Cysylltu â ni

Economi

EUROZONE: FFRAINC RHYFEDD EC, EIDAL A SPAIN

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eurozone

Rhybuddiodd y Comisiwn Ewropeaidd am ddyfnhau problemau economaidd yn Ffrainc, yr Eidal a Sbaen ddydd Mercher, a dywedodd fod yn rhaid i Slofenia gymryd camau brys i wneud iawn am y risg o ansefydlogi ehangach ar draws parth yr ewro. Gan ddadorchuddio ei ail adolygiad o anghydbwysedd economaidd mewn 13 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, tynnodd y Comisiwn bryderon ynghylch Ffrainc ac India, wrth gynnwys Sbaen a Slofenia ymhlith gwledydd a allai wynebu dirwyon os nad ydynt yn cywiro cwrs.

Cafodd y system rhybuddio cynnar ei sefydlu ar ôl i broblemau yng Ngwlad Groeg, Iwerddon a Phortiwgal sbarduno argyfwng dyled sofran parth yr ewro a gorfodi’r gwaharddiad allan o bedair aelod-wladwriaeth. "(Yn) Sbaen a Slofenia, gellir ystyried anghydbwysedd yn ormodol," meddai'r Comisiwn , gan grybwyll problemau gyda diffygion uchel a lefelau dyled gyhoeddus, anghydbwysedd yn y system fancio ac yn strwythur a chostau'r farchnad lafur. Yn Sbaen, a oedd yn gorfod benthyg 40 biliwn ewro o barth yr ewro y llynedd i ailgyfalafu ei fanciau chwalu, dywedodd bod lefelau dyledion domestig ac allanol uchel iawn yn peri risgiau difrifol ar gyfer twf a sefydlogrwydd ariannol.

hysbyseb

"Er bod addasiad yn digwydd, mae maint y cywiriad angenrheidiol yn gofyn am weithredu polisi cryf parhaus," meddai'r Comisiwn. O dan y weithdrefn anghydbwysedd macro-economaidd, gall gwlad nad yw'n cymryd camau i unioni anghydbwysedd gormodol gael dirwy o 0.1 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth gan yr UE. Mae mwy o bryderon yn arwyddion cynyddol o anghydbwysedd yn Ffrainc a'r Eidal, ail a thrydedd economi fwyaf parth yr ewro, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn "ormodol" eto. Pe bai'r problemau hynny'n gwaethygu, byddai'n arwydd nad oedd bron unrhyw economi yn yr UE, ac eithrio efallaiermerm, yn rhydd rhag effaith yr argyfwng dyled, a byddai costau benthyca ledled y rhanbarth yn debygol o wneud hynny. cynnydd wrth adlewyrchu'r risg honno.

Disgrifiodd y Comisiwn wytnwch Ffrainc i siociau allanol fel “lleihau” a’i rhagolygon twf tymor canolig fel “eu rhwystro fwyfwy gan anghydbwysedd hirsefydlog”. Gostyngodd cyfran France o farchnad allforio’r UE 11.2 y cant rhwng 2006 a 2011, meddai’r adroddiad, tra bod costau llafur uned cynyddol wedi bwyta i ffwrdd yn Ei gystadleurwydd. "Mae'n angenrheidiol i ni leihau effeithiau andwyol risg ar weithrediad economi Ffrainc a pharth yr ewro gyfan," meddai'r comisiynydd materion economaidd Olli Rehn wrth gohebwyr, gan nodi perfformiad allforio dirywiol Ffrainc. a dyled gyhoeddus uchel. "Pam felly? Oherwydd bod Ffrainc yn wlad graidd, mae Ffrainc, o ran ei maint a'i safle economaidd, yn aelod arwyddocaol iawn o barth yr ewro.

"Fe addawodd Arlywydd Ffrainc, Francois Hollande, ddydd Mercher, lynu wrth gynlluniau torri diffygion er gwaethaf gwrthryfel cynyddol yn ei lywodraeth dros ostyngiadau y mae beirniaid yn dweud eu bod yn ymgrymu gormod i ofynion yr Almaen am lymder. Roedd gan yr UE eiriau tebyg o rybudd am yr Eidal, lle mae dyled gyhoeddus rhagwelir y bydd yn codi i 130 y cant o CMC, ymhell uwchlaw'r lefel a ystyrir yn gynaliadwy, er bod y Comisiwn hefyd wedi dweud bod ei ddiffyg yn y gyllideb yn cael ei wirio i raddau helaeth.

hysbyseb

Gallai Sbaen a Slofenia, y gwelir eu bod mewn perygl o fod y bumed wlad ym mharth yr ewro i fod angen help llaw sofran llawn, wynebu dirwyon os na allant gywiro anghydbwysedd yn eu heconomïau. "Mae datblygiadau dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys crebachu pellach mewn gweithgaredd economaidd, yn codi mae diweithdra, a’r angen am gefnogaeth y cyhoedd i ailgyfalafu nifer o fanciau, wedi datgelu’r gwendidau a gynrychiolir gan yr anghydbwysedd hwnnw ar gyfer twf, cyflogaeth, cyllid cyhoeddus a sefydlogrwydd ariannol, "meddai’r Comisiwn am Sbaen. Mae diweithdra yn Sbaen yn debygol o gyrraedd 27 y cant eleni fel ail flwyddyn lawn o ddirwasgiad yn brathu.

Gallai'r crebachu economaidd ymestyn i mewn i 2014, meddai'r Comisiwn. Mae ffurflenni sydd â'r nod o wella cyllid cyhoeddus, creu swyddi a chynyddu cystadleurwydd ar y gweill, ond nid ydyn nhw wedi'u cwblhau eto neu nid ydyn nhw wedi dechrau dwyn ffrwyth eto, meddai'r Comisiwn. Mae Lloegr hefyd yn wynebu risgiau sylweddol. i sefydlogrwydd ei sector ariannol oherwydd dyled gorfforaethol a dad-ddiarddel a chysylltiadau'r sector â chyllid cyhoeddus.

Mae portffolio benthyciadau gwael cymharol fawr yn bygwth sefydlogrwydd banciau Slofenia ac wedi codi pryderon buddsoddwyr y gallai fod yr ymgeisydd nesaf ar gyfer benthyciadau parth ewro brys. "Mae angen gweithredu polisi ar frys i atal y anghydbwysedd hwn rhag cronni'n gyflym ac i reoli eu dadflino, "meddai'r Comisiwn.

Awgrymodd y dylai Slofenia ailgyfalafu a phreifateiddio banciau a gwerthu cwmnïau dan berchnogaeth y wladwriaeth i ddenu buddsoddiad tramor ac atal cyflogau i wneud allforion yn fwy deniadol. Rhaid i wledydd eraill ddweud wrth y Comisiwn cyn diwedd mis Ebrill sut maen nhw am fynd i'r afael â'r problemau a'r Bydd gweithrediaeth yr UE yn cyhoeddi argymhellion ar eu cyfer ddiwedd mis Mai.

 

Anna van Densky

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd