Cysylltu â ni

Economi

Ardal Ewrop yn Tyfu Hyder

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mis Ionawr cynyddodd y Dangosydd Sentiment Economaidd (ESI) 1.4 pwynt yn yr UE (i 90.6) ac yn ardal yr ewro (i 89.2) 1. Yn yr UE, gwellodd hyder mewn gwasanaethau, adeiladu, masnach manwerthu ac ymhlith defnyddwyr, gan ddirywio ychydig mewn diwydiant. Yn ardal yr ewro, cododd hyder ym maes adeiladu, gwasanaethau ac ymhlith defnyddwyr ac arhosodd yn ddigyfnewid yn fras mewn diwydiant a masnach manwerthu. Yn y ddau ranbarth, cododd yr ESI am y trydydd mis yn olynol ond mae'n parhau i fod ymhell islaw ei gyfartaledd tymor hir. Yn dilyn saith Aelod-wladwriaeth fwyaf yr UE, mae'r cynnydd a gofrestrwyd gan ESI yn yr Almaen (+2.5), yr Iseldiroedd (+1.0), Sbaen ( +0.5) a'r DU (+0.5). Arhosodd yn ddigyfnewid yn yr Eidal ac yn weddol sefydlog yn Ffrainc (-0.3), gan ddirywio yng Ngwlad Pwyl (-1.3).

Dirywiodd hyder mewn diwydiant ychydig yn yr UE (-0.5) ac arhosodd yn weddol sefydlog yn ardal yr ewro (+0.3). Mae'r datblygiad anfalaen yn ardal yr ewro oherwydd asesiadau mwy cadarnhaol o stociau o gynhyrchion gorffenedig a disgwyliadau cynhyrchu gwell, tra dirywiodd yr asesiad o lefel gyfredol y llyfrau archebion cyffredinol. Yn yr UE, ysgogwyd y dirywiad mewn hyder gan asesiadau mwy negyddol o stociau o gynhyrchion gorffenedig a lefelau cyfredol llyfrau archebion cyffredinol, tra bod disgwyliadau cynhyrchu yn ddigyfnewid. Yn y ddwy ardal, aseswyd lefel gyfredol y llyfrau archebion allforio yn sylweddol fwy negyddol. Gwellodd asesiad rheolwyr o gynhyrchiad eu cwmnïau yn y gorffennol ychydig yn ardal yr ewro ac arhosodd yn ddigyfnewid yn yr UE.

Cynyddodd yr hyder mewn gwasanaethau (yn sylweddol) yn yr UE (+3.7) ac ardal yr ewro (+1.0), wedi'i ysgogi gan ddisgwyliadau galw uwch ac asesiad gwell o sefyllfa fusnes y gorffennol. Gwellodd barn rheolwyr ar alw yn y gorffennol yn yr UE ac arhosodd yn weddol sefydlog yn ardal yr ewro. Cynyddodd hyder mewn masnach manwerthu yn yr UE (+0.8) ac arhosodd yn ddigyfnewid yn fras yn ardal yr ewro (+0.3). Yn yr UE, gwellodd disgwyliadau busnes a gwelwyd maint y stociau yn fwy cadarnhaol tra bod y sefyllfa fusnes ganfyddedig bresennol yn aros yn weddol sefydlog. Yn ardal yr ewro, roedd y cynnydd cryf yn y sefyllfa fusnes ddisgwyliedig yn fwy na gwrthbwyso'r asesiadau mwy negyddol o gyfaint cyfredol y stociau a'r sefyllfa fusnes bresennol. Gwellodd hyder yn y sector adeiladu yn sylweddol yn yr UE (+3.9) ac yn ardal yr ewro (+4.6). Yn y ddau faes, ysgogwyd y cynnydd gan ddwy gydran y dangosydd hyder, hy llyfrau archebu a disgwyliadau cyflogaeth.

hysbyseb

Aseswyd rhagolygon cyflogaeth yn llai pesimistaidd ar draws pob sector yn y ddau ranbarth. Fodd bynnag, ar gyfer diwydiant a gwasanaethau yn ardal yr ewro, roedd y gwelliannau'n fach. Gostyngodd disgwyliadau prisiau gwerthu yn y ddau ranbarth ac ar draws sectorau ac eithrio manwerthwyr yr UE, a ragwelodd godiadau mewn prisiau.

Cynyddodd hyder defnyddwyr yn yr UE (+2.0) ac yn ardal yr ewro (+2.4). Mae'r datblygiadau hyn yn cael eu tanategu gan yr holl gydrannau. Yn y ddau ranbarth, lleihaodd pesimistiaeth ynghylch sefyllfa economaidd gyffredinol a thueddiadau diweithdra yn sylweddol yn y dyfodol a gwellodd disgwyliadau ymatebwyr ynghylch sefyllfa ariannol eu cartrefi a'u cynilion dros y 12 mis nesaf.

Cynyddodd hyder mewn gwasanaethau ariannol, nad yw wedi'i gynnwys yn yr ESI, yn yr UE (+1.0) ac yn ardal yr ewro (+2.6). Sbardunwyd y codiadau yn bennaf gan well asesiadau o alw yn y gorffennol a disgwyliadau galw sylweddol well. Gwellodd asesiad rheolwyr o sefyllfa fusnes y gorffennol yn ardal yr ewro a dirywiodd yn yr UE.

hysbyseb

Yn yr arolwg chwarterol o'r diwydiant gweithgynhyrchu, a gynhaliwyd ym mis Ionawr, ni nododd rheolwyr diwydiannol yn yr UE ac ardal yr ewro unrhyw newidiadau yn nifer y misoedd o gynhyrchu a sicrhawyd gan orchmynion wrth law o gymharu â'r arolwg blaenorol a gynhaliwyd ym mis Hydref. Fodd bynnag, roedd eu hasesiad o archebion newydd yn llawer mwy cadarnhaol ac roedd disgwyliadau cyfaint allforio yn sylweddol uwch. Gwellodd arfarniad rheolwyr o'u safle cystadleuol ar farchnadoedd tramor y tu allan i'r UE yn yr UE ond dirywiodd yn ardal yr ewro. Gostyngodd cydbwysedd y rheolwyr sy'n nodi mwy na digon o gapasiti cynhyrchu, yn hytrach na annigonol. Yn unol â hynny, gwellodd y defnydd o gapasiti ychydig, i 77.6% yn yr UE a 77.2% yn ardal yr ewro.

 

Anna van Densky

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd