Cysylltu â ni

Amddiffyn

O ran eithafiaeth ar-lein, Big Tech yw ein prif broblem o hyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dros y ddau fis diwethaf, mae deddfwyr yn y DU ac Ewrop wedi cyflwyno nifer o brif biliau newydd gyda'r nod o ffrwyno'r rôl faleisus y mae Big Tech yn ei chwarae wrth ledaenu cynnwys eithafol a therfysgaeth ar-lein, yn ysgrifennu Prosiect Cyfarwyddwr Gweithredol Gwrth-eithafiaeth David Ibsen.

Yn yr hinsawdd ddeddfwriaethol newydd hon, mae cewri cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, a YouTube, sydd ers blynyddoedd wedi bod yn hunanfodlon, os nad yn esgeulus yn fwriadol, wrth blismona eu platfformau, o’r diwedd yn dechrau dod dan bwysau. Nid yw'n syndod bod eu hymdrechion hwyr i ddyhuddo llywodraethau trwy fentrau hunanreoleiddiol fel Digital Trust a Safety Partnership eisoes yn ildio i chwilio am fwch dihangol.

Yn ddiweddar, Big Tech eiriolwyr wedi dechrau hyrwyddo'r syniad bod cynnwys eithafol a therfysgaeth ar-lein yn parhau i fod yn fater ar gyfer gwefannau cyfryngau cymdeithasol llai a llwyfannau amgryptiedig amgen yn unig. Er bod mynd i'r afael ag eithafiaeth a therfysgaeth ar safleoedd llai ac amgen yn sicr yn werth bwrw ymlaen â nhw, mae'r naratif cyffredinol yma yn fwy nag ychydig yn gyfleus i Silicon Valley ac yn ddiffygiol mewn sawl ffordd hanfodol.

hysbyseb

Mae lledaeniad deunydd eithafol a therfysgaeth yn parhau i fod yn broblem fawr i Big Tech. Yn y lle cyntaf, nid ydym eto yn unman yn agos at y tir a addawyd mewn amgylchedd cyfryngau cymdeithasol prif ffrwd heb negeseuon eithafol. Ymhell o Big Tech yn arwain y ffordd wrth gymedroli cynnwys, canfu astudiaeth o gyfrifoldeb cyfryngau a gyhoeddwyd ym mis Chwefror eleni fod Facebook, Twitter, a YouTube yn cael eu gwneud gorbwyso'n sylweddol gan lwyfannau llai yn eu hymdrechion i ddileu swyddi niweidiol.

Yn yr un mis, darganfu ymchwilwyr CEP storfa helaeth o Cynnwys ISIS ar Facebook, gan gynnwys dienyddiadau, anogaeth i gyflawni trais, a brwydro yn erbyn lluniau, a anwybyddwyd yn llwyr gan gymedrolwyr.

Yr wythnos hon, gyda chyfraddau trais gwrthsemitig yn ymchwyddo ledled yr UD ac Ewrop, mae CEP wedi nodi unwaith eto cynnwys neo-Natsïaidd penodol ar draws llu o lwyfannau prif ffrwd gan gynnwys YouTube, Instagram sy'n eiddo i Facebook, a Twitter.

hysbyseb

Yn ail, hyd yn oed mewn dyfodol dychmygol lle mae cyfathrebu eithafol yn digwydd yn bennaf trwy lwyfannau datganoledig, byddai grwpiau eithafol yn dal i ddibynnu ar ryw fath o gysylltiad â siopau prif ffrwd i dyfu eu sylfaen cymorth ideolegol a recriwtio aelodau newydd.

Mae pob stori am radicaleiddio yn cychwyn yn rhywle a rheoleiddio Big Tech yw'r cam mwyaf y gallem o bosibl ei gymryd i atal dinasyddion cyffredin rhag cael eu tynnu i lawr tyllau cwningen eithafol.

Ac er y gall cynnwys peryglus ac atgas lifo'n fwy rhydd ar safleoedd heb eu modiwleiddio, mae eithafwyr a therfysgwyr yn dal i ddymuno mynediad i lwyfannau mawr, prif ffrwd. Mae natur bron hollbresennol Facebook, Twitter, YouTube, ac eraill yn cynnig y gallu i eithafwyr gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach - naill ai dychryn neu recriwtio cymaint o bobl â phosibl. Er enghraifft, cafodd llofrudd Christchurch Brenton Tarrant, a gymerodd i fyw i ffrydio ei erchyllterau ar Facebook Live, ei fideo ymosod ail-lwytho i fyny fwy na 1.5 miliwn o weithiau.

Boed hynny jihadistiaid ceisio tanio caliphate ledled y byd neu neo-Natsïaid ceisio cychwyn rhyfel ras, nod terfysgaeth heddiw yw dal sylw, ysbrydoli eithafwyr o'r un anian, ac ansefydlogi cymdeithasau i'r graddau mwyaf posibl.

I'r perwyl hwn, ni ellir tanbrisio effeithiau ymhelaethu prif sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae'n un peth i eithafwr gyfathrebu â grŵp bach o garfannau ideolegol ar rwydwaith amgryptiedig aneglur. Mae'n rhywbeth hollol wahanol iddyn nhw rannu eu propaganda â channoedd o filiynau o bobl ar Facebook, Twitter, neu YouTube.

Nid gor-ddweud fyddai dweud y byddai atal yr olaf rhag digwydd trwy reoleiddio Big Tech yn effeithiol yn helpu i fynd i’r afael yn sylfaenol â therfysgaeth fodern ac yn atal eithafwyr a therfysgwyr rhag cyrraedd cynulleidfa brif ffrwd.

Mae datganoli cynyddol eithafiaeth ar-lein yn fater pwysig y mae'n rhaid i wneuthurwyr deddfau ddelio ag ef, ond nid oes gan unrhyw un sy'n ei fagu i geisio cuddio pwysigrwydd rheoleiddio Big Tech fudd pennaf y cyhoedd.

Mae David Ibsen yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr gweithredol ar gyfer y Prosiect Gwrth-eithafiaeth (CEP), sy'n gweithio i frwydro yn erbyn bygythiad cynyddol ideoleg eithafol yn enwedig trwy ddatgelu camddefnydd eithafwyr o rwydweithiau ariannol, busnes a chyfathrebu. Mae CEP yn defnyddio'r offer cyfathrebu a thechnolegol diweddaraf i nodi a gwrthsefyll ideoleg a recriwtio eithafol ar-lein.

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd