiwn argymhelliad ar fesurau i fynd i'r afael â chynnwys anghyfreithlon ar-lein yn effeithiol.

Ymateb i'r bygythiad terfysgol ac ymosodiadau terfysgol diweddar yn Ewrop (gwybodaeth gefndir)

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Diogelwch: Agenda Gwrthderfysgaeth ac Europol cryfach i hybu gwytnwch yr UE

cyhoeddwyd

on

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Sylfeini cynhwysol a seiliedig ar hawliau ein Hundeb yw ein diogelwch cryfaf yn erbyn bygythiad terfysgaeth. Trwy adeiladu cymdeithasau cynhwysol lle gall pawb ddod o hyd i'w lle, rydym yn lleihau apêl naratifau eithafol. Ar yr un pryd, nid yw'r ffordd Ewropeaidd o fyw yn ddewisol a rhaid inni wneud popeth yn ein gallu i atal y rhai sy'n ceisio ei ddadwneud. Gydag Agenda Gwrthderfysgaeth heddiw rydym yn rhoi’r ffocws ar fuddsoddi yng nghadernid ein cymdeithasau gyda mesurau i wrth-radicaleiddio ac i amddiffyn ein lleoedd cyhoeddus rhag ymosodiadau trwy fesurau wedi’u targedu. ”

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Gydag Agenda Gwrthderfysgaeth heddiw, rydym yn rhoi hwb i allu arbenigwyr i ragweld bygythiadau newydd, rydym yn helpu cymunedau lleol i atal radicaleiddio, rydym yn rhoi modd i ddinasoedd amddiffyn mannau cyhoeddus agored trwy ddylunio da. ac rydym yn sicrhau y gallwn ymateb yn gyflym ac yn fwy effeithlon i ymosodiadau a cheisio ymosodiadau. Rydym hefyd yn cynnig rhoi’r modd modern i Europol gefnogi gwledydd yr UE yn eu hymchwiliadau. ”

Mesurau i ragweld, atal, amddiffyn ac ymateb

Mae'r llif diweddar o ymosodiadau ar bridd Ewropeaidd wedi ein hatgoffa'n sydyn bod terfysgaeth yn parhau i fod yn berygl gwirioneddol a phresennol. Wrth i'r bygythiad hwn esblygu, felly hefyd ein cydweithrediad i'w wrthweithio.

hysbyseb

Nod yr Agenda Gwrthderfysgaeth yw:

  • Nodi gwendidau a meithrin gallu i ragweld bygythiadau

Er mwyn rhagweld bygythiadau yn ogystal â mannau dall posib, dylai'r Aelod-wladwriaethau sicrhau y gall y Ganolfan Cudd-wybodaeth a Sefyllfa (EU INTCEN) ddibynnu ar fewnbwn o ansawdd uchel i gynyddu ein hymwybyddiaeth sefyllfaol. Fel rhan o'i gynnig sydd ar ddod ar wytnwch seilwaith critigol, bydd y Comisiwn yn sefydlu teithiau ymgynghorol i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i gynnal asesiadau risg, gan adeiladu ar brofiad cronfa o Gynghorwyr Diogelwch Amddiffynnol yr UE. Bydd ymchwil diogelwch yn helpu i wella canfod bygythiadau newydd yn gynnar, tra bydd buddsoddi mewn technolegau newydd yn helpu ymateb gwrthderfysgaeth Ewrop i aros ar y blaen.

  • Atal ymosodiadau trwy fynd i'r afael â radicaleiddio

Er mwyn gwrthsefyll lledaeniad ideolegau eithafol ar-lein, mae'n bwysig bod Senedd Ewrop a'r Cyngor yn mabwysiadu'r rheolau ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein fel mater o frys. Yna bydd y Comisiwn yn cefnogi eu cais. Bydd Fforwm Rhyngrwyd yr UE yn datblygu canllawiau ar gymedroli ar gyfer cynnwys sydd ar gael i'r cyhoedd ar gyfer deunydd eithafol ar-lein.

Gall hyrwyddo cynhwysiant a darparu cyfleoedd trwy addysg, diwylliant, ieuenctid a chwaraeon gyfrannu at wneud cymdeithasau yn fwy cydlynol ac atal radicaleiddio. Bydd y Cynllun Gweithredu ar integreiddio a chynhwysiant yn helpu i adeiladu gwytnwch cymunedol.

Mae'r Agenda hefyd yn canolbwyntio ar gryfhau camau ataliol mewn carchardai, gan roi sylw penodol i ailsefydlu ac ailintegreiddio carcharorion radical, gan gynnwys ar ôl eu rhyddhau. Er mwyn lledaenu gwybodaeth ac arbenigedd ar atal radicaleiddio, bydd y Comisiwn yn cynnig sefydlu Hwb Gwybodaeth yr UE yn casglu llunwyr polisi, ymarferwyr ac ymchwilwyr.

Gan gydnabod yr heriau penodol a godwyd gan ymladdwyr terfysgol tramor ac aelodau eu teulu, bydd y Comisiwn yn cefnogi hyfforddiant a rhannu gwybodaeth i helpu Aelod-wladwriaethau i reoli eu dychweliad.

  • Hyrwyddo diogelwch trwy ddylunio a lleihau gwendidau i amddiffyn dinasoedd a phobl

Roedd llawer o'r ymosodiadau diweddar a ddigwyddodd yn yr UE yn targedu lleoedd gorlawn neu symbolaidd iawn. Bydd yr UE yn cynyddu ymdrechion i sicrhau amddiffyniad corfforol i fannau cyhoeddus gan gynnwys addoldai trwy ddiogelwch trwy ddyluniad. Bydd y Comisiwn yn cynnig casglu dinasoedd o amgylch Addewid yr UE ar Ddiogelwch Trefol a Gwydnwch a bydd yn sicrhau bod cyllid ar gael i'w cefnogi i leihau gwendidau mannau cyhoeddus. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig mesurau i wneud seilwaith critigol - fel hybiau trafnidiaeth, gorsafoedd pŵer neu ysbytai - yn fwy gwydn. Er mwyn cynyddu diogelwch hedfan, bydd y Comisiwn yn archwilio opsiynau ar gyfer fframwaith cyfreithiol Ewropeaidd i ddefnyddio swyddogion diogelwch ar hediadau.

Rhaid gwirio pawb sy'n dod i mewn i'r UE, yn ddinasyddion ai peidio, yn erbyn y cronfeydd data perthnasol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi aelod-wladwriaethau i sicrhau gwiriadau systematig o'r fath ar ffiniau. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig system sy'n sicrhau na all unigolyn y gwrthodwyd arf tanio iddo ar sail diogelwch mewn un aelod-wladwriaeth gyflwyno cais tebyg mewn Aelod-wladwriaeth arall, gan gau bwlch sy'n bodoli eisoes.

  • Cynyddu cefnogaeth weithredol, erlyn a hawliau dioddefwyr i ymateb yn well i ymosodiadau

Mae cydweithrediad yr heddlu a chyfnewid gwybodaeth ar draws yr UE yn allweddol i ymateb yn effeithiol rhag ofn ymosodiadau a dod â drwgweithredwyr o flaen eu gwell. Bydd y Comisiwn yn cynnig cod cydweithredu heddlu'r UE yn 2021 i wella cydweithredu rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith, gan gynnwys yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Mae rhan sylweddol o ymchwiliadau yn erbyn trosedd a therfysgaeth yn cynnwys gwybodaeth wedi'i hamgryptio. Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda'r Aelod-wladwriaethau i nodi atebion cyfreithiol, gweithredol a thechnegol posibl ar gyfer mynediad cyfreithlon a hyrwyddo dull sy'n cynnal effeithiolrwydd amgryptio wrth amddiffyn preifatrwydd a diogelwch cyfathrebiadau, gan ddarparu ymateb effeithiol i droseddu a therfysgaeth. Er mwyn cefnogi ymchwiliadau ac erlyn yn well, bydd y Comisiwn yn cynnig creu rhwydwaith o ymchwilwyr ariannol gwrthderfysgaeth sy'n cynnwys Europol, i helpu i ddilyn y trywydd arian a nodi'r rhai sy'n gysylltiedig. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi Aelod-wladwriaethau ymhellach i ddefnyddio gwybodaeth maes y gad i nodi, canfod ac erlyn Diffoddwyr Terfysgwyr Tramor sy'n dychwelyd.

Bydd y Comisiwn yn gweithio i wella amddiffyniad dioddefwyr gweithredoedd terfysgol, gan gynnwys gwella mynediad at iawndal.

Bydd y gwaith ar ragweld, atal, amddiffyn ac ymateb i derfysgaeth yn cynnwys gwledydd partner, yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt; a dibynnu ar ymgysylltiad cynyddol â sefydliadau rhyngwladol. Bydd y Comisiwn a’r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd, fel y bo’n briodol, yn cynyddu cydweithrediad â phartneriaid y Balcanau Gorllewinol ym maes arfau tanio, yn negodi cytundebau rhyngwladol â gwledydd Cymdogaeth y De i gyfnewid data personol ag Europol, a gwella cydweithrediad strategol a gweithredol ag eraill. rhanbarthau fel rhanbarth Sahel, Corn Affrica, gwledydd eraill Affrica a rhanbarthau allweddol yn Asia.

Bydd y Comisiwn yn penodi Cydlynydd Gwrthderfysgaeth, yn gyfrifol am gydlynu polisi a chyllid yr UE ym maes gwrthderfysgaeth o fewn y Comisiwn, ac mewn cydweithrediad agos â'r Aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop.

Mandad cryfach ar gyfer Europol

Mae'r Comisiwn yn cynnig heddiw i cryfhau mandad Europol, Asiantaeth yr UE ar gyfer cydweithredu gorfodaeth cyfraith. O ystyried bod terfysgwyr yn aml yn cam-drin gwasanaethau a gynigir gan gwmnïau preifat i recriwtio dilynwyr, cynllunio ymosodiadau, a lledaenu propaganda gan annog ymosodiadau pellach, bydd y mandad diwygiedig yn helpu Europol i gydweithredu'n effeithiol â phleidiau preifat, a throsglwyddo tystiolaeth berthnasol i Aelod-wladwriaethau. Er enghraifft, bydd Europol yn gallu gweithredu fel canolbwynt rhag ofn nad yw'n glir pa Aelod-wladwriaeth sydd ag awdurdodaeth.

Bydd y mandad newydd hefyd yn caniatáu i Europol brosesu setiau data mawr a chymhleth; gwella cydweithrediad â Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop yn ogystal â gyda gwledydd partner y tu allan i'r UE; ac i helpu i ddatblygu technolegau newydd sy'n cyd-fynd ag anghenion gorfodaeth cyfraith. Bydd yn cryfhau fframwaith diogelu data Europol a'i oruchwyliaeth seneddol.

Cefndir

Mae'r Agenda heddiw yn dilyn o'r Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE ar gyfer 2020 i 2025, lle ymrwymodd y Comisiwn i ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth lle gall yr UE ddod â gwerth i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i feithrin diogelwch i'r rheini sy'n byw yn Ewrop.

Mae'r Agenda Gwrthderfysgaeth yn adeiladu ar y mesurau a fabwysiadwyd eisoes i wrthod modd i derfysgwyr gynnal ymosodiadau ac i gryfhau gwytnwch yn erbyn y bygythiad terfysgol. Mae hynny'n cynnwys rheolau'r UE ar frwydro yn erbyn terfysgaeth, ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgaeth a mynediad at ddrylliau.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar Agenda Gwrthderfysgaeth ar gyfer yr UE: Rhagweld, Atal, Amddiffyn, Ymateb

Cynnig ar gyfer Rheoliad sy'n cryfhau mandad Europol

Cryfhau mandad Europol - Asesiad effaith Rhan 1

a Rhan 2

Cryfhau mandad Europol - Crynodeb gweithredol o'r asesiad effaith

Agenda Gwrthderfysgaeth ar gyfer yr UE a mandad cryfach i Europol: Cwestiynau ac Atebion

Datganiad i'r wasg: Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE: cysylltu'r dotiau mewn ecosystem ddiogelwch newydd, 24 Gorffennaf 2020

Undeb Diogelwch - Gwefan y Comisiwn

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd