Cysylltu â ni

Economi

Yr Almaen Yn awyddus i gloi'r Undeb Bancio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Brwsel

ECOGERMANYBANKING

Heddiw dywedodd Gweinidog Cyllid yr Almaen, Wolfgang Schaeuble, y byddai Ewrop yn cael ei hundeb bancio ar ei ffordd yn gyflym ar sail cytuniadau cyfredol yr Undeb Ewropeaidd yn lle aros am newidiadau i'r cytundeb.

hysbyseb

"Mae'n brosiect blaenoriaeth," meddai Schaeuble wrth awditoriwm prifysgol yn Berlin, gan siarad ochr yn ochr â'i gydweithiwr yn Ffrainc, Pierre Moscovici.

Dywedodd Schaeuble fod angen newidiadau sefydliadol yn Ewrop yn y tymor canolig ond na allai aros am hyn er mwyn datrys problemau cyfredol.

"Rhaid i ni wneud y gorau ohono ar sail y cytuniadau cyfredol, a lle nad ydym yn llwyddo i gyflawni pethau'n sefydliadol, yna byddwn yn gweithio'n rhyng-lywodraethol neu hyd yn oed yn ddwyochrog."

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Cyllid yr Almaen, Wolfgang Schaeuble, ei fod yn poeni am ddelwedd yr Almaen yn Ewrop, wrth iddo nodi parodrwydd i wrando ar eraill ar ymdrechion i oresgyn helyntion economaidd y rhanbarth.

Dywedodd Schaeuble, wrth annerch myfyrwyr ym Merlin heddiw ochr yn ochr â Gweinidog Cyllid Ffrainc, Pierre Moscovici, fod y ddau ohonyn nhw'n cytuno ar yr angen i gyflymu undeb bancio ac nad oes gan yr un wlad fonopoli ar sut i ddatrys gwae Ewrop. Mae'n “dda” bod Almaenwyr yn dangos tosturi tuag at wledydd yn ne Ewrop sy'n ysgwyddo diweithdra ymhlith pobl ifanc, meddai Schaeuble.

“Nid yw’n wir yn Ewrop, byth, bod rhai yn adnabod y cyfan ac nad yw’r lleill yn gwneud hynny,” meddai Schaeuble. “Mae hynny i gyd yn anghywir. Gall yr Almaen ddysgu llawer o wledydd eraill ac mae'n rhaid i ni wneud hynny. ” Mae ef a Moscovici yn “gweithio ar sut y gallwn elwa o brofiadau ein gilydd,” meddai Schaeuble.

Siaradodd y gweinidogion mewn digwyddiad ar gydweithrediad economaidd rhwng yr Almaen a Ffrainc fel rhan o seremonïau i nodi 50 mlynedd o gymod y ddwy wlad ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dywedodd Moscovici, wrth ddweud bod yn rhaid i bolisïau yn ystod yr argyfwng dyled gogwyddo tuag at hybu twf ac i ffwrdd o lymder, dywedodd fod Ewrop yn seiliedig ar gyfaddawdu a gwrthod “gwawdluniau” yr Almaen.

Dywedodd Schaeuble fod undeb bancio yn “brosiect blaenoriaeth” ar gyfer y misoedd nesaf “a byddwn yn ei symud ymlaen yn gyflym,” fel yr oedd Moscovici wedi dadlau. Er y gallai integreiddio economaidd a gwleidyddol agosach ofyn am newidiadau i gytundeb yr Undeb Ewropeaidd yn y pen draw, nid yw hynny'n wir am y tro, meddai.
“Wrth gwrs mae angen newidiadau sefydliadol arnom hefyd yn y tymor canolig,” meddai Schaeuble. “Ond wrth gwrs allwn ni ddim aros, o ystyried yr syrthni sydd gennym yn Ewrop, nes i ni gyflawni newidiadau cytuniad i ddatrys problemau cyfredol. Felly, mae angen i ni wneud y gorau y gallwn ar sail y cytuniadau presennol. ”

 

Anna van Densky

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd